Module: Multiple Choice Questions for Norwegian Norway

Module Information

Module Name: Multiple Choice Questions
Description: Creates automated assessment questions. e.g. Multiple choice and true/false questions. Can provide feedback and scores.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:35 AM
% translated: 100.0% (246 out of 246)

Translated Labels

English Norwegian Translation Dev task Last updated By Action
Finished Session Count: Antall studenter som er ferdig: 04/08/11 02:02 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Finish Ferdig LDEV-3079 08/07/13 01:43 PM erik engh Become a Translator!
Export IMS QTI Eksporter IMS QTI LDEV-3194 07/28/14 04:37 AM erik engh Become a Translator!
Please, wait while somebody will become a group leader. Vent til en er blitt leder LDEV-3155 04/18/14 03:36 PM erik engh Become a Translator!
Other learners participating in current group: Andre studenter som deltar i gruppen: LDEV-3155 04/18/14 03:36 PM erik engh Become a Translator!
Use leaders from Select Leader tool Velg leder fra Velg leder verktøyet LDEV-3155 04/18/14 03:36 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Group leader: {0} Gruppe leder: {0} LDEV-3155 04/18/14 03:36 PM erik engh Become a Translator!
Refresh Frisk opp LDEV-3155 04/18/14 03:36 PM erik engh Become a Translator!
Prefix sequential letters for each answer Benytt stigene bokstavering som prefiks for hvert svar LDEV-3155 04/18/14 03:36 PM erik engh Become a Translator!
Draft autosaved Forslaget er lagret automatisk LDEV-3085 09/09/13 01:27 AM erik engh Become a Translator!
Deadline Frist 07/09/17 11:07 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of MCQ with the following instructions: Legg til notatet på slutten av spørsmålene med den følgende informasjon: 06/04/08 04:18 AM erik engh Become a Translator!
Deadline has been removed Fristen har blitt fjernet 07/09/17 11:07 PM erik engh Become a Translator!
Deadline has been set En frist er satt 07/09/17 11:07 PM erik engh Become a Translator!
Import IMS QTI Importer IMS QTI LDEV-3000 02/14/13 07:02 AM erik engh Become a Translator!
Add Legg til 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
mark(s) karakter(er) 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Questions Spørsmål 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
This question is worth Dette spørsmålet er verd 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Deletes question Sletter spørsmål 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Enables editing of candidate answers Muliggjør redigering av alternative svar 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Moves candidate answer down Flytter svaret ned 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Moves candidate answer up Flytter svaret opp 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: There are duplicate question entries. Vennligst rett dette: Det er dupliserte spørsmål 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
No questions submitted. Please add at least one question. Ingen spørsmål er sendt inn. Vennligst legg til minst et spørsmål 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Edit question Rediger spørsmål 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Feedback: Tilbakemelding: 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Please fix this: There must be one and only one correct candidate answer. Vennligst rett: Det skal være kun et korrekt svar. 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Group's top and average marks Gruppens topp- og gjennomsnitts karakter 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Please fix this: There must be at least 2 candidate answers. Vennligst rett dette. Det må minst være to alternative svar 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
The candidate answer can not be removed since there must be at least 2 candidate answers. Det alternative svaret kan ikke fjernes fordi det minst må være 2 alternativer. 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Please be informed that the first candidate answer has been selected for you. For informasjon; det første alternativet har blitt valgt for deg. 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Please fix this: Candidate answer text can not be blank. Vennligst rett dette. Alternative svar kan ikke være tomme. 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Show top and average mark Vis topp- og gjenomsnitts karakter 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Present answers in randomized order Presenter svarene i en tilfeldig orden 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Attempt count: Antall forsøk: 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Final attempt: Siste forsøk: 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Total marks Studentes karakter 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: All answers correct Er studentenes svar helt riktige ? 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Learners are able to see the answers for the questions. Studentene kan se svarene til alle spørsmålene 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Learners are not able to see answers, scores or feedback for the questions Studentene kan ikke se svarene til alle spørsmålene 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Do you want to allow learners to see the answers now? Vil du la studentene få se svarene nå ? 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Yes Ja 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Not all correct Ikke helt riktig 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Question {0} (mark: {1}) Spørsmål {0} (Karakter: {1}) 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Username Brukernavn 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Can not continue. Please select the correct answer and click "Done". Kan ikke fortsette. Vennligst velg riktig svar og klikk utført. 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
The content has been locked since it is being used by one mor more learners.
The modification of the content is not allowed.
Innholdet er låst fordi det benyttes av en eller flere studenter. Innholdet kan da ikke endres. 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Answers: Svar: 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Next Activity Neste aktivitet 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Response Svar 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
User Bruker 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Response Svar 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
This activity is not being done on the computer. Please see your instructor for details. Denne aktiviteten skal ikke utføres ved datamaskinen. Kontakt foreleseren. 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Please correct this: Correct answer cannot be blank. Vennligst endre dette: Et riktig svar kan ikke være uten tekst. LDEV-3079 08/07/13 01:43 PM erik engh Become a Translator!
Group Gruppe 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Stats Status 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Update Oppdater 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Select group: Velg gruppe 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
All Groups: Alle grupper: 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Total count of all learners: Totalt antall studenter: 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ønsker du å lukke vinduet uten å lagre ? 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Responses are no more allowed. Please finish. Det er ikke tillatt å svare lengere. Vennligst avslutt. 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Correct Korrekt 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Passing mark Ståkarakter 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
MCQ Summary S&S oppsumering 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Learner Student 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Try again Forsøk igjen 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Question feedback Tilbakemelding på spørsmål 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: As you have not achieved the passing mark, you have to try the questions again. Du har ikke gode nok karakterer for å avslutte. Venligst gjør om igjen. 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Enables editing of candidate answers Tillater at kandidatens svar kan redigeres 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Removes question Fjerner et spørsmål 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Removes candidate answer Fjerner kandidatens svar 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Learner marks Studentens karakterer 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Title: Tittel 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Instructions: Informasjon: 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Candidate answer Kandidatenes svar 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Total Totalt 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Continue Fortsett 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Skriv notater 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Skriv notat 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: View notebook entries Se notater 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Close Lukk 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Marks Karakterer 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Enables editing of question Muliggjør redigering av spørsmål 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Please fix this: There must be 1 correct candidate answer out of at least 2 candidate answers. Vennligst rett dette. Det må være minimum 1 rett svar fra kandidaten ut av minimum 2 svar. 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Question Spørsmål 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
One question per page 1 side pr. spørsmål. 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Allow retries Tillat nye forsøk 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Correct Korrekt 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
out of av tilsammen 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Save Lagre 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Cancel Avbryt 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Please address the following issues before submit.
Vennligst svar på følgende emner før du sender inn 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Please correct this: Pass mark can not be empty. Vennligst korriger dette. Ståkarakter kan ikke være tomt 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Please correct this: There must be at least one candidate answer. Vennligst korriger: Det må minst være et tilhørende svar. 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Please correct this: Pass mark can only be an integer. Vennligst korriger dette. Ståkarater må være en tallverdi. 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
An error occurred: The file is not viewable yet. Please save all the content first and check back. En feil har oppstått. Filen kan ikke vises enda. Vennligst lagre alt innhold og start igjen. 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Please correct this: Under "Instructions", the file(name) to upload can not be empty. Vennligst endre dette. Under "Informasjon" kan filnavnet som skal lastes opp ikke være tomt. 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Please correct this: Candidate answers can not be empty. Vennligst endre dette. Svarene kan ikke være tomme. 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Please correct this: The passmark can not be greater than 100% Vennligst endre dette. Ståkarakter kan ikke være høyere enn 100% 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
The question text can not be modified in this screen since it has options attached . Please use the "Options" button to edit the question text. Spørsmålsteksten kan ikke endres i dette skjermbilde fordi det er tillegg. Vennligst benytt Tillegg knappen og du kan endre teksten. 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
The question can not be removed since one or more of the question texts has been modified. Please try again without any text modifications. Spørsmålet kan ikke fjernes fordi en eller flere av tekstene har blitt endret. Vennligst prøv igjen uten endringer. 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
MCQ Monitoring Spørsmål & Svar Kontroll modus 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Title Tittel 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Instructions Informasjon 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Questions Spørsmål 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Down Ned 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Add New Legg til ny 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Add New Legg til ny 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Candidate answers: Kandidatens svar: 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: You can only proceed to the activity after you have reached the passing mark Svar på spørsmålene inntil du har passert ståkarakter 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Summary of responses Tidligre svar 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Top mark: Øvre karakternivå: 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Average mark: Gjennomsnittlig karakternivå: 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Lowest mark: Nedre karakternivå: 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Total users count: Totalt antall svar for brukerne: 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Mark: Karakter: 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Redo questions Gjør om spørsmålene 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
View Vis 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Next Activity Neste aktivitet 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Submit Send inn 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Continue Fortsett 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Correct? Korrekt? 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Question Spørsmål 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Creates automated assessment questions. e.g. Multiple choice and true/false questions. Can provide feedback and scores. Lager automatisk ja/nei spørsmål. Kan gi tilbakemelding med resultat. 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Learner answers a series of automated assessment questions. e.g. Multiple choice and true/false questions. Optional features include feedback on each question and scoring. Questions are weighted for scoring. Studentene svarer på et antall ja/nei spørsmål. Tillegsmulighet er tilbakemelding for hvert spørsmål og resultat. Spørsmålene kan vektlegges. 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Multiple Choice Tool Verktøy for flervalgsspørsmål 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Tool for learners to answer a series of automated assessment questions. Verktøy for studenter for å svare på et antall kontroll spørsmål. 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
MCQ S&S 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Advanced Avansert 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Stats Statistikk 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Edit Activity Rediger 03/25/11 06:30 AM erik engh Become a Translator!
MCQ Authoring S&S forfatter 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
MCQ Learning S&S student 06/04/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
Basic Grunnlag 04/02/11 07:40 AM erik engh Become a Translator!
Report by question Raporter iht spørsmål LDEV-3103 08/30/13 02:16 PM erik engh Become a Translator!
Edit Activity Rediger 03/25/11 06:30 AM erik engh Become a Translator!
N/A N/A LDEV-3103 08/30/13 02:16 PM erik engh Become a Translator!
Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Vennligst vent for at foreleseren skal ferdigstille innholdet for denne aktiviteten 07/09/17 11:11 PM erik engh Become a Translator!
Legend Legende/historie LDEV-3103 08/30/13 02:16 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Correct answer Korrekt svar LDEV-3103 08/30/13 02:16 PM erik engh Become a Translator!
No notebook available Ingen notatbok er tilgjengelig 06/15/08 02:23 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Display correct answers, score and feedback after last question Vis riktige svar og resultat etter siste spørsmål. 06/15/08 02:24 AM erik engh Become a Translator!
An error occurred while preparing the marks spreadsheet for download. En feil har oppstått i forbindelse med forberedelse av nedlasting av regnearket med karakterer. 06/15/08 02:24 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Learner's answers: Studentens svar: 06/15/08 02:29 AM erik engh Become a Translator!
Please note: The questions with no candidate answers have been automatically removed for you. Please check total question weight. Merk ! Spørsmålene uten svar har blitt fjernet automatisk. Vennligst kontroller den samlede vekten av spørsmålene. 06/15/08 02:31 AM erik engh Become a Translator!
Multiple Choice Flervalgsspørsmål 06/15/08 02:31 AM erik engh Become a Translator!
*- Denotes the correct answer * - Angir det riktige svaret LDEV-3103 08/30/13 02:16 PM erik engh Become a Translator!
Summary report is not available since no learners attempted the activity yet. Statusrapport er ikke tilgjengelig fordi ingen studenter har deltatt på aktiviteten. 07/09/17 11:14 PM erik engh Become a Translator!
Average Gjenomsnitlig LDEV-3103 08/30/13 02:16 PM erik engh Become a Translator!
Name Navn LDEV-3111 09/09/13 01:27 AM erik engh Become a Translator!
Group leader Gruppeleder LDEV-3169 07/08/14 03:54 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook instructions Notatbok informasjon 08/27/08 01:15 AM erik engh Become a Translator!
On 08/27/08 01:15 AM erik engh Become a Translator!
Off Av 08/27/08 01:15 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avansert 08/27/08 01:15 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of MCQ Legg til en notatbok på slutten av flervalgsspørsmål 08/27/08 01:15 AM erik engh Become a Translator!
Total Totalt LDEV-3111 09/09/13 01:27 AM erik engh Become a Translator!
Learner summary Oppsummering for student LDEV-3111 09/09/13 01:27 AM erik engh Become a Translator!
Response Svar LDEV-3111 09/09/13 01:27 AM erik engh Become a Translator!
Grade Karakter LDEV-3111 09/09/13 01:27 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Class mean Klasses gjennomsnitt LDEV-3103 08/30/13 02:16 PM erik engh Become a Translator!
modification of the content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Det er ikke tillatt å endre innholdet fordi en eller flere studenter har begynt på denne aktiviteten. 12/07/08 12:26 PM erik engh Become a Translator!
Median Median LDEV-3103 08/30/13 02:16 PM erik engh Become a Translator!
Group leader's option is enabled Gruppelederens alternativer er aktivert LDEV-3169 07/08/14 03:54 AM erik engh Become a Translator!
Summary Status 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
In question {0} correct answer cannot be blank. I spørsmålet {0} kan ikke et riktig svar være tomt. 03/11/09 01:28 AM erik engh Become a Translator!
Summary Status 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
Pass mark Stå-karakter 07/09/17 11:13 PM erik engh Become a Translator!
Learners will not be able to answer questions after the set date and time. Studentene vil ikke kunne besvare spørsmålene etter den definerte tid. 05/13/11 11:40 AM erik engh Become a Translator!
Date/time: Dato/tid 05/13/11 11:40 AM erik engh Become a Translator!
Set restriction Definer begrensninger 05/13/11 11:40 AM erik engh Become a Translator!
Remove restriction Fjern begrensninger 05/13/11 11:40 AM erik engh Become a Translator!
The instructor has set a restriction to this activity from {0} onwards. Foreleseren har innført begrensninger for denne aktiviteten fra og med {0}. 05/13/11 11:40 AM erik engh Become a Translator!
Notification Melding 05/13/11 11:40 AM erik engh Become a Translator!
Select leader Velg leder LDEV-3856 07/05/17 12:09 AM erik engh Become a Translator!
Question options Alternative spørsmål LDEV-3856 07/05/17 12:09 AM erik engh Become a Translator!
End of activity Aktivitetsslutt LDEV-3856 07/05/17 12:09 AM erik engh Become a Translator!
Tool output Utgangsdata for verktøy LDEV-3750 07/05/17 12:09 AM erik engh Become a Translator!
Tool output has changed Utgangsdata for verktøy er endret LDEV-3750 07/05/17 12:09 AM erik engh Become a Translator!
Operation failed Operasjonen var mislykket LDEV-3750 07/05/17 12:09 AM erik engh Become a Translator!
Select at least one answer for each of the questions. Veelg minst ett svar for hvert spørsmål 07/05/17 12:09 AM erik engh Become a Translator!
Marks file downloaded. Karakterfiler er lastet ned LDEV-4258 07/05/17 12:09 AM erik engh Become a Translator!
Add answer Legg til et svar 07/05/17 12:10 AM erik engh Become a Translator!
All correct Alt korrekt 07/05/17 12:11 AM erik engh Become a Translator!
Export marks Eksporter karakterer 07/05/17 12:12 AM erik engh Become a Translator!
Attempt date Forsøks dato 07/05/17 12:12 AM erik engh Become a Translator!
Attempt date Forsøks dato 07/05/17 12:12 AM erik engh Become a Translator!
Question text can not be blank. Spørsmålets tekst kan ikke være tomt. 07/05/17 12:10 AM erik engh Become a Translator!
Add question Legg til spørsmål 07/05/17 12:11 AM erik engh Become a Translator!
Down Ned 07/05/17 12:13 AM erik engh Become a Translator!
Up Opp 07/05/17 12:14 AM erik engh Become a Translator!
Add new question Legg til nye spørsmål 07/05/17 12:14 AM erik engh Become a Translator!
Report by learner Raport fra student LDEV-3103 07/05/17 12:15 AM erik engh Become a Translator!
Learners Studenter LDEV-4352 07/27/17 12:13 PM erik engh Become a Translator!
Number of groups finished Antall ferdige grupper LDEV-4352 07/27/17 12:13 PM erik engh Become a Translator!
Lowest mark Laveste karakter LDEV-4352 07/27/17 12:13 PM erik engh Become a Translator!
Highest mark Høyeste karakter LDEV-4352 07/27/17 12:13 PM erik engh Become a Translator!
Number of learners in mark range Antall studenter i karakterområdet LDEV-4352 07/27/17 12:13 PM erik engh Become a Translator!
Number of groups in mark range Antall grupper i karakterområdet LDEV-4352 07/27/17 12:13 PM erik engh Become a Translator!
Average mark Gjennomsnitt karakter LDEV-4352 07/27/17 12:13 PM erik engh Become a Translator!
In the graph(s) below, click on a bar in the graph and then use your mouse wheel to zoom in and out of the graph. Once you zoom in, the grey selection in the bottom graph can be dragged left or right to show a different set of marks. Klikk på stolpediagrammet nedenfor og benytt musen til å zoome deg inn og ut. Når du zoomer deg inn så vil det grå feltet nedenfor beveges fra høyre eller venstre og vise deg karakterområdet. LDEV-4352 07/27/17 12:16 PM erik engh Become a Translator!
Error Feil LDEV-4417 03/27/18 12:27 AM erik engh Become a Translator!
OK OK LDEV-4417 03/27/18 12:27 AM erik engh Become a Translator!
Attendance Deltager LDEV-4520 03/27/18 12:27 AM erik engh Become a Translator!
Show students' choices Vis studentens valg LDEV-4520 03/27/18 12:27 AM erik engh Become a Translator!
Hide students' choices Skjul studentens valg LDEV-4520 03/27/18 12:27 AM erik engh Become a Translator!
Print Skriv ut LDEV-4520 03/27/18 12:27 AM erik engh Become a Translator!
Excel export Eksporter til Excel LDEV-4520 03/27/18 12:27 AM erik engh Become a Translator!
There was an error loading the grid. If this problem persists, please contact your system administrator. Det oppsto en feil ved opplasting av grid. Hvis problemet fortsetter så kontakt system administratoren. LDEV-4417 03/31/18 02:26 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Warning: if you edit and modify a question or change an answer that when a student has already answer, the marks will be recalculated based on the changes. MERK: Hvis du editerer eller modifiserer et spørsmål eller endrer et svar som studenten allerede har svart på, så vil karakteren for det modifiserte spørsmålet bli slettet fordi det antas at spørsmålet er endret. Hvis muligheten for å gjenta svaret, så kan studenten send inn et nytt svar. LDEV-4443 03/31/18 02:26 AM erik engh Become a Translator!
Enable confidence level Legg til sikkerhetsnivå LDEV-4451 03/31/18 02:26 AM erik engh Become a Translator!
How confident are you of your answer? Hvor sikker er du på svaret ditt ? LDEV-4451 03/31/18 02:26 AM erik engh Become a Translator!
Confidence Sikkerhet LDEV-4451 03/31/18 02:26 AM erik engh Become a Translator!
iRA Questions & Marks iRA spørsmål og karakter LDEV-4520 03/31/18 02:26 AM erik engh Become a Translator!
Learners are not able to see the feedback for the questions Studentene er ikke i stand til å se tilbakemeldinger på spørsmål LDEV-4577 05/18/18 12:04 AM erik engh Become a Translator!
Do you want to allow learners to see the feedback now? Skal du tillate studentene til å se tilbakemeldinger nå ? LDEV-4577 05/18/18 12:04 AM erik engh Become a Translator!
Display only the feedback and not the answers or score Vis bare tilbakemeldingen og ikke svarene eller poengene LDEV-4577 05/19/18 03:08 PM erik engh Become a Translator!
Do not display answers, score or feedback Ikke vis svar, poeng eller tilbakemelding LDEV-4577 05/19/18 03:08 PM erik engh Become a Translator!
Learners are able to see the feedback but no answers or scores for the questions. Studentene kan se tilbakemeldingene, men ingen svar eller poeng for spørsmålene. LDEV-4577 05/19/18 03:08 PM erik engh Become a Translator!
Learning outcomes Lære mål LDEV-4644 11/06/19 08:37 AM erik engh Become a Translator!
Search and select by outcome name or code Søk etter mål og velg etter navn eller kode LDEV-4644 11/06/19 08:37 AM erik engh Become a Translator!
Added outcomes Legg til Læremål LDEV-4644 11/06/19 08:37 AM erik engh Become a Translator!
none Ingen LDEV-4644 11/06/19 08:37 AM erik engh Become a Translator!
This will delete all existing marks for this activity. Are you sure? Dette vil slette alle eksisterende karakterer for denne aktiviteten. Er du sikker ? LDEV-4607 11/06/19 08:37 AM erik engh Become a Translator!
No score Ingen poeng LDEV-4607 11/06/19 08:37 AM erik engh Become a Translator!
Attention: while you edit this activity, students don't have access to it. You must save your changes, so students can re-attempt this activity again. Merk: Mens du editerer denne aktiviteten så vil studentene ikke ha tilgang til den. Du må lagre endringene slik at studentene kan forsøke igjen. LDEV-4775 11/06/19 08:37 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? Er du sikker på at du vil fjerne dette læremålet ? LDEV-4786 11/06/19 08:37 AM erik engh Become a Translator!
Point biserial Relasjonspunkt LDEV-4745 02/26/20 02:38 PM erik engh Become a Translator!
A new version of the question will be created in Question Bank En ny versjon av spørsmålet vil bli lagret i spørsmålsdatabasen LDEV-4745 02/25/20 03:22 PM erik engh Become a Translator!
A new question will be created in Question Bank Et nytt spørsmål vil bli lagret i spørsmålsdatabasen LDEV-4745 02/25/20 03:22 PM erik engh Become a Translator!
Question indexes Spørsmåls indeks LDEV-4745 02/25/20 03:22 PM erik engh Become a Translator!
Test participant count Test antall deltagere LDEV-4745 02/25/20 03:22 PM erik engh Become a Translator!
Difficulty index Vanskelighetsgrad LDEV-4745 02/25/20 03:22 PM erik engh Become a Translator!
Multiple Choice Settings Oppsett for flervalgs spørsmål LDEV-4921 02/25/20 03:22 PM erik engh Become a Translator!
Configuration successfully saved. Oppsette er korrekt lagret LDEV-4921 02/25/20 03:22 PM erik engh Become a Translator!
Return to maintain LAMS Gå tilbake for LAMS vedlikehold LDEV-4921 02/25/20 03:22 PM erik engh Become a Translator!
Hide question titles for learners Skjul spørsmålene for studentene LDEV-4921 02/25/20 03:22 PM erik engh Become a Translator!
The question in Question Bank will be updated Spørsmålet i spørsmålsdatabasen vil bli oppdatert LDEV-4745 02/25/20 03:23 PM erik engh Become a Translator!
Discrimination index Indeks fordiskriminering LDEV-4745 02/25/20 03:23 PM erik engh Become a Translator!
Save Lagre LDEV-4921 12/27/19 03:32 PM erik engh Become a Translator!
Question bank Spørsmåls bank LDEV-4745 12/27/19 03:32 PM erik engh Become a Translator!
Question title Spørsmåls navn LDEV-4841 12/27/19 03:32 PM erik engh Become a Translator!
[create new] [lag ny] LDEV-4786 12/27/19 03:37 PM erik engh Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
No missing translations