Module: Submit Files for Norwegian Norway

Module Information

Module Name: Submit Files
Description: Learners submit files for assessment by the teacher. Scores and comments may be exported as a spreadsheet.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:41 AM
% translated: 100.0% (165 out of 165)

Translated Labels

English Norwegian Translation Dev task Last updated By Action
Name Navn 07/05/17 08:02 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Submit Files with the following instructions: Legg et notat til innsending av filer og med følgende informasjon: 07/16/08 06:22 AM erik engh Become a Translator!
Statistic for monitoring Statistikk for kontroll modus 07/16/08 06:31 AM erik engh Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow submissions after you have finished it. As you are returning to this activity, you are able to see your files but not allowed to add more. Foreleseren har definert aktiviten slik at du ikke får legge til filer etter at du har avsluttet. Hvis du går ut og returnere hit, så vil du kun få tillatelse til å se filene dine, men ikke legge til flere. 07/16/08 06:32 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Marked file Karaktersatt fil 07/23/09 11:31 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of Submit Legg til en notatbok på slutten av Send inn 09/11/13 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Edit Endre 11/16/06 01:49 AM erik engh Become a Translator!
No Notebook available Notatboken er ikke tilgjengelig 11/16/06 01:49 AM erik engh Become a Translator!
Finish Avslutt LDEV-3026 04/18/14 02:51 PM erik engh Become a Translator!
Replace Erstatt 07/23/09 11:31 AM erik engh Become a Translator!
No Nei 05/22/08 12:20 AM erik engh Become a Translator!
Yes Ja 05/22/08 12:20 AM erik engh Become a Translator!
Summary Status 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
Are you going to finish submission? Vil du gjøre ferdig innsendelsen ? 10/06/06 05:25 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Maximum number of files to be uploaded: {0} Du kan laste opp ytligre {0} filer. 07/16/08 06:25 AM erik engh Become a Translator!
Monitoring Kontroll modus 06/04/08 04:49 AM erik engh Become a Translator!
Close Lukk 06/04/08 04:49 AM erik engh Become a Translator!
Instructions Informasjon 06/04/08 04:49 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Release marks Publiser karakterer 06/04/08 04:51 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Skriv notat 06/04/08 04:45 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: View Notebook entries Se notater 06/04/08 04:45 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Please input Notebook entry Vennligst skriv et notat 06/04/08 04:46 AM erik engh Become a Translator!
Notebook Entry Skriv notat 06/04/08 04:46 AM erik engh Become a Translator!
There is a problem submitting content, the reason is {0} Det er et problem med å oversende innholdet, årsaken er {0} 06/04/08 04:48 AM erik engh Become a Translator!
Edit Activity description Rediger aktivites beskrivelse 06/04/08 04:50 AM erik engh Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ønsker du å lukke vinduet uten å lagre ? 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Continue Fortsett 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Name Navn 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Username Brukernavn 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Set maximum number of files to upload Begrens antall filer som skal lastes opp 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Number of files to upload Antall filer som skal lastes opp 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Unlimited Ubegrenset 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Title can not be blank. Tittel kan ikke være tom. 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Try again Forsøk igjen 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
submitted the following files Send inn følgende filer 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Session name Sesjons navn 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Count Tell 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: No data Ingen bruker er tilgjengelig 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Marks in {0} have been released. Karakterer i {0} er publisert. 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Please input advance options for submission Venligst skriv inn avanserte alternativer for innsendelse 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Title Tittel 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Lock when finished Lås ved ferdigstillelse 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Save Lagre 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Cancel Avbryt 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
File Fil 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Finished uploading Opplastingen er fullført 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Submission date Dato for innsendelse 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Comments Kommentarer 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. Foreleseren har satt en frist for innsending fra {0},Etter denne tiden vil aktiviteten ikke være tilgjengelig. 07/09/17 11:07 PM erik engh Become a Translator!
Deadline has been set En frist er satt 07/09/17 11:07 PM erik engh Become a Translator!
Deadline has been removed Fristen er fjernet 07/09/17 11:07 PM erik engh Become a Translator!
Marks Karakter 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Not available Ikke tilgjengelig 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
No files have been uploaded yet. Ingen filer er lastet opp ennå. 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
No files have been uploaded yet. Files can not be uploaded once you choose OK. Ingen filer er lastet opp enda. Filer kan ikke lastes opp med en gang du har valgt OK. 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
User List Description Beskrivelse av bruker liste 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Statistics Statistikk 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Statistics description Beskrivelse av statistikk 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Marking Karakterer 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Marking description Beskrivelse av karakterer 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Report marking Karakter rapport 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
File(s) need marking Filer må gis karakter 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: View all marks Se alle karakterer 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Mark Karakter 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Download marks Last ned karakterer 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Finished Ferdig 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Marked files: Merkede filer: 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Not marked files: Ikke merkede filer: 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Total uploaded files Totalt antall opplastete filer 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
You already upload this file, please waiting for a while. Du har allerede lastet opp denne filen, vennligst vent litt 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
The mode "{0}" you've requested is not supported Modusen {0} du forespurte er ikke støttet 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
The content has been created successfully. Innholdet er blitt lagret korrekt. 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Upload file name Last opp fil navn 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Mark is invalid number format. Karakter er på et ugyldig tallformat. 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Submit Files Send inn fil 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Submit Files Tool Verktøy for innsendelse av filer 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
View Vis 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Download Last ned 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Save Lagre 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Cancel Avbryt 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Advanced Avansert 09/25/06 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Please assign a mark and a comment for the report by Vennligst gi en karakter og kommentar for rapporten til 06/04/08 04:47 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Informasjon 06/04/08 04:47 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Warning: One or more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Merk ! En eller flere studenter har påbegynt denne aktiviteten. Endrer du innholdet vil studentene motta forskjellig innhold. 12/07/08 12:28 PM erik engh Become a Translator!
Next Activity Neste aktivitet 04/11/08 02:32 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to delete this marked file? Er du sikker på at du vil slette filen ? 07/23/09 11:31 AM erik engh Become a Translator!
Files submitted in the Submit Files tool Filer er sendt inn ved hjelp av innsendingsverktøyet LDEV-2374 09/17/12 03:03 AM erik engh Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Submit Files, you won't be able to continue adding files. Merk: Etter at du har klikket på "Neste Aktivitet" og deretter kommer tilbake hit, så vil du ikke kunne fortsette å legge til filer. 05/02/08 02:55 PM erik engh Become a Translator!
Marked? Gitt karakter ? 05/07/08 12:01 AM erik engh Become a Translator!
Edit Activity Rediger 05/29/08 03:17 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Rediger 05/29/08 03:17 AM erik engh Become a Translator!
Instructor {0} restored file {1} uploaded by learner {2}. Foreleser {0} gjennopprettet fil {1} som var lastet opp av student {2}. LDEV-3688 07/09/17 11:11 PM erik engh Become a Translator!
Instructor {0} deleted file {1} uploaded by learner {2}. Foreleser {0} sletted fil {1} som var lastet opp av student {2}. LDEV-3688 07/09/17 11:11 PM erik engh Become a Translator!
The maximum length of the file description is {0} characters. Maksimal lengde er {0} karakterer for beskrivelse av filen. 07/01/08 12:09 AM erik engh Become a Translator!
An instructor restored your file ''{0}'' in a Submit Files activity in LAMS. This message was send automatically, please do not reply to it. En foreleser gjennopprettet filen din ''{0}''i en Send inn filaktivitet i LAMS. Denne meldingen er sendt automatisk og kan ikke besvares. LDEV-3688 07/09/17 11:11 PM erik engh Become a Translator!
An instructor deleted your file ''{0}'' in a Submit Files activity in LAMS. This message was send automatically, please do not reply to it. En foreleser slettet filen din ''{0}''i en Send inn filaktivitet i LAMS. Denne meldingen er sendt automatisk og kan ikke besvares. LDEV-3688 07/09/17 11:11 PM erik engh Become a Translator!
On 08/27/08 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Off Av 08/27/08 01:20 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avansert 08/27/08 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Notebook instructions Notatbok informasjon 08/27/08 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Notify learners when marks are released Varsle studentene når karakterene er offentliggjort 09/10/08 03:46 PM erik engh Become a Translator!
LAMS: Marks were released LAMS: Karakterer er offentliggjort 09/10/08 03:46 PM erik engh Become a Translator!
For the file named "{0}" submitted on {1} the mark is {2}\n For filen "{0}" som er innsendt {1} er karakteren {2}\n 09/10/08 03:46 PM erik engh Become a Translator!
LAMS: A learner submitted a file in a Submit Files tool LAMS: En student har sendt inn en fil med verktøyet for innsendelse av filer. 09/10/08 03:46 PM erik engh Become a Translator!
Basic Grunnlag 04/02/11 07:40 AM erik engh Become a Translator!
Response Svar 07/05/17 08:02 AM erik engh Become a Translator!
Basic input information for submission Grunndata for innsendelse 04/06/11 07:15 AM erik engh Become a Translator!
Description Beskrivelse 07/05/17 08:02 AM erik engh Become a Translator!
Upload Last opp 07/05/17 08:02 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Uploaded Opplastett dato 07/05/17 08:03 AM erik engh Become a Translator!
The learner {0} submitted a file in a Submit Files tool.\n\nThis message was send automatically, following tool's advanced settings. Studenten {0} har sendt inn en fil med verktøyet for innsendelse av filer.\n\n Denne meldingen er sendt automatisk, pga systeminnstillingene. 02/14/12 05:25 AM erik engh Become a Translator!
Save Lagre 07/05/17 08:04 AM erik engh Become a Translator!
Cancel Avbryt 07/05/17 08:04 AM erik engh Become a Translator!
Deleted Slettet LDEV-3688 07/05/17 08:07 AM erik engh Become a Translator!
Delete mark file Slett karakterfil LDEV-3325 07/05/17 08:05 AM erik engh Become a Translator!
Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} Kun en fil kan lastes opp om gangen - maksimum filstørrelse kan ikke overstige {0} 07/09/17 11:21 PM erik engh Become a Translator!
Update marks Oppdater karakterer 07/09/17 11:22 PM erik engh Become a Translator!
The uploaded file can not be an executable Filen som skal lastes opp kan ikke være kjørbar. 07/09/17 11:23 PM erik engh Become a Translator!
Date: Dato: 07/09/17 11:23 PM erik engh Become a Translator!
File options Filalternativer LDEV-3848 07/05/17 08:07 AM erik engh Become a Translator!
End of activity Akrtivitetsslutt LDEV-3848 07/05/17 08:07 AM erik engh Become a Translator!
Notifications Meldinger LDEV-3848 07/05/17 08:07 AM erik engh Become a Translator!
View files Se på filer LDEV-3688 07/05/17 08:07 AM erik engh Become a Translator!
Delete Slett LDEV-3688 07/05/17 08:07 AM erik engh Become a Translator!
Restore Gjenopprett LDEV-3688 07/05/17 08:07 AM erik engh Become a Translator!
LAMS: File was deleted. LAMS: Fil ble slettet LDEV-3688 07/05/17 08:07 AM erik engh Become a Translator!
Submitted files Innsendte filer LDEV-2194 02/08/12 01:44 AM erik engh Become a Translator!
Download failed because of this reason: {0} Nedlasting ble mislykket på grunn av {0}: 02/08/12 01:46 AM erik engh Become a Translator!
Learners submit files for assessment by the instructor. Scores and comments for each learner are recorded and may be exported as a spreadsheet. Studentene sender inn filer for kontroll av foreleseren. Kommentarer og karakterer for hver student lagres og kan eksporteres som regneark. 02/08/12 01:45 AM erik engh Become a Translator!
Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Vent til at foreleseren har gjort ferdig innholdet for denne aktiviteten. 02/08/12 01:45 AM erik engh Become a Translator!
Learners submit files for assessment by the instructor. Scores and comments may be exported as a spreadsheet. Studentene sender inn filer for kontroll av foreleseren. Kommentarer og karakterer kan eksporteres som regneark. 02/08/12 01:46 AM erik engh Become a Translator!
Submit Files Authoring Opphav for innsending av filer 02/08/12 01:48 AM erik engh Become a Translator!
Notify learner about marked file Varsle student om at karakter et satt 02/08/12 01:49 AM erik engh Become a Translator!
Tool for learners to submit files for assessment by the instructor. Verktøy for studentene til å sende inn filer til foreleseren for kontroll. 02/08/12 01:50 AM erik engh Become a Translator!
An instructor released marks in a Submit Files activity in LAMS.\nYour marks are:\n\n{0}\nThis message was send automatically, please do not reply to it. En foreleser har gitt karakterer ved en innsend filer aktivitet i LAMS.\n Dine karakterer er: \n\n{0}\n Denne meldingen sendes automatisk. Vennligst ikke besvar denne. 02/08/12 01:51 AM erik engh Become a Translator!
Notify instructor when a learner submits a file Varsle foreleseren i kontroll modus, når studenten sender inn en fil 02/08/12 01:52 AM erik engh Become a Translator!
Learners will not be able to submit assignments after the set date and time. Det er definert dato og tids-begrensninger, og studentene ikke kunne sende inn besvarelser etter den denne dato. 02/08/12 01:52 AM erik engh Become a Translator!
LAMS: File was restored. LAMS: Fil ble gjennopprettet LDEV-3688 07/05/17 08:07 AM erik engh Become a Translator!
Date and time restriction Dato og tids-begrensning 04/01/11 12:17 PM erik engh Become a Translator!
Set restriction Definer begrensninger 04/01/11 12:17 PM erik engh Become a Translator!
Remove restriction Fjern begrensninger 04/01/11 12:17 PM erik engh Become a Translator!
Search... Søk.... LDEV-3589 07/05/17 08:07 AM erik engh Become a Translator!
Notification Bemerkning 04/01/11 12:17 PM erik engh Become a Translator!
Add Legg til LDEV-4237 07/05/17 08:07 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to delete the original file {0} uploaded by the learner? Er du sikker på at du ønsker å slette den orginale filen {0} som ble lastet opp av studenten ? LDEV-3688 07/05/17 08:28 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to restore the original file {0} uploaded by the learner? Er du sikker på at du ønsker å gjennopprette den orginale filen {0} som ble lastet opp av studenten ? LDEV-3688 07/05/17 08:28 AM erik engh Become a Translator!
{0} is required. {0} er påkrevet. LDEV-4054 07/05/17 08:28 AM erik engh Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size: {0} Opplastet fil overstiger maksimum filstørrelse:{0} LDEV-4236 07/05/17 08:28 AM erik engh Become a Translator!
Please, wait while somebody will become a group leader Vennligst vent til det er avgjort hvem som er gruppeleder. LDEV-4482 03/26/18 01:14 PM erik engh Become a Translator!
Other learners participating in current group: Andre studenter som er deltagere i denne gruppen er: LDEV-4482 03/26/18 01:14 PM erik engh Become a Translator!
Refresh Frisk opp igjen skjermbildet LDEV-4482 03/26/18 01:14 PM erik engh Become a Translator!
Please wait until a group leader finishes the activity. Vennligst vent til en gruppe leder har avsluttet aktiviteten. LDEV-4482 03/26/18 01:14 PM erik engh Become a Translator!
Leader selection Valg av leder LDEV-4482 04/02/18 12:28 AM erik engh Become a Translator!
Leader has not started the activity. Please wait until the leader commences it. Lederen har ikke startet aktiviteten. Vennligst vent til lederen har startet. LDEV-4482 04/02/18 12:28 AM erik engh Become a Translator!
Use leaders from Leader tool Bruk ledere fra lederverktøyet LDEV-4482 04/02/18 12:28 AM erik engh Become a Translator!
Marks have been released Karakterer er blitt publisert LDEV-4611 11/07/19 08:22 AM erik engh Become a Translator!
Learning outcomes Læremål LDEV-4644 11/07/19 08:22 AM erik engh Become a Translator!
Search and select by outcome name or code Søk og velg mål med navn eller kode LDEV-4644 11/07/19 08:22 AM erik engh Become a Translator!
Added outcomes Tilleggs mål LDEV-4644 11/07/19 08:22 AM erik engh Become a Translator!
none Ingen LDEV-4644 11/07/19 08:22 AM erik engh Become a Translator!
Error while uploading file: {0} Feil ved opplasting av fil: {0} LDEV-4755 11/07/19 08:22 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? Er du sikker på at du vil fjerne dette læremålet ? LDEV-4786 11/07/19 08:22 AM erik engh Become a Translator!
Set minimum number of files to upload Angi minimum antall filer som skal lastes opp LDEV-4913 12/06/19 06:49 AM erik engh Become a Translator!
Minimum number of files to be uploaded: {0} Minimum antall filer klare for opplasting: {0} LDEV-4913 12/06/19 06:49 AM erik engh Become a Translator!
[create new] [lag ny] LDEV-4786 12/27/19 03:34 PM erik engh Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
No missing translations