Module: Multiple Choice Questions for Bulgarian Bulgaria

Module Information

Module Name: Multiple Choice Questions
Description: Creates automated assessment questions. e.g. Multiple choice and true/false questions. Can provide feedback and scores.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:35 AM
% translated: 31.30% (77 out of 246)

Translated Labels

English Bulgarian Translation Dev task Last updated By Action
Multiple Choice Алтернативен избор (АИ) 04/03/06 05:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
Creates automated assessment questions. e.g. Multiple choice and true/false questions. Can provide feedback and scores. Автоматично се създават тестови въпроси. Например: Въпроси с алтернативен избор и да/не въпроси. Може да предостави обратна връзка (коментар) и постиженията. 04/03/06 05:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
Learner answers a series of automated assessment questions. e.g. Multiple choice and true/false questions. Optional features include feedback on each question and scoring. Questions are weighted for scoring. Обучаемият отговаря на серия от автоматично генериращи се въпроси. Например: Въпроси с алтернативен избор и да/не въпроси. Незадължителните своиства включват обратна връзка от преподавателя на всеки отговорен въпрос и точкуването. На въпросите са дадени тегловни коефициенти. 04/03/06 05:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
Multiple Choice Tool Инструмент на алтернативен избор 04/03/06 05:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
Tool for learners to answer a series of automated assessment questions. Инструмент за учащите се да отговарят на серия от автоматично генерирани поредици от въпроси. 04/03/06 05:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
MCQ ВАИ 04/03/06 05:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
Basic Основен 04/03/06 05:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
MCQ Monitoring Мониторинг на ВАИ 04/03/06 05:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
Title Заглавие 04/03/06 05:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Инструкции 04/03/06 05:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
Questions Въпроси 04/03/06 05:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Add new question Прибави нови въпроси 04/03/06 05:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
Down Долу 04/03/06 05:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
Advanced Напреднал 04/03/06 05:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
Summary Резюме 04/03/06 05:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
Stats Статистики 04/03/06 05:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
Edit Activity Редактиране на дейности 04/03/06 05:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
MCQ Authoring Създаване на ВАИ 04/03/06 05:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
MCQ Learning Учене чрез ВАИ 04/03/06 05:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
Add New Прибави нов 04/03/06 05:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
Add New Прибави нов 04/03/06 05:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Candidate answers: Отговори очакващи одобрение: 04/03/06 05:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: You can only proceed to the activity after you have reached the passing mark Отговори на въпросите докато не достигнеш оценката за преминаване 04/03/06 05:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Summary of responses Предходният отговор 04/03/06 05:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Top mark: Най-висока оценка: 04/03/06 05:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Average mark: Средна оценка: 04/03/06 05:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Lowest mark: Най-ниска оценка: 04/03/06 05:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Total users count: Всичко потребители: 04/03/06 05:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
Mark: Оценка: 04/03/06 05:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Redo questions Преработи въпросите 04/03/06 05:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
View Виж 04/03/06 05:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Завършено 04/03/06 05:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
Submit Предостави 04/03/06 05:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
Continue Продължи 04/03/06 05:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
Save Съхраняване 04/03/06 07:30 AM Daniel Denev Become a Translator!
out of извън обхвата на 04/03/06 07:56 AM Daniel Denev Become a Translator!
Please address the following issues before submit.
Преди изпращане, моля адресирайте следните есета. 04/03/06 07:23 AM Daniel Denev Become a Translator!
Cancel Отказване 04/03/06 07:26 AM Daniel Denev Become a Translator!
Please correct this: Candidate answers can not be empty. Моля корегирайте следното: полето с кандидат-отговор не може да бъде празно. 04/04/06 05:29 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: One question per page 1 страница на въпрос 04/04/06 05:38 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: modification of the content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Редактирането на съдържанието не е разрешено, защото един или повече обучаеми са активни в рамките на тази учебна дейност. 04/04/06 05:39 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Allow retries Разрешени са повторения 04/04/06 05:39 AM Daniel Denev Become a Translator!
Question Въпрос 04/04/06 05:10 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Please correct this: Under "Instructions", the file(name) to upload can not be empty. Моля корегирайте следното: Под "Инструкции", полето за име на файла за качване на сървъра не може да бъде празно. 04/04/06 05:26 AM Daniel Denev Become a Translator!
Please note: The questions with no candidate answers have been automatically removed for you. Please check total question weight. Въпроси без кавдидат-отговори се изтриват автоматично. Моля поставете отметка в кутийката за тегло на въпроса. 04/04/06 05:28 AM Daniel Denev Become a Translator!
Please correct this: The passmark can not be greater than 100% Моля корегирайте следното: Оценката за вземане на изпита не може да надхвърля 100% 04/04/06 05:30 AM Daniel Denev Become a Translator!
The question text can not be modified in this screen since it has options attached . Please use the "Options" button to edit the question text. Текста на въпроса не може да бъде редактиран в този екран, защото притежава прикрепени опции. Моля, използвайте бутона "Опции" , за да редактирате текста на въпроса. 04/04/06 05:32 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Please correct this: Pass mark can not be empty. Моля коригирайте следното: Оценката за взимане на изпита не може да бъде празно. 04/04/06 06:03 AM Daniel Denev Become a Translator!
Question Въпрос 04/04/06 05:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Select group: Изберете група: 04/04/06 05:27 AM Daniel Denev Become a Translator!
The question can not be removed since one or more of the question texts has been modified. Please try again without any text modifications. Въпросът не може да бъде премахнат, докато един или повече текста на въпрос се модифицират. Моля опитайте отново без текстови модификации. 04/04/06 05:34 AM Daniel Denev Become a Translator!
Can not continue. Please select the correct answer and click "Done". Не може да се продължи. Моля изберете правилния отговор и щракнете на "Готово" 04/04/06 05:34 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Pass mark Оценка за взимане на изпита 04/04/06 05:35 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: The content has been locked since it is being used by one mor more learners.
The modification of the content is not allowed.
Съдържанието беше заключено защото се използва от един или повече обучаеми. Редактирането на съдържанието не е разрешено. 04/04/06 05:37 AM Daniel Denev Become a Translator!
Edit Activity Редактиране на учебна дейност 04/04/06 06:15 AM Daniel Denev Become a Translator!
Update Обновяване 04/04/06 06:21 AM Daniel Denev Become a Translator!
Group Група 04/04/06 06:22 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Summary report is not available since no learners attempted the activity yet. Краткият отчет не е достъпен, защото няма обучаеми правили опити по тази учебна дейност. 04/04/06 05:57 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Please correct this: Pass mark can only be an integer. Моля коригирайте следното: Оценката за взимане на изпита трябва да бъде число. 04/04/06 06:06 AM Daniel Denev Become a Translator!
Correct? Вярно ли е? 04/04/06 06:13 AM Daniel Denev Become a Translator!
Stats Статистики 04/04/06 06:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
An error occurred: The file is not viewable yet. Please save all the content first and check back. Настъпи грешка: файлът все още не е видим. Моля съхранете всичкото съдържание и след това проверете отново. 04/04/06 06:24 AM Daniel Denev Become a Translator!
Response Отговор на заявката 04/04/06 06:28 AM Daniel Denev Become a Translator!
Answers: Отговори: 04/04/06 05:57 AM Daniel Denev Become a Translator!
Total count of all learners: Броят на всички обучаеми е: 04/04/06 05:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
All Groups: Всички групи: 04/04/06 06:00 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Attempt date Опит дата/време 04/04/06 06:01 AM Daniel Denev Become a Translator!
Please correct this: There must be at least one candidate answer. Моля коригирайте следното: Трябва да съществува поне един кандидат-отговор. 04/04/06 06:04 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Attempt date Опит дата/време 04/04/06 06:08 AM Daniel Denev Become a Translator!
Correct Вярно 04/04/06 06:08 AM Daniel Denev Become a Translator!
Summary Резюме 04/04/06 06:18 AM Daniel Denev Become a Translator!
Edit Редактиране 04/04/06 06:19 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Съжаляваме, съдържанието на тази учебна дейност все още не е готово. Моля изчакайте да приключи трансфер за преподавателя по дефинирането на тази част. 04/04/06 06:19 AM Daniel Denev Become a Translator!
User Потребител 04/04/06 06:27 AM Daniel Denev Become a Translator!
Response Отговор на заявка 04/04/06 06:42 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: This activity is not being done on the computer. Please see your instructor for details. Това е настройка, която трябва да се направи в режим офлайн. Моля обърнете се към преподавателя си за подробности. 04/04/06 06:37 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Завърши 04/04/06 06:42 AM Daniel Denev Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Please be informed that the first candidate answer has been selected for you. Candidates setfirst Become a Translator!
Tool output label.tool.output Become a Translator!
Please fix this: Candidate answer text can not be blank. Candidates blank Become a Translator!
Learner's answers: Your answers: Become a Translator!
Tool output has changed label.tool.output.has.been.changed Become a Translator!
Operation failed label.operation.failed Become a Translator!
Select at least one answer for each of the questions. answers.submitted.none Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
No notebook available Message shown when no reflection / notebook entry is available Become a Translator!
Attempt count: Label attempt count Become a Translator!
Final attempt: Label final attempt Become a Translator!
Please fix this: There must be at least 2 candidate answers. Candidates groupsize warning Become a Translator!
The candidate answer can not be removed since there must be at least 2 candidate answers. Candidates unremovable groupsize Become a Translator!
Learner Learner label Become a Translator!
Show top and average mark Label showmarks Become a Translator!
Present answers in randomized order Label randomize Become a Translator!
Responses are no more allowed. Please finish. Forced finish message to learners Become a Translator!
Correct Correct Become a Translator!
Passing mark Passing Mark Become a Translator!
MCQ Summary MCQ Summary title Become a Translator!
Instructions: Label authoring instructions col Become a Translator!
Candidate answer Label candidate answer Become a Translator!
Total Label total Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Authoring messsage for cancel without saving Become a Translator!
Learner marks Label student marks Become a Translator!
Title: Label authoring title col Become a Translator!
Try again Try Again Button Become a Translator!
Marks Label question marks Become a Translator!
Please fix this: There must be 1 correct candidate answer out of at least 2 candidate answers. Candidates none correct Become a Translator!
Questions Label questions Become a Translator!
This question is worth Label questions worth Become a Translator!
Add question Label save question Become a Translator!
Question text can not be blank. Question blank Become a Translator!
There are duplicate question entries. Question duplicate Become a Translator!
No questions submitted. Please add at least one question. Questions none submitted Become a Translator!
Please fix this: There must be one and only one correct candidate answer. Candidates duplicate correct Become a Translator!
Continue Label continue Become a Translator!
Add a notebook at end of MCQ with the following instructions: Label reflect Become a Translator!
Removes candidate answer Label tip remove candidate answer Become a Translator!
Group's top and average marks Label group results Become a Translator!
Question feedback Label feedback Become a Translator!
Notebook entries Label notebook entries Become a Translator!
Edit question Label edit question Become a Translator!
Notebook entry Label reflection Become a Translator!
Feedback: Label feedback simple Become a Translator!
As you have not achieved the passing mark, you have to try the questions again. Label not Enough Marks to pass Become a Translator!
Enables editing of question Label tip edit Question Become a Translator!
Finished Session Count: Count finished session Become a Translator!
Add answer Label add candidates Become a Translator!
Add Label add new question Become a Translator!
mark(s) Label marks Become a Translator!
Deletes question Label tip deleteQuestion Become a Translator!
Enables editing of candidate answers Label tip editcandidate Become a Translator!
Moves candidate answer down Label tip movecandidatedown Become a Translator!
Moves candidate answer up Label tip movecandidateup Become a Translator!
Down Label tip move question down Become a Translator!
Up Label tip move question up Become a Translator!
Enables editing of candidate answers Label tip edit options Become a Translator!
Removes question Label tip remove question Become a Translator!
View notebook entries Label view reflection Become a Translator!
Close Label close Become a Translator!
Total marks Tool output description: Learner's mark Become a Translator!
All answers correct Tool output description: Learner answered all questions correctly. Become a Translator!
Display correct answers, score and feedback after last question Label displayAnswers Become a Translator!
Learners are able to see the answers for the questions. Label monitoring yesDisplayAnswers Become a Translator!
Learners are not able to see answers, scores or feedback for the questions Label monitoring noDisplayAnswers1 Become a Translator!
Do you want to allow learners to see the answers now? Label monitoring noDisplayAnswers2 Become a Translator!
Marks file downloaded. label.summary.downloaded Become a Translator!
All correct All Correct Become a Translator!
Not all correct Not All Correct Become a Translator!
Please correct this: Correct answer cannot be blank. error.correct.answer.blank Become a Translator!
Finish label.submit Become a Translator!
Export marks label.monitoring.downloadMarks.button Become a Translator!
Question {0} (mark: {1}) label.monitoring.downloadMarks.question.mark Become a Translator!
Username label.monitoring.downloadMarks.username Become a Translator!
An error occurred while preparing the marks spreadsheet for download. Error monitoring spreadsheet download Become a Translator!
Notebook instructions monitor.summary.td.notebookInstructions Become a Translator!
On label.on Become a Translator!
Off label.off Become a Translator!
Advanced settings monitor.summary.th.advancedSettings Become a Translator!
Add a notebook at the end of MCQ monitor.summary.td.addNotebook Become a Translator!
In question {0} correct answer cannot be blank. error.pedagogical.planner.empty.answer.selected Become a Translator!
Deadline monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Learners will not be able to answer questions after the set date and time. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date/time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
The instructor has set a restriction to this activity from {0} onwards. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Please, wait while somebody will become a group leader. label.waiting.for.leader Become a Translator!
Other learners participating in current group: label.users.from.group Become a Translator!
Use leaders from Select Leader tool label.use.select.leader.tool.output Become a Translator!
Group leader: {0} label.group.leader Become a Translator!
Refresh label.refresh Become a Translator!
Prefix sequential letters for each answer label.prefix.sequential.letters.for.each.answer Become a Translator!
Report by question label.report.by.question Become a Translator!
Report by learner label.report.by.student Become a Translator!
Import IMS QTI label.authoring.import.qti Become a Translator!
N/A label.not.available Become a Translator!
Legend label.legend Become a Translator!
*- Denotes the correct answer label.denotes.correct.answer Become a Translator!
Correct answer label.correct.answer Become a Translator!
Average label.ave Become a Translator!
Class mean label.class.mean Become a Translator!
Median label.median Become a Translator!
Draft autosaved label.learning.draft.autosaved Become a Translator!
Name label.monitoring.summary.user.name Become a Translator!
Total label.monitoring.summary.total Become a Translator!
Learner summary label.monitoring.summary.learner.summary Become a Translator!
Response label.monitoring.user.summary.response Become a Translator!
Grade label.monitoring.user.summary.grade Become a Translator!
Group leader's option is enabled label.info.use.select.leader.outputs Become a Translator!
Group leader label.monitoring.group.leader Become a Translator!
Export IMS QTI label.authoring.export.qti Become a Translator!
Select leader label.select.leader Become a Translator!
Question options label.question.options Become a Translator!
Error label.error Become a Translator!
There was an error loading the grid. If this problem persists, please contact your system administrator. error.loaderror Become a Translator!
OK label.ok Become a Translator!
Learners label.number.learners Become a Translator!
Number of groups finished label.number.groups.finished Become a Translator!
In the graph(s) below, click on a bar in the graph and then use your mouse wheel to zoom in and out of the graph. Once you zoom in, the grey selection in the bottom graph can be dragged left or right to show a different set of marks. label.graph.help Become a Translator!
Lowest mark label.lowest.mark Become a Translator!
Highest mark label.highest.mark Become a Translator!
Number of learners in mark range label.number.learners.in.mark.range Become a Translator!
Number of groups in mark range label.number.groups.in.mark.range Become a Translator!
Average mark label.average.mark Become a Translator!
Learners are not able to see the feedback for the questions label.monitoring.noDisplayFeedbackOnly1 Become a Translator!
Do you want to allow learners to see the feedback now? label.monitoring.noDisplayFeedbackOnly2 Become a Translator!
Yes Button monitoring noDisplayAnswers Become a Translator!
Warning: if you edit and modify a question or change an answer that when a student has already answer, the marks will be recalculated based on the changes. message.monitoring.edit.activity.warning Become a Translator!
Enable confidence level label.enable.confidence.levels Become a Translator!
How confident are you of your answer? label.confidence Become a Translator!
Confidence label.what.is.your.confidence.level Become a Translator!
iRA Questions & Marks label.ira.questions.marks Become a Translator!
Attendance label.attendance Become a Translator!
Show students' choices label.show.students.choices Become a Translator!
Hide students' choices label.hide.students.choices Become a Translator!
Print label.print Become a Translator!
Excel export label.excel.export Become a Translator!
Display only the feedback and not the answers or score label.displayFeedbackOnly Become a Translator!
Do not display answers, score or feedback label.displayNoAnswersOrFeedback Become a Translator!
Learners are able to see the feedback but no answers or scores for the questions. label.monitoring.yesDisplayFeedbackOnly Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
This will delete all existing marks for this activity. Are you sure? warn.tool.output.change.none Become a Translator!
No score output.desc.none Become a Translator!
Attention: while you edit this activity, students don't have access to it. You must save your changes, so students can re-attempt this activity again. label.edit.in.monitor.warning Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!
The question in Question Bank will be updated message.qb.modified.update Become a Translator!
A new version of the question will be created in Question Bank message.qb.modified.version Become a Translator!
A new question will be created in Question Bank message.qb.modified.new Become a Translator!
Question indexes label.qb.stats Become a Translator!
Test participant count label.qb.participant.count Become a Translator!
Difficulty index label.qb.difficulty.index Become a Translator!
Discrimination index label.qb.discrimination.index Become a Translator!
Point biserial label.qb.point.biserial Become a Translator!
Multiple Choice Settings admin.page.title Become a Translator!
Configuration successfully saved. admin.success Become a Translator!
Return to maintain LAMS admin.return Become a Translator!
Save admin.button.save Become a Translator!
Hide question titles for learners admin.hide.titles Become a Translator!
Question bank label.question.bank Become a Translator!
Question title label.title Become a Translator!