Module: Gradebook for Polish Poland

Module Information

Module Name: Gradebook
Description: Gradebook for teachers and learners
Output: java
Type: core
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/14/09 06:04 PM
% translated: 52.03% (64 out of 123)

Translated Labels

English Polish Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: Activity feedback Informacja zwrotna o czynnościach 01/05/10 09:52 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
You are not authorised to do this. Nie masz uprawnień do wykonania tej czynności 12/15/09 11:28 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Cancel Skasuj 12/15/09 11:28 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Find Szukaj 12/15/09 11:28 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Hide Schowaj 12/15/09 11:28 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
My Gradebook Mój dziennik 02/11/10 05:12 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Error Błąd 12/15/09 11:33 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Error Błąd 12/15/09 11:33 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Are you sure you want to hide marks from learners for this lesson? Jesteś pewień że chcesz ukryć przed studentami oceny z tej lekcji? 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Learner view Podgląd studenta 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Grades by learner Podgląd lekcji studenta 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Name Nazwisko studenta 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Gradebook for {0} lesson Dziennik lekcji dla {0} 02/11/10 05:12 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Mark release failed, please contact your system administrator. Błąd w publikowaniu ocen, skonatktuj się ze swoim administratorem. 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Mark must be lower than maximum mark. Ocena musi być niższa niż ocena 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Subgroup pod grupa 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Are you sure you want to release marks for this lesson to learners? Czy jesteś pewien że chcesz opublikować oceny za te lekcję? 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Median lesson mark: Średnia ocen w lekcji 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: marks to learners Oceny dla tej lekcji 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Average mark Średnia Ocen 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Mark Ocena 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
OK OK 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Complete date Data Zakończenia 01/04/10 03:51 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Start date Data Rozpoczęcia 01/04/10 03:51 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Sorry, there has been an error. Przepraszam, wystąpił błąd 12/25/09 03:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
There is a problem processing this request. Close the browser window and try again. Nastąpił problem podczas wykonywania zadania. Zamknij okno pobierania i spróbuj ponownie, 12/25/09 03:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: If the problem persists please contact your system administrator. Jeśli problem będzie się powtarzał skontaktuj się z administraorem systemu lub skorzystaj z forum technicznego na LAMS comunity 12/25/09 03:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Grades by activity Podgląd aktywności 12/25/09 03:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Name Nazwisko 12/25/09 03:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Progress Postęp 12/25/09 03:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Time taken Czas 12/25/09 03:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Lesson Nazwa lekcji 12/25/09 03:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Activity Czynność 12/25/09 03:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Competencies Kompetencje 12/25/09 03:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Median time taken: Średni czas 12/25/09 03:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Show/Hide columns Pokaż/ Ukryj kolumny 12/25/09 03:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Please enter a number value wprowadż wartość liczbową 12/25/09 03:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Search grid szukaj kratki 12/25/09 03:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
contains zawiera 12/25/09 03:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
ends with kończy się na 12/25/09 03:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
starts with rozpoczyna się na 12/25/09 03:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
equal to równa się 12/25/09 03:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
not equal to nie równa się 12/25/09 03:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Activity czynność 12/25/09 03:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Activities czynności 12/25/09 03:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Average time taken for lesson: Średnia czasu dla lekcji 12/25/09 03:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Lesson summary Podsumowanie lekcji 12/25/09 03:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Time taken (seconds) Czas ( sekundy) 12/25/09 03:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Median time taken (seconds) średnia czasu (sekundy) 12/25/09 03:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Student Użytkownik 12/25/09 03:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Tool outputs Narzędzia wyjścia 12/25/09 03:55 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Outputs Wyjście 12/25/09 03:55 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Course gradebook for {0} Dziennik Kursu dla {0} 02/11/10 05:12 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Gradebook for {0} Dziennik dla {0} 02/11/10 05:12 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Gradebook Monitorowanie dziennika lekcji 02/11/10 05:12 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Gradebook course monitor Monitorowanie dziennika kursu 02/11/10 05:12 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Problem saving cell content, please contact your system administrator. Problem z zapisaniem zawartości komórek, proszę skontaktować się z administratorem. 02/11/10 05:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Total marks for lesson Ocena dla 02/11/10 05:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Total mark Ocena 02/11/10 05:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Exported on: Eksportowano do 02/11/10 05:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Reset Kasuj 02/11/10 05:28 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Release Publikuj 02/11/10 05:28 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
There was an error loading the grid. If this problem persists, please contact your system administrator. Wystąpił błąd podczas ładowania siatki. Jeśli problem się powtórzy skontaktuj się z administarotem systemu. 02/11/10 05:37 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Lesson feedback Podsumowanie lekcji 02/11/10 05:39 AM Monika Tomczyk Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Help button.help Become a Translator!
Open help button.help.tooltip Become a Translator!
Simplified Export (only scores) label.simplified.export Become a Translator!
Select lessons to export label.select.lessons.to.export Become a Translator!
Show Weights label.button.show.weights Become a Translator!
Lesson mark gradebook.columntitle.lesson.mark Become a Translator!
Lessons label.lessons Become a Translator!
Hide Weights label.button.hide.weights Become a Translator!
Export label.button.export Become a Translator!
Course summary gradebook.exportcourse.course.summary Become a Translator!
Lesson feedback gradebook.exportcourse.lessonFeedback Become a Translator!
Mark gradebook.exportcourse.mark Become a Translator!
Lesson: {0} gradebook.exportcourse.lesson Become a Translator!
Progress gradebook.exportcourse.progress Become a Translator!
Name gradebook.exportcourse.learner.name Become a Translator!
Completed gradebook.exportcourse.ok Become a Translator!
Attempted gradebook.exportcourse.attempted Become a Translator!
Group label.group Become a Translator!
Max mark available label.max.possible Become a Translator!
Total actuals label.total.actuals Become a Translator!
Max mark label.max.mark Become a Translator!
TOTAL label.actuals Become a Translator!
Max mark available label.max Become a Translator!
Overall totals label.overall.totals Become a Translator!
Weights on activity outputs label.weights.title Become a Translator!
Last name gradebook.export.last.name Become a Translator!
Please wait... gradebook.coursemonitor.wait Become a Translator!
First name gradebook.export.first.name Become a Translator!
Current activity: {0} gradebook.exportcourse.current.activity Become a Translator!
Lesson View gradebook.gridtitle.lesson.view Become a Translator!
Grades by learner gradebook.gridtitle.learner.view Become a Translator!
Export gradebook.export.excel Become a Translator!
Changed mark for student {0}. LessonId: {1}. Old mark: {2}, new mark: {3} audit.lesson.change.mark Become a Translator!
Changed mark for student {0}. LessonId: {1}. ActivityId:{2}. Old mark: {3}, new mark: {4} audit.activity.change.mark Become a Translator!
Marks have been released for lessonId {0}. audit.marks.released.on Become a Translator!
Marks have been hidden for lessonId {0}. audit.marks.released.off Become a Translator!
Username gradebook.export.login Become a Translator!
Show dates gradebook.monitor.show.dates Become a Translator!
Hide dates gradebook.monitor.hide.dates Become a Translator!
Marks label.marks Become a Translator!
Number of learners in mark range label.number.learners.in.mark.range Become a Translator!
Show marks chart label.show.marks.chart Become a Translator!
Hide marks chart label.hide.marks.chart Become a Translator!
Summary for activity marks gradebook.summary.activity.marks Become a Translator!
Maximum time taken (seconds) gradebook.export.max.time.taken.seconds Become a Translator!
Minimum time taken (seconds) gradebook.export.min.time.taken.seconds Become a Translator!
Select the lessons to export by clicking on the squares next to the lessons in Lesson View and then click 'Export'. You can select lessons across the different pages in the Lesson View area. gradebook.export.desc Become a Translator!
Hide lessons to export label.hide.lessons.to.export Become a Translator!
(Activity Marks Weighted) label.activity.marks.weighted Become a Translator!
Attempt # gradebook.columntitle.attempt Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
not set outcome.result.not.set Become a Translator!
Error! outcome.result.error Become a Translator!
Learning outcomes gradebook.columntitle.outcome Become a Translator!
Previous attempts gradebook.columntitle.attempts Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!