Module: Task List for Polish Poland

Module Information

Module Name: Task List
Description: Task List Tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 06/05/08 09:31 PM
% translated: 86.30% (145 out of 168)

Translated Labels

English Polish Translation Dev task Last updated By Action
Tasks to do Zadania do wykonania 12/26/09 03:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Komentarz 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Komentarz 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Widok komentarza 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
New task details: Szczegóły nowego zzdania: 12/26/09 03:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Check for new Sprawdź nowe 12/26/09 03:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Comment/Instruction Komentarz/ wskazówka 12/26/09 03:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
There are no conditions Nie ma warunków 01/17/10 10:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Deletion of this item may affect existing conditions. Do you want to proceed? Usunięcie tej pozycji może mieć wpływ na istniejące warunki. Czy mimo tego chcesz kontynuować? 01/17/10 10:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Instructor Instruktor 02/19/10 04:04 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The instructor has set this activity to not allow changes after you have finished it. You are able to see all Tasks, but not allowed to change them anymore. Instruktor nie zezwala na dokonywanie zmian po zakończeniu tej czynności. Możesz przeglądać wszystkie zadania, ale nie wolno ich już zmieniać. 02/19/10 04:04 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Group Grupa 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Upload file Załaduj plik 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Upload Załaduj 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Upload Załaduj 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. Podana nazwa już istnieje. Podaj inną nazwę 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Upload file failed: {0} Ładowanie pliku nie powiodło się: {0} 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Could not find upload file {0}. Nie można odnaleźć załadowanego pliku {0} 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Up Przesuń w górę 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
You are required to upload a file to complete this task Powienieneś załadować plik żeby zakończyć to zadanie. 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
InvalidParameterException occured while trying to upload File. Podczas ładowania pliku wsytąpił błąd (błędny parametr) 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Repository occurs exception while trying to upload file. Podczas ładowania pliku wsytąpił błąd 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Allow learners to add file(s) Zezwól studentom na dodawanie plików 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. czynność. Zmiana zawrtości spowoduje że studenci otrzymają różne informacje. 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Task List Learner Lista zadan studenta 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Show to all learners Pokaż wszytskim studentom 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Allow Learners to add comment(s) Zezwól studentom na dodawanie komentarzy 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learners are allowed to add files Studenci mogą dodawać pliki 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learners are allowed to add comments Studenci mogą dodawać komentarze 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Conditions Warunki 01/17/10 10:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Edit conditions Edytuj warunki 01/17/10 10:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Conditions Warunki 01/17/10 10:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Prosimy poczekać na nauczyciela aby zakończyć tę czynność 02/19/10 03:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
You are required to add a comment to complete this task Aby zakończyć zadanie dodaj komentarz 12/26/09 03:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Comments Komentarze 12/26/09 03:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Add comment Dodaj komentarz 12/26/09 03:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Delete Usuń 12/14/09 04:04 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
No notebook available Notatnik niedostępny 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Wpisy do Notatnika 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Task List LIsta zadań 12/23/09 04:54 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Nie można odzyskać zawartości dla tego narzędzia 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Time and date Czas i Data 01/04/10 03:51 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Parent: Rodzic 01/04/10 04:02 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
File list Lista plików 01/04/10 04:02 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Statistics Statystyki 01/04/10 04:02 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Edit Activity Edytuj czynność 01/04/10 04:02 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Title Tytuł 01/04/10 04:02 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Login name Nazwa użytkownia 01/04/10 04:02 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Name Nazwisko 01/04/10 04:02 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Edit Edytuj 01/04/10 04:02 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Task List LIsta zadań 12/23/09 04:54 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
this task is required to finish this activity Zadanie jest wymagane aby zakończyć czynność 01/04/10 04:02 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Parent task Zadanie rodziców 01/04/10 04:02 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Completed Zakończone 01/04/10 04:02 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Comments/Files Komentarze/Pliki 01/04/10 04:02 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Comments are required to complete the task Komentarze są wymagane aby zakończyć zadanie 01/04/10 04:02 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Files are required to complete the task Pliki są wymagane do zakończenia zadania 01/04/10 04:02 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Minimum number of tasks to complete: {0} Minimalna liczba zakończonych zadań : {0} 01/04/10 04:02 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learner Student 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learner Student 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learners list LIsta studentów 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Number of learners Liczba studentów 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Down Przesuń w dół 12/16/09 07:19 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Summary Podsumowanie 12/20/09 04:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Task summary Podsumowanie zadania 12/20/09 04:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Show only to monitoring Pokaż ylko osobom monitorujacym 01/04/10 03:40 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Monitor verification: {0} Weryfikacja :{0} 01/04/10 03:40 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Task List tool Narzędzie listy zasań 12/23/09 04:54 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Task List LIsta zadań 12/23/09 04:54 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Task List Authoring LIsta zadań 12/23/09 04:54 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Task List Autor- Lista zadań 12/23/09 04:54 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Please input advance options for task list Proszę wprowadzić zaawansowane opcje dla listy zadań 12/23/09 04:54 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Task List LIsta zadań 12/23/09 04:54 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Task List with the following instructions: Wpis do notatnika po zakończeniu modułu Lista Zadań z następującymi wskazówkami; 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Monitor needs to verify these tasks before letting Learners to complete activity Monitorujący muszą zweryfikować zadanie zanim studenci będą mogli z niego skorzystać. 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Error page Błąd strony 12/26/09 03:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Basic Podstawowy 12/26/09 03:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Advanced Zaawansowany 12/26/09 03:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Title Tytuł 12/26/09 03:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Description Opis 12/26/09 03:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Add Task Dodaj zadanie 12/26/09 03:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Task Zadanie 12/26/09 03:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Edit Edycja 12/26/09 03:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Title Tytuł 12/26/09 03:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Description Opis 12/26/09 03:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: File Wybierz plik 12/26/09 03:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Lock when finished Zamnkij po zakończeniu 12/26/09 03:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Cancel Skasuj 12/26/09 03:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Save Zachowaj 12/26/09 03:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add condition Didaj warunek 12/26/09 03:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Order Porządek 12/26/09 03:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Czy chcesz zamknąć okno bez zachowania zmian? 12/26/09 03:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
There must be at least one task to be saved. Musi zostać wybrane conajmniej jedno zadanie do zachowania. 12/26/09 03:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Title can not be blank. Tytuł nie może pozostać pusty 12/26/09 03:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
There are no tasks selected. Please select at least one. Nie wybrano zadania. Wyberz przyjajmniej jedno. 12/26/09 03:17 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
View Podgląd 12/26/09 05:11 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Edit Edycja 12/26/09 05:11 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Completed Zakończone 12/26/09 05:11 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Add Dodaj 12/26/09 05:11 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: No session available Sesja niedostepna 12/26/09 05:11 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Cancel Skasuj 12/26/09 05:11 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Try again Spróbuj ponownie 12/26/09 05:11 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Continue Kontynuuj 12/26/09 05:11 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Close Zamknij 12/26/09 05:11 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Next Activity Następna czynność 12/26/09 05:11 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Next Activity Następna czynność 12/26/09 05:11 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Number of tasks completed Liczba zakończonych zadań 12/26/09 05:11 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
On Właczone 12/26/09 05:11 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Off Wyłączone 12/26/09 05:11 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Lock when finished: {0} Zamknik po zakończeniu: {0} 12/26/09 05:11 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Ustawnienia zaawansowane 12/26/09 05:11 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Required task Zadanie wymagane 02/05/10 10:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
required tasks Zadanie wymagane 02/05/10 10:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
By przez 02/05/10 10:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Suggested by Polececone przez 02/05/10 10:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Items' titles Nazwy produktów 02/05/10 10:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Going through list of tasks. Przejdź przez listy zadań. 02/19/10 02:29 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Tool for displaying task lisk. Narzędzie do wyświetlania Listy zadań 02/19/10 02:29 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Some error occurs when handling your request wystąpił błąd podczas wykonywania twojego polecenia 02/19/10 02:29 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Basic input information for task list Podstawowe informacje wejściowe do listy zadań 02/19/10 02:29 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Comment required to complete task Wymagany jest komentarz do zakończenia zadania 02/19/10 02:29 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
File required to complete task Wymagany jest pilk do zakończenia zadania 02/19/10 02:29 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Allow Learners to contribute tasks Zezwól studentom na współrealizację zadań 02/19/10 02:29 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Minimum number of tasks to complete Minimalna liczna zadań do wykonania 02/19/10 02:29 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Condition name Nazwa 02/19/10 02:29 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Condition name can not be blank. Nazwa nie może pozostac pusta 02/19/10 02:29 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Post poczta 02/19/10 02:31 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Overall summary Podsumowanie 02/19/10 02:31 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Confirm completion Potwierdź Zakończenie 02/19/10 02:31 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Access time Czas dostępu 02/19/10 02:31 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
File not found exception occurs when uploading file. Nie odnaleziono pliku. Nastąpił błąd podczas ładownania pliku 02/19/10 02:33 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: You cannot finish this activity until it is reviewed by your instructor. Click "Check for new" to see if the review is complete Nie można zakończyć tej czynności, dopóki nie zostanie oceniona przez nauczyciela. Kliknij przycisk "Sprawdź", czy już zakończył przegladanie 02/19/10 02:33 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
There is a problem in task list authoring page, the reason is {0} wystąpił błąd w wykazie zadań autorskich strony, powód to {0} 02/19/10 02:36 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Condition name can not contain # symbol. Please choose the name without this symbol. Nazwa nie może zawierać symbolu #. Proszę wybrać nazwę bez tego symbolu. 02/19/10 02:36 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Tasks have to be completed in sequential order Zadania muszą być wypełnione w kolejności 02/19/10 02:37 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Tasks need to be completed in sequential order Zadania muszą być wypełnione w kolejności 02/19/10 02:37 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
IOException occurs when uploading file. Występuje błąd IO podczas przesyłania plików. 02/19/10 02:44 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
You need to complete at least {0} task(s). You have completed {1} task(s). Musisz wypełnić przynajmniej (0) zadanie. Masz ukończone (1) zadanie. 02/19/10 02:47 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Learner entered conditions Warunki wpisu ucznia 02/19/10 02:47 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Task List, you won't be able to change the status of any tasks. Uwaga: Po kliknięciu "Następna aktywność" i powrocie do tej listy zadań, nie będziesz mógł zmienić status żadnego z zadań. 02/19/10 02:51 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Comments/files enabled Komentarze / pliki aktywne 02/19/10 02:51 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Participants are allowed to contribute tasks: {0} Uczestnicy mogą współuczestniczyć w zadaniu: (0) 02/19/10 02:51 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Sequential order: {0} Kolejność: {0} 02/19/10 02:51 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Don't display until parent task has been completed Nie wyświetlaj dopóki nadrzędne zadanie nie zostanie zakończone 02/19/10 02:52 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook reflection: {0} Komentarz: {0} 02/19/10 02:52 AM Monika Tomczyk Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Finish label.submit Become a Translator!
Task options label.task.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size: {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
Deadline monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Learners will not be able to view or complete tasks after the set date and time. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date/time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
The instructor has set a restriction to this activity from {0} onwards. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Download label.download Become a Translator!
Confirm label.confirm Become a Translator!
Uploaded file is executable error.attachment.executable Become a Translator!
Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} label.upload.info Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!