Module: Assessment for Norwegian Norway

Module Information

Module Name: Assessment
Description: A full assessment/test tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/26/09 08:16 PM
% translated: 98.21% (386 out of 393)

Translated Labels

English Norwegian Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: Edit Activity Rediger 03/25/11 06:30 AM erik engh Become a Translator!
Words: Ord: LDEV-3274 08/07/14 02:35 PM erik engh Become a Translator!
You are going to participate in activity that has time limitation. Are you ready to start? Du vil delta i en aktivitet med tidsfrist. Er du klar til å starte ? 07/10/17 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Time Tid 04/27/09 01:56 PM erik engh Become a Translator!
Import Importer LDEV-2714 07/10/17 04:17 AM erik engh Become a Translator!
Assessment Monitoring Kontroller Monitor LDEV-3270 07/28/14 04:37 AM erik engh Become a Translator!
Add another Legg til en ny 07/10/17 04:17 AM erik engh Become a Translator!
Add question Legg til et spørsmål 07/10/17 04:18 AM erik engh Become a Translator!
Time limit (minutes) Tidsfrist (minutter) 07/10/17 04:18 AM erik engh Become a Translator!
Please, wait while somebody will become a group leader Vennligst vent til at en er blitt leder av gruppen LDEV-3155 04/18/14 03:04 PM erik engh Become a Translator!
Other learners participating in current group: Andre studenter som deltar i denne gruppen: LDEV-3155 04/18/14 03:04 PM erik engh Become a Translator!
Use leaders from Select Leader tool Benytt en leder fra verktøyet Velg leder LDEV-3155 04/18/14 03:04 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Group leader: {0} Gruppe leder: {0} LDEV-3155 04/18/14 03:04 PM erik engh Become a Translator!
Refresh Frisk opp LDEV-3155 04/18/14 03:04 PM erik engh Become a Translator!
Display name column Vis kollenens navn LDEV-3155 04/18/14 03:04 PM erik engh Become a Translator!
Add question Legg til spørsmål 07/10/17 04:19 AM erik engh Become a Translator!
Add another unit Legg til en ny enhet 07/10/17 04:20 AM erik engh Become a Translator!
Not Answered Ikke besvart LDEV-4273 07/05/17 08:45 AM erik engh Become a Translator!
LAMS: Learner completed attempt in Assessment tool LAMS: Studenten har gjennomført et forsøk med vurderingsverktøyet 04/03/11 10:02 AM erik engh Become a Translator!
All the accepted errors should be positive. Alle godkjente feil må være positive. 04/03/11 10:04 AM erik engh Become a Translator!
Other Andre LDEV-4273 07/05/17 08:45 AM erik engh Become a Translator!
Add feedback Legg til tilbakemelding 07/05/17 08:32 AM erik engh Become a Translator!
Full name Fullt navn LDEV-4961 07/23/20 02:53 PM erik engh Become a Translator!
Lowest mark: Laveste karakter: LDEV-4273 07/05/17 08:45 AM erik engh Become a Translator!
Highest mark: Høyeste karakter: LDEV-4273 07/05/17 08:45 AM erik engh Become a Translator!
This answer must have a maximum of {0} words. Dette svaret kan ha maksimum {0} antall ord. LDEV-3274 08/07/14 02:38 PM erik engh Become a Translator!
Discussion Diskusjon LDEV-5002 07/23/20 02:53 PM erik engh Become a Translator!
Timing limits Tidsbegrensning LDEV-5041 07/23/20 02:53 PM erik engh Become a Translator!
Maximum number of words Maksimum antall ord LDEV-3274 08/07/14 02:35 PM erik engh Become a Translator!
Minimum number of words Maksimum antall ord LDEV-3274 08/07/14 02:35 PM erik engh Become a Translator!
Mark hedging Karakter sikring LDEV-3489 07/05/17 08:50 AM erik engh Become a Translator!
In order to continue, please note the word limit restrictions. Vennligst merk begrensningen på antall ord for å fortsette LDEV-3274 08/07/14 02:35 PM erik engh Become a Translator!
Duration for all learners Varighet for alle studenter LDEV-5041 07/23/20 02:53 PM erik engh Become a Translator!
Individual extensions Individuell utvidelse LDEV-5041 07/23/20 02:53 PM erik engh Become a Translator!
minutes minutter LDEV-5041 07/23/20 02:53 PM erik engh Become a Translator!
Enabled Tilkoblet LDEV-5041 07/23/20 02:53 PM erik engh Become a Translator!
Disabled Frakoblet LDEV-5041 07/23/20 02:53 PM erik engh Become a Translator!
This answer must have a minimum of {0} words. Dette svaret kan ha minimum {0} antall ord. LDEV-3274 08/07/14 02:38 PM erik engh Become a Translator!
This answer must have a minimal of {0} and maximum of {1} words. Dette svaret kan ha minimum {0}og maksimum {0} antall ord. LDEV-3274 08/07/14 02:38 PM erik engh Become a Translator!
Start Start LDEV-5041 07/23/20 02:53 PM erik engh Become a Translator!
Plus 1 minute Pluss 1 minutt LDEV-5041 07/23/20 02:53 PM erik engh Become a Translator!
Plus 5 minutes Pluss 5 minutter LDEV-5041 07/23/20 02:53 PM erik engh Become a Translator!
Minus 1 minute Minus 1 minutt LDEV-5041 07/23/20 02:53 PM erik engh Become a Translator!
Minus 5 minutes Minus 5 minutter LDEV-5041 07/23/20 02:53 PM erik engh Become a Translator!
Finish now Avslutt nå LDEV-5041 07/23/20 02:53 PM erik engh Become a Translator!
Type name Skriv navnet LDEV-5041 07/23/20 02:53 PM erik engh Become a Translator!
Summary by learner Status per student 07/10/17 04:13 AM erik engh Become a Translator!
Learner summary Status for studenter 07/10/17 04:14 AM erik engh Become a Translator!
No learners yet Ingen studenter enda 07/10/17 04:15 AM erik engh Become a Translator!
Add question Legg til spørsmål 07/10/17 04:21 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Finish Ferdig LDEV-3026 06/23/13 01:21 PM erik engh Become a Translator!
Enable questions' numbering Koble til numrering av spørsmål. LDEV-3048 06/23/13 01:21 PM erik engh Become a Translator!
Assessment Evaluering 07/10/17 04:21 AM erik engh Become a Translator!
Username Brukernavn 07/10/17 04:22 AM erik engh Become a Translator!
Deadline Frist 07/09/17 11:07 PM erik engh Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. Foreleseren har definert en frist til {0}. Etter dette vil aktiviteten ikke være tilgjengelig. 07/09/17 11:07 PM erik engh Become a Translator!
Deadline has been removed Fristen er fjernet 07/09/17 11:07 PM erik engh Become a Translator!
Deadline has been set En frist er definert 07/09/17 11:07 PM erik engh Become a Translator!
Assign marks to answers. Max possible mark: {0} Tilordne karakterer til svar. Maksimal mulig karakter:{0} LDEV-3489 07/05/17 08:50 AM erik engh Become a Translator!
Penalty factor Mulkt 03/24/11 03:08 AM erik engh Become a Translator!
Please, justify your mark allocation. Vennligst begrunn din karaktergivning LDEV-3522 07/05/17 08:50 AM erik engh Become a Translator!
Leader selection Valg av leder LDEV-3844 07/05/17 08:50 AM erik engh Become a Translator!
Question options Spørsmålsalternativ LDEV-3844 07/05/17 08:50 AM erik engh Become a Translator!
Ask for hedging justification? Be om begrunnelse for sikring ? LDEV-3522 07/05/17 08:50 AM erik engh Become a Translator!
Tool Output Verktøy output LDEV-3918 07/05/17 08:50 AM erik engh Become a Translator!
Import IMS QTI Importer IMS QTI LDEV-3000 02/14/13 07:05 AM erik engh Become a Translator!
Number of learners per session Antall studenter per sesjon LDEV-3918 07/05/17 08:50 AM erik engh Become a Translator!
Summary Status 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
Leader has not started the activity. Please wait until he/she commences it. Lederen har ikke startet aktiviteten. Vennligst vent til hun/han starter denne LDEV-3801 07/05/17 08:50 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Summary by question Status per spørsmål 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Question summary Status for spørsmål 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
Learner summary Status for studenten 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
Export summary Eksporter Status 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
Assessment Vurdering 02/08/12 02:26 AM erik engh Become a Translator!
Assessment passing mark Grenseverdi for vurderingen LDEV-2717 02/08/12 02:30 AM erik engh Become a Translator!
Choose restriction: Velg begrensninger: LDEV-2717 02/08/12 02:30 AM erik engh Become a Translator!
None Ingen LDEV-2717 02/08/12 02:30 AM erik engh Become a Translator!
Add question to list Legg til et spørsmål i listen LDEV-2714 02/08/12 02:30 AM erik engh Become a Translator!
Draft autosaved Utkastet er lagret automatisk 10/10/13 01:55 PM erik engh Become a Translator!
Note: One or more learners have accessed this activity and it cannot longer be modified. Merk: En av studentene har begynt på denne aktiviteten og den kan ikke lengere endres. 04/03/11 10:05 AM erik engh Become a Translator!
No notebook entry has been added. Ingen notat fra notatbok er lagt til. LDEV-3433 03/06/16 03:50 PM erik engh Become a Translator!
Correct? Riktig ? LDEV-3489 03/06/16 03:50 PM erik engh Become a Translator!
Submit Overlever LDEV-3489 03/06/16 03:50 PM erik engh Become a Translator!
Summary Oppsummering LDEV-3626 03/06/16 03:50 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Question bank Spørsmålsbank LDEV-2714 02/08/12 02:30 AM erik engh Become a Translator!
Mark Karakter LDEV-2714 02/08/12 02:30 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Display all questions and answers once the learner finishes. Vis alle spørsmål og svar med en gang studenten er ferdig. LDEV-2683 02/14/12 05:23 AM erik engh Become a Translator!
Question Spørsmål LDEV-2714 02/08/12 02:30 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Import questions Importer spørsmål LDEV-2714 02/08/12 02:30 AM erik engh Become a Translator!
The learner {0} completed attempt in Assessment tool.\n\nThis message was send automatically, following tool''s advanced settings. Studenten {0} har gjort ferdig et forsøk i vurderingsverktøyet. Denne meldingen er sendt automatisk, pga systeminnstillingene. 02/14/12 05:25 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Select file to import Velg import fil LDEV-2714 02/08/12 02:30 AM erik engh Become a Translator!
Too many questions in a list. Please, remove some of them. Det er for mange spørsmål i listen. Vennligst fjern noen av disse. LDEV-2714 02/08/12 02:30 AM erik engh Become a Translator!
Please choose questions to import. Veld spørsmål som skal importeres LDEV-2714 02/08/12 02:30 AM erik engh Become a Translator!
Import xml file Importer xml fil LDEV-2714 02/08/12 02:30 AM erik engh Become a Translator!
Basic input information for assessment tool Grunndata for vurderings verktøyet 04/06/11 07:15 AM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger LDEV-2953 03/14/13 02:44 PM erik engh Become a Translator!
Grade Vekt-tall 03/24/11 06:39 AM erik engh Become a Translator!
Default question grade should be of numeric format Vekt-tallet skal ha numerisk verdi 03/24/11 06:39 AM erik engh Become a Translator!
Grade Vekt-tall 03/24/11 06:39 AM erik engh Become a Translator!
Grade Vekt-tall 03/24/11 06:39 AM erik engh Become a Translator!
Grade Vekt-tall 03/24/11 06:39 AM erik engh Become a Translator!
Default question grade Standard vekt-tall 03/24/11 06:39 AM erik engh Become a Translator!
One of the answers should have a grade of 100% so it is possible to get full marks for this question. En av svarene skulle være ha vekt-tall 100% slik at det er mulig å oppnå maksimal karakter for dette spørsmålet 03/24/11 06:39 AM erik engh Become a Translator!
Last attempt grade Siste forsøk på vekt-tall 03/24/11 06:39 AM erik engh Become a Translator!
Answer required? ER svar nødvendig ? LDEV-3265 07/14/14 02:21 PM erik engh Become a Translator!
Time taken Tidsforbruk 04/27/09 01:56 PM erik engh Become a Translator!
Export IMS QTI Eksporter IMS QTI LDEV-3194 07/14/14 02:21 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Number of attempts Antall forsøk av brukeren 04/27/09 01:56 PM erik engh Become a Translator!
Title Tittel 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Question name Spørsmåls navn 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Question text Spørsmåls tekst 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
General feedback Generell tilbakemelding 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Add question Legg til spørsmål 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Question list Spørsmåls liste 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Type Type 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Question Spørsmål 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Multiple choice Flervalgs spørsmål 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Short answer Kort svar 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Numerical Numerisk 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
True/False Riktig/galt 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Delete Slett 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Move down Flytt ned 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Move Up Flytt opp 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Answer Svar 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Question Spørsmål 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Feedback Tilbakemelding 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Unit Enhet 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
None Ingen 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Answers Svar 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: True/False question Riktig/galt spørsmål 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Correct answer Korrekt svar 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
False Galt 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
True Riktig 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Answers Svar 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Units Enheter 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Assessment Vurdering 04/27/09 01:56 PM erik engh Become a Translator!
Questions per page Spørsmål per side 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
All in one page Alle på en side 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Attempts allowed Tillatt antall forsøk 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Unlimited Ubegrenset 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Instruksjoner 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Page: Side 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Choose Velg 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Answer: Svar: 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
True Riktig 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
False Galt 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Submit all Send inn alt 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Next Activity Neste aktivitet 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Resubmit Send på nytt 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Started on Startet den 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Completed on Avsluttet den 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
hour(s) time(r) 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
minutes minutter 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Feedback Tilbakemelding 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: History of responses: Svar historie 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Response Svar 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Stats Statistikk 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Group Gruppe 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Name Navn 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Edit rediger 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Choose... Velg.... 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Name Navn 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Total Totalt 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Username Bruker navn 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Number of attempts Antall forsøk 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Attempt Forsøk 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Response Svar 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Title: Tittel: 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Question: Spørsmål: 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Title Tittel 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Question Spørsmål 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Group: Gruppe: 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Try again Forsøk igjen 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Save Lagre 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Advanced Avansert 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Move down Flytt ned 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Next Activity Neste aktivitet 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avanserte innstillinger 04/27/09 01:56 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notify instructor when learner completes attempt Varsle foreleser etter at studenten har utført forsøket 04/27/09 01:56 PM erik engh Become a Translator!
On 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Off Av 04/27/09 12:19 AM erik engh Become a Translator!
Finished Ferdig 04/27/09 12:20 AM erik engh Become a Translator!
Cancel Avbryt 04/27/09 01:59 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Vennligst vent til at foreleseren er ferdig med innholdet for denne aktiviteten 04/27/09 01:59 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Last total score Totale poengsum 04/03/11 09:08 AM erik engh Become a Translator!
Grade boundary Grenser for vekt-tall 03/24/11 06:39 AM erik engh Become a Translator!
Assessment Tool Verktøy for vurdering 04/27/09 01:50 PM erik engh Become a Translator!
Tool for assessing learners Verktøy for vurdering av studenter 04/27/09 01:50 PM erik engh Become a Translator!
Create questions to assess learners. Lage spørsmål for å vurdere studentene. 04/27/09 01:50 PM erik engh Become a Translator!
Assessment Tool Verktøy for vurdering 04/27/09 01:50 PM erik engh Become a Translator!
Tool for assessing learners. Verktøy for vurdering av studenter 04/27/09 01:50 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Assessment Authoring Verktøy for vurdering 04/27/09 01:50 PM erik engh Become a Translator!
Ordering Rekkefølge 04/27/09 01:50 PM erik engh Become a Translator!
One answer only Kun ett svar 04/27/09 01:50 PM erik engh Become a Translator!
Multiple answers allowed Flere svar er tillatt 04/27/09 01:50 PM erik engh Become a Translator!
Overall feedback Generell tilbakemelding 04/27/09 01:50 PM erik engh Become a Translator!
Numerical question Numerisk spørsmål 04/27/09 01:50 PM erik engh Become a Translator!
Question name can not be blank. Spørsmåls navnet kan ikke være tomt 04/27/09 01:50 PM erik engh Become a Translator!
Question text can not be blank. Spørsmåls tekst kan ikke være tomt 04/27/09 01:50 PM erik engh Become a Translator!
Choose one of the following answers. Velg en av de følgende svar. 04/27/09 01:50 PM erik engh Become a Translator!
Choose at least one answer. Velg minst ett svar. 04/27/09 01:50 PM erik engh Become a Translator!
Pick up the corresponding answers Velg de tilhørende svarene. 04/27/09 01:50 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Sort answers in the right order (click on the answers to drag-and-drop in order). Sorter svarene i riktig rekkefølge. 04/27/09 01:50 PM erik engh Become a Translator!
Import Import LDEV-2714 02/08/12 02:30 AM erik engh Become a Translator!
Please input advance options for assessment tool Vennligst fyll inn avanserte tillegg for vurderings verktøyet 04/27/09 02:07 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add multiple choice Legg til flervalgs spørsmål 04/27/09 02:07 PM erik engh Become a Translator!
This field is required. Dette feltet må fylles ut 04/27/09 02:07 PM erik engh Become a Translator!
Please enter an integer. Vennligst skriv inn et integer tall 04/27/09 02:07 PM erik engh Become a Translator!
One or multiple answers? En eller flere svar ? 04/27/09 02:07 PM erik engh Become a Translator!
For any correct response For alle korrekte svar 04/27/09 02:07 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add another answer Åpne for nytt svar 03/24/11 06:50 AM erik engh Become a Translator!
For any incorrect response For alle ukorrekte svar 04/27/09 02:07 PM erik engh Become a Translator!
Feedback for the response 'True'. Tilbakemelding for svaret "riktig". 04/27/09 02:07 PM erik engh Become a Translator!
Feedback for the response 'False'. Tilbakemelding for svaret "feil". 04/27/09 02:07 PM erik engh Become a Translator!
You should provide at least one possible answer. Du må sende inn minst et svar 04/27/09 02:07 PM erik engh Become a Translator!
For any partially correct response For delvis korrekte svar 03/24/11 06:56 AM erik engh Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ønsker du å lukke dette vinduet uten å lagre ? 04/27/09 02:07 PM erik engh Become a Translator!
There must be at least one question to be saved. Det må minst være ett spørsmål som må lagres 04/27/09 02:07 PM erik engh Become a Translator!
Default mark Standard karakter 04/27/09 02:07 PM erik engh Become a Translator!
Average mark Gjennomsnittlig karakter 04/27/09 02:07 PM erik engh Become a Translator!
Essay Prøve 04/27/09 02:14 PM erik engh Become a Translator!
Accepted error Feilmargin 03/24/11 07:51 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Display overall feedback at the end of each attempt Tillat studentene å se generell tilbakemelding etter hvert spørsmål 04/27/09 02:14 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Allow learners to see question feedback after each question Tillat studentene å se tilbakemelding for hvert spørsmål 04/27/09 02:14 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Allow learners to see right/wrong answers Tillat studentene å se riktig/feil svar 04/27/09 02:14 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Allow learners to see grades at the end of each attempt Tillat studentene å se karakterene på slutten av hvert forsøk 03/24/11 12:04 PM erik engh Become a Translator!
Responses for the question Svar til spørsmålet 04/27/09 02:15 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Shuffle answers? Bland alternativene ? 04/27/09 02:19 PM erik engh Become a Translator!
Detailed question results Detaljerte resultat for spørsmål 04/27/09 02:19 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: History of responses Brukerens svarhistorie 04/03/11 09:08 AM erik engh Become a Translator!
Do you really want to delete this question? Vil du virkelig slette dette spørsmålet ? 04/27/09 01:50 PM erik engh Become a Translator!
Shuffle questions Bland spørsmålene 04/27/09 01:56 PM erik engh Become a Translator!
Overall feedback Generell tilbakemelding 04/27/09 01:56 PM erik engh Become a Translator!
Feedback Tilbakemelding 04/27/09 01:56 PM erik engh Become a Translator!
Cancel Angre 04/27/09 01:56 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Answer options Svar alternativer 04/27/09 01:56 PM erik engh Become a Translator!
out of a maximum of av maksimum 04/27/09 01:56 PM erik engh Become a Translator!
Time left Gjenstående tid 04/27/09 01:56 PM erik engh Become a Translator!
Time is over. Processing your answers... Tiden er oppbrukt. Prosseserer svarene dine... 04/27/09 01:56 PM erik engh Become a Translator!
Double click on learner's name to get full individual report. Dobbelklikk på studentens navn for å få en individuell rapport. 04/27/09 01:56 PM erik engh Become a Translator!
Report by question Rapport pr spørsmål 04/27/09 01:56 PM erik engh Become a Translator!
Time in the last attempt Tidsforbruk ved siste forsøk 04/27/09 01:56 PM erik engh Become a Translator!
Matching pairs Like par 04/28/09 02:05 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Matching pairs Like par 04/28/09 02:05 PM erik engh Become a Translator!
You should provide at least 1 matching pair. Du skal legg til minst ett likt par 04/28/09 02:05 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Allow learners to see history of responses at the end of each attempt La studentene få se svar-historien etter hvert forsøk 04/28/09 02:05 PM erik engh Become a Translator!
You have 1 error in a form. It has been highlighted Du har en feil i et format. Denne er uthevet 04/28/09 02:05 PM erik engh Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Kunne ikke hente ut standard innhold for dette verktøyet 04/28/09 02:09 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Export assessment report failed because of this reason: {0} Eksport av vurderingsrapport ver mislykket på grunn av {0} 04/28/09 02:09 PM erik engh Become a Translator!
Marks for this submission: {0}/{1}. Karakterer for denne innsendelsen: {0}/{1} 04/28/09 02:09 PM erik engh Become a Translator!
Multiplier Multiplikator 04/28/09 02:23 PM erik engh Become a Translator!
No, case is unimportant Nei, karakterstørrelse er ikke viktig 04/28/09 02:23 PM erik engh Become a Translator!
Yes, case must match Ja, karakterstørrelsen må være korrekt 04/28/09 02:23 PM erik engh Become a Translator!
Case sensitivity Avhengighet for karakterstørrelse 04/28/09 02:23 PM erik engh Become a Translator!
Penalty factor should be of float format Mulkt faktor skulle være variabel 04/28/09 02:23 PM erik engh Become a Translator!
This submission attracted a penalty of {0}. Denne innsendelsen medførte en mulkt på {0}. 04/28/09 02:23 PM erik engh Become a Translator!
You have {0} errors in a form. They have been highlighted Du har {0} feil i et format. Disse er uthevet 04/28/09 02:23 PM erik engh Become a Translator!
Please, answer highlighted questions in order to continue. Vennligst svar på de markerte spørsmålene for å kunne fortsette. LDEV-3265 07/14/14 02:21 PM erik engh Become a Translator!
Indicate choice(s) that have been answered incorrectly. Indiker valg som har blitt besvart feil. 07/14/14 02:24 PM erik engh Become a Translator!
Exported on: Eksportert til : 06/15/09 01:40 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Date attempted Forsøkt dato 06/15/09 01:40 AM erik engh Become a Translator!
Mark Karakter 06/15/09 01:40 AM erik engh Become a Translator!
Time taken from activity start (seconds) Tidsforbruk fra start (sekunder) 06/15/09 01:40 AM erik engh Become a Translator!
Average Gjennomsnitt 06/15/09 01:40 AM erik engh Become a Translator!
Indicate choice(s) that have been answered correctly. Indiker valg som har blitt besvart korrekt. 07/14/14 02:24 PM erik engh Become a Translator!
Notebook instructions Instruksjoner for notatblokk LDEV-2953 03/14/13 02:44 PM erik engh Become a Translator!
Notebook Entries Notatblokk LDEV-2953 03/14/13 02:44 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Assessment with the following instructions: Legg til en notatblokk på slutten av vurderingen og med følgende instruksjoner: LDEV-2953 03/14/13 02:44 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Assessment Legg til en notatblokk på slutten av vurderingen. LDEV-2953 03/14/13 02:44 PM erik engh Become a Translator!
Allow learners to use rich text editor Tillat studentene å benytte tekst editor 12/20/09 05:31 AM erik engh Become a Translator!
In order to continue, all mark hedging questions should have all available marks assigned. For å kunne fortsette burde alle sikringsspørsmål ha fått tilordnet karakterer LDEV-3489 07/05/17 11:11 PM erik engh Become a Translator!
Penalty Mulkt 04/03/11 10:01 AM erik engh Become a Translator!
Continue Fortsett LDEV-2953 03/14/13 02:44 PM erik engh Become a Translator!
Assigns full mark only when the correct answers are selected. Legg tilhøyeste karakter kun når korrekte svar er gitt LDEV-3492 07/05/17 11:11 PM erik engh Become a Translator!
In the graph(s) below, click on a bar in the graph and then use your mouse wheel to zoom in and out of the graph. Once you zoom in, the grey selection in the bottom graph can be dragged left or right to show a different set of marks. Du kan skalere deg inn og ut i grafikken nedenfor ved å benytte musen. Når du skalerer deg inn såkan det grå feltet i bunn trekkes til høyre eller venstre for å endre karakter-verdiene LDEV-4273 07/06/17 12:11 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Random question Tilfeldig spørsmål LDEV-2714 02/08/12 02:34 AM erik engh Become a Translator!
Random question from pool Tilfeldig spørsmål fra spørsmåls-samlingen LDEV-2714 02/08/12 02:34 AM erik engh Become a Translator!
Import tool content result Resultat fra import verktøyet LDEV-2714 02/08/12 02:34 AM erik engh Become a Translator!
Finish Avslutting 11/12/10 10:35 AM erik engh Become a Translator!
Time taken (minutes) Tidsforbruk (minutter) 11/12/10 10:35 AM erik engh Become a Translator!
Please enter a floating point number. Vennligst angi en tall-variabel 11/12/10 10:36 AM erik engh Become a Translator!
Summary Status 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Score for the question: Poengsum for spørsmålet. 04/03/11 09:08 AM erik engh Become a Translator!
Sorry, you haven't scored {0} required to pass the activity. Please, try one more time. Beklager, du har ikke oppnådd {0} og kan ikke gå videre. Vennligst prøv på nytt. LDEV-2717 02/08/12 02:34 AM erik engh Become a Translator!
Basic Grunnlag 04/02/11 07:40 AM erik engh Become a Translator!
Date/time: Dato/tid: 05/13/11 11:48 AM erik engh Become a Translator!
Set restriction Definer begrensning 05/13/11 11:48 AM erik engh Become a Translator!
Remove restriction Fjern begrensning 05/13/11 11:48 AM erik engh Become a Translator!
Notification Melding 05/13/11 11:48 AM erik engh Become a Translator!
First score Første poengsum LDEV-3750 07/05/17 08:45 AM erik engh Become a Translator!
Average score Gjennomsnittlig poengsum LDEV-3750 07/05/17 08:45 AM erik engh Become a Translator!
Learners will not be able to take this assessment after the set date and time. Studentene vil ikke kunne gjennomføre vurderingen etter den definerte tid. 05/13/11 11:51 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Time limit set by teacher is over. Please wait until a group leader submits all answers. Tidsbegrensningen som er definert av instruktøren er over. Vennligst vent til en gruppeleder avslutter aktiviteten LDEV-3801 07/05/17 08:45 AM erik engh Become a Translator!
Export Eksporter LDEV-2714 07/10/17 04:22 AM erik engh Become a Translator!
Justification cannot be left blank Begrunnelse kan ikke være tom LDEV-4133 07/05/17 08:45 AM erik engh Become a Translator!
The import file is not an .xml file. Importfilen er ikke en .xml fil LDEV-4237 07/05/17 08:45 AM erik engh Become a Translator!
File Fil LDEV-4237 07/05/17 08:45 AM erik engh Become a Translator!
File exceeds maximum file size {0} Filen er større enn maks filstørrelse {0} LDEV-4237 07/05/17 08:45 AM erik engh Become a Translator!
Summary downloaded Oppsummering er lastet ned LDEV-4258 07/05/17 08:45 AM erik engh Become a Translator!
Add another answer Legg til et nytt svar 07/05/17 08:33 AM erik engh Become a Translator!
End of activity Aktivitetsslutt LDEV-3844 07/05/17 08:45 AM erik engh Become a Translator!
Notifications Meldinger LDEV-3844 07/05/17 08:45 AM erik engh Become a Translator!
Best score Best poengsum LDEV-3750 07/05/17 08:45 AM erik engh Become a Translator!
Add question Legg til et spørsmål 07/05/17 08:33 AM erik engh Become a Translator!
Add question Legg til et spørsmål 07/05/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Tool Output has been changed Verkøy output er blitt endret LDEV-3750 07/05/17 08:45 AM erik engh Become a Translator!
Add question Legg til et spørsmå LDEV-2714 07/05/17 08:35 AM erik engh Become a Translator!
Add another answer Legg til nytt svar 07/05/17 08:37 AM erik engh Become a Translator!
The import file must be .xml file exported from assessment tool and not exceed size of {0} Importfilem må være en .xml fl fra vurderingsverktøyet og ikke være større enn {0} LDEV-2714 07/05/17 08:38 AM erik engh Become a Translator!
Add question Legg til et spørsmål 07/05/17 08:38 AM erik engh Become a Translator!
Number of learners Antall studenter LDEV-4273 07/27/17 12:11 PM erik engh Become a Translator!
Percentage Prosent LDEV-4273 07/27/17 12:11 PM erik engh Become a Translator!
Operation failed. Operasjonen feilet LDEV-4352 07/27/17 12:11 PM erik engh Become a Translator!
Number of groups finished Antall ferdige grupper LDEV-4352 07/27/17 12:11 PM erik engh Become a Translator!
Marks Karakterer LDEV-4352 07/27/17 12:11 PM erik engh Become a Translator!
Number of learners in mark range Antall studenter i karakterområdet LDEV-4352 07/27/17 12:11 PM erik engh Become a Translator!
Number of groups in mark range Antall grupper i karakterområdet LDEV-4352 07/27/17 12:11 PM erik engh Become a Translator!
Average mark Gjennomsnitt karakter LDEV-4352 07/27/17 12:11 PM erik engh Become a Translator!
Error Feil LDEV-4417 03/26/18 01:54 PM erik engh Become a Translator!
OK OK LDEV-4417 03/26/18 01:54 PM erik engh Become a Translator!
Hide name column Skjul navne kolonnen LDEV-4445 03/26/18 01:54 PM erik engh Become a Translator!
Attendance Tilhørere LDEV-4520 03/26/18 01:54 PM erik engh Become a Translator!
Show students' choices Vis studentenes valg LDEV-4520 03/26/18 01:54 PM erik engh Become a Translator!
Hide students' choices Skjul studentenes valg LDEV-4520 03/26/18 01:54 PM erik engh Become a Translator!
Print Skriv ut LDEV-4520 03/26/18 01:54 PM erik engh Become a Translator!
Excel export Eksporter til Excel LDEV-4520 03/26/18 01:54 PM erik engh Become a Translator!
Teams Grupper LDEV-4520 03/26/18 01:54 PM erik engh Become a Translator!
There was an error loading the grid. If this problem persists, please contact your system administrator. Det oppsto en feil ved opplasting av grid. Hvis problemet fortsetter så kontakt systemadministratoren LDEV-4417 03/31/18 04:41 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Warning: if you edit and modify a question or change an answer that when a student has already answer, the marks will be recalculated based on the changes. MERK: Hvis du editerer eller modifiserer et spørsmål eller endrer et svar som er sendt inn av studenten, så vil karakteren bli slettet fordi man antar at spørsmålet har blitt endret. Hvis muligheten for å prøve en gang til er tilstede så kan studenten sende inn svaret på nytt. LDEV-4443 03/31/18 04:41 AM erik engh Become a Translator!
Enable confidence level Koble til sikkerhetsnivå LDEV-4451 03/31/18 04:41 AM erik engh Become a Translator!
How confident are you of your answer? Hvor sikker er du på svarene dine ? LDEV-4451 03/31/18 04:41 AM erik engh Become a Translator!
Confidence Sikkerhet LDEV-4451 03/31/18 04:41 AM erik engh Become a Translator!
No questions have been added to the question list. Do you still want to proceed with no questions? Det er ikke blitt lagt til spørsmål i spørsmålslisten. Vil du fortsette uten noen spørsmål ? LDEV-4456 03/31/18 04:41 AM erik engh Become a Translator!
AE Questions & Marks AE spørsmål og karakterer LDEV-4520 03/31/18 04:41 AM erik engh Become a Translator!
iRA Questions & Marks iRA spørsmål og karakterer LDEV-4520 03/31/18 04:41 AM erik engh Become a Translator!
No questions have been added to the question list. Do you still want to proceed with no questions? Det er ikke lagt til noen spørsmål på spørsmålslisten. Ønsker du å fortsette uten spørsmål ? LDEV-4456 04/02/18 12:18 AM erik engh Become a Translator!
Disclose learner's and other groups' answers in monitor Oppgi studentenes og andre gruppers svar på skjermen LDEV-4540 05/19/18 03:07 PM erik engh Become a Translator!
Disclose correct answers Oppgii de riktige svarene LDEV-4540 05/19/18 03:07 PM erik engh Become a Translator!
Disclose groups' answers Oppgi gruppens svar LDEV-4540 05/19/18 03:07 PM erik engh Become a Translator!
Disclose all correct answers Oppgi alle riktige svar LDEV-4540 05/19/18 03:07 PM erik engh Become a Translator!
Other teams' answers Svarene til andre grupper LDEV-4540 05/18/18 12:07 AM erik engh Become a Translator!
Selected by: Valgt av: LDEV-4540 05/18/18 12:07 AM erik engh Become a Translator!
Disclose all groups' answers Oppgi alle gruppens svar LDEV-4540 05/19/18 03:07 PM erik engh Become a Translator!
Prefix sequential letters for each answer Marker hvert svar med en bokstav sekvensielt LDEV-4582 05/19/18 03:07 PM erik engh Become a Translator!
Attention: while you edit this assessment students don't have access to it. You must save your changes so students can re-attempt this assessment again. Mens du editerer denne evalueringen så får studentene ingen tilgang. Du må lagre dine endringer før studentene kan gå videre med evalueringen. LDEV-4708 11/07/19 09:04 AM erik engh Become a Translator!
Learning outcomes Læremål LDEV-4644 11/07/19 09:04 AM erik engh Become a Translator!
Search and select by outcome name or code Søk og velg mål med navn eller kode LDEV-4644 11/07/19 09:04 AM erik engh Become a Translator!
Added outcomes Tilleggs mål LDEV-4644 11/07/19 09:04 AM erik engh Become a Translator!
none Ingen LDEV-4644 11/07/19 09:04 AM erik engh Become a Translator!
Start with branches mapped to highest ordered answers Start med grener som er tilordnet svarene som er høyest rangert LDEV-4587 11/07/19 09:04 AM erik engh Become a Translator!
This will delete all existing marks for this activity. Are you sure? Dette vil fjerne alle karakterer for denne aktiviteten. Er du sikker ? LDEV-4607 11/07/19 09:04 AM erik engh Become a Translator!
No score Ingen poeng LDEV-4607 11/07/19 09:04 AM erik engh Become a Translator!
Ordered answers for the question: Ranger svarene for spørsmålet LDEV-4587 11/07/19 09:04 AM erik engh Become a Translator!
Answer required Svar er påkrevet LDEV-4739 11/07/19 09:04 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? Er du sikker på at du vil fjerne dette læremålet ? LDEV-4786 11/07/19 09:04 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Close Lukk LDEV-4805 11/07/19 09:04 AM erik engh Become a Translator!
Time attempted Forbrukt tid LDEV-4859 11/07/19 09:04 AM erik engh Become a Translator!
Point biserial Relasjonspunkt LDEV-4745 02/26/20 02:39 PM erik engh Become a Translator!
0 to 100% 0 til 100% LDEV-4880 12/06/19 06:53 AM erik engh Become a Translator!
Scale Målestokk LDEV-4880 12/06/19 06:53 AM erik engh Become a Translator!
Not confident Ikke sikker LDEV-4880 12/06/19 06:53 AM erik engh Become a Translator!
Confident Sikker LDEV-4880 12/06/19 06:53 AM erik engh Become a Translator!
Very confident Meget sikker LDEV-4880 12/06/19 06:53 AM erik engh Become a Translator!
Not sure usikker LDEV-4880 12/06/19 06:53 AM erik engh Become a Translator!
Sure Sikker LDEV-4880 12/06/19 06:53 AM erik engh Become a Translator!
Very sure Meget sikker LDEV-4880 12/06/19 06:53 AM erik engh Become a Translator!
The question in Question Bank will be updated Spørsmålet i spørsmålsdatabasen vil bli lastet opp LDEV-4745 02/25/20 03:13 PM erik engh Become a Translator!
A new version of the question will be created in Question Bank Et ny versjon av spørsmålet vil bli lagret i spørsmålsdatabasen LDEV-4745 02/25/20 03:13 PM erik engh Become a Translator!
A new question will be created in Question Bank Et nytt spørsmål vil bli lagret i spørsmålsdatabasen LDEV-4745 02/25/20 03:13 PM erik engh Become a Translator!
Save Lagre LDEV-4921 02/25/20 03:13 PM erik engh Become a Translator!
Hide question titles for learners Skjul spørsmålstittlene for studentene LDEV-4921 02/25/20 03:13 PM erik engh Become a Translator!
Answer queue Spørsmåls kø LDEV-4875 02/25/20 03:13 PM erik engh Become a Translator!
Correct Riktig LDEV-4875 02/25/20 03:13 PM erik engh Become a Translator!
Incorrect Feil LDEV-4875 02/25/20 03:13 PM erik engh Become a Translator!
Answer alternatives Svar alternativer LDEV-4875 02/25/20 03:13 PM erik engh Become a Translator!
Question indexes Spørsmåls indeks LDEV-4745 02/25/20 03:15 PM erik engh Become a Translator!
Difficulty index Vansklighets grad LDEV-4745 02/25/20 03:15 PM erik engh Become a Translator!
Configuration successfully saved. Oppsettet er lagret LDEV-4921 02/25/20 03:15 PM erik engh Become a Translator!
Return to maintain LAMS Gå tilbake for å vedlikeholde LAMS LDEV-4921 02/25/20 03:15 PM erik engh Become a Translator!
Sorry, someone has allocated this answer already Beklager, noen har benyttet dette svaret allerede LDEV-4944 02/25/20 03:15 PM erik engh Become a Translator!
Test participant count Antall testdeltagere LDEV-4745 02/25/20 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Discrimination index Diskriminerings indeks LDEV-4745 02/25/20 03:19 PM erik engh Become a Translator!
Assessment Settings Innstillinger for vurderinger LDEV-4921 02/25/20 03:19 PM erik engh Become a Translator!
drag and drop answer to tick or cross Dra og slipp svaret eller kryss av LDEV-4875 02/25/20 03:19 PM erik engh Become a Translator!
[create new] [lag ny] LDEV-4786 12/27/19 03:37 PM erik engh Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Include discussion pads for questions label.authoring.advance.question.etherpad Become a Translator!
Duration relative to from student start label.monitoring.summary.time.limit.relative Become a Translator!
Set the duration in minutes that the learners will have to have to complete the assessment. The duration will apply from the moment each learner begins the assessment. For example, if set to 5 minutes, all learners will have 5 minutes from the moment each of them start the assessment. label.monitoring.summary.time.limit.relative.desc Become a Translator!
Set the number of minutes to finish the assessment for all learners. This duration applies to all learners regardless when each of them starts the assessment. Set the minutes and click Start for the time to apply. label.monitoring.summary.time.limit.absolute.desc Become a Translator!
Apply duration extensions for individual learners. Search the learner and then apply extra time. label.monitoring.summary.time.limit.individual.desc Become a Translator!
Cancel label.monitoring.summary.time.limit.cancel Become a Translator!
Are you sure you want to make all learners finish their work right now? label.monitoring.summary.time.limit.finish.now.confirm Become a Translator!