Module: Video Recorder for Norwegian Norway

Module Information

Module Name: Video Recorder
Description: A Video Recording tool where learners can have discussions with full audio/video support
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/03/09 12:40 AM
% translated: 100.0% (175 out of 175)

Translated Labels

English Norwegian Translation Dev task Last updated By Action
The content has been locked since it is being used by one or more learners. The modification of the content is not allowed. Det er ikke tillatt å endre innholdet fordindette er tatt i bruk av en eller flere studener. 04/04/09 01:26 PM erik engh Become a Translator!
You have not written anything. Are you sure this is correct? Du har ikke skrevet noenting. Er dette korrekt ? 04/04/09 01:26 PM erik engh Become a Translator!
Condition name can not be blank. Betingelse kan ikke være tom. 04/04/09 01:26 PM erik engh Become a Translator!
Error creating condition. Feil oppstå da en betingelse skulle lages. 04/04/09 01:26 PM erik engh Become a Translator!
Entry contains certain words Dataene inneholder visse ord 04/04/09 01:26 PM erik engh Become a Translator!
Entry contains word "LAMS" Dataene inneholder ordet "LAMS" 04/04/09 01:26 PM erik engh Become a Translator!
Number of Learners: Antall studenter: 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Total Number of Learners in Group: Antall studenter i gruppen: 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
View Se på 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Not Available Ikke tilgjengelig 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Learner Student 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Cancel Avbryt 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
OK OK 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Yes Ja 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Det er ikke tillatt å modifisere innholdet fordi en eller flere studenter har påbegynt aktiviteten. 04/04/09 01:26 PM erik engh Become a Translator!
New Recording Details Nye opptaks detaljer 04/04/09 01:26 PM erik engh Become a Translator!
Record another recording Lag et nytt opptak 04/04/09 01:26 PM erik engh Become a Translator!
Refresh the list of recordings Frisk opp opptakslisten. 04/04/09 01:26 PM erik engh Become a Translator!
Rate the current recording Stem på dette opptaket. 04/04/09 01:26 PM erik engh Become a Translator!
You have given this recording a rating of Du har stemt på dette opptaket med verdi 04/04/09 01:26 PM erik engh Become a Translator!
Pause the recording being played Stopp det opptaket som spilles 04/04/09 01:29 PM erik engh Become a Translator!
Start viewing the camera without recording Begynn å se på kamera uten opptak 04/04/09 01:29 PM erik engh Become a Translator!
Stop viewing the camera Stns å se på kamera uten opptak 04/04/09 01:29 PM erik engh Become a Translator!
Start recording again (overwrites previous recording) Start opptak igjen og skriv over foregående opptak 04/04/09 01:29 PM erik engh Become a Translator!
Learner's number of recordings created Antall opptak til studenten 04/04/09 01:29 PM erik engh Become a Translator!
Learner's number of comments made on recordings Studentens antall kommentarer til opptak 04/04/09 01:29 PM erik engh Become a Translator!
Learner's number of ratings given to recordings Studentens antall stemmer til opptak 04/04/09 01:29 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Sorry, the activity is not ready yet. Please wait for the instructor to finishing defining the activity. Beklager, denne aktiviteten er ikke ferdigstillt. Vennligst vent til at foreleseren har gjort denne ferdig. 04/04/09 01:33 PM erik engh Become a Translator!
No Nei 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Done Utført 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. MERK: En eller flere studenter har påbegynnt denne aktiviteten. Endrer du innholdet vil studentene fp forskjellig innhold. 04/04/09 01:33 PM erik engh Become a Translator!
Click to ready recording Klikk fo å gjøre klar til opptak 04/04/09 01:33 PM erik engh Become a Translator!
Locally include recordings in Export Portfolio Legg til opptak i opptaksmappen lokalt. 04/04/09 01:45 PM erik engh Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Notebook, you won't be able to continue adding notes. merk: Etter at du klikker på neste aktivitet og kommer tilbake til notater, så vil du ikke kunne fortsette å legge til notater. 04/04/09 01:45 PM erik engh Become a Translator!
Save Lagre 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Next Neste 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow notes after you have finished it. As you are returning to this Notebook, you are able to see your notes but not allowed to add more. Foreleseren har satt opp denne aktiviteten slik at du ikke får legge til notater etter at du har gjort dette ferdig. kommer du tilbake til notater får du kun adgang til å lese, ikke skrive. 04/04/09 01:45 PM erik engh Become a Translator!
Entry that... Inngangsdata som ... 04/04/09 01:45 PM erik engh Become a Translator!
Recording complete and added to the list of video recordings. Click the play button to review the last added recording or the record button to record another video. Opptaket er ferdig og lagt til listen over opptak. Klikk på avspill knappen for å se på de siste opptak eller på opptaks knappen for å legge til et nytt opptak. 04/04/09 01:45 PM erik engh Become a Translator!
Recording complete. Click the play button to review, the record button to overwrite the recording or the save button to post the current recording. Opptaket er ferdig. Klikk på avspill knappen for å se på, eller opptak for å spille over opptaket eller lagre for å oversende dette opptaket. 04/04/09 01:45 PM erik engh Become a Translator!
Click the record button to start and stop recording. Once a recording is completed, you can review it by clicking the play button. When ready to add the video, click the save button. Klikk på opptaks knappen for å starte eller stoppe opptaket. Når opptaket er ferdig så kan du se på dette ved å klikke på avspill knappen. Når videon skal lagres klikk på lager knappen. 04/04/09 01:48 PM erik engh Become a Translator!
An internal error has occured with the Video Recorder Tool. If reporting this error, please report:
{0}
En intern feil har oppstått med video opptaker verktøyet. Hvis du rapporterer feilen, vennligst oppgi: {0} 04/04/09 01:56 PM erik engh Become a Translator!
The uploaded file has exceeded the maximum file size limit of {0} bytes ilen som lastes opp er større enn den maksimalt tillatte filstørrelse på {0} karakterer 04/04/09 01:56 PM erik engh Become a Translator!
{0} field must be a valid number. Decimal points are not allowed. {0} feltet må ha en numerisk verdi. Desimaler er ikke tillatt. 04/04/09 01:56 PM erik engh Become a Translator!
has all these words: har alle disse ord 04/03/09 02:32 AM erik engh Become a Translator!
has this exact wording or phrase: har akkurat denn frase 04/03/09 02:32 AM erik engh Become a Translator!
has one or more of these words: har en eller fler av disse ord 04/03/09 02:32 AM erik engh Become a Translator!
Buffering Mellomlagring 04/03/09 02:32 AM erik engh Become a Translator!
Export all recordings on Export Portfolio Eksporter alle opptak til eksport mappe 04/03/09 01:10 AM erik engh Become a Translator!
Filename Fil navn 04/03/09 01:10 AM erik engh Become a Translator!
Type Type 04/03/09 01:10 AM erik engh Become a Translator!
Delete Slett 04/03/09 01:10 AM erik engh Become a Translator!
Changes saved Endringer er lagret 04/03/09 01:10 AM erik engh Become a Translator!
Video Recorder Monitoring Video opptak i kontrollmodus 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Statistics Statistikk 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Statistics Statistikk 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Export Portfolio Eksport mappe 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Group {0}: Gruppe {0}: 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Save Lagre 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Created Opprettet 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Last modified Sist endret 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Try Again Forsøk igjen 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Next Activity Neste aktivitet 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Continue Fortsett 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Instructions Instruksjoner 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Instructions: Instruksjoner: 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
On 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Off Av 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avanserte innstillinger 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Conditions Betingelser 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
has none of these unwanted words: ingen av disse uønskede ord: 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Conditions Betingelser 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Add condition Legg til betingelse 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Conditions Betingelser 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Order Rekkefølge 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
There are no conditions Det er ingen betingelser 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Name Navn 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Edit conditions Rediger betingelse 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Up Opp 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Down Ned 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Confirm Bekreft 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Stop Recording Stopp opptak 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Start Recording Start opptak 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Stop Camera Stopp kamera 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
View Camera Se på kamera 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Author Forfatter 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Description Beskrivelse 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Title Tittel 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Comment Kommentar 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Comments Kommentar 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Date Dato 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Play Spill 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Stop Stop 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Pause Pause 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Update Oppdater 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Refresh Frisk opp 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Add Comment Legg til kommentar 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Video Video 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Export Video Eksport video 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Delete Video Slett video 04/03/09 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Video Recorder Video opptaker 04/03/09 01:10 AM erik engh Become a Translator!
Video Recorder Tool Verktøy for video opptak 04/03/09 01:10 AM erik engh Become a Translator!
Video Recorder Video opptaker 04/03/09 01:10 AM erik engh Become a Translator!
Video Recorder Tool Verktøy for video opptak 04/03/09 01:10 AM erik engh Become a Translator!
Advanced Avansert 04/03/09 01:10 AM erik engh Become a Translator!
Title: Tittel: 04/03/09 01:10 AM erik engh Become a Translator!
Content: Innhold: 04/03/09 01:10 AM erik engh Become a Translator!
Lock when finished Lås når ferdigstillt 04/03/09 01:10 AM erik engh Become a Translator!
Allow rich text editor Tillat rtf editor 04/03/09 01:10 AM erik engh Become a Translator!
Allow comments Tillat kommentarer 04/03/09 01:10 AM erik engh Become a Translator!
Allow ratings Tillat avstemning 04/03/09 01:10 AM erik engh Become a Translator!
Allow the use of camera recording Tillat bruk av kamera opptak 04/03/09 01:10 AM erik engh Become a Translator!
Allow the use of microphone recording Tillat å benytte mikrofon ved opptak 04/03/09 01:10 AM erik engh Become a Translator!
Allow learners to export their recordings Tillat studentene å eksportere deres opptak 04/03/09 01:10 AM erik engh Become a Translator!
Allow learners to see each others recordings Tillat studente å se hverandres opptak 04/03/09 01:10 AM erik engh Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ønsker du å lukke vinduet uten å lagre ? 04/03/09 02:32 AM erik engh Become a Translator!
{0} field must be a valid decimal number. {0} feltet må inneholde et gyldig desimaltall 04/03/09 02:32 AM erik engh Become a Translator!
Finish Avslutt LDEV-3026 04/18/14 02:57 PM erik engh Become a Translator!
Summary Status 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
There is no summary available for this tool. Det er ingen status tilgjengelig for dette verktøyet. 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
Video Player Video spiller 04/03/09 01:31 AM erik engh Become a Translator!
Summary Status 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
Video Recorder Video opptaker 04/03/09 01:31 AM erik engh Become a Translator!
Connection to the media server closed Forbindelsen til media server er lukket 04/03/09 01:31 AM erik engh Become a Translator!
Playing Avspilling 04/03/09 01:31 AM erik engh Become a Translator!
Ready Klar 04/03/09 01:31 AM erik engh Become a Translator!
Paused Pause 04/03/09 01:31 AM erik engh Become a Translator!
Recording Opptak 04/03/09 01:31 AM erik engh Become a Translator!
Waiting Venter 04/03/09 01:31 AM erik engh Become a Translator!
Stop recording Stopp opptak 04/03/09 01:31 AM erik engh Become a Translator!
Sort recordings by author Sorter opptak i henhold til forfatter 04/03/09 01:31 AM erik engh Become a Translator!
Sort recordings by title Sorter opptak etter tittel 04/03/09 01:31 AM erik engh Become a Translator!
Sort recordings by date Sorter opptak etter dato 04/03/09 01:31 AM erik engh Become a Translator!
Play the recording Spill opptaket 04/03/09 01:31 AM erik engh Become a Translator!
Start recording Start opptak 04/03/09 01:31 AM erik engh Become a Translator!
Add a comment Legg til kommentar 04/03/09 01:31 AM erik engh Become a Translator!
Add a rating Legg til en avstemning 04/03/09 01:31 AM erik engh Become a Translator!
Save the comment Lagre denne kommentaren 04/03/09 01:31 AM erik engh Become a Translator!
Save the recording Lagre opptaket 04/03/09 01:31 AM erik engh Become a Translator!
Cancel the comment Avbryt kommentaren 04/03/09 01:31 AM erik engh Become a Translator!
Delete this recording Slett dette opptaket 04/03/09 01:31 AM erik engh Become a Translator!
Export this recording Eksporter dette opptaket 04/03/09 01:31 AM erik engh Become a Translator!
Disabled Koble fra 04/03/09 01:31 AM erik engh Become a Translator!
Instructor Foreleser 04/03/09 01:31 AM erik engh Become a Translator!
Tool that allows audio and video to be recorded via a webcam Verktøyet tillater at video og lyd tas opp med et WEB kamera 04/03/09 02:32 AM erik engh Become a Translator!
Number of Finished Learners: Antall studenter som er ferdig 04/03/09 02:32 AM erik engh Become a Translator!
Unable to continue. {0} is missing. Det er ikke mulig å fortsette. {0} mangler 04/03/09 02:32 AM erik engh Become a Translator!
File size exceeded Filen er for stor 04/03/09 02:32 AM erik engh Become a Translator!
{0} field is mandatory. {0} feltet er påkrevet. 04/03/09 02:32 AM erik engh Become a Translator!
Sort by Sorter etter 04/03/09 01:31 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity Vennligst vent til at foreleseren har fullført innholdet for denne aktiviteten 04/03/09 07:49 AM erik engh Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. Nvnet er dublisert. vennligst velg et annet navn. 04/03/09 07:49 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to delete this recording? Er du sikker på at du vil slette dette opptaket ? 04/03/09 07:49 AM erik engh Become a Translator!
The requested web application is not available Den forespurte web-applikasjonen er ikke tilgjengelig 04/03/09 07:49 AM erik engh Become a Translator!
Connection to the media server could not be established Det er ikke mulig å etablere forbindelse til media server. 04/03/09 07:49 AM erik engh Become a Translator!
Resume the recording Gjennoppta opptak. 04/03/09 07:49 AM erik engh Become a Translator!
Video Recorder Video spiller 04/03/09 01:31 AM erik engh Become a Translator!
Rating Avstemning 04/03/09 01:31 AM erik engh Become a Translator!
Resume Start på nytt 04/03/09 01:31 AM erik engh Become a Translator!
Video information Video informasjon 04/03/09 01:31 AM erik engh Become a Translator!
Recording controls Opptaks kontroller 04/03/09 01:31 AM erik engh Become a Translator!
An error has occurred when saving/deleting instruction file {0}. The files may not be saved correctly. En feil har oppstått ved lagring/sletting av filen {0}. Filen er sansynligvis ikke lagret riktig. 04/03/09 07:49 AM erik engh Become a Translator!
Enter {0} here Gi inn {0} her 04/03/09 01:31 AM erik engh Become a Translator!
No notebook entry has been added. Det er ikke lagt til noen notatbok notater. LDEV-3433 03/06/16 03:47 PM erik engh Become a Translator!
Edit Activity Rediger 03/25/11 06:30 AM erik engh Become a Translator!
Edit Activity Rediger 03/25/11 06:30 AM erik engh Become a Translator!
Video Recorder Authoring Forfatter -video opptak 04/03/09 07:49 AM erik engh Become a Translator!
Videos Video 04/03/09 01:31 AM erik engh Become a Translator!
Basic Grunnlag 04/02/11 07:40 AM erik engh Become a Translator!
No camera was detected. Please connect one and restart your browser if you want to record video. Intet kamera funnet. Vennligst koble til et kamera og start nettleseren på nytt dersom du ønsker å ta opp video. 05/08/09 12:12 AM erik engh Become a Translator!
LAMS does not have a media server configured. Please contact your system administrator. LAMS har ikke en konfigurert mediaserver. Kontakt systemadministrator. 05/07/09 11:42 AM erik engh Become a Translator!
No microphone was detected. Please connect one and restart your browser if you want to record audio. Ingen mikrofon funnet. Vennligst koble til en mikrofon og start nettleseren på nytt dersom du ønsker å ta opp lyd. 05/08/09 12:12 AM erik engh Become a Translator!
No Session Available Ingen sesjoner er tilgjengelig 05/15/09 11:40 AM erik engh Become a Translator!
Click the record button to start and stop recording. When prompted, enter a title and a description and click the save button. The recording is then automatically added to the list of video recordings. If the Video Recorder does not work, contact your system administrator. Klikk på opptak knappen for å starte eller stoppe opptaket. Når du blir spurt så kan du legge til en tittel eller en beskrivelse og deretter trykke på lagre knappen. Videoen legges deretter automatisk til i listen over video opptak. Hvis video opptakeren ikke fungerer, så kontakt systemadministrator. 11/12/10 10:33 AM erik engh Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
No missing translations