Module: Multiple Choice Questions for Vietnamese Viet Nam

Module Information

Module Name: Multiple Choice Questions
Description: Creates automated assessment questions. e.g. Multiple choice and true/false questions. Can provide feedback and scores.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:35 AM
% translated: 56.91% (140 out of 246)

Translated Labels

English Vietnamese Translation Dev task Last updated By Action
No notebook available Không có ghi chép nào 12/01/06 02:14 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of MCQ with the following instructions: Thêm sổ tay vào cuối MCQ với chỉ dẫn sau : 11/26/06 05:13 AM Thành Bùi Become a Translator!
The candidate answer can not be removed since there must be at least 2 candidate answers. Câu trả lời của thí sinh không thể bỏ đi khi ở đó có ít nhất 2 câu trả lời của thí sinh. 11/26/06 05:13 AM Thành Bùi Become a Translator!
Please be informed that the first candidate answer has been selected for you. Xin hãy biết rằng câu trả lời đầu tiên của thí sinh đã được lựa chọn cho bạn 11/26/06 05:13 AM Thành Bùi Become a Translator!
Moves candidate answer down Chuyển câu trả lời của thí sinh xuống 11/24/06 01:44 AM Thành Bùi Become a Translator!
Moves candidate answer up Chuyển câu trả lời của thí sinh lên 11/24/06 01:44 AM Thành Bùi Become a Translator!
Please correct this: There must be at least one candidate answer. Xin hãy sửa : Phải có ít nhất một câu trả lời của thí sinh 11/24/06 01:44 AM Thành Bùi Become a Translator!
An error occurred: The file is not viewable yet. Please save all the content first and check back. Phát hiện lỗi : Tệp tin không thể xem được.Xin hãy lưu tất cả nội dung trước rồi kiểm tra lại sau. 11/24/06 01:44 AM Thành Bùi Become a Translator!
Please note: The questions with no candidate answers have been automatically removed for you. Please check total question weight. Xin chú ý : Câu hỏi mà không có câu trả lời của thí sinh sẽ được chuyển lại cho bạn. Xin hãy kiểm tra tổng số câu hỏi khó. 11/24/06 01:44 AM Thành Bùi Become a Translator!
The question can not be removed since one or more of the question texts has been modified. Please try again without any text modifications. Câu hỏi không thể bỏ đi khi một hoặc nhiều nguyên bản của câu hỏi được sửa. Xin hãy thử lại sau ma không có bất kì sự sửa chữa nguyên bản nào cả. 11/24/06 01:44 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Summary report is not available since no learners attempted the activity yet. Tổng kết báo cáo là không thể khi không có người dùng nào thử hoạt động này 11/24/06 01:44 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: This activity is not being done on the computer. Please see your instructor for details. Đây là cài đặt sẽ được đưa ra ngoại tuyến. Xin hãy xem chỉ dẫn để biết thêm chi tiết 11/24/06 01:44 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Xin hãy đợi đến khi giáo viên hoàn thành nội dung của hoạt động. 11/24/06 01:44 AM Thành Bùi Become a Translator!
Responses are no more allowed. Please finish. Trả lời không được phép. Xin hãy hoàn thành. 11/24/06 01:44 AM Thành Bùi Become a Translator!
MCQ Summary Tổng kết MCQ 11/24/06 01:44 AM Thành Bùi Become a Translator!
Please fix this: There must be 1 correct candidate answer out of at least 2 candidate answers. Xin hãy sửa: Phải có một câu trả lời đúng của thí sinh ngoài ra phải có ít nhất 2 câu trả lời của thí sinh. 11/24/06 01:44 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: There are duplicate question entries. Xin hãy sửa: Có sự sao chép của các ghi chép câu hỏi. 11/24/06 01:44 AM Thành Bùi Become a Translator!
Please fix this: There must be one and only one correct candidate answer. Xin hãy sửa :Phải có một và chỉ một câu hỏi chính xác của thí sinh. 11/24/06 01:44 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: As you have not achieved the passing mark, you have to try the questions again. Bạn không có đủ điểm để hoàn thành. Xin hãy làm lại. 11/24/06 01:44 AM Thành Bùi Become a Translator!
Enables editing of question Cho phép sửa câu hỏi 11/24/06 01:44 AM Thành Bùi Become a Translator!
Enables editing of candidate answers Cho phép sửa chữa câu trả lời của thí sinh 11/24/06 01:44 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Please correct this: Pass mark can not be empty. Điểm qua không để trống 11/22/06 08:29 PM viettien soft Become a Translator!
*** UPDATED: Please correct this: Pass mark can only be an integer. câu đúng:Điểm qua chỉ có thể kiểu số nguyên 11/22/06 08:29 PM viettien soft Become a Translator!
*** UPDATED: Please correct this: Under "Instructions", the file(name) to upload can not be empty. Xin điền đúng:Dưới " Giới thiệu" ,tên tệp tải lên không thể trống 11/22/06 08:29 PM viettien soft Become a Translator!
Please correct this: Candidate answers can not be empty. Điền đúng:Các câu trả lời đề cử không thể trống 11/22/06 08:29 PM viettien soft Become a Translator!
Please correct this: The passmark can not be greater than 100% Điền đúng :Điểm qua không thể lớn hơn 100% 11/22/06 08:29 PM viettien soft Become a Translator!
The question text can not be modified in this screen since it has options attached . Please use the "Options" button to edit the question text. Các câu hỏi không thể chỉnh sửa trên nền màn hình đến khi thêm vào lựa chon .Xin sử dụng nút "Lựa chọn" để sửa các câu hỏi 11/22/06 08:29 PM viettien soft Become a Translator!
Can not continue. Please select the correct answer and click "Done". Không thể tiếp tục ,Xin hãy chọn câu trả lời đúng và ấn nút "Hoàn thành" 11/22/06 08:29 PM viettien soft Become a Translator!
*** UPDATED: The content has been locked since it is being used by one mor more learners.
The modification of the content is not allowed.
Nội dung sẽ bị khóa đến khi nó đựợc sử dụng bởi học viên .Không cho phép sửa đổi nội dung 11/22/06 08:29 PM viettien soft Become a Translator!
*** UPDATED: modification of the content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Chỉnh sửa nội dung là không thể đến khi có một hoặc nhiều học viên và khởi động 11/22/06 08:29 PM viettien soft Become a Translator!
Stats Trạng thái 11/22/06 08:29 PM viettien soft Become a Translator!
*** UPDATED: Passing mark Điểm qua 11/22/06 08:29 PM viettien soft Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Bạn muốn đóng của sổ với việc lưu vị trí khác ? 11/22/06 08:29 PM viettien soft Become a Translator!
*** UPDATED: Group's top and average marks Điểm cao và trung bình của nhóm 11/22/06 08:29 PM viettien soft Become a Translator!
Finished Session Count: Đếm phiên kết thúc 11/22/06 08:29 PM viettien soft Become a Translator!
*** UPDATED: Down Di chuyển câu hỏi xuống 11/22/06 08:29 PM viettien soft Become a Translator!
*** UPDATED: Up Di chuyển câu hỏi lên 11/22/06 08:29 PM viettien soft Become a Translator!
Enables editing of candidate answers Sẵn sàng chỉnh sửa của câu trả lời tiêu biểu 11/22/06 08:29 PM viettien soft Become a Translator!
*** UPDATED: Show top and average mark Hiển thị điểm của nhóm đầu và trung bình 11/22/06 08:29 PM viettien soft Become a Translator!
Present answers in randomized order Câu trả lời hiện tại trong thứ tự ngẫu nhiên 11/22/06 08:29 PM viettien soft Become a Translator!
Please fix this: There must be at least 2 candidate answers. Đưa ra hai câu trả lời tiêu biểu nhất gần đây 11/22/06 08:29 PM viettien soft Become a Translator!
Please fix this: Candidate answer text can not be blank. Điền đầy:Câu trả lời tiêu biểu không để trắng 11/22/06 08:29 PM viettien soft Become a Translator!
This question is worth Câu hỏi đánh giá 11/22/06 08:06 PM viettien soft Become a Translator!
*** UPDATED: Question text can not be blank. Câu hỏi không để trắng 11/22/06 08:06 PM viettien soft Become a Translator!
No questions submitted. Please add at least one question. Tối thiểu thêm một câu hỏi 11/22/06 08:06 PM viettien soft Become a Translator!
Removes candidate answer Di chuyển câu trả lời 11/22/06 08:06 PM viettien soft Become a Translator!
*** UPDATED: Question feedback Phản hồi câu hỏi 11/22/06 08:06 PM viettien soft Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Mục nhận xét 11/22/06 08:06 PM viettien soft Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Nhận xét 11/22/06 08:06 PM viettien soft Become a Translator!
*** UPDATED: Add answer Thêm người dự thi 11/22/06 08:06 PM viettien soft Become a Translator!
mark(s) Trình độ 11/22/06 08:06 PM viettien soft Become a Translator!
*** UPDATED: View notebook entries Hiển thị nhận xét 11/22/06 08:06 PM viettien soft Become a Translator!
Creates automated assessment questions. e.g. Multiple choice and true/false questions. Can provide feedback and scores. Tạo các câu hỏi tự động đánh giá. Ví dụ : Câu hỏi trắc nghiệm đúng/sai.Có thể đưa ra phản hồi và điểm số. 11/22/06 02:26 AM Thành Bùi Become a Translator!
Learner answers a series of automated assessment questions. e.g. Multiple choice and true/false questions. Optional features include feedback on each question and scoring. Questions are weighted for scoring. Học viên trả lời một loạt các câu hỏi tự động đánh giá. Ví dụ : Câu hỏi trắc nghiệm đúng/sai.Các chức năng tùy chọn bao gồm phản hồi trên mỗi câu hỏi và cho điểm.Các câu hỏi khó để cho điểm. 11/22/06 02:26 AM Thành Bùi Become a Translator!
Stats Thống kê 11/22/06 02:26 AM Thành Bùi Become a Translator!
out of Thoát khỏi 11/22/06 02:26 AM Thành Bùi Become a Translator!
Please address the following issues before submit.
Xin hãy đặt địa chỉ cho vấn đề trên trước khi đưa ra. 11/22/06 02:26 AM Thành Bùi Become a Translator!
All Groups: Tất cả các nhóm 11/20/06 03:33 AM viettien soft Become a Translator!
Total count of all learners: Tài khoản của tất cả học viên 11/20/06 03:33 AM viettien soft Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions: Giới thiệu 11/20/06 03:33 AM viettien soft Become a Translator!
*** UPDATED: Edit question Chỉnh sửa câu hỏi 11/20/06 03:33 AM viettien soft Become a Translator!
Feedback: Phản hồi 11/20/06 03:33 AM viettien soft Become a Translator!
*** UPDATED: Add Thêm 11/20/06 03:33 AM viettien soft Become a Translator!
Deletes question Xóa câu hỏi 11/20/06 03:33 AM viettien soft Become a Translator!
Removes question Di chuyển câu hỏi 11/20/06 03:33 AM viettien soft Become a Translator!
Close Đóng 11/20/06 03:33 AM viettien soft Become a Translator!
Edit Activity Sửa hoạt động 11/17/06 07:29 AM Thành Bùi Become a Translator!
MCQ Authoring Tác giả MCQ 11/17/06 07:29 AM Thành Bùi Become a Translator!
MCQ Learning Học MCQ 11/17/06 07:29 AM Thành Bùi Become a Translator!
MCQ Monitoring Giám sát MCQ 11/17/06 07:29 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Lời chỉ dẫn 11/17/06 07:29 AM Thành Bùi Become a Translator!
View Xem 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Hoàn thành 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
Submit Nộp bài 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
Continue Tiếp tục 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
Correct? Đúng? 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
Question Câu hỏi 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
Question Câu hỏi 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Pass mark Điểm qua 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
One question per page Một câu hỏi mỗi trang 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Allow retries Cho phép thử lại 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
Save Lưu 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
Cancel Hủy bỏ 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
Answers: Trả lời 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Hoàn thành 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Attempt date Thử Ngày/Tháng 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
Response Trả lời 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
User Người dùng 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Attempt date Thử Ngày/Tháng 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
Response Trả lời 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
Group Nhóm 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
Summary Tổng kết 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
Edit Activity Sửa hoạt động 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
Edit Sửa 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
Update Tải lên 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Select group: Chọn nhóm: 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Candidate answer Thí sinh trả lời 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
Total Tổng 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Learner marks Các điểm số của học viên 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
Title: Tiêu đề: 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
Try again Thử lại 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
Marks Các điểm số 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
Questions Các câu hỏi 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Add question Tạo câu hỏi 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
Continue Tiếp tục 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Candidate answers: Câu trả lời của thí sinh: 11/16/06 05:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: You can only proceed to the activity after you have reached the passing mark Hãy trả lời câu hỏi đến khi bạn đạt điểm đỗ 11/16/06 05:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Summary of responses Các câu trả lời trước 11/16/06 05:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
Correct Chính xác 11/16/06 05:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
Learner Học viên 11/16/06 05:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
Correct Chính xác 11/16/06 05:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
Multiple Choice Thi trắc nghiệm 11/16/06 06:56 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Learner's answers: Câu trả lời của học viên 11/16/06 06:56 AM Thành Bùi Become a Translator!
Multiple Choice Tool Công cụ thi trắc nghiệm 11/16/06 06:56 AM Thành Bùi Become a Translator!
Tool for learners to answer a series of automated assessment questions. Công cụ dành cho học viên trả lời các câu hỏi đánh giá tự động 11/16/06 06:56 AM Thành Bùi Become a Translator!
MCQ MCQ 11/16/06 06:56 AM Thành Bùi Become a Translator!
Basic Cơ bản 11/16/06 06:56 AM Thành Bùi Become a Translator!
Advanced Nâng cao 11/16/06 06:56 AM Thành Bùi Become a Translator!
Summary Tổng kết 11/16/06 06:56 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Top mark: Điểm cao 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Average mark: Điểm trung binh 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Lowest mark: Điểm thấp 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Total users count: Đếm tổng số người 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
Mark: Điểm 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Redo questions Làm lại câu hỏi 11/16/06 11:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
Down xuống 11/16/06 05:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
Title Tiêu đề 11/16/06 05:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
Questions Câu hỏi 11/16/06 05:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Add new question Thêm câu hỏi mới 11/16/06 05:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
Add New Thêm mới 11/16/06 05:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
Add New Thêm mới 11/16/06 05:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Attempt count: Số lần thử 01/18/07 01:44 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Final attempt: Lần thử cuối cùng 01/18/07 01:44 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Total marks Tổng điểm của học viên 11/28/07 01:18 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: All answers correct Học viên đã trả lời đúng tất cả các câu hỏi 11/28/07 01:18 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Display correct answers, score and feedback after last question Hiển thị các đáp án sau câu hỏi cuối cùng 11/28/07 01:18 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Learners are able to see the answers for the questions. Học viên có thể xem đáp án của tất cả các câu hỏi 11/28/07 01:18 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Learners are not able to see answers, scores or feedback for the questions Học viên không thể xem đáp án của câu hỏi 11/28/07 01:18 PM Thành Bùi Become a Translator!
Do you want to allow learners to see the answers now? Bạn có muốn cho phép học viên xem đáp án bây giờ ? 11/28/07 01:18 PM Thành Bùi Become a Translator!
Yes 11/28/07 01:18 PM Thành Bùi Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Tool output label.tool.output Become a Translator!
Tool output has changed label.tool.output.has.been.changed Become a Translator!
Operation failed label.operation.failed Become a Translator!
Select at least one answer for each of the questions. answers.submitted.none Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Marks file downloaded. label.summary.downloaded Become a Translator!
All correct All Correct Become a Translator!
Not all correct Not All Correct Become a Translator!
Please correct this: Correct answer cannot be blank. error.correct.answer.blank Become a Translator!
Finish label.submit Become a Translator!
Export marks label.monitoring.downloadMarks.button Become a Translator!
Question {0} (mark: {1}) label.monitoring.downloadMarks.question.mark Become a Translator!
Username label.monitoring.downloadMarks.username Become a Translator!
An error occurred while preparing the marks spreadsheet for download. Error monitoring spreadsheet download Become a Translator!
Notebook instructions monitor.summary.td.notebookInstructions Become a Translator!
On label.on Become a Translator!
Off label.off Become a Translator!
Advanced settings monitor.summary.th.advancedSettings Become a Translator!
Add a notebook at the end of MCQ monitor.summary.td.addNotebook Become a Translator!
In question {0} correct answer cannot be blank. error.pedagogical.planner.empty.answer.selected Become a Translator!
Deadline monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Learners will not be able to answer questions after the set date and time. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date/time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
The instructor has set a restriction to this activity from {0} onwards. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Please, wait while somebody will become a group leader. label.waiting.for.leader Become a Translator!
Other learners participating in current group: label.users.from.group Become a Translator!
Use leaders from Select Leader tool label.use.select.leader.tool.output Become a Translator!
Group leader: {0} label.group.leader Become a Translator!
Refresh label.refresh Become a Translator!
Prefix sequential letters for each answer label.prefix.sequential.letters.for.each.answer Become a Translator!
Report by question label.report.by.question Become a Translator!
Report by learner label.report.by.student Become a Translator!
Import IMS QTI label.authoring.import.qti Become a Translator!
N/A label.not.available Become a Translator!
Legend label.legend Become a Translator!
*- Denotes the correct answer label.denotes.correct.answer Become a Translator!
Correct answer label.correct.answer Become a Translator!
Average label.ave Become a Translator!
Class mean label.class.mean Become a Translator!
Median label.median Become a Translator!
Draft autosaved label.learning.draft.autosaved Become a Translator!
Name label.monitoring.summary.user.name Become a Translator!
Total label.monitoring.summary.total Become a Translator!
Learner summary label.monitoring.summary.learner.summary Become a Translator!
Response label.monitoring.user.summary.response Become a Translator!
Grade label.monitoring.user.summary.grade Become a Translator!
Group leader's option is enabled label.info.use.select.leader.outputs Become a Translator!
Group leader label.monitoring.group.leader Become a Translator!
Export IMS QTI label.authoring.export.qti Become a Translator!
Select leader label.select.leader Become a Translator!
Question options label.question.options Become a Translator!
Error label.error Become a Translator!
There was an error loading the grid. If this problem persists, please contact your system administrator. error.loaderror Become a Translator!
OK label.ok Become a Translator!
Learners label.number.learners Become a Translator!
Number of groups finished label.number.groups.finished Become a Translator!
In the graph(s) below, click on a bar in the graph and then use your mouse wheel to zoom in and out of the graph. Once you zoom in, the grey selection in the bottom graph can be dragged left or right to show a different set of marks. label.graph.help Become a Translator!
Lowest mark label.lowest.mark Become a Translator!
Highest mark label.highest.mark Become a Translator!
Number of learners in mark range label.number.learners.in.mark.range Become a Translator!
Number of groups in mark range label.number.groups.in.mark.range Become a Translator!
Average mark label.average.mark Become a Translator!
Learners are not able to see the feedback for the questions label.monitoring.noDisplayFeedbackOnly1 Become a Translator!
Do you want to allow learners to see the feedback now? label.monitoring.noDisplayFeedbackOnly2 Become a Translator!
Warning: if you edit and modify a question or change an answer that when a student has already answer, the marks will be recalculated based on the changes. message.monitoring.edit.activity.warning Become a Translator!
Enable confidence level label.enable.confidence.levels Become a Translator!
How confident are you of your answer? label.confidence Become a Translator!
Confidence label.what.is.your.confidence.level Become a Translator!
iRA Questions & Marks label.ira.questions.marks Become a Translator!
Attendance label.attendance Become a Translator!
Show students' choices label.show.students.choices Become a Translator!
Hide students' choices label.hide.students.choices Become a Translator!
Print label.print Become a Translator!
Excel export label.excel.export Become a Translator!
Display only the feedback and not the answers or score label.displayFeedbackOnly Become a Translator!
Do not display answers, score or feedback label.displayNoAnswersOrFeedback Become a Translator!
Learners are able to see the feedback but no answers or scores for the questions. label.monitoring.yesDisplayFeedbackOnly Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
This will delete all existing marks for this activity. Are you sure? warn.tool.output.change.none Become a Translator!
No score output.desc.none Become a Translator!
Attention: while you edit this activity, students don't have access to it. You must save your changes, so students can re-attempt this activity again. label.edit.in.monitor.warning Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!
The question in Question Bank will be updated message.qb.modified.update Become a Translator!
A new version of the question will be created in Question Bank message.qb.modified.version Become a Translator!
A new question will be created in Question Bank message.qb.modified.new Become a Translator!
Question indexes label.qb.stats Become a Translator!
Test participant count label.qb.participant.count Become a Translator!
Difficulty index label.qb.difficulty.index Become a Translator!
Discrimination index label.qb.discrimination.index Become a Translator!
Point biserial label.qb.point.biserial Become a Translator!
Multiple Choice Settings admin.page.title Become a Translator!
Configuration successfully saved. admin.success Become a Translator!
Return to maintain LAMS admin.return Become a Translator!
Save admin.button.save Become a Translator!
Hide question titles for learners admin.hide.titles Become a Translator!
Question bank label.question.bank Become a Translator!
Question title label.title Become a Translator!