Module: Noticeboard for Czech Czech Republic

Module Information

Module Name: Noticeboard
Description: Tool for displaying HTML content including external sources such as images and other media.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:37 AM
% translated: 75.40% (46 out of 61)

Translated Labels

English Czech Translation Dev task Last updated By Action
Do you want to close this window without saving? Chcete toto okno zavřít bez uložení? 03/08/12 05:00 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
An internal error has occured with the Noticeboard Tool. If reporting this error, please report:
{0}
V nástroji Informační panel došlo k vnitřní chybě. Pokud budete hlásit tuto chybu, nahlašte: {0} 03/08/12 05:00 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Try again Zkuste to znovu 03/08/12 05:00 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Noticeboard with the following instructions: Přidejte poznámkový blok na konec informačního panelu s následujícími pokyny: 03/08/12 05:00 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Continue Pokračovat 03/08/12 05:00 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Záznamy v poznámkovém bloku 03/08/12 05:00 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Záznam v poznámkovém bloku 03/08/12 05:00 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
No notebook entries have yet been made. Do poznámkového bloku dosud nebyly provedeny žádné záznamy. 03/08/12 05:00 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: No entry has yet been made. Do poznámkového bloku dosud nebyly proveden žádný záznam. 03/08/12 05:00 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
The uploaded file has exceeded the maximum file size limit of {0} bytes. Nahraný soubor překročil maximální velikost souboru {0} bytů. 03/08/12 05:00 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. UPOZORNĚNÍ: Jeden nebo více studentů zahájilo tuto činnost. Změna tohoto obsahu povede k tomu, že jednotliví studenti dostanou různé informace. 03/08/12 05:00 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
On Zapnuto 03/08/12 05:00 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Off Vypnuto 03/08/12 05:00 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Pokročilá nastavení 03/08/12 05:00 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of Noticeboard Přidejte poznámkový blok na konec Informačního panelu 03/08/12 05:00 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Notebook instructions Pokyny poznámkového bloku 03/08/12 05:00 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Noticeboard Authoring Tvorba informačního panelu LDEV-1727 03/08/12 05:00 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Title: Název: 03/08/12 04:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Content: Obsah: 03/08/12 04:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Type Typ 03/08/12 04:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Tool for displaying content including external sources such as images and other media. Nástroj pro zobrazení HTML obsahu, včetně externích zdrojů, jako jsou obrázky a jiná média. 03/08/12 04:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Displays formatted text and links to external sources on a read only page. Zobrazí formátovaný text a odkazy na externí zdroje pouze pro čtení. 03/08/12 04:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Noticeboard tool Nástroj Informační panel 03/08/12 04:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Tool that displays a noticeboard Nástroj který zobrazuje Informační panel 03/08/12 04:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Basic Základní 03/08/12 04:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Advanced Pokročilý 03/08/12 04:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Noticeboard Informační panel 03/08/12 04:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Filename Název souboru 03/08/12 04:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
View Zobrazit 03/08/12 04:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the content. Vyčkejte než instruktor doplní obsah této činnosti. 03/08/12 04:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Edit Upravit 03/08/12 04:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Summary Souhrn 03/08/12 04:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Statistics Statistika 03/08/12 04:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Upravit činnost 03/08/12 04:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Group {0}: Skupina {0}: 03/08/12 04:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Total learners: Celkový počet studentů: 03/08/12 04:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Learners in group: Počet studentů ve skupině: 03/08/12 04:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Úprava obsahu není dovolena, protože jeden nebo více studentů již zahájilo činnost. 03/08/12 04:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Cancel Zrušit 03/08/12 04:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
OK OK 03/08/12 04:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Done Hotovo 03/08/12 04:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Save Uložit 03/08/12 04:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Next Activity Další činnost 03/08/12 04:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Next Další 03/08/12 04:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
{0} field is mandatory. Pole {0} je povinné. 03/08/12 04:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Unable to continue. {0} is missing. Nelze pokračovat. Chybí {0}. 03/08/12 04:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Comments options advanced.comment.header Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Enable anonymous posts advanced.enable.anonymous.posts Become a Translator!
No notebook entry has been added. message.no.reflection.available Become a Translator!
Allow learner comments advanced.allow.comments Become a Translator!
View comments label.view.comments Become a Translator!
Like option only advanced.comments.like.only Become a Translator!
Like and dislike options advanced.comments.like.and.dislike Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!