Module: Google Maps for Polish Poland

Module Information

Module Name: Google Maps
Description: Google maps tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 09/30/08 10:34 PM
% translated: 91.17% (93 out of 102)

Translated Labels

English Polish Translation Dev task Last updated By Action
Refresh Map Odśwież mapę 02/19/10 03:40 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Continue Kontynuuj 02/19/10 03:40 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Gmap settings Ustawienia Gmap 02/19/10 03:40 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Allow terrain map type Zezwól na mapę terenu 02/19/10 03:43 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
No groups found for activity. Nie znaleziono grupy dla czynności 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Allow satellite map type Zezwól na mapę satelitarną 02/19/10 03:43 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Group Grupa 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Allow hybrid map type Zezwól na mapę hybrydową 02/19/10 03:43 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Not available Nie dostępne 12/20/09 05:05 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
You have reached the marker limit, you cannot add any more. Wyczerpałeś limit znaczników, nie możesz więcej dodać. 12/25/09 12:25 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Number of learners Liczba studentów 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Limit the number of markers a learner can add Limituj liczbę znaczników która mogą dodawać studenci 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Allow learners to see markers from other learners Zezwól studentom na oglądanie znaczników innych studentów 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Learners in group: Liczba studentów w grupie: 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Allow learners to edit their own saved markers Pozwól nauczycielowi na zmianę wystawionych przez niego ocen 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Finished learners: Ilość studentów którzy zakończyli: 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learner Student 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add marker Dodaj ocenę 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Ostrzeżenie: jeden albo więcejstudentów rozpoczęło tę aktywność. Zmiana zawartości może spowodować że otrzymają różne informacje. 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Fit All Markers in Map Rozmieść wszytskie znaczniki na mapie 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Gmap for marking world map points Gmap do zaznaczania punktów na mapie świata 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
You have one or more markers on the map without a title, if you continue these markers will not be saved. Do you want to continue anyway? Jeden albo więcej znaczników na mapie pozostaje bez nazw, jeśli przejdziesz dalej utracisz znaczniki. czy mimo to chcesz kontynuować? 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Place marker Ustaw znacznik 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Markers Znaczniki 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Marker Limits Limit znaczników 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Title is required for marker. Znacznik wymaga nazwy 12/13/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Cancel Skasuj 12/20/09 05:05 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Statistics Statystyki 12/20/09 05:05 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Edytuj czynność 12/20/09 05:05 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
View Podgląd 12/20/09 05:05 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Done Zrobione 12/20/09 05:05 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Save Zapisz 12/20/09 05:05 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Gmap Authoring Autor- Gmap 12/15/09 02:58 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Next Następne 12/20/09 05:05 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Save Zapisz 12/20/09 05:05 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Cancel Skasuj 12/20/09 05:05 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Edited: Edytowano: 02/19/10 03:43 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Created Srworzone 12/20/09 05:05 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Last modified Ostatnio zmienione 12/20/09 05:05 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Czy chcesz zamknąć to okno bez zapisania zmian? 12/20/09 05:05 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Try again Spróbuj ponownie 12/20/09 05:05 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Are you sure you want to remove this marker? Jesteś pewien że chcesz usunąć znacznik? 12/16/09 07:19 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Remove Usuń 12/16/09 07:19 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Summary Podsumowanie 12/20/09 04:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Summary Podsumowanie 12/20/09 04:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Basic Podstawowe 12/20/09 05:05 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Advanced Zaawansowane 12/20/09 05:05 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Title: Tytuł 12/20/09 05:05 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Map: Mapa 12/20/09 05:05 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Go! Idź! 12/20/09 05:05 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Created by: Stworzone przez 12/20/09 05:05 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Edit Edytuj 12/20/09 05:05 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Advanced Zaawansowane 12/20/09 05:05 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Map Mapa 12/20/09 05:05 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Unsaved: Nie zapisane 12/20/09 05:05 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Saved: Zapisane 12/20/09 05:05 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
View Podgląd 12/20/09 05:05 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Edytuj aktywność 12/20/09 05:05 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Statistics Statystyki 12/20/09 05:05 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
OK ok 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Gmap Wpis do notatnika po zakończeniu modułu Mapy google. 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Instructions: Instrukcje 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Gmap with the following instructions: Wpis do notatnika po zakończeniu map google według następujących instrukcji: 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Notebook instructions Notatnik wskazówki 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Instructions Wskazówki 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Missing values, please make sure all required fields are entered. Brakuje wartości, należy sprawdzić, czy wszystkie wymagane pola zostały wpisane. 02/19/10 03:40 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Authored Autorstwa 02/19/10 03:43 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Description: Nowe informacja tekstowa: 02/19/10 03:43 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Allow zoom control Zgoda powiększania 02/19/10 03:43 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Gmap Monitoring Monitor - Google maps 01/04/10 03:40 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Ustawnia zaawnasowane 02/19/10 03:43 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: User selected: Użytkownik: 02/19/10 03:43 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
No notebook available Nie ma komentarzy 02/19/10 03:43 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Google Maps API Key Klucz API 02/19/10 03:43 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Latitude-Longitude: Szerokość - Długość geograficzna: 02/19/10 03:43 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
LAMS does not have a Google Maps API key set up, please contact your system administrator. LAMS nie ma utworzonego klucza API w Google Maps, skontaktuj się z administratorem systemu. 02/19/10 03:44 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Gmap Gmap 02/19/10 03:38 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Google Mapping Tool Narzędzie mapowania google 02/19/10 03:38 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Gmap Gmap 02/19/10 03:38 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Google Mapping Tool Narzędzie mapowania google 02/19/10 03:38 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Content: Zawartość 02/19/10 03:38 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Unable to find location: Nie można odnaleźć lokalizacji. 02/19/10 03:38 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Editing options Edytuj opcje 02/19/10 03:38 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Lock when finished Zamknij po skończeńczeniu 02/19/10 03:38 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Map Options Opcje mapy 02/19/10 03:38 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Następna czynność 02/19/10 03:38 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Could not load map. Nie można załadowac mapy 02/19/10 03:38 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
On włączone 02/19/10 03:38 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Off Wyłączone 02/19/10 03:38 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Configuration successfully saved. Konfiguracja zapisana 02/19/10 03:39 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Return to maintain LAMS Powrót do strony głównej LAMS 02/19/10 03:39 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Continue Kontynuuj 02/19/10 03:39 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity Prosimy poczekać na nauczyciela aby zakończyć tę czynność 02/19/10 03:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Center map on location: Label authoring basic centermap Become a Translator!
Reflection Heading reflection Become a Translator!
View reflection Pagetitle monitoring notebook Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Show on map label.show.on.map Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
Name monitoring.user.fullname Become a Translator!
Notebook entry monitoring.user.reflection Become a Translator!