Module: Mindmap for Slovenian Slovenia

Module Information

Module Name: Mindmap
Description: Brainstorming tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 05/05/09 12:59 AM
% translated: 69.90% (72 out of 103)

Translated Labels

English Slovenian Translation Dev task Last updated By Action
Statistics statistika 03/16/10 12:49 AM Luka Krančan Become a Translator!
Mindmap Miselni vzorec 03/16/10 12:49 AM Luka Krančan Become a Translator!
Yes Da 03/04/10 11:08 AM Luka Krančan Become a Translator!
On vključi 03/04/10 11:09 AM Luka Krančan Become a Translator!
Off izključi 03/04/10 11:09 AM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Try again poskusi znova 03/04/10 11:10 AM Luka Krančan Become a Translator!
Cancel prekliči 03/04/10 11:12 AM Luka Krančan Become a Translator!
Next Activity naslednja dejavnost 03/04/10 11:12 AM Luka Krančan Become a Translator!
Title: naslov: 03/04/10 11:13 AM Luka Krančan Become a Translator!
Save shrani 03/04/10 11:13 AM Luka Krančan Become a Translator!
Instructions: navodila: 03/16/10 12:45 AM Luka Krančan Become a Translator!
Group {0}: skupina {0}: 03/16/10 12:46 AM Luka Krančan Become a Translator!
Advanced Napredno 03/09/10 12:08 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
Back Nazaj 03/09/10 12:12 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
*** UPDATED: Not available Ni na voljo 03/09/10 12:12 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
Edit Uredi 03/09/10 12:13 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
Continue Nadaljuj 03/09/10 12:14 PM Miha Pritržnik Become a Translator!
Summary Povzetek 03/16/10 12:47 AM Luka Krančan Become a Translator!
Save shrani 03/16/10 12:24 AM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Instructor učitelj 03/16/10 12:24 AM Luka Krančan Become a Translator!
Up gor 03/16/10 12:25 AM Luka Krančan Become a Translator!
Cancel prekliči 03/16/10 12:26 AM Luka Krančan Become a Translator!
Next naprej 03/16/10 12:26 AM Luka Krančan Become a Translator!
Instructions navodila 03/16/10 12:30 AM Luka Krančan Become a Translator!
Down dol 03/16/10 12:34 AM Luka Krančan Become a Translator!
Learner učenec 03/16/10 12:35 AM Luka Krančan Become a Translator!
Created Narejeno 03/16/10 12:39 AM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Learner ucenec 03/16/10 12:41 AM Luka Krančan Become a Translator!
View poglej 03/16/10 12:41 AM Luka Krančan Become a Translator!
Mindmap Miselni vzorec 03/16/10 12:48 AM Luka Krančan Become a Translator!
Statistics Statistika 03/16/10 12:42 AM Luka Krančan Become a Translator!
Done Končano 03/16/10 12:43 AM Luka Krančan Become a Translator!
Content: Vsebina: 03/23/10 12:32 AM Luka Krančan Become a Translator!
Summary Povzetek 03/23/10 12:34 AM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Main idea Glavna ideja 03/23/10 12:36 AM Luka Krančan Become a Translator!
Edit Activity Uredi dejavnost 03/23/10 12:36 AM Luka Krančan Become a Translator!
Last modified Nazadnje urejano 03/23/10 12:37 AM Luka Krančan Become a Translator!
Mindmap Miselni vzorec 03/23/10 12:38 AM Luka Krančan Become a Translator!
No groups found for activity. Nobenih skupin najdenih za to dejavnost. 03/23/10 12:39 AM Luka Krančan Become a Translator!
Sub idea 1 podideja 1 03/23/10 12:41 AM Luka Krančan Become a Translator!
Sub idea 2 Podideja2 03/23/10 12:41 AM Luka Krančan Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ali želite zapreti datoteko brez shranjevanja? 03/23/10 12:48 AM Luka Krančan Become a Translator!
Mindmap Tool Orodje za miselni vzorec 03/23/10 12:49 AM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Mindmap tool Orodje za miselni vozrec 03/23/10 12:50 AM Luka Krančan Become a Translator!
Mindmap Authoring Ustvarjanje miselnih vzorcev 03/23/10 12:50 AM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Number of finished learners: Število učencev, ki so končali: 03/23/10 12:42 AM Luka Krančan Become a Translator!
Edit Activity Urejanje dejavnosti 03/23/10 12:33 AM Luka Krančan Become a Translator!
mindmap Miselni vzorec 03/23/10 12:28 AM Luka Krančan Become a Translator!
Number of Learners: Število učencev: 03/26/10 03:45 PM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Napredne nastavitve 03/26/10 03:46 PM Luka Krančan Become a Translator!
Number of ideas Število idej 03/26/10 03:53 PM Luka Krančan Become a Translator!
Editing advice uredi nasvet 03/26/10 03:55 PM Luka Krančan Become a Translator!
Lock when finished Zakleni ko je končano 03/26/10 04:22 PM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity Prosim počakajte, da učitelj dokončna dejavnost 03/26/10 04:23 PM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Total number of learners in group: Skupno število učencev v skupini: 03/26/10 04:23 PM Luka Krančan Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Mindmap, you won't be able to continue editing nodes. Spročilo: Ko kliknete na '' naslednja dejavnost'' in se boste vrnili nazaj na ta miselni vzorec, ne boste mogli spreminjati vozlišč. 03/31/10 11:47 PM Matej Dobnik Become a Translator!
Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Spreminjanje vsebine ni dovoljeno, odkar je na dejavnost vstopil eden ali več učencev. 03/31/10 11:49 PM Luka Krančan Become a Translator!
OK Vredu 03/31/10 11:52 PM Luka Krančan Become a Translator!
Basic Osnovno 03/31/10 11:53 PM Luka Krančan Become a Translator!
Notebook entry Vpiši v beležnico 03/29/10 11:33 PM Luka Krančan Become a Translator!
Notebook instructions Navodila beležnice 03/29/10 11:33 PM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Mindmap entry Vpiši v miselni vzorec 03/29/10 11:34 PM Luka Krančan Become a Translator!
Online Mindmap Miselni vzorec s povezavo 03/29/10 11:35 PM Luka Krančan Become a Translator!
Mindmap Monitoring Spremljanje miselnega vzorca 03/29/10 11:37 PM Luka Krančan Become a Translator!
Multi-mode Večnamenski način 03/29/10 11:38 PM Luka Krančan Become a Translator!
Use multi-user mode Uporabi večnamenski uporabniški način 03/29/10 11:40 PM Luka Krančan Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow notes after you have finished it. As you are returning to this Notebook, you are able to see your notes but not allowed to add more. Učitelj je nastavil dejavnost tako, da ne dopušča sporočil ko je končana. Če se vrneš v beležnico boš lahko videl svoje zapiske, vendar ni dovoljeno da bi dodajal nove. 03/29/10 11:45 PM Luka Krančan Become a Translator!
There is no summary available for this tool. Povzetek za to orodje ni na voljo. 03/29/10 11:47 PM Luka Krančan Become a Translator!
Mindmap for making mindmaps Miselni vozrec za ustvarjanje miselnega vzorca 03/29/10 11:47 PM Luka Krančan Become a Translator!
You have not written anything. Are you sure this is correct? Ničesra niste napisali. Ali ste prepričani, da je pravilno ? 03/29/10 11:48 PM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of Mindmap Dodaj beležnico na konec miselnega vzorca 03/29/10 11:48 PM Luka Krančan Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Opozorilo: Eden ali več učencev ima dostop do te dejavnosti. Spreminjanje te vsebine bo vplivalo da učenec dobi drugačne informacije. 03/29/10 11:51 PM Luka Krančan Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
An error occurred while saving. Please reload your page. error.occured.during.save Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Deadline monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Learners will not be able to use this activity after the set date and time. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date/time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Mindmap options label.mindmap.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Sorry, enable javascript on your browser to use this activity. message.enableJavaScript Become a Translator!
Unable to load data due from the server. Please reload your page. error.unable.to.load.mindmap Become a Translator!
Your Mindmap will be saved automatically every minute and when you press Finish. label.your.mindmap.saved.every.minute Become a Translator!
Zoom label.zoom Become a Translator!
100% label.zoom.reset Become a Translator!
Zoom In label.zoom.increase Become a Translator!
Zoom Out label.zoom.decrease Become a Translator!
Add Idea label.add.idea Become a Translator!
Edit Idea Text label.edit.idea.text Become a Translator!
Delete Idea label.delete.idea Become a Translator!
Expand/Collapse Idea label.expand.collapse.idea Become a Translator!
No changes can be made to the mindmap. Reloading ideas. label.no.changes.can.be.made.reloading.ideas Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!