Module: Submit Files for Polish Poland

Module Information

Module Name: Submit Files
Description: Learners submit files for assessment by the teacher. Scores and comments may be exported as a spreadsheet.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:41 AM
% translated: 68.48% (113 out of 165)

Translated Labels

English Polish Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: Notebook entry Komentarz 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Please input Notebook entry Dodaj komentarz 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Notebook Entry Kometnarz 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Submit Files Wyślij pliki 12/13/09 03:54 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
There is a problem submitting content, the reason is {0} Zaistniał problem podczas wysyłania, powodem jest {0}. 12/13/09 03:54 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Submit Files Tool Narzędzie Wysyłania Plików 12/13/09 03:54 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Submit Files Authoring Wyślij plik 12/13/09 03:54 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
submitted the following files Wysłano pliki 12/13/09 03:54 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Learners submit files for assessment by the instructor. Scores and comments may be exported as a spreadsheet. Studenci dostarczają pliki nauczycielowi do oceny. Punkty i komentarze mogą być wyeksportowane jako plik arkusza kalkulacyjnego 02/17/10 01:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
For the file named "{0}" submitted on {1} the mark is {2}\n Dla pliku o nazwie "{0}" zamieszczonej na {1} ocena to {2}\n 12/13/09 03:54 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Download marks Załaduj oceny 12/15/09 11:26 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notify learner about marked file Poinformuj studenta o ocenionym pliku 01/05/10 09:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Learners submit files for assessment by the instructor. Scores and comments for each learner are recorded and may be exported as a spreadsheet. Studenci dostarczają pliki nauczycielowi do oceny. Punkty i komentarze dla każdego studenta są zapisywane i mogą być wyeksportowane jako plik arkusza kalkulacyjnego 02/17/10 01:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Tool for learners to submit files for assessment by the instructor. Narzędzie wysyłania plików przez studentów do oceny przez nauczyciela 02/17/10 01:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Upload Załaduj plik 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
You already upload this file, please waiting for a while. Już załadowałeś ten plik, poczekaj chwilę 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The mode "{0}" you've requested is not supported Tryb {0} nie jest możliwy 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Edit Edycja 12/04/06 01:12 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Upload file name Nazwa załadowanego pliku 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Finished uploading Zakończono ładowanie 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Uploaded Czas ładowania 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow submissions after you have finished it. As you are returning to this activity, you are able to see your files but not allowed to add more. Instruktor nie zezwala na zgłoszenia , po zakończeniu tej czynności. Jak wracasz do tej czynności, możesz zobaczyć swoje pliki, ale nie wolno dodawać więcej. 02/19/10 04:04 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Number of files to upload Liczba plików do załadowania 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Maximum number of files to be uploaded: {0} Możesz jeszcze załadować {0} pliki(ów) 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Response Załaduj plik z ocenami 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
No files have been uploaded yet. Nie załadowano dotychczas żadnych plików 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: The uploaded file can not be an executable Załadowany plik jest plikiem wykonywalnym. Spakuj plik (ZIP) przed załadowaniem 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Set maximum number of files to upload Limit plików do załadowania 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Total uploaded files Całkowita liczba załadowanych plików 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} Jednorazowo można załadować tylko jeden plik - max. 1.0 MB 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Warning: One or more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Więcej niż jeden student realizuje daną aktywność. Zmiana zawartości spowoduje przesłanie różnych informacji do studentów 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notify instructor when a learner submits a file Poinformuj monitorującego nauczyciela jeśli student przedłoży plik 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Notify learners when marks are released Poinformuj studentów o opublikowaniu ocen 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Are you going to finish submission? Czy zamierzasz zakończyć wysyłanie ? 10/05/06 11:47 PM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: An instructor released marks in a Submit Files activity in LAMS.\nYour marks are:\n\n{0}\nThis message was send automatically, please do not reply to it. Nauczyciel wysatwił oceny. Twoje oceny to: \n\n{0}\n. Ta wiadomość została wygenreowana autmatycznie, proszę na nią nie odpowiadać. 02/19/10 03:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Zaczekaj aż nauczyciel zakończy dodawanie treści do tej aktywności 02/19/10 03:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Count Podlicz 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: No data Brak studenta 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Not available Niedostępny 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
User List Description Opis listy użytkowników 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Edit Activity Edytuj aktywność 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Edit Activity description Edytuj opis aktywności 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Statistics Statystyki 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Statistics description Opis statystyk 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Close Zamknij 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Finished Zakończono 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Edytuj aktywność 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Cancel Anuluj edycje 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
The content has been created successfully. Zawartość została utworzona pomyślnie! 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Czy chcesz zamknąć okno bez zapamiętywania ? 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Continue Dalej 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Name Nazwisko 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Username Login 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Unlimited Brak 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Title can not be blank. Tytuł nie może być pusty 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Try again Spróbuj ponownie 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Zakończ 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Session name Nazwa sesji 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
View Widok 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Save Zapisz 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Cancel Anuluj 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Basic Podstawowy 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Basic input information for submission Podstawowe informacje na temat tej aktywności 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Advanced Zaawansowany 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Please input advance options for submission Wprowadź zaawanasowane opcje dla tej aktywności 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Title Tytuł 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Instrukcja 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Lock when finished Zablokuj po zakończeniu 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Save Zapisz 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Cancel Anuluj 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Name Nazwa pliku 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
File Plik 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Description Opis pliku 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Comments Komentarze 09/26/06 02:24 AM Adam Stecyk Become a Translator!
No Nie 12/10/09 01:07 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Yes Tak 12/10/09 01:07 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
On Włączone 12/10/09 01:07 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Off Wyłączone 12/10/09 01:07 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Zaawansowane ustawienia 12/10/09 01:07 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Replace Zamień 12/10/09 01:07 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Download Pobierz 12/15/09 11:26 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Download failed because of this reason: {0} Błąd! Ładowanie pliku nie powiodło się. Przyczyna {0} 12/15/09 11:26 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Are you sure you want to delete this marked file? Czy jesteś pewien że chcesz skasować ocenione pliki? 12/14/09 04:04 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: View all marks Pokaż wszystkie oceny 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
File(s) need marking plik(i) wymagające oceny 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Report marking Raport ocen 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Marking description Opis ocen 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Marking Oceny 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Marks Oceny 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Marked file Oceniony plik 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Submit Files, you won't be able to continue adding files. Uwaga: po wybraniu opcji "Następna czynność", nie można dodawać wiecej plików 01/27/10 04:53 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Please assign a mark and a comment for the report by Przypisz ocenę i komentarz do raportu 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Marks in {0} have been released. Ocena {0} została wystawiona 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Mark is invalid number format. Niepoprawny format oceny 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
LAMS: Marks were released Oceny zostały opublikowane 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Marked? Ocenione? 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Marked files: Ocenione pliki: 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Save Zapisz oceny 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Release marks Wystaw oceny 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Mark Ocena 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Not marked files: Nieocenione pliki: 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
No files have been uploaded yet. Files can not be uploaded once you choose OK. Nie załadowano dotychczas żadnych plików. Pliki nie mogą zostać załadowane dopóki nie wybierzesz OK 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: View Notebook entries Widok komentarza 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
No Notebook available Notatnik jest niedostępny 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
The maximum length of the file description is {0} characters. Maksymalna długość opisu pliku to {0} znaków 12/13/09 02:48 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Submission date Data wysłania 01/04/10 03:51 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Update marks Aktualizuj oceny 01/04/10 03:51 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Summary Podsumowanie 12/20/09 04:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Monitoring Monitorowanie 01/04/10 03:40 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Instructions Instrukcje 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Submit Files with the following instructions: Komentarz na temat narzędzia wyślij plik 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Notebook instructions Notatnik wskazówki 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Statistic for monitoring Statystyki monitoringu 01/04/10 03:40 PM Monika Tomczyk Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
LAMS: File was restored. event.file.restore.subject Become a Translator!
An instructor restored your file ''{0}'' in a Submit Files activity in LAMS. This message was send automatically, please do not reply to it. event.file.restore.body Become a Translator!
Instructor {0} deleted file {1} uploaded by learner {2}. audit.file.delete Become a Translator!
Instructor {0} restored file {1} uploaded by learner {2}. audit.file.restore Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
Add a notebook at the end of Submit monitor.summary.td.addNotebook Become a Translator!
LAMS: A learner submitted a file in a Submit Files tool event.file.submit.subject Become a Translator!
The learner {0} submitted a file in a Submit Files tool.\n\nThis message was send automatically, following tool's advanced settings. event.file.submit.body Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size: {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
Date and time restriction monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Learners will not be able to submit assignments after the set date and time. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Submitted files monitoring.user.submittedFiles Become a Translator!
Files submitted in the Submit Files tool output.desc.submitted.items.output.definition.sbmt Become a Translator!
Refresh label.refresh Become a Translator!
Please wait until a group leader finishes the activity. label.waiting.for.leader.finish Become a Translator!
Delete mark file label.monitoring.file.delete Become a Translator!
File options label.file.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
{0} is required. errors.required Become a Translator!
View files label.view.files Become a Translator!
Deleted label.deleted Become a Translator!
Delete label.monitoring.original.learner.file.delete Become a Translator!
Restore label.monitoring.original.learner.file.restore Become a Translator!
Are you sure you want to delete the original file {0} uploaded by the learner? message.monitor.confirm.original.learner.file.delete Become a Translator!
Are you sure you want to restore the original file {0} uploaded by the learner? message.monitor.confirm.original.learner.file.restore Become a Translator!
LAMS: File was deleted. event.file.delete.subject Become a Translator!
An instructor deleted your file ''{0}'' in a Submit Files activity in LAMS. This message was send automatically, please do not reply to it. event.file.delete.body Become a Translator!
Add label.add Become a Translator!
Please, wait while somebody will become a group leader label.waiting.for.leader Become a Translator!
Other learners participating in current group: label.users.from.group Become a Translator!
Leader selection label.select.leader Become a Translator!
Leader has not started the activity. Please wait until the leader commences it. label.waiting.for.leader.launch.time.limit Become a Translator!
Use leaders from Leader tool label.use.select.leader.tool.output Become a Translator!
Marks have been released label.marks.released Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Error while uploading file: {0} error.upload Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
Set minimum number of files to upload label.enable.min.limit Become a Translator!
Minimum number of files to be uploaded: {0} label.should.upload.another Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!