Module: Multiple Choice Questions for Swedish Sweden

Module Information

Module Name: Multiple Choice Questions
Description: Creates automated assessment questions. e.g. Multiple choice and true/false questions. Can provide feedback and scores.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:35 AM
% translated: 61.78% (152 out of 246)

Translated Labels

English Swedish Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: Attempt count: Räkning av försök: 12/04/06 01:39 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Final attempt: Slutligt försök: 12/04/06 01:39 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add answer Svar 11/08/10 12:51 PM Anders Berggren Become a Translator!
View Visa 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Enables editing of candidate answers Aktiverar redigering av svarsalternativ 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Moves candidate answer down Flyttar svarsalternativ nedåt 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Moves candidate answer up Flyttar svarsalternativ uppåt 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Down Flyttar frågor nedåt 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Up Flyttar frågor uppåt 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Enables editing of candidate answers Aktiverar redigering av alternativa svar 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Removes question Tar bort fråga 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Show top and average mark Visa gruppens högsta betyg och medelbetyg 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Present answers in randomized order Presentera svaren i slumpmässig ordning 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please fix this: There must be at least 2 candidate answers. Var snäll och rätta till detta: Det måste finnas minst 2 alternativa svar. 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
The candidate answer can not be removed since there must be at least 2 candidate answers. Det går inta att ta bort det alternativa svaret kan eftersom det måste finnas minst 2 alternativa svar. 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please be informed that the first candidate answer has been selected for you. Var snäll och notera att det första alternativa svaret har valts åt dig. 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please fix this: Candidate answer text can not be blank. Var snäll och rätta till detta: Textrutan fär det alternativa svaret kan inte vara tom. 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
No notebook available Det finns ingen tillgänglig anteckningsbok. 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Correct Rätt 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Attempt date Datum och tid för försök 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Response Respons 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
User Användare 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Attempt date Datum och tid för försök 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Response Respons 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: This activity is not being done on the computer. Please see your instructor for details. Detta är arrangerat för att genomföras i nedkopplat läge. Var snäll och kontakta din lärare för att få veta mera. 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Group Grupp 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Summary Sammanfattning 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Activity Redigera aktivitet 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Stats Statistik 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Update Uppdatera 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Select group: Välj grupp: 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
All Groups: Alla grupper: 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Total count of all learners: Sammanlagt antal (alla) lärande: 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learner Lärande 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Responses are no more allowed. Please finish. Det är inte längre tillåtet att avge svar. Var snäll och avsluta. 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Correct Korrekt 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Passing mark Betyg för godkänt 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
MCQ Summary Sammanfattning MCQ 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions: Instruktioner 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Candidate answer Alternativt svar 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Total Summa 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Vill du verkligen stänga det här fönstret utan att spara? 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Learner marks Betyg för lärande 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title: Titel: 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Try again Försök igen 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Marks Betyg/omdömen 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please fix this: There must be 1 correct candidate answer out of at least 2 candidate answers. Var snäll och åtgärda detta: Det måste finnas minst ett svarsalternativ som är korrekt. 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Questions Frågor 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
This question is worth Den här frågan är värd 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add question Spar a fråga 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Question text can not be blank. Var snäll och åtgärda detta: Frågetexten kan inte vara tom. 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: There are duplicate question entries. Var snäll och åtgärda detta: Det finns dubbletter av frågor. 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
No questions submitted. Please add at least one question. Det finns inga frågor. Var snäll och lägg till minst en fråga. 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please fix this: There must be one and only one correct candidate answer. Var snäll och tänk på att det finns ett flertal alternativ som är rätt. 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Continue Fortsätt 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Removes candidate answer Tar bort alternativt svar 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Group's top and average marks Gruppens högsta och genomsnittsliga betyg 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Question feedback Återkoppling på fråga: 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Edit question Redigera fråga 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Feedback: Återkoppling: 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Enables editing of question Aktiverar redigering av frågor 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Finished Session Count: Räkning av avslutad session: 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
mark(s) betyg/omdömen 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Deletes question Ta bort fråga 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Pass mark Betyg för Godkänd 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
One question per page 1 sida per fråga 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Allow retries Tillåt förnyade försök 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
out of av 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Save Spara 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please address the following issues before submit.
Var snäll och gör något åt det följande innan Du skickar in. 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Please correct this: Pass mark can not be empty. Var snäll och rätta till detta: Betyg för Gödkänt kan inte vara tomt. 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please correct this: There must be at least one candidate answer. Var snäll och rätta till detta: Det måste finnas åtminstone ett svarsalternativ. 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Please correct this: Pass mark can only be an integer. Var snäll och rätta till detta: Betyget Godkänd kan bara vara ett heltal. 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
An error occurred: The file is not viewable yet. Please save all the content first and check back. Ett fel har uppstått. Det går inte att visa filen ännu. Var snäll och spara allt innehåll först och kontrollera bakåt. 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Please correct this: Under "Instructions", the file(name) to upload can not be empty. Var snäll och rätta till detta: Under "Instruktioner", (namnet på) filen som ska laddas upp kan inte vara tomt. 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please note: The questions with no candidate answers have been automatically removed for you. Please check total question weight. OBS! De frågor som inte hade några svarsalternativ har automatiskt tagits bort. Var snäll och kontrollera frågornas sammanlagda viktning. 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please correct this: Candidate answers can not be empty. Var snäll och rätta till detta: Svarsalternativen kan inte vara tomma. 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please correct this: The passmark can not be greater than 100% Var snäll och rätta till detta: Betyget för godkänt kan inte vara högre än 100% 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
The question text can not be modified in this screen since it has options attached . Please use the "Options" button to edit the question text. Det går inte att modifiera frågetexten på den här skärmen eftersom den har bifogade alternativ. Var snäll och använd knappen 'Alternativ' för att redigera frågetexten. 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
The question can not be removed since one or more of the question texts has been modified. Please try again without any text modifications. Det går inte att ta bort frågan eftersom en eller flera av frågetexterna har modifierats. Var snäll och försök igen utan några modifikationer av texten. 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Can not continue. Please select the correct answer and click "Done". Det går inte att fortsätta. Var snäll och välj rätt svar och klicka på 'Klar'. 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: The content has been locked since it is being used by one mor more learners.
The modification of the content is not allowed.
Innehållet har låsts eftersom det används av en eller flera lärande. Det är inte tillåtet att modifiera innehållet. 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: modification of the content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Det är inte tillåtet att modifiera innehållet eftersom en eller flera lärande har redan har gjort försök att använda aktiviteten. 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Summary report is not available since no learners attempted the activity yet. Den sammanfattande redovisningen är inte tillgänglig eftersom inga användare har gjort några försök att genomföra den här aktiviteten ännu. 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Answers: Svar 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title Titel 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Instruktioner 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Questions Frågor 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add new question Lägg till ny fråga 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Down Ner 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Add New Lägg till ny 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Add New Lägg till ny 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Candidate answers: Svarsalternativ 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: You can only proceed to the activity after you have reached the passing mark Svara på frågorna tills Du når tecknet på att Du har fullgjort testet. 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Summary of responses Föregående svar 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Top mark: Högsta betyg 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Average mark: Medelbetyg 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Lowest mark: Lägsta betyg 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Total users count: Räkning av det totala antalet användare: 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Mark: Betyg: 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Redo questions Frågor att besvara igen 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Submit Skicka 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Continue Fortsätt 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Correct? Rätt? 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Question Fråga 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Question Fråga 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Multiple Choice Flervalsfrågor 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Creates automated assessment questions. e.g. Multiple choice and true/false questions. Can provide feedback and scores. Detta skapar automatiskt frågor för bedömning, t.ex. flervalsfrågor och sant/falskt-frågor. Det kan tillhandahålla återkoppling och resultat. 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learner answers a series of automated assessment questions. e.g. Multiple choice and true/false questions. Optional features include feedback on each question and scoring. Questions are weighted for scoring. De lärande svarar på serier av automatiskt skapade frågor, t.ex. flervalsfrågor och sant/falskt-frågor. Alternativt kan Du lägga till återkoppling för varje fråga och resultat. Frågorna viktas för betygssättning. 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Multiple Choice Tool Verktyg för flervalsfrågor 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Tool for learners to answer a series of automated assessment questions. Verktyg för att låta de lärande svara på en serie av automatiskt skapade frågor. 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
MCQ FVF 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Advanced Avancerat 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Summary Sammanfattning 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Stats Statistik 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Activity Redigera aktivitet 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
MCQ Authoring Skapar flervalsfrågor 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
MCQ Learning Flervalsfrågor - lärande 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Next Activity Nästa aktivitet 11/08/10 12:50 PM Anders Berggren Become a Translator!
MCQ Monitoring Övervakar FVF 11/29/10 02:07 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Learner's answers: Dina svar 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: View notebook entries Visa reflektion 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Close Stäng 12/02/06 11:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: As you have not achieved the passing mark, you have to try the questions again. Du har inte tillräckligt med betyg för att få avsluta. Var snäll och gör om. 12/11/06 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Basic Elementärt 12/13/06 03:47 AM Anders Berggren Become a Translator!
Next Activity Nästa aktivitet 11/08/10 12:31 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of MCQ with the following instructions: Lägg till en anteckningsbok i slutet av MCQ med följande instruktioner: 11/08/10 12:33 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Bidrag till anteckningsbok 11/08/10 12:35 PM Anders Berggren Become a Translator!
Add Lägg till 11/08/10 12:55 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Notering i anteckningsbok 11/29/10 01:15 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Total marks Sammanlagt betyg/omdöme för lärande 11/18/10 08:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: All answers correct Är den lärandes samtliga svar rätt? 11/18/10 08:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Learners are able to see the answers for the questions. Det är möjligt för de lärande att se svaren på alla frågor. 11/18/10 08:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Learners are not able to see answers, scores or feedback for the questions Det är inte möjligt för de lärande att se svaren på alla frågor. 11/18/10 08:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
Do you want to allow learners to see the answers now? Vill du låta de lärande se alla svar nu? 11/18/10 08:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
Yes Ja 11/18/10 08:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: All correct Alla svar är rätt 11/18/10 08:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Not all correct Alla svar är inte rätt 11/18/10 08:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Export marks Ladda ner betyg/omdömen 11/18/10 08:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Question {0} (mark: {1}) Fråga {0} Betyg {1} 11/18/10 08:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
Username Användarnamn 11/18/10 08:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
On 11/18/10 08:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
Off Av 11/18/10 08:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avancerade inställningar 11/18/10 08:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of MCQ Lägg till en anteckningsbok i slutet av flervalsfrågorna 11/18/10 08:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook instructions Instruktioner för anteckningsbok 11/18/10 08:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
In question {0} correct answer cannot be blank. Det rätta svaret på fråga {0} kan inte vara tomt. 11/18/10 08:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Display correct answers, score and feedback after last question Visa de rätta svaren och resultatet efter den sista frågan 11/23/10 07:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
An error occurred while preparing the marks spreadsheet for download. Det uppstod ett fel i sb m förberedelser för nedladdning av kalkylbladet med betyg/omdömen 11/23/10 07:53 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Var snäll och vänta tills (distans)läraren har lagt till allt innehåll i den här aktiviteten. 11/27/10 12:18 PM Anders Berggren Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Tool output label.tool.output Become a Translator!
Tool output has changed label.tool.output.has.been.changed Become a Translator!
Operation failed label.operation.failed Become a Translator!
Select at least one answer for each of the questions. answers.submitted.none Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Marks file downloaded. label.summary.downloaded Become a Translator!
Please correct this: Correct answer cannot be blank. error.correct.answer.blank Become a Translator!
Finish label.submit Become a Translator!
Deadline monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Learners will not be able to answer questions after the set date and time. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date/time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
The instructor has set a restriction to this activity from {0} onwards. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Please, wait while somebody will become a group leader. label.waiting.for.leader Become a Translator!
Other learners participating in current group: label.users.from.group Become a Translator!
Use leaders from Select Leader tool label.use.select.leader.tool.output Become a Translator!
Group leader: {0} label.group.leader Become a Translator!
Refresh label.refresh Become a Translator!
Prefix sequential letters for each answer label.prefix.sequential.letters.for.each.answer Become a Translator!
Report by question label.report.by.question Become a Translator!
Report by learner label.report.by.student Become a Translator!
Import IMS QTI label.authoring.import.qti Become a Translator!
N/A label.not.available Become a Translator!
Legend label.legend Become a Translator!
*- Denotes the correct answer label.denotes.correct.answer Become a Translator!
Correct answer label.correct.answer Become a Translator!
Average label.ave Become a Translator!
Class mean label.class.mean Become a Translator!
Median label.median Become a Translator!
Draft autosaved label.learning.draft.autosaved Become a Translator!
Name label.monitoring.summary.user.name Become a Translator!
Total label.monitoring.summary.total Become a Translator!
Learner summary label.monitoring.summary.learner.summary Become a Translator!
Response label.monitoring.user.summary.response Become a Translator!
Grade label.monitoring.user.summary.grade Become a Translator!
Group leader's option is enabled label.info.use.select.leader.outputs Become a Translator!
Group leader label.monitoring.group.leader Become a Translator!
Export IMS QTI label.authoring.export.qti Become a Translator!
Select leader label.select.leader Become a Translator!
Question options label.question.options Become a Translator!
Error label.error Become a Translator!
There was an error loading the grid. If this problem persists, please contact your system administrator. error.loaderror Become a Translator!
OK label.ok Become a Translator!
Learners label.number.learners Become a Translator!
Number of groups finished label.number.groups.finished Become a Translator!
In the graph(s) below, click on a bar in the graph and then use your mouse wheel to zoom in and out of the graph. Once you zoom in, the grey selection in the bottom graph can be dragged left or right to show a different set of marks. label.graph.help Become a Translator!
Lowest mark label.lowest.mark Become a Translator!
Highest mark label.highest.mark Become a Translator!
Number of learners in mark range label.number.learners.in.mark.range Become a Translator!
Number of groups in mark range label.number.groups.in.mark.range Become a Translator!
Average mark label.average.mark Become a Translator!
Learners are not able to see the feedback for the questions label.monitoring.noDisplayFeedbackOnly1 Become a Translator!
Do you want to allow learners to see the feedback now? label.monitoring.noDisplayFeedbackOnly2 Become a Translator!
Warning: if you edit and modify a question or change an answer that when a student has already answer, the marks will be recalculated based on the changes. message.monitoring.edit.activity.warning Become a Translator!
Enable confidence level label.enable.confidence.levels Become a Translator!
How confident are you of your answer? label.confidence Become a Translator!
Confidence label.what.is.your.confidence.level Become a Translator!
iRA Questions & Marks label.ira.questions.marks Become a Translator!
Attendance label.attendance Become a Translator!
Show students' choices label.show.students.choices Become a Translator!
Hide students' choices label.hide.students.choices Become a Translator!
Print label.print Become a Translator!
Excel export label.excel.export Become a Translator!
Display only the feedback and not the answers or score label.displayFeedbackOnly Become a Translator!
Do not display answers, score or feedback label.displayNoAnswersOrFeedback Become a Translator!
Learners are able to see the feedback but no answers or scores for the questions. label.monitoring.yesDisplayFeedbackOnly Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
This will delete all existing marks for this activity. Are you sure? warn.tool.output.change.none Become a Translator!
No score output.desc.none Become a Translator!
Attention: while you edit this activity, students don't have access to it. You must save your changes, so students can re-attempt this activity again. label.edit.in.monitor.warning Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!
The question in Question Bank will be updated message.qb.modified.update Become a Translator!
A new version of the question will be created in Question Bank message.qb.modified.version Become a Translator!
A new question will be created in Question Bank message.qb.modified.new Become a Translator!
Question indexes label.qb.stats Become a Translator!
Test participant count label.qb.participant.count Become a Translator!
Difficulty index label.qb.difficulty.index Become a Translator!
Discrimination index label.qb.discrimination.index Become a Translator!
Point biserial label.qb.point.biserial Become a Translator!
Multiple Choice Settings admin.page.title Become a Translator!
Configuration successfully saved. admin.success Become a Translator!
Return to maintain LAMS admin.return Become a Translator!
Save admin.button.save Become a Translator!
Hide question titles for learners admin.hide.titles Become a Translator!
Question bank label.question.bank Become a Translator!
Question title label.title Become a Translator!