Module: Q&A for Vietnamese Viet Nam

Module Information

Module Name: Q&A
Description: Each learner answers question(s) and then sees answers from all learners collated on the next page.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:39 AM
% translated: 52.46% (117 out of 223)

Translated Labels

English Vietnamese Translation Dev task Last updated By Action
Basic Cơ bản 12/07/06 03:12 AM ha vu Become a Translator!
Show learner's name with answer Hiển thị tên học viên cùng với câu trả lời 12/07/06 03:13 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Questions & Answers tool Công cụ hỏi đáp 12/07/06 03:07 AM ha vu Become a Translator!
Tool for asking one or more short answer questions and displays the results. Công cụ cho hỏi 1 hoặc nhiều hơn những câu hỏi đáp ngắn gọn và hiển thị kết quả 12/07/06 03:09 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Q&A Hỏi/Đáp 12/07/06 03:10 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Q&A Authoring Soạn Hỏi/ Đáp 12/07/06 03:11 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Q&A Monitoring Theo dõi Hỏi/ Đáp 12/07/06 03:12 AM ha vu Become a Translator!
One question per page Mỗi trang 1 câu hỏi 12/07/06 03:14 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Q&A with the following instructions: Thêm ghi chú vào cuối câu hỏi và câu trả lời theo hướng dẫn sau: 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Number of questions: Số câu hỏi được thể hiện trong hoạt động này 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
questions. Các câu hỏi 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Note: after completing the activity, you will not be able to make changes to your answers. Mỗi lần bạn kích "xem tất cả đáp án", bạn không thể sửa đáp án của mình 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
Learner Học viên 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Xem nhận xét 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
Close Đóng 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
Editing this answer Sửa đáp án 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
Save changes Lưu sửa 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Vào nhận xét 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Nhận xét 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Add new Thêm mới 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
Learners' answers Đáp án của các học viên 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Lock when finished Khóa khi kết thúc 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
Show answers from other learners Hiển thị câu trả lời từ các học viên khác 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Show names of other learners Hiển thị tên của học viên khác 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Summary report is not available since no learners attempted the activity yet. Tóm tắt bào cáo không có giá trị từ khi không có học viên nào vượt qua hoạt động đó 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Total students: Tổng số tài khoản người dùng 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Finished students: Kết thúc tài khoản người dùng 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
Title: Tiêu đề 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions: Hướng dẫn 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Redo questions Sửa 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
Questions Các câu hỏi 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Add question Tạo câu hỏi 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Edit question Sửa câu hỏi 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
Deletes question Xóa câu hỏi 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
Moves question down Chuyển câu hỏi xuống 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
Moves question up Chuyển câu hỏi lên 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: No question(s) submitted. Please add at least one question. Không đưa ra câu hỏi nào. Hãy thêm vào ít nhất 1 câu hỏi. 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: New question Câu hỏi mới 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
Feedback Ý kiến phản hồi 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
Add Thêm 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
Enables editing of question Có thể sửa câu hỏi 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Bạn có muốn đóng cửa sổ này không cần lưu 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: View all responses Xem tất cả câu trả lời 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
You are required to finish this activity now. Yêu cầu bạn kết thúc hoạt động này bây giờ. 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Your answer: Câu trả lời của bạn 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
Try again Thử lại 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Finished session count: Kết thúc phiên của tài khoản 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
Show Hiển thị 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
Hidden Ẩn 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Number of questions: Số câu hỏi được thể hiện trong hoạt động này 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
Remaining question count: Duy trì tài khoản của câu hỏi 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
End of the questions. Kết thúc các câu hỏi 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
Refresh Làm mới lại 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
Continue Tiếp tục 11/24/06 01:25 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Show feedback Hiển thị thông tin phản hồi 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
Upload Tải lên 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
Type Loại 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
View xem 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
Delete Xóa 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Please address the following issues before submit. Hãy điền địa chỉ đưa ra dưới đây trước khi phát hành 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: The content has been created successfully. Nội dung đã tạo thành công 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
Warning: An error occurred while saving the content.
Cảnh báo: Có 1 lỗi đã xuất hiện trong khi lưu dội dung 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Answers for Q&A Những câu hỏi cho Câu hỏi/Trả lời 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
Question Câu hỏi 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
Answers: Những câu trả lời 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
Answer: Trả lời 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Next activity Kết thúc 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Learner Người dùng 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Date Ngày tháng/ Thời gian 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
Response Phản hồi ý kiến 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Learning report Báo cáo đào tạo 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Previous responses report Báo cáo phản hồi liền trước 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Learner progress report Báo cáo quá trình đào tạo 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Preview learner Xem trước màn hình của học viên 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
User Người dùng 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
Question: Câu hỏi 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
Response Phản hồi 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Select group: Lựa chọn nhóm 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
Group Nhóm 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
Summary Tóm tắt 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Điều chỉnh hoạt động 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
Stats Thống kê 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
Save Lưu 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
Edit Chỉnh sửa 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
Cancel Hủy bỏ 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
Update Cập nhật 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
Hide Ẩn 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Show Hiện 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
Hidden Ẩn 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Total number of learners: Tổng số tài khoản học viên 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: All groups: Tất cả các nhóm 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Total numer of all learners: Tổng số tài koản của tất cả học viên 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Hãy chờ giảng viên hoàn tất nội dung cho hoạt động này 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
Title Tiêu đề 11/20/06 02:15 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Hướng dẫn 11/20/06 02:15 AM ha vu Become a Translator!
Summary Tóm tắt 11/20/06 02:15 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Điều chỉnh hoạt động 11/20/06 02:15 AM ha vu Become a Translator!
Stats Thống kê 11/20/06 02:15 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced definitions Những câu hỏi nâng cao 11/20/06 02:15 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Monitoring report title Theo dõi Tiêu đề báo cáo 11/20/06 02:15 AM ha vu Become a Translator!
View Xem 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
Download Tải xuống 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
Delete Xóa 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
Basic Cơ bản 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
Preview Xem trước 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
Advanced Nâng cao 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
Done Tiến hành 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
Submit Đưa ra 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
Next Tiếp theo 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
Previous Liền trước 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
Question 1 Câu hỏi 1 11/20/06 03:52 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Q&A Hỏi/ Đáp 12/07/06 03:16 AM ha vu Become a Translator!
Each learner answers question(s) and then sees answers from all learners collated on the next page. Mỗi học viên trả lời câu hỏi và xem câu trả lời đối chiếu từ các học viên ở trang tiếp theo 11/20/06 02:15 AM ha vu Become a Translator!
Each learner answers one or more questions in short answer format and then sees answers from all learners collated on the next page. Mỗi câu trả lời của mỗi học viên hoặc những câu hỏi định dạng câu trả lời ngắn và sau đó xem câu trả lời đối chiều từ tất cả các học viên ở trang tiếp theo 11/20/06 02:15 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Q&A Authoring Câu hỏi và Trả lời 11/20/06 02:15 AM ha vu Become a Translator!
Advanced Nâng cao 11/20/06 02:15 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Q & A Hỏi đáp 12/07/06 03:06 AM ha vu Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
More settings label.other.options Become a Translator!
Select leader label.select.leader Become a Translator!
Allow review other responses? label.allow.review.other.responses Become a Translator!
Questions options label.question.options Become a Translator!
Off label.off Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
One or more question(s) are not answered. Do you want to continue anyway? Warning empty answers Become a Translator!
On label.on Become a Translator!
Advanced settings monitor.summary.th.advancedSettings Become a Translator!
Add a notebook at the end of Q&A monitor.summary.td.addNotebook Become a Translator!
Notebook instructions monitor.summary.td.notebookInstructions Become a Translator!
Conditions label.conditions Become a Translator!
Add condition label.authoring.conditions.add.condition Become a Translator!
Conditions label.authoring.conditions.list.title Become a Translator!
Order label.authoring.conditions.order Become a Translator!
Up label.authoring.up Become a Translator!
Down label.authoring.down Become a Translator!
Edit label.authoring.edit Become a Translator!
Delete label.authoring.delete Become a Translator!
Condition name can not be blank. error.condition.name.blank Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. error.condition.duplicated.name Become a Translator!
There are no questions selected. Please select at least one. error.condition.no.questions.selected Become a Translator!
have this exact wording or phrase: textsearch.phrase Become a Translator!
have one or more of these words: textsearch.any.words Become a Translator!
have none of these unwanted words: textsearch.excluded.words Become a Translator!
Search in these questions: textsearch.questions Become a Translator!
There are no conditions label.authoring.conditions.empty.condition.list Become a Translator!
Name label.authoring.conditions.condition.name Become a Translator!
Edit conditions label.authoring.edit.conditions.button Become a Translator!
Error creating condition. error.condition Become a Translator!
Answers that... textsearch.heading Become a Translator!
have all these words: textsearch.all.words Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Allow HTML editor label.allowRichEditor Become a Translator!
Answer required? Label for the "required" option in authoring Become a Translator!
(Required) The learner page indicator that a question is required. Become a Translator!
You must answer Question {0}. Error shown when a required question is not completed. Become a Translator!
Please, wait while somebody will become a group leader. label.waiting.for.leader Become a Translator!
Other learners participating in current group: label.users.from.group Become a Translator!
Use leaders from Select Leader tool label.use.select.leader.tool.output Become a Translator!
{0} / {1} votes label.learning.number.of.votes Become a Translator!
Allow learners to rate each other's answers label.authoring.allow.rate.answers Become a Translator!
Draft autosaved label.learning.draft.autosaved Become a Translator!
Date and time restriction monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
If a date and time restriction is set, learners will not be able to answer questions after this date. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date and time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
The instructor has set a restriction for this activity from {0}. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Group leader: {0} label.group.leader Become a Translator!
Answers contain certain words output.desc.text.search.output.definition.qa Become a Translator!
First answer contains word "LAMS" text.search.output.definition.qa.default.condition Become a Translator!
All learners' answers output.desc.all.answers.output.definition.qa Become a Translator!
Questions asked output.desc.questions.output.definition.qa Become a Translator!
Sort by answer label.sort.by.answer Become a Translator!
Sort by rating label.sort.by.rating Become a Translator!
Answer label.learning.answer Become a Translator!
Rating label.learning.rating Become a Translator!
Modify learner's response label.modify.users.response Become a Translator!
Group leader option is enabled label.info.use.select.leader.outputs Become a Translator!
votes label.votes Become a Translator!
Notify teachers on learners' responses label.notify.teachers.on.response.submit Become a Translator!
{0} has answered the following question(s): label.user.has.answered.questions Become a Translator!
Allow learners to comment on responses label.allow.comments Become a Translator!
Comment label.comment Become a Translator!
Comments here... label.comment.textarea.tip Become a Translator!
Rating criterias label.rating.criterias Become a Translator!
Add criteria label.add.criteria Become a Translator!
Your rating is {0}<br> Avg rating {1} out of {2} votes label.your.rating Become a Translator!
Average rating {0}/{1} votes label.average.rating Become a Translator!
Rating limitation: Minimum {0} and Maximum {1}. label.rate.limits.reminder Become a Translator!
You have rated {0} responses already. label.rate.limits.topic.reminder Become a Translator!
You must rate at least {0} responses. label.rate.limits.reminder.min Become a Translator!
You can only rate up to {0} responses. label.rate.limits.reminder.max Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum set for ratings. Please check and try again. js.warning.max.min.limit Become a Translator!
Minimum: label.minimum Become a Translator!
Maximum: label.maximum Become a Translator!
No minimum label.no.minimum Become a Translator!
No maximum label.no.maximum Become a Translator!
Minimum words in a response {0} label.minimum.number.words Become a Translator!
Minimum number of words in a comment{0} label.comment.minimum.number.words Become a Translator!
There is a minimum required number of words in a comment: {0}. So far you've entered {1} word(s). warning.minimum.number.words Become a Translator!
Comment can not be blank. warning.comment.blank Become a Translator!
No re-edit allowed label.no.reedit.allowed Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
{0} on {1} label.posted.by Become a Translator!
Note: after answer these questions, no changes are allowed. label.noredo.enabled Become a Translator!
Words required label.words.required Become a Translator!
Username label.username Become a Translator!
Fullname label.fullname Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
Settings label.settings Become a Translator!
The question in Question Bank will be updated message.qb.modified.update Become a Translator!
A new version of the question will be created in Question Bank message.qb.modified.version Become a Translator!
A new question will be created in Question Bank message.qb.modified.new Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!
Do you really want to delete this question? warning.msg.authoring.do.you.want.to.delete Become a Translator!
Question bank label.question.bank Become a Translator!