Module: Noticeboard for Vietnamese Viet Nam

Module Information

Module Name: Noticeboard
Description: Tool for displaying HTML content including external sources such as images and other media.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:37 AM
% translated: 65.57% (40 out of 61)

Translated Labels

English Vietnamese Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: No notebook entries have yet been made. Không có những phản ánh nào được đưa ra. 11/16/06 10:57 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Tool for displaying content including external sources such as images and other media. Công cụ hiển thi nội dung HTML thêm vào các nguồn bên ngoài như hình ảnh và các phương tiện khác 11/16/06 11:06 AM Thành Bùi Become a Translator!
Displays formatted text and links to external sources on a read only page. Hiển thị văn bản định dạng và liên kết tới nguồn bên ngoài trên những trang chỉ được phép đọc 11/16/06 11:06 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Noticeboard tool Công cụ bảng thông báo 11/16/06 11:06 AM Thành Bùi Become a Translator!
Tool that displays a noticeboard Công cụ dùng để hiện thị bảng thông báo 11/16/06 11:06 AM Thành Bùi Become a Translator!
An internal error has occured with the Noticeboard Tool. If reporting this error, please report:
{0}
Lỗi bên trong đã được phát hiện với công cụ bảng thông báo.Nếu gửi báo lỗi này,xin hãy báo:{0} 11/16/06 11:06 AM Thành Bùi Become a Translator!
Title: Tiêu đề: 11/16/06 10:52 AM Thành Bùi Become a Translator!
Content: Nội dung: 11/16/06 10:52 AM Thành Bùi Become a Translator!
Filename Tên tệp 11/16/06 10:52 AM Thành Bùi Become a Translator!
Type Loại 11/16/06 10:52 AM Thành Bùi Become a Translator!
View Xem 11/16/06 10:52 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the content. Xin hãy đợi giảng viên hoàn thành các nội dung của hoạt động này 11/16/06 10:52 AM Thành Bùi Become a Translator!
Edit Sửa 11/16/06 10:52 AM Thành Bùi Become a Translator!
Summary Tổng kết 11/16/06 10:52 AM Thành Bùi Become a Translator!
Statistics Thống kê 11/16/06 10:52 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Sửa hoạt động 11/16/06 10:52 AM Thành Bùi Become a Translator!
Group {0}: Nhóm {0}: 11/16/06 10:52 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Total learners: Tổng số học viên 11/16/06 10:52 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Learners in group: Số học viên trong nhóm 11/16/06 10:52 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Mọi sửa đổi nội dung đều không được phép khi một hoặc nhiều học viên đã thử hoạt động này 11/16/06 10:52 AM Thành Bùi Become a Translator!
Cancel Hủy 11/16/06 10:52 AM Thành Bùi Become a Translator!
OK Đồng ý 11/16/06 10:52 AM Thành Bùi Become a Translator!
Done Hoàn tất 11/16/06 10:52 AM Thành Bùi Become a Translator!
Save Lưu 11/16/06 10:52 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Kết thúc 11/16/06 10:52 AM Thành Bùi Become a Translator!
Next Tiếp theo 11/16/06 10:52 AM Thành Bùi Become a Translator!
{0} field is mandatory. {0} trường có tính bắt buộc 11/16/06 10:52 AM Thành Bùi Become a Translator!
Unable to continue. {0} is missing. Không thể tiếp tục. {0} bị thất lạc 11/16/06 10:52 AM Thành Bùi Become a Translator!
Noticeboard Bảng thông báo 11/16/06 10:57 AM Thành Bùi Become a Translator!
Basic Cơ bản 11/16/06 10:57 AM Thành Bùi Become a Translator!
Advanced Nâng cao 11/16/06 10:57 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Noticeboard with the following instructions: Thêm vào sổ ghi chép ở cuối bảng thông báo với những bài giảng trên: 11/16/06 10:57 AM Thành Bùi Become a Translator!
Continue Tiếp tục 11/16/06 10:57 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: No entry has yet been made. Không có phản ánh nào được đưa ra. 11/16/06 10:57 AM Thành Bùi Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Bạn có muốn đóng cửa sổ lại mà không lưu không? 11/16/06 10:57 AM Thành Bùi Become a Translator!
Try again Thử lại 11/16/06 10:57 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Các phản ánh 11/16/06 10:57 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Phản ánh 11/16/06 10:57 AM Thành Bùi Become a Translator!
The uploaded file has exceeded the maximum file size limit of {0} bytes. Tệp tin tải lên đã vượt quá giới hạn dung lượng cho phép của tệp {0} bytes 01/18/07 01:46 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Cảnh báo: Có ít nhất một học viên đang truy cập vào hoạt động này. Thay đổi nội dung này khiến học viên sẽ lấy được thông tin sai khác. 12/04/07 01:53 AM Thành Bùi Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Comments options advanced.comment.header Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Enable anonymous posts advanced.enable.anonymous.posts Become a Translator!
On label.on Become a Translator!
Off label.off Become a Translator!
Advanced settings monitor.summary.th.advancedSettings Become a Translator!
Add a notebook at the end of Noticeboard monitor.summary.td.addNotebook Become a Translator!
Notebook instructions monitor.summary.td.notebookInstructions Become a Translator!
Noticeboard Authoring label.authoring.heading Become a Translator!
No notebook entry has been added. message.no.reflection.available Become a Translator!
Allow learner comments advanced.allow.comments Become a Translator!
View comments label.view.comments Become a Translator!
Like option only advanced.comments.like.only Become a Translator!
Like and dislike options advanced.comments.like.and.dislike Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!