Module: Q&A for Bulgarian Bulgaria

Module Information

Module Name: Q&A
Description: Each learner answers question(s) and then sees answers from all learners collated on the next page.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:39 AM
% translated: 33.18% (74 out of 223)

Translated Labels

English Bulgarian Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Съжаляваме, съдържанието на тази учебна дейност не е готово още. Моля изчакайте вашият учител да завърши съдържанието. 04/03/06 07:49 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: All groups: Всички групи: 04/03/06 07:51 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Total numer of all learners: Броят на всички обучаеми: 04/03/06 07:56 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Total number of learners: Броят на всички обучаеми: 04/03/06 07:57 AM Daniel Denev Become a Translator!
Hidden Скрит 04/03/06 07:58 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Show Показване на скрит 04/03/06 07:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
Hide Скрий 04/03/06 08:00 AM Daniel Denev Become a Translator!
Update Обновяване 04/03/06 08:02 AM Daniel Denev Become a Translator!
Question Въпрос 04/04/06 03:23 AM Daniel Denev Become a Translator!
Answers: Отгори: 04/04/06 03:28 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Q & A Въпроси и отговори (ВиО) 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
Each learner answers question(s) and then sees answers from all learners collated on the next page. Всеки обучаем отговаря на въпрос(и) и след това вижда отговорите дадени от всички обучаеми подредени на следващата страница. 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
Each learner answers one or more questions in short answer format and then sees answers from all learners collated on the next page. Всеки обучаем отговаря на един или повече въпроси с кратък отговор и след това вижда отговорите дадени от всички обучаеми подредени на следващата страница. 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Questions & Answers tool Инструмент на Въпроси и Отговори 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
Tool for asking one or more short answer questions and displays the results. Инструмент за задаване на един или повече въпроси изискващи кратък отговор и показване на резултатите. 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Q&A В/А 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Q&A Authoring Създаване на В/А 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Q&A Monitoring Мониторинг на В/А 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Q&A Authoring Въпроси и Отговори 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
Basic Основен 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
Advanced Напреднал 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
Title Заглавие 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Инструкции 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
Summary Резюме 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Редактиране на учебна дейност 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
Stats Статистики 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced definitions Дефиниции за напреднали потребители 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Show learner's name with answer Потребителско име е видимо 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: One question per page Последователност на въпросите 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Monitoring report title Заглавие на отчет от проследяване 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
View Преглед 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
Download Изтегляне от сървъра 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
Delete Изтриване 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
Basic Основен 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
Preview Предварителен преглед 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
Advanced Напреднал 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
Done Готово 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Q&A В/А 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
Submit Изпращане 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
Next Следващ 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
Previous Предходен 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
Question 1 Въпрос 1 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Show feedback Покажи обратната връзка 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
Upload Качване на сървъра 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
Type Тип 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
View Преглед 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
Delete Изтриване 04/03/06 07:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
User Потребител 04/04/06 05:41 AM Daniel Denev Become a Translator!
Answer: Отговори: 04/04/06 03:37 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Answers for Q&A Отговори за В/А 04/04/06 02:23 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Next activity Завършете 04/04/06 03:49 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Learner Потребител 04/04/06 03:51 AM Daniel Denev Become a Translator!
Cancel Отказване 04/04/06 04:00 AM Daniel Denev Become a Translator!
Warning: An error occurred while saving the content.
Предупреждение: Настъпи грешка по време на съхраняване на съдържанието. 04/04/06 04:02 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Learning report Очет относно учене 04/04/06 04:04 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Previous responses report Отчет за предишни отговори 04/04/06 04:05 AM Daniel Denev Become a Translator!
Edit Редактиране 04/04/06 04:03 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Learner progress report Отчет относно дейността на обучаемия 04/04/06 04:13 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Summary report is not available since no learners attempted the activity yet. Краткият отчет не е достъпен,защото никой от обучаемите не е правил опити по тази учебна дейност. 04/04/06 05:55 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Select group: Изберете група: 04/04/06 06:03 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: The content has been created successfully. Съдържанито беше създадено успешно. 04/04/06 06:15 AM Daniel Denev Become a Translator!
Save Съхраняване 04/04/06 06:21 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Finished students: Брой на завършилите потребители: 04/04/06 06:49 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Total students: Брой на всички потребинели: 04/04/06 06:51 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Preview learner Екран за предварителен преглед от обучаем 04/04/06 04:17 AM Daniel Denev Become a Translator!
Question: Въпрос: 04/04/06 05:44 AM Daniel Denev Become a Translator!
Summary Резюме 04/04/06 06:05 AM Daniel Denev Become a Translator!
Response Отговор на заявка 04/04/06 06:16 AM Daniel Denev Become a Translator!
Response Отговор на заявка 04/04/06 06:00 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Please address the following issues before submit. Моля адресирайте следните есета преди да изпратите. 04/04/06 06:02 AM Daniel Denev Become a Translator!
Group Група 04/04/06 06:04 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Редактиране на учебна дейност 04/04/06 06:50 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Date Опит дата/време 04/04/06 06:46 AM Daniel Denev Become a Translator!
Stats Статистики 04/04/06 06:47 AM Daniel Denev Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
More settings label.other.options Become a Translator!
Select leader label.select.leader Become a Translator!
Allow review other responses? label.allow.review.other.responses Become a Translator!
Questions options label.question.options Become a Translator!
Off label.off Become a Translator!
Lock when finished Label lockwhenfinished Become a Translator!
Show answers from other learners Label learner answer Become a Translator!
Show names of other learners Label show names Become a Translator!
Title: Label authoring title col Become a Translator!
Instructions: Label authoring instructions col Become a Translator!
Redo questions Label redo Become a Translator!
Questions Label questions Become a Translator!
Add question Label add new question Become a Translator!
Edit question Label edit question Become a Translator!
Deletes question Label tip deleteQuestion Become a Translator!
Moves question down Label tip movequestiondown Become a Translator!
Moves question up Label tip movequestionup Become a Translator!
No question(s) submitted. Please add at least one question. Questions none submitted Become a Translator!
New question Label new question Become a Translator!
Feedback Label feedback Become a Translator!
Add Label save question Become a Translator!
Enables editing of question Label tip editquestion Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Authoring messsage for cancel without saving Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
View all responses Header for all students responses Become a Translator!
You are required to finish this activity now. Message to report that the student has to finish the activity Become a Translator!
Your answer: Presents to the student his/her answer Become a Translator!
Try again Try Again Button Become a Translator!
Finished session count: Count finished session Become a Translator!
Show Label for Show button in Monitor Become a Translator!
Hidden Label for hidden response button in Monitor Become a Translator!
Number of questions: Label feedback seq Become a Translator!
Remaining question count: Label questions remaining Become a Translator!
End of the questions. Label end questions Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
Refresh Label refresh Become a Translator!
Continue Label continue Become a Translator!
Add a notebook at end of Q&A with the following instructions: Label reflect Become a Translator!
Number of questions: Label feedback combined Become a Translator!
questions. Label questions simple Become a Translator!
Note: after completing the activity, you will not be able to make changes to your answers. Label responses locked Become a Translator!
Learner Label learner Become a Translator!
Notebook entries Label view reflection Become a Translator!
Close Label close Become a Translator!
Editing this answer Label tooltip edit Become a Translator!
Save changes Label tooltip tick Become a Translator!
Notebook entries Label notebook entries Become a Translator!
Notebook entry Label reflection Become a Translator!
Add new Label add question Become a Translator!
Learners' answers Label learners answers Become a Translator!
One or more question(s) are not answered. Do you want to continue anyway? Warning empty answers Become a Translator!
On label.on Become a Translator!
Advanced settings monitor.summary.th.advancedSettings Become a Translator!
Add a notebook at the end of Q&A monitor.summary.td.addNotebook Become a Translator!
Notebook instructions monitor.summary.td.notebookInstructions Become a Translator!
Conditions label.conditions Become a Translator!
Add condition label.authoring.conditions.add.condition Become a Translator!
Conditions label.authoring.conditions.list.title Become a Translator!
Order label.authoring.conditions.order Become a Translator!
Up label.authoring.up Become a Translator!
Down label.authoring.down Become a Translator!
Edit label.authoring.edit Become a Translator!
Delete label.authoring.delete Become a Translator!
Condition name can not be blank. error.condition.name.blank Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. error.condition.duplicated.name Become a Translator!
There are no questions selected. Please select at least one. error.condition.no.questions.selected Become a Translator!
have this exact wording or phrase: textsearch.phrase Become a Translator!
have one or more of these words: textsearch.any.words Become a Translator!
have none of these unwanted words: textsearch.excluded.words Become a Translator!
Search in these questions: textsearch.questions Become a Translator!
There are no conditions label.authoring.conditions.empty.condition.list Become a Translator!
Name label.authoring.conditions.condition.name Become a Translator!
Edit conditions label.authoring.edit.conditions.button Become a Translator!
Error creating condition. error.condition Become a Translator!
Answers that... textsearch.heading Become a Translator!
have all these words: textsearch.all.words Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Allow HTML editor label.allowRichEditor Become a Translator!
Answer required? Label for the "required" option in authoring Become a Translator!
(Required) The learner page indicator that a question is required. Become a Translator!
You must answer Question {0}. Error shown when a required question is not completed. Become a Translator!
Please, wait while somebody will become a group leader. label.waiting.for.leader Become a Translator!
Other learners participating in current group: label.users.from.group Become a Translator!
Use leaders from Select Leader tool label.use.select.leader.tool.output Become a Translator!
{0} / {1} votes label.learning.number.of.votes Become a Translator!
Allow learners to rate each other's answers label.authoring.allow.rate.answers Become a Translator!
Draft autosaved label.learning.draft.autosaved Become a Translator!
Date and time restriction monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
If a date and time restriction is set, learners will not be able to answer questions after this date. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date and time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
The instructor has set a restriction for this activity from {0}. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Group leader: {0} label.group.leader Become a Translator!
Answers contain certain words output.desc.text.search.output.definition.qa Become a Translator!
First answer contains word "LAMS" text.search.output.definition.qa.default.condition Become a Translator!
All learners' answers output.desc.all.answers.output.definition.qa Become a Translator!
Questions asked output.desc.questions.output.definition.qa Become a Translator!
Sort by answer label.sort.by.answer Become a Translator!
Sort by rating label.sort.by.rating Become a Translator!
Answer label.learning.answer Become a Translator!
Rating label.learning.rating Become a Translator!
Modify learner's response label.modify.users.response Become a Translator!
Group leader option is enabled label.info.use.select.leader.outputs Become a Translator!
votes label.votes Become a Translator!
Notify teachers on learners' responses label.notify.teachers.on.response.submit Become a Translator!
{0} has answered the following question(s): label.user.has.answered.questions Become a Translator!
Allow learners to comment on responses label.allow.comments Become a Translator!
Comment label.comment Become a Translator!
Comments here... label.comment.textarea.tip Become a Translator!
Rating criterias label.rating.criterias Become a Translator!
Add criteria label.add.criteria Become a Translator!
Your rating is {0}<br> Avg rating {1} out of {2} votes label.your.rating Become a Translator!
Average rating {0}/{1} votes label.average.rating Become a Translator!
Rating limitation: Minimum {0} and Maximum {1}. label.rate.limits.reminder Become a Translator!
You have rated {0} responses already. label.rate.limits.topic.reminder Become a Translator!
You must rate at least {0} responses. label.rate.limits.reminder.min Become a Translator!
You can only rate up to {0} responses. label.rate.limits.reminder.max Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum set for ratings. Please check and try again. js.warning.max.min.limit Become a Translator!
Minimum: label.minimum Become a Translator!
Maximum: label.maximum Become a Translator!
No minimum label.no.minimum Become a Translator!
No maximum label.no.maximum Become a Translator!
Minimum words in a response {0} label.minimum.number.words Become a Translator!
Minimum number of words in a comment{0} label.comment.minimum.number.words Become a Translator!
There is a minimum required number of words in a comment: {0}. So far you've entered {1} word(s). warning.minimum.number.words Become a Translator!
Comment can not be blank. warning.comment.blank Become a Translator!
No re-edit allowed label.no.reedit.allowed Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
{0} on {1} label.posted.by Become a Translator!
Note: after answer these questions, no changes are allowed. label.noredo.enabled Become a Translator!
Words required label.words.required Become a Translator!
Username label.username Become a Translator!
Fullname label.fullname Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
Settings label.settings Become a Translator!
The question in Question Bank will be updated message.qb.modified.update Become a Translator!
A new version of the question will be created in Question Bank message.qb.modified.version Become a Translator!
A new question will be created in Question Bank message.qb.modified.new Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!
Do you really want to delete this question? warning.msg.authoring.do.you.want.to.delete Become a Translator!
Question bank label.question.bank Become a Translator!