Module: Assessment for Polish Poland

Module Information

Module Name: Assessment
Description: A full assessment/test tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/26/09 08:16 PM
% translated: 50.12% (197 out of 393)

Translated Labels

English Polish Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: Submit all Wyślij wszystko 12/13/09 03:54 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add feedback Dodaj pole z odpowiedzią zwrotną 01/05/10 09:52 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Feedback for the response 'False'. Zwrot dla odpowiedzi "Błąd" 01/05/10 09:52 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Feedback for the response 'True'. Zwrot dla odpowiedzi "Prawda" 01/05/10 09:52 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Feedback Odpowiedź zwrotna 01/05/10 09:52 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Allow learners to see history of responses at the end of each attempt Pozwól studentom na przeglądanie odpowiedzi po zakończeniu zadania 01/05/10 09:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Allow learners to see right/wrong answers Zezwól studentom aby widzieli dobre i złe odpowiedzi 01/05/10 09:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Allow learners to see grades at the end of each attempt Zewzól studentom na zobaczenie ocen na zakończeniu każdego zadania 01/05/10 09:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Response Odpowiedź 01/05/10 09:57 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Accepted error Akceptuj błąd 12/15/09 11:33 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Last total score Całkowita ilość punktów studenta 01/05/10 09:57 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: No learners yet Sesja niedostępna 01/05/10 09:57 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Average Średnia 12/20/09 05:39 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add multiple choice Dodaj wybór wielokrotny 12/25/09 12:51 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
For any correct response Dla jakiejkolwiek dobrej odpowiedzi 12/25/09 12:51 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
For any partially correct response Dla jakiejkolwiek częściowo poprawnej wypowiedzi 12/25/09 12:51 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
For any incorrect response Dla jakiejkolwiek błędnej odpowiedzi 12/25/09 12:51 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add another answer Dodaj pustą odpowiedź 12/25/09 12:51 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add another answer Dodaj pustą odpowiedź 12/25/09 12:51 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add question Dodaj kolejność 12/25/09 12:51 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Shuffle questions Wymieszaj pytania 12/25/09 12:51 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Question text can not be blank. Tekst pytania nie może być pusty 12/25/09 12:51 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Choose one of the following answers. Wybierz jedną z następujących odpowiedzi 12/25/09 12:51 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Assessment Ocena 02/17/10 03:33 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Feedback Opinia 02/17/10 03:33 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Allow learners to use rich text editor Edytor zaawansowany 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Tool for assessing learners Narzędzie do oceniania studentów 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Create questions to assess learners. Stwórz pytania do oceny studentów. 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Note: One or more learners have accessed this activity and it cannot longer be modified. Uwaga; jeden albo więcej studentów rozpoczęło to działanie i nie można wprowadzić zmian. 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learner summary Podsumowanie studenta 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Double click on learner's name to get full individual report. Kliknij na nazwisko studenat aby otrzymać indywidualny raport. 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Mark Ocena 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Average mark Średnia ocena 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Add question Dodaj pytanie 12/14/09 03:57 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Title Tytuł 12/14/09 03:57 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Question list Lista pytań 12/14/09 03:57 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Question Pytanie 12/14/09 03:57 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Multiple choice Wielokrotny wybów 12/14/09 03:57 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Matching pairs Dobierz pary 12/14/09 03:57 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Short answer Krótka odpowiedź 12/14/09 03:57 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
True/False Prawda/Fałsz 12/14/09 03:57 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Essay Esej 12/14/09 03:57 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Edit Edytuj 12/14/09 03:57 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Answer Odpowiedź 12/14/09 03:57 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Question Pytanie 12/14/09 03:57 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
None Żaden 12/14/09 03:57 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
One answer only Tylko jedna odpwiedź 12/14/09 03:57 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Answers Odpowiedzi 12/14/09 03:57 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add question Dodaj krótką odpowiedź 12/14/09 03:57 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: True/False question Odpowiedź prawda/fałsz 12/14/09 03:57 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Correct answer Odpowiedź prawodłowa 12/14/09 03:57 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
False Fałsz 12/14/09 03:57 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
True Prawda 12/14/09 03:57 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add question dodaj prawda/fałsz 12/14/09 03:57 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Answers Odpowiedzi 12/14/09 03:57 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add question Dodaj esej 12/14/09 03:57 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Do you really want to delete this question? Czy na pewno chcesz usunąć to pytanie? 12/14/09 04:04 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Delete Usuń 12/14/09 04:04 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Move Up Przesuń w górę 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Group Grupa 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Number of attempts Ilość prób zrobionych przez studenta. 12/16/09 07:24 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Attempt Próba 12/16/09 07:24 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Number of attempts Liczba prób 12/16/09 07:24 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Attempts allowed Próby dozwolone 12/16/09 07:24 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Summary by learner Podsumowanie ze względu na użytkownika 01/04/10 03:49 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
You have 1 error in a form. It has been highlighted Masz jeden błąd. Został on podświetlony. 01/04/10 03:53 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Group: Grupa 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Summary by question Podsumowanie ze względu na pytanie 01/04/10 03:49 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Type Typ 12/20/09 05:57 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Basic Podstawy 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Grade Ocena 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Unit Dział 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
This field is required. To pole jest wymagane. 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
One or multiple answers? Jedna czy kilka odpowiedzi? 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Multiple answers allowed Wielokronte odpowiedzi są dozwolone 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Time limit (minutes) Llimit czasu (minuty) 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Questions per page Pytania na stronę 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
All in one page Wszytsko ma jednej stronie 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Unlimited Bez limitu 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Cancel Skasuj 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Answer options Opcje odpowiedzi 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Instrukcje 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
There must be at least one question to be saved. Musi być conajmniej jedno ptanie do zapisania. 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Page: Strona 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Choose at least one answer. Wybierz conajmniej jedną odpowiedź. 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Choose Wybierz 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Answer: Odpowiedź: 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
True Prawda 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
False Fałsz 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Sort answers in the right order (click on the answers to drag-and-drop in order). Ustaw odpowiedzi w poprawnej kolejności 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Finish Koniec 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Next Activity Następna czynność 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Started on Rozpoczęcie od 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Completed on Zakończenie na 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Time taken (minutes) Czas (w minutach) 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
hour(s) godzina/y 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
minutes minuty 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Grade Ocena 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Grade Ocena 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Time left Czas który pozostał 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Stats Statystyka 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Edit Edytuj 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Choose... Wybierz... 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Name Imię 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Total w sumie 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Username Nazwa użytkownika 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Time Czas 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Grade Ocena 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Title: Tytuł 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Question: Pytanie 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Title Tytuł 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Question Pytanie 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Try again Spróbuj ponownie 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Save Zapisz 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Advanced Zaawansowane 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Username ID Użytkownika 12/15/09 03:15 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add question Dodaj pasujące pary 12/16/09 07:09 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Matching pairs Dopasuj pary 12/16/09 07:09 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
You should provide at least 1 matching pair. Powinieneś zaznaczyć conajmniej jedną pasującą parę. 12/16/09 07:09 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Units Działy 12/16/09 07:09 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
You should provide at least one possible answer. Powinieneś wprowdzić przynajmniej jedną odpowiedź. 12/16/09 07:09 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: History of responses: Historia odpowiedzi 12/16/09 07:09 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Time is over. Processing your answers... Koniec czasu. Kończ odpowiadac na pytania 12/16/09 07:09 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
You are going to participate in activity that has time limitation. Are you ready to start? Będziesz wykonywał zadanie, które limi czasowy. Czy jesteś gotowy? 12/16/09 07:09 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Edit Activity Edytuj czynność 12/16/09 07:09 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Name Nazwa 12/16/09 07:09 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Cancel Skasuj 12/16/09 07:09 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Next Activity Następna czynność 12/16/09 07:09 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Finished Zakończ 12/16/09 07:09 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
On Włączone 12/16/09 07:09 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Off Wyłączone 12/16/09 07:09 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Ustawienia zaawansowane 12/16/09 07:09 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Time taken Czynonnośc trwała 12/16/09 07:11 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Move down Przesuń w górę 12/16/09 07:19 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Move down Przesuń w dół 12/16/09 07:19 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Summary Podsumowanie 12/20/09 04:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Learner summary Podumowanie użytkownika 12/20/09 04:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Question summary Podumowanie Pytania 12/20/09 04:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Export summary Eksport podusmowania 12/20/09 04:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Summary Podsumowanie 12/20/09 04:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Question name Nazwa użytkownika 12/25/09 03:37 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Question text Pytanie 12/25/09 03:37 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
No, case is unimportant Nie, case jest nieważny. 12/25/09 03:37 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Yes, case must match Tak, case musi pasować 12/25/09 03:37 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Czy chcesz zamknąć okno bez zachowywania zmian? 12/25/09 03:37 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Response Odpowiedź 12/25/09 03:37 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: History of responses Historia odpowiedzi użytkownika 12/25/09 03:37 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Shuffle answers? Wymieszać odpowiedzi? 02/04/10 03:56 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Please enter an integer. Proszę wpisać liczbę całkowitą. 02/04/10 03:56 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Penalty Kara 02/04/10 03:56 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Score for the question: Twoja liczba punktów za pytanie: 02/04/10 03:56 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Time taken from activity start (seconds) Czas parcy w sekundach 02/17/10 02:07 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Default question grade Domyślna trudność pytania 02/17/10 02:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Numerical Liczbowo 02/17/10 02:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add another answer Dodaj pustą opcję 02/17/10 02:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add another Dodaj pasującą do siebie parę 02/17/10 02:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add another unit Dodaj pusty rozdział 02/17/10 02:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Overall feedback Całkowita odpowiedź zwrotna 02/17/10 02:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Penalty factor Współczynnik kary 02/17/10 03:25 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Ordering Porządkowanie 02/17/10 03:25 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Please input advance options for assessment tool Prosze wprowadzić opcje zaawansowane dla narzędzia oceniającego. 02/17/10 01:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
LAMS: Learner completed attempt in Assessment tool Eksportuj portolio do narzędzia oceniania 02/17/10 01:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Assessment Tool Narzędzie oceniania 02/17/10 01:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Assessment Tool Narzędzie oceniania 02/17/10 01:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Assessment Authoring Narzędzie oceniania 02/17/10 01:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Assessment Autoryzacja 02/17/10 01:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Multiplier Mnożnik 02/17/10 03:25 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Display overall feedback at the end of each attempt Zezwól studentom by widzieli ogólne opinie po każdym pytaniu. 02/17/10 03:30 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Overall feedback Ogólna opinia 02/17/10 03:32 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Resubmit Ponów 02/17/10 03:32 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
General feedback Ogólna opinia 02/17/10 03:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Feedback Opinia 02/17/10 03:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Numerical question Pytanie Numeryczne 02/18/10 04:51 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add question Dodaj pytanie numeryczne 02/18/10 04:51 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Allow learners to see question feedback after each question Zezwól studentom na oglądanie opini po każdym pytaniu 02/18/10 04:51 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Default question grade should be of numeric format Stopień pytania domyślnego powinien być w formacie numerycznym 02/18/10 04:51 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Question name can not be blank. Pytanie nie może pozostać puste 02/18/10 04:57 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
out of a maximum of Obecnie maksimum: 02/18/10 04:57 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Report by question Sprawozdanie ze względu na pytania 02/18/10 04:57 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Detailed question results Szczegółowe wyniki pytania 02/18/10 04:57 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Time in the last attempt Czas w ostatniej próbie 02/18/10 04:57 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Last attempt grade Ocena za ostanią próbę 02/18/10 04:57 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Assessment Ocena nauczania 02/18/10 05:00 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Default mark Domyślny znak 02/18/10 05:00 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Nie można pobrać domyślnej treście rekordu dla tego narzędzia 02/18/10 05:02 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
All the accepted errors should be positive. Wszystkie błędy powinny zostać przyjęte pozytywnie. 02/18/10 05:04 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Exported on: Eksportowano w: 02/18/10 05:04 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Date attempted Data próby 02/18/10 05:04 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Tool for assessing learners. Narzędzie dla uczniów 02/18/10 05:06 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
This submission attracted a penalty of {0}. Wniosek spotkał się z karą {0} 02/18/10 05:09 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Responses for the question Odpowiedzi na pytanie 02/18/10 05:09 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
You have {0} errors in a form. They have been highlighted Masz {0} błędów w formularzu. Błędy są podświetlone. 02/18/10 05:11 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Basic input information for assessment tool Podstawowe informacje wejściowe dla narzędzia oceny 02/18/10 05:12 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Export assessment report failed because of this reason: {0} Eksport raportu nauczania nie powiódł się, powodem jest {0} 02/18/10 05:14 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The learner {0} completed attempt in Assessment tool.\n\nThis message was send automatically, following tool''s advanced settings. Uczeń (0) zakończył próby w narzędziu oceny. \n\n Wiadomość wysyłana automatycznie 02/18/10 05:16 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notify instructor when learner completes attempt Powiadom nauczyciela, jeśli studenci zakończą zadanie 02/19/10 03:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Proszę poczekac na nauczyciela żeby zakończyc zadanie 02/19/10 03:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Best score output.desc.best.score Become a Translator!
Tool Output has been changed label.tool.output.has.been.changed Become a Translator!
First score output.desc.first.score Become a Translator!
Average score output.desc.average.score Become a Translator!
Leader has not started the activity. Please wait until he/she commences it. label.waiting.for.leader.launch.time.limit Become a Translator!
Time limit set by teacher is over. Please wait until a group leader submits all answers. label.waiting.for.leader.finish Become a Translator!
Summary downloaded label.summary.downloaded Become a Translator!
Disclose learner's and other groups' answers in monitor label.authoring.advance.disclose.answers Become a Translator!
Other teams' answers label.learning.summary.other.team.answers Become a Translator!
Attention: while you edit this assessment students don't have access to it. You must save your changes so students can re-attempt this assessment again. label.edit.in.monitor.warning Become a Translator!
Justification cannot be left blank warn.mark.hedging.wrong.justification Become a Translator!
Selected by: label.learning.summary.selected.by Become a Translator!
Not Answered label.not.answered Become a Translator!
Disclose correct answers label.disclose.correct.answers Become a Translator!
Please enter a floating point number. Label authoring choice enter float Become a Translator!
Case sensitivity Label authoring short answer case sensitivity Become a Translator!
Grade boundary Label authoring advance grade boundary Become a Translator!
Penalty factor should be of float format Error penalty factor wrong format Become a Translator!
Pick up the corresponding answers Label learning matching pairs pick up Become a Translator!
Marks for this submission: {0}/{1}. Label learning marks Become a Translator!
One of the answers should have a grade of 100% so it is possible to get full marks for this question. Error form validation hundred score Become a Translator!
Draft autosaved label.learning.draft.autosaved Become a Translator!
Other label.other Become a Translator!
Indicate choice(s) that have been answered correctly. label.authoring.advance.allow.students.right.answers Become a Translator!
Indicate choice(s) that have been answered incorrectly. label.authoring.advance.allow.students.wrong.answers Become a Translator!
Please, wait while somebody will become a group leader label.waiting.for.leader Become a Translator!
Other learners participating in current group: label.users.from.group Become a Translator!
Use leaders from Select Leader tool label.use.select.leader.tool.output Become a Translator!
Group leader: {0} label.group.leader Become a Translator!
Refresh label.refresh Become a Translator!
Display name column label.display.name.column Become a Translator!
Disclose groups' answers label.disclose.groups.answers Become a Translator!
Disclose all correct answers label.disclose.all.correct.answers Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Deadline monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Learners will not be able to take this assessment after the set date and time. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date/time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Assessment passing mark label.authoring.advance.passing.mark Become a Translator!
Choose restriction: label.authoring.advance.choose.restriction Become a Translator!
None label.authoring.advance.passing.mark.none Become a Translator!
Sorry, you haven't scored {0} required to pass the activity. Please, try one more time. label.learning.havent.reached.passing.mark Become a Translator!
Add question label.authoring.basic.add.question.to.pool Become a Translator!
Add question to list label.authoring.basic.add.question.to.list Become a Translator!
Question bank label.authoring.basic.question.bank.title Become a Translator!
Mark label.authoring.basic.list.header.mark Become a Translator!
Random question label.authoring.basic.type.random.question Become a Translator!
Random question from pool label.authoring.basic.select.random.question Become a Translator!
Question label.authoring.basic.random.question Become a Translator!
Too many questions in a list. Please, remove some of them. label.authoring.basic.warning.too.many.questions Become a Translator!
Import tool content result authoring.import.result Become a Translator!
Import questions authoring.title.import Become a Translator!
Please choose questions to import. authoring.import.instruction Become a Translator!
Select file to import button.select.importfile Become a Translator!
The import file must be .xml file exported from assessment tool and not exceed size of {0} msg.import.file.format Become a Translator!
Import xml file label.import.file Become a Translator!
Import button.import Become a Translator!
Import label.authoring.basic.import.questions Become a Translator!
Export label.authoring.basic.export.questions Become a Translator!
Display all questions and answers once the learner finishes. label.authoring.advance.display.summary Become a Translator!
Disclose all groups' answers label.disclose.all.groups.answers Become a Translator!
Mark hedging label.authoring.basic.type.mark.hedging Become a Translator!
Import IMS QTI label.authoring.basic.import.qti Become a Translator!
Add a notebook at end of Assessment with the following instructions: advanced.reflectOnActivity Become a Translator!
Add a notebook at end of Assessment monitor.summary.td.addNotebook Become a Translator!
Notebook instructions monitor.summary.td.notebookInstructions Become a Translator!
Notebook Entries label.export.reflection Become a Translator!
Continue label.continue Become a Translator!
Edit label.edit Become a Translator!
Enable questions' numbering label.authoring.advance.numbered.questions Become a Translator!
Finish label submit Become a Translator!
Correct? label.option.correct Become a Translator!
Answer required? label.authoring.answer.required Become a Translator!
Please, answer highlighted questions in order to continue. warn.answers.required Become a Translator!
Export IMS QTI label.authoring.basic.export.qti Become a Translator!
Assessment Monitoring label.monitoring.heading Become a Translator!
Maximum number of words label.maximum.number.words Become a Translator!
Minimum number of words label.minimum.number.words Become a Translator!
This answer must have a maximum of {0} words. label.info.maximum.number.words Become a Translator!
This answer must have a minimum of {0} words. label.info.minimum.number.words Become a Translator!
This answer must have a minimal of {0} and maximum of {1} words. label.info.max.and.min.number.words Become a Translator!
In order to continue, please note the word limit restrictions. warn.answers.word.requirements.limit Become a Translator!
Words: label.words Become a Translator!
No notebook entry has been added. message.no.reflection.available Become a Translator!
Assigns full mark only when the correct answers are selected. label.incorrect.answer.nullifies.mark Become a Translator!
Assign marks to answers. Max possible mark: {0} label.assign.hedging.mark Become a Translator!
Submit label.learning.submit Become a Translator!
In order to continue, all mark hedging questions should have all available marks assigned. warn.mark.hedging.wrong.total Become a Translator!
Summary label.export.summary Become a Translator!
Please, justify your mark allocation. label.justify.hedging.marks Become a Translator!
Leader selection label.select.leader Become a Translator!
Question options label.question.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
Ask for hedging justification? label.ask.for.hedging.justification Become a Translator!
Number of learners per session label.number.learners.per.session Become a Translator!
Tool Output label.tool.output Become a Translator!
The import file is not an .xml file. error.import.file.format Become a Translator!
File label.file Become a Translator!
File exceeds maximum file size {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
In the graph(s) below, click on a bar in the graph and then use your mouse wheel to zoom in and out of the graph. Once you zoom in, the grey selection in the bottom graph can be dragged left or right to show a different set of marks. label.graph.help Become a Translator!
Lowest mark: label.lowest.mark Become a Translator!
Highest mark: label.highest.mark Become a Translator!
Error label.error Become a Translator!
There was an error loading the grid. If this problem persists, please contact your system administrator. error.loaderror Become a Translator!
OK label.ok Become a Translator!
Number of learners label.number.learners Become a Translator!
Percentage label.percentage Become a Translator!
Operation failed. label.operation.failed Become a Translator!
Number of groups finished label.number.groups.finished Become a Translator!
Marks label.marks Become a Translator!
Number of learners in mark range label.number.learners.in.mark.range Become a Translator!
Number of groups in mark range label.number.groups.in.mark.range Become a Translator!
Average mark label.average.mark Become a Translator!
Prefix sequential letters for each answer label.prefix.sequential.letters.for.each.answer Become a Translator!
Enable confidence level label.enable.confidence.levels Become a Translator!
How confident are you of your answer? label.what.is.your.confidence.level Become a Translator!
Warning: if you edit and modify a question or change an answer that when a student has already answer, the marks will be recalculated based on the changes. message.monitoring.edit.activity. Become a Translator!
Confidence label.confidence Become a Translator!
No questions have been added to the question list. Do you still want to proceed with no questions? label.no.question.references Become a Translator!
Hide name column label.hide.name.column Become a Translator!
AE Questions & Marks label.ae.questions.marks Become a Translator!
iRA Questions & Marks label.ira.questions.marks Become a Translator!
Attendance label.attendance Become a Translator!
Show students' choices label.show.students.choices Become a Translator!
Hide students' choices label.hide.students.choices Become a Translator!
Print label.print Become a Translator!
Excel export label.excel.export Become a Translator!
Teams label.teams Become a Translator!
No questions have been added to the question list. Do you still want to proceed with no questions? label.no.questions.in.question.bank Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Start with branches mapped to highest ordered answers authoring.fla.branch.mapping.ordered.asc Become a Translator!
This will delete all existing marks for this activity. Are you sure? warn.tool.output.change.none Become a Translator!
No score output.desc.none Become a Translator!
Ordered answers for the question: output.ordered.answers.for.question Become a Translator!
Answer required label.answer.required Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
Close label.close Become a Translator!
Time attempted label.export.time.attempted Become a Translator!
0 to 100% label.0.to.100 Become a Translator!
Scale label.scale Become a Translator!
Not confident label.not.confident Become a Translator!
Confident label.confident Become a Translator!
Very confident label.very.confident Become a Translator!
Not sure label.not.sure Become a Translator!
Sure label.sure Become a Translator!
Very sure label.very.sure Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!
Assessment Settings admin.page.title Become a Translator!
Configuration successfully saved. admin.success Become a Translator!
Return to maintain LAMS admin.return Become a Translator!
Save admin.button.save Become a Translator!
Hide question titles for learners admin.hide.titles Become a Translator!
Sorry, someone has allocated this answer already label.someone.allocated.this.answer Become a Translator!
The question in Question Bank will be updated message.qb.modified.update Become a Translator!
A new version of the question will be created in Question Bank message.qb.modified.version Become a Translator!
A new question will be created in Question Bank message.qb.modified.new Become a Translator!
Question indexes label.qb.stats Become a Translator!
Test participant count label.qb.participant.count Become a Translator!
Difficulty index label.qb.difficulty.index Become a Translator!
Discrimination index label.qb.discrimination.index Become a Translator!
Point biserial label.qb.point.biserial Become a Translator!
Answer queue label.answer.queue Become a Translator!
drag and drop answer to tick or cross label.drag.and.drop Become a Translator!
Correct label.correct Become a Translator!
Incorrect label.incorrect Become a Translator!
Answer alternatives label.answer.alternatives Become a Translator!
Full name label.monitoring.user.summary.full.name Become a Translator!
Include discussion pads for questions label.authoring.advance.question.etherpad Become a Translator!
Discussion label.etherpad.discussion Become a Translator!
Timing limits label.monitoring.summary.time.limit Become a Translator!
Duration relative to from student start label.monitoring.summary.time.limit.relative Become a Translator!
Set the duration in minutes that the learners will have to have to complete the assessment. The duration will apply from the moment each learner begins the assessment. For example, if set to 5 minutes, all learners will have 5 minutes from the moment each of them start the assessment. label.monitoring.summary.time.limit.relative.desc Become a Translator!
Duration for all learners label.monitoring.summary.time.limit.absolute Become a Translator!
Set the number of minutes to finish the assessment for all learners. This duration applies to all learners regardless when each of them starts the assessment. Set the minutes and click Start for the time to apply. label.monitoring.summary.time.limit.absolute.desc Become a Translator!
Individual extensions label.monitoring.summary.time.limit.individual Become a Translator!
Apply duration extensions for individual learners. Search the learner and then apply extra time. label.monitoring.summary.time.limit.individual.desc Become a Translator!
minutes label.monitoring.summary.time.limit.minutes Become a Translator!
Enabled label.monitoring.summary.time.limit.enabled Become a Translator!
Disabled label.monitoring.summary.time.limit.disabled Become a Translator!
Start label.monitoring.summary.time.limit.start Become a Translator!
Cancel label.monitoring.summary.time.limit.cancel Become a Translator!
Plus 1 minute label.monitoring.summary.time.limit.plus.minute.1 Become a Translator!
Plus 5 minutes label.monitoring.summary.time.limit.plus.minute.5 Become a Translator!
Minus 1 minute label.monitoring.summary.time.limit.minus.minute.1 Become a Translator!
Minus 5 minutes label.monitoring.summary.time.limit.minus.minute.5 Become a Translator!
Finish now label.monitoring.summary.time.limit.finish.now Become a Translator!
Are you sure you want to make all learners finish their work right now? label.monitoring.summary.time.limit.finish.now.confirm Become a Translator!
Type name label.monitoring.summary.time.limit.individual.placeholder Become a Translator!