Module: LAMS Administration for Swedish Sweden

Module Information

Module Name: LAMS Administration
Description: User and group management, Server configuration settings, etc
Output: java
Type: core
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 11/08/06 01:31 AM
% translated: 54.32% (358 out of 659)

Translated Labels

English Swedish Translation Dev task Last updated By Action
Click the help icon above for more information. Klicka på hjälpikonen här ovan för med information 12/04/06 01:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Results per page Resultat per sida 12/07/06 12:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
spreadsheet kalkylblad 12/07/06 12:20 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Edit configuration settings Redigera inställningar för konfiguration 12/02/06 11:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Job list 'Att göra'-lista 12/02/06 11:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Maintain LAMS cache Underhåll av LAMS cache 12/02/06 11:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Remove Ta bort 12/02/06 11:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Key Nyckel 12/02/06 11:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Value Värde 12/02/06 11:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Show all users Visa alla användare 12/02/06 11:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Global roles Globala roller 12/02/06 11:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
No results matched your query. Det finns inga resultat som svarar mot din sökning. 12/02/06 11:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Oops! Oops! 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Save Spara 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Create Skapa 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Reset Återställ 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Job description Beskrivning av jobb 12/02/06 11:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: It will not appear in course/subcourse lists, nor will the user be able to login. Det kommer inte att synas i listorna för grupper/undergrupper och användare kommer inte att kunna logga in. 12/03/06 05:24 AM Anders Berggren Become a Translator!
You can enable the user account again by editing the user's profile. Du kan avaktivera användarkontot igen genom att redigera användarens profil. 12/03/06 05:24 AM Anders Berggren Become a Translator!
User has no associated data and can be safely removed. Det finns inga data som är kopplade till användare som därför kans tas bort utan problem. 12/03/06 05:24 AM Anders Berggren Become a Translator!
Are you sure you want to delete this account? Är du säker på att du vill ta bort det här kontot? 12/03/06 05:24 AM Anders Berggren Become a Translator!
This page contains a list of installed tools. Den här sidan innehåller en lista över installerade verktyg. 12/03/06 05:24 AM Anders Berggren Become a Translator!
Changes to a tool's content using this screen will affect the tool's default appearance for all authors. Om du ändrar innehållet i ett verktyg genom att använda den här skärmen så kommer det att påverka hur verktyget standardmässigt ter sig för alla författare. 12/03/06 05:24 AM Anders Berggren Become a Translator!
Note that you cannot upload files to a tool's default content, only edit the default text. Lägg märke till att du inte kan ladda upp filer till ett verktygs standardmässiga innehåll, bara redigera standardtexten. 12/03/06 05:24 AM Anders Berggren Become a Translator!
You must assign at least one role. Du måste tilldela minst en roll. 12/03/06 05:24 AM Anders Berggren Become a Translator!
You must assign at least one role for each user. Du måste tilldela minst en roll för varje användare. 12/03/06 05:24 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: can browse all users in the system Administratörer av grupper kan bläddra igenom alla användare i systemet. 12/03/06 05:24 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: can change status of course Administratörer av grupper kan ändra status på en kurs. 12/03/06 05:24 AM Anders Berggren Become a Translator!
List scheduled jobs in Quartz queue Lista schemalagda jobb i en Quartz-kö. 12/03/06 05:24 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Edit default tool content Redigera det standardmässiga innehållet i verktyget. 12/03/06 05:24 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Cache management Administration av cache. 12/03/06 05:24 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Cache nodes Noder för cache 12/03/06 05:24 AM Anders Berggren Become a Translator!
Listed below are the current nodes in the cache. This keeps certain common objects in memory to speed up LAMS. It is managed automatically and should not require any intervention. However, if the system appears to be keeping "old values" e.g. an old first name, try clearing all the nodes in the cache. Once cleared, LAMS will reload the objects from the database. Här nedan är de aktuella noderna i cachen listade. Detta håller ett antal vanliga objekt i minnet i syfte att snabba upp LAMS. Detta administreras automatiskt och det bör inte kräva något ingripande. Om det emellertid verkar som om systemet behåller 'gamla värden' t.ex. ett gammalt förnamn; försök då att rensa alla noderna i cachen. När de väl är rensade kommer LAMS att ladda in objekten från databasen igen. 12/03/06 05:24 AM Anders Berggren Become a Translator!
Warning: Removing nodes will reduce the performance of the LAMS server. After a while, the cache will build up again and LAMS will run as usual. Varning! Om du tar bort noder så kommer det att reducera kapaciteten hos LAMS-servern. Efter ett tag kommer cachen att byggas upp igen och LAMS kommer att köras som vanligt. 12/03/06 05:24 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: The course_id of this course is organisation_id för den här gruppen är 12/03/06 05:24 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: The course_id of this subcourse is organisation_id för den här undergruppen är 12/03/06 05:24 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Removed users will also be removed from subcourse. Användare som tagits bort kommer även att tas bort från undergrupper. 12/03/06 05:24 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: User/s marked with a '*' will be automatically added to the parent course with the same roles. Användare som har markerats med '*' kommer automatiskt att läggas till föräldragruppen med samma roller. 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
User will be added to {0}. Användaren kommer att läggas till {0}. 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
This user has lesson and/or sequence data associated with it and cannot be deleted. För den här användaren finns lektions- och eller sekvensdata registrerade så det går inte att ta bort användaren. 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Active Aktiv 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Hidden Dold 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Archived Arkiverad 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Removed Borttagen 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: User management Administration av användare 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: User entry Inlägg av användare 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
User ID AnvändarID 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Login Logga in 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Password Lösenord 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Confirm password Bekräfta lösenord 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Name Namn 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title Titel 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: First name Förnamn 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Last name Efternamn 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Address line 1 Adress 1 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Address line 2 Adress 2 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Address line 3 Adress 3 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
City Ort 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
State Stat/län 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Postcode Postnummer/kod 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Country Land 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Work phone Tfn dagtid 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Home phone Tfn kvällstid 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Mobile phone Mobil 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Fax Fax 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Email E-postadress 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Roles Roller 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Manage users Administrera användare 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Delete Ta bort användare 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add/Remove users Lägg till/Ta bort användare 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Create user Skapa ny användare 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Assign roles Tilldela roller 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Find users Hitta användare 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Edit user details Redigera uppgifter om användare 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Actions Händelser 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Import users Importera användare 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Download the template Ladda ner mallen 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Author Författare 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Author Admin Admin författare 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Course Manager Administratör av grupp 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learner Lärande 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
System Admin System admin 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Member of Medlem av 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
With roles Med roller 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Course/Subcourse management Administration av grupp/undergrupp 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Course/Subcourse entry Inlägg av grupp/undergrupp 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Name Namn 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Code Kod 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Description Beskrivning 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Locale Placering 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Status Status 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: can add new users Administratörer av grupper kan lägga till nya användare 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Course/Subcourse Grupp/undergrupp 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Course Grupp 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Subcourse Undergrupp 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Manage courses Administrera grupper 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Manage subcourses Administrera undergrupper 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Create subcourse Skapa en ny undergrupp 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Create course Skapa en ny grupp 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Manage global roles Administrera globala roller 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
No. Antal 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
In I 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Oops! An unexpected exception thrown by the system. Contact your system administrator. Ooops! Ditt system rapporterar om ett oväntat undantag, Kontakta din systemadministratör. 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Invalid course Id. {0} Ogiltigt organisations ID. {0} 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Invalid operation for this type of course. Ogiltig operation för den här typen av organisation. 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Name is required. Namn är obligatoriskt 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Login is required. Det är obligatoriskt att logga in. 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Login is already taken. {0} Inloggning har redan registrerats. {0} 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Password is required. Lösenord är obligatoriskt 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
You are not authorised to do this. Du har inte tillstånd att göra detta. 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Your new password does not match. Ditt nya lösenord matchar inte. 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Your old password is not correct. Ditt gamla lösenord är inte korrekt. 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
The file you uploaded looks not an image. An image file usually has .jpg, .gif, .png or .bmp extension. Den fil som du laddade upp ser inte ut att vara en bild. En bild har normalt sett ett filnamnstillägg som t.ex. .jpg, .gif, .png, eller .bmp. 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
The file size exceeds the maximum 4096k limit. Filen är större än maximalt tillåtna 4096kb. 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Delete Ta bort 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
You need to have the sys admin role to do this. Du måste ha rättigheter som systemadministratör för att få göra detta. 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
You need to assign at least one role. Du måste tilldela minst en roll. 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Changed {0} for course: {1} from: {2} to: {3} Ändrade {0} för organisation: {1} från: {2} till: {3} 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Created course: {0} of type: {1} Skapade organisation: {0} av typen: {1} 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Deleted userId: {0} Borttaget användarID: {0} 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Yes Ja 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
No Nej 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Or Eller 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Jobs Jobb 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Job name Namn på jobb 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Job start date Startdatum för jobb 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Invalid User Id. Ogiltigt användarID 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
First name is required. Förnamn är obligatoriskt. 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Last name is required. Efternamn är obligatoriskt. 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Email address is required. E-postadress är obligatorisk. 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Valid email address is required. En giltig e-postadress är obligatorisk. 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
{0} is required. {0} är obligatorisk/t. 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
{0} is not unique. {0} är inte unikt. 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
One or more roles are invalid. {0} En eller flera roller är ogiltiga. {0} 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Failed to add user. Det gick inte att lägga till användare. 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Invalid authentication method. {0} Ogiltig metod för autenticering. {0} 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Invalid locale. {0} Ogiltigt platsberoende. {0} 12/02/06 11:40 AM Anders Berggren Become a Translator!
Import Importera 12/04/06 01:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Use this screen to bulk import users using an Excel spreadsheet. Använd den här skärmen för att importera användare i bulk via ett kalkylblad i Excel-format 12/04/06 01:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 12/02/06 11:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Search Sök 12/02/06 11:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Enable Aktivera 12/02/06 11:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Disable Avaktivera 12/02/06 11:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: LAMS Admin Underhåll av LAMS 12/02/06 11:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Maintain login page Underhåll av sida för inloggning 12/02/06 11:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Maintain integrated servers Underhåll av integrerade servrar 12/02/06 11:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit integrated server Redigera integrerad server 12/02/06 11:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Id Id 12/02/06 11:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Key Nyckel 12/02/06 11:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Name Namn 12/02/06 11:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Description Beskrivning 12/02/06 11:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Prefix Prefix 12/02/06 11:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Disabled Avaktiverad 12/02/06 11:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Course Organisation 12/02/06 11:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: User information URL URL till information om användare 12/02/06 11:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Timeout URL URL för Timeout 12/02/06 11:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add new server Lägg till ny server 12/02/06 11:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Create one Skapa en ny 12/02/06 11:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please select... Var snäll och välj... 12/02/06 11:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Update login page text: Uppdatera texten under logotypen på sidan för inloggning: 12/02/06 11:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
System Administration Systemadministration 12/02/06 11:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Update on login Uppdatera vid inloggning 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Course Manager role map Rollkarta för administratörer av grupper 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
Monitor Övervakare 11/29/10 02:07 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Course field map Fältkarta för grupper 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
Monitors Övervakare 11/29/10 02:07 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Monitor screen size Storlek på skärmen för övervakare 11/29/10 02:07 PM Anders Berggren Become a Translator!
Total Monitors: Totalt antal övervakare: 11/29/10 02:07 PM Anders Berggren Become a Translator!
Check the box of each monitor to add as staff to each of the new lessons. Klicka i boxen för varje övervakare för att lägga till personal till var och en av de nya lektionerna. 11/29/10 02:07 PM Anders Berggren Become a Translator!
Title Titel 01/07/07 07:32 AM Anders Berggren Become a Translator!
Description Beskrivning 01/07/07 07:32 AM Anders Berggren Become a Translator!
Create time Skapa tid 01/07/07 07:32 AM Anders Berggren Become a Translator!
Function Funktion 01/07/07 07:32 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Download the roles template to add users to course/subcourse and assign their roles. Ladda ner mallen för roller för att lägga till grupper/undergrupper och tilldela dem deras roller. 12/18/06 03:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
User does not exist {0} Det finns ingen användare {0} 12/18/06 03:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
{0} users were created successfully. {0} användare skapades framgångsrikt. 12/18/06 03:31 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: You do not have the required privileges to perform this action. Du har inte rätt att genomföra den här åtgärden. 01/07/07 07:32 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Learning library management Administration av lärobibliotek 01/07/07 07:32 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Only one course Endast en grupp 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
Authors Författare 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Course Managers Administratörer av grupper 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Encrypt password in browser Kryptera lösenordet från webbläsaren 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Search results page size Storlek på sidan för sökresultat 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
{0} only accepts numeric characters {0} accepterar bara numeriska tecken 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
{0} users in system. {0} användare i systemet. 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: {0} users in course. {0} användare i grupp. 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
Show Visa 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: courses grupper 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: subcourses undergrupper 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
Manage Users of {0} Administrera användare av {0} 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learners Lärande 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
Sysadmins Systemadministratörer 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
Author Administrators Administratörer av författare 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
Users Användare 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
{0} users. {0} användare. 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Potential users Möjliga användare 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
{0} potential users. {0} möjliga användare 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
Click a user to remove them. Klicka på de användare du vill ta bort. 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
Click a user to add them. Klicka på de användare du vill lägga till. 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
Show all potential users. Visa alla möjliga användare. 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
Next Nästa 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
{0} files were deleted. {0} filer togs bort 11/04/10 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
unknown okänd 11/04/10 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Can join joint lessons Det går inte att förena lektioner 11/04/10 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Can offer joint lessons Det finns förenade lektioner 11/04/10 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Login as Logga in som 11/04/10 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Import courses Importera grupper 11/04/10 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Import results Importera resultat 11/04/10 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Organisation ID ID för organisation 11/04/10 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please wait... Var snäll och vänta 11/04/10 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: LDAP configuration Konfiguration av LDAP 11/04/10 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Synchronise Synkronisera 11/04/10 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
There are {0} LDAP users in LAMS. Det finns {0} LDAP-användare i LAMS 11/04/10 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Synchronise with LDAP Synkronisera med LDAP 11/04/10 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
...done! ...klart! 11/04/10 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Tool management Administration av verktyg 11/04/10 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Tool management Administration av verktyg 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please wait while synchronisation completes... Var snäll och vänta medan synkroniseringen fullföljs... 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
The following errors were encountered: Följande fel påträffades: 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
LDAP server returned {0} users. LDAP-servern returnerade {0} användare. 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
{0} user accounts were created in LAMS. {0} användarkonton skapades i LAMS 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
{0} user accounts already existed in LAMS and were updated. {0} användarkonton fanns redan i LAMS och de uppdaterades. 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
{0} user accounts were disabled in LAMS. {0} användarkonton i LAMS avaktiverades. 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: System configuration Konfiguration av system 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
Email E-post 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Uploaded files Uppladdade filer 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Chat server Server för chat 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
LDAP LDAP 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
Features Egenskaper 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Look and feel Utseende och känsla 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
Versions Versioner 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
Server URL URL till server 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Server URL context path Sammanhangsväg för URL till server 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
Version Version 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Temporary files directory Arkiv för tillfälliga filer 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: EAR directory EAR-arkiv 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: SMTP server SMTP-server 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: LAMS support email E-post till LAMS support 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Maximum upload size Maximal storlek för uppladdade filer 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Maximum large upload size Maximal storlek för stora uppladdade filer 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Executable extensions Körbara tillägg 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Inactive user timeout Timeout för inaktiv användare 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Authoring client version Version för klient för författande 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Monitoring client version Version för klient för monitorerande (övervakning) 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Learner client version Version för klient för lärande 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Server version number Versionsnummer för server 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
Locale Lokal 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Locale page direction Riktning för lokal sida 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Language pack install date Datum för installation av språkpaket 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
Help URL URL till Hjälp 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Chat server admin username Användarnamn för admin på chatservern 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Chat server admin password Lösenord för admin på chatservern 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
Allow Live Edit Tillåt direktredigering 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: LDAP server URL URL till LDAP-servern 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Authentication mechanism Mekanism för autentisering 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Security protocol Säkerhetsprotokoll 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: SSL certificate path Väg för SSL-certifikat 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: SSL certificate password Lösenord för SSL-certifikat 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Learner role map Rollkarta för lärande 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Monitor role map Rollkarta för monitor (övervakning) 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Author role map Rollkarta för författare 11/04/10 04:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: {0} users were added to course/subcourse. {0} användare har framgångsrikt lagts till till grupper/undergrupper. 11/08/10 10:10 AM Anders Berggren Become a Translator!
Warning: If you remove a node, you will remove the node and all its child nodes. OBS! Om du tar bort en nod så kommer du att ta bort noden och alla dess 'barn'-noder. 11/08/10 10:11 AM Anders Berggren Become a Translator!
Download the user template to create users. Ladda ner mallen för att skapa användare 11/08/10 10:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Delete old temporary files Ta bort gamla tillfälliga filer. 11/08/10 10:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
User account will be disabled instead, maintaining their data, but the account will be treated as deleted. Användarkontot kommer att bli avaktiverat istället, data kommer att underhållas, men kontot kommer att behandlas som borttaget. 11/08/10 10:08 AM Anders Berggren Become a Translator!
integrated server(s) in total sammanlagt integrerad/e serv/er/rar 11/08/10 10:08 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: List disabled accounts Lista avaktiverade användarkonton 11/08/10 10:20 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: File Ladda upp kalkylblad 11/08/10 10:21 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Disable user Avaktivera användarkonto 11/08/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Disabled account userId: {0} Avaktiverat konto med användarID: {0} 11/08/10 10:28 AM Anders Berggren Become a Translator!
Depending on your server's file system, the actual space occupied may differ from the above. Beroende på din servers filsystem så kan det faktiska utrymmet skilja sig från det här ovan. 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Delete temporary files older than this number of days Ta bort tillfälliga filer som är äldre än det här antalet dagar. 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Couldn't write value of {0} to {1}, please check your {2} configuration. Det gick inte att skriva värdet av {0} till {1}, var snäll och kolla din {2} konfiguration. 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Content repository directory Arkiv för samlingarna av innehåll 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Maximum memory used when uploading Maximalt minne som används vid uppladdning 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Cache debug listener Avlyssnare av avbuggning av cache 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Number of days to keep preview Antal dagar som förhandsgranskningen ska sparas 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Chat server domain Domän för chatserver 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Chat server conference Konferens för chatserver 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Allow direct lesson launch Tillåt direkt lansering av lektion 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Created user {0}, named {1} Användare {0}skapades med namnet {1} 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Error processing spreadsheet row {0}: {1} Fel vid behandling av kalkylbladsraden {0}: {1} 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Successfully imported {0} users. Importerade framgångsrikt {0} användare 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Successfully imported {0} role memberships. Importerade framgångsrikt {0} medlemskapsroller 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Successfully imported {0} organisations. Importerade framgångsrikt {0} organisationer 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Custom tab URL Standard-URL för tabb 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Custom tab title Standardtitel för tabb 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Authoring screen size Storlek på skärmen för författande 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Learner screen size Storlek på skärmen för lärande 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: System Admin screen size Storlek på skärmen för systemadministratörer 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Tool Verkyg 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Tool version Version av verktyg 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Database version Version av databasen 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Search filter Sökfilter 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Authentication method Metod för autentisering 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: SMTP user SMTP-användare 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: SMTP password Lösenord för SMTP 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Media server Mediaserver 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Media server URL URL till mediaserver 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Media server recordings URL URL till mediaserverns inspelningar 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Enable Gradebook for learners Aktivera betygskatalog för lärande 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: External server URL URL till extern server 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Server statistics Statistik för server 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Overall statistics Övergripande statistik 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Total users: Totalt antal användare: 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Total courses: Totalt antal grupper: 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Total subcourses: Totalt antal undergrupper: 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Total learning designs: Totalt antal lärdesigner: 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Total lessons: Totalt antal lektioner: 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Total activities: Totalt antal aktiviteter: 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Total completed activities: Totalt antal fullföljda aktiviteter: 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Statistics by course Statistik enligt grupp 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Total Learners: Totalt antal lärande: 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Total Authors: Totalt antal författare: 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Theme management Administration av teman 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Theme Tema 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Description Beskrivning 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
CSS image directory Arkiv för CSS bilder 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Current default theme Aktuellt standardmässigt tema 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Remove Ta bort 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Add/Edit theme Lägg till/redigera tema 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Name Namn 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Make this theme the server default Gör detta tema till det standardmässigt förvalda på servern. 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Make default Gör detta till det standardmässigt förvalda 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Are you sure you want to delete this theme? Är du säker på att du vill ta bort det här temat? 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please enter a new unused theme name, or click the edit icon to edit. Var snäll och skriv in ett nytt oanvänt namn för tema, eller klicka på ikonen för att redigera. 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Use internal SMTP server Använd intern SMTP-server 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Email E-post 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Clone lessons Klona lektioner 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
OK OK 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Clone lessons for {0} Klona lektioner för {0} 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Choose course to clone lessons from Välj en grupp att klona lektioner från 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Choose Välj 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Select lessons Välj lektioner 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Select staff Välj personal 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add all monitors in this course to each lesson? Lägga till alla monitorer i den här gruppen till varje lektion? 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Configure staff Konfigurera personal 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Select learners Välj lärande 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add all learners in this course to each lesson? Lägga till lärande i den här gruppen till varje lektion? 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Configure learners Konfigurera lärande 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Clone Klona 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cloned {0} lessons. Klonade {0} lektioner. 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
There are no lessons to clone. Det finns inga lektioner att klona. 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Check the box for each lesson to clone it. Markera kryssrutan för varje lektion för att klona den. 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
No lesson description Det finns ingen beskrivning för lektion. 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Return to course Återgå till grupp 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Timezone management Administration av tidszoner 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Available timezones Tillgängliga tidszoner 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Select Välj 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Time zone ID ID för tidszon 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Display name Namn på visning 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Enable Flash for learner window Aktivera Flash för de lärandes fönster 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Time Zone Tidszon 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
In the spreadsheet, columns marked with a (*) are mandatory. I kalkylbladet är de kolumner som är markerade med (*) obligatoriska. 11/27/10 12:04 PM Anders Berggren Become a Translator!
learning libraries in total totalt antal lärobibliotek 11/27/10 12:05 PM Anders Berggren Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Enable Kumalive config.kumalive.enable Become a Translator!
Remarks audit.remarks Become a Translator!
Live Edit label.type.live.edit Become a Translator!
No data found label.no.data.found Become a Translator!
You are about to permanently remove a course. Are you sure want to do this? msg.delete.organisation.confirm Become a Translator!
Old password must be entered label.password.old.must.entered Become a Translator!
Only these symbols are allowed label.password.symbols.allowed Become a Translator!
Password must follow the restrictions shown label.password.restrictions Become a Translator!
Password must contain label.password.must.contain Become a Translator!
at least 1 upper case letter label.password.must.ucase Become a Translator!
at least 1 number label.password.must.number Become a Translator!
at least 1 symbol label.password.must.symbol Become a Translator!
Delete old preview lessons sysadmin.batch.preview.lesson.delete Become a Translator!
Are you sure you want to delete all preview lessons? msg.cleanup.preview.lesson.confirm Become a Translator!
Error while deleting preview lessons msg.cleanup.preview.lesson.error Become a Translator!
Create lesson label.create.lesson Become a Translator!
Maintain LTI Tool Consumers label.manage.tool.consumers Become a Translator!
Edit tool consumer details label.edit.tool.consumer Become a Translator!
Add new tool consumer label.add.tool.consumer Become a Translator!
Secret sysadmin.serversecret Become a Translator!
LTI Tool Consumers(s) in total label.tool.consumers.count Become a Translator!
Show full error message (stack trace) config.stacktrace.error Become a Translator!
Number of preview/all lessons: label.cleanup.preview.lesson.count Become a Translator!
Deleting... label.cleanup.preview.lesson.progress Become a Translator!
Site name config.site.name Become a Translator!
The course or one of its subcourses still contains lessons. They need to be permanently deleted first. You will be redirected to a page where you can do it. msg.delete.organisation.delete.lessons.confirm Become a Translator!
Invalid theme error.theme.invalid Become a Translator!
Theme label.theme Become a Translator!
Must contain uppercase letter(s) config.password.uppercase Become a Translator!
Comma-separated list of monitor roles sysadmin.lti.consumer.monitor.roles Become a Translator!
Minimum number of characters config.password.minimum.characters Become a Translator!
Enable two-factor authentication label.2FA.property.enable Become a Translator!
Warning: calculating the size of LAMS' temporary files may incur a performance hit on your server if it hasn't been cleaned out for a while. Msg cleanup warning Become a Translator!
Show warning when user's LAMS timezone does not match their computer/device. config.show.timezone.warning Become a Translator!
It's recommended to leave at least 1 day of temporary files in order not to remove anything that's currently in use. Msg cleanup recommended Become a Translator!
Use this screen to bulk import courses and subcourses using an Excel spreadsheet. Import groups introduction text Become a Translator!
When creating a course, make sure the row above it is empty. When creating a subcourse, place it directly under it's parent course. Import groups instructions Become a Translator!
Download the courses template to create courses and subcourse. Import groups message for downloading the template file. Become a Translator!
This feature allows you to synchronise LAMS' database with your LDAP server. This includes updating existing users' profile and adding them to the LAMS course which matches their attributes. Msg ldap synchronise intro Become a Translator!
Note that this process may take some time depending on the number of users contained in your LDAP tree; it's best to perform this operation when the LAMS server will not be under load. Msg ldap synchronise warning Become a Translator!
LDAP attribute mapping Heading for the LDAP attribute related entries on the Edit Configuration Page Become a Translator!
Must contain lowercase letter(s) config.password.lowercase Become a Translator!
Password policy config.header.password.policy Become a Translator!
Must contain at least a number config.password.numerics Become a Translator!
Enable provisioning LDAP provisioning option on configuration page. Become a Translator!
User's distinguished name prefix User's Distinguished Name Prefix on configuration page. Become a Translator!
User's distinguished name suffix User's Distinguished Name suffixes on configuration page. Become a Translator!
Allow forgot password email link in front page? Config forgot password allow email Become a Translator!
Email address from which the forgotten password emails will be sent Config forgot password email Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
at least 1 lower case letter label.password.must.lcase Become a Translator!
Default theme config.default.html.theme Become a Translator!
Number of minutes to lock account for config.lock.out.time Become a Translator!
Must contain at least one symbol(s) config.password.symbols Become a Translator!
Base distinguished name config.ldap.base.dn Become a Translator!
Bind user distinguished name config.ldap.bind.user.dn Become a Translator!
Bind user password config.ldap.bind.user.password Become a Translator!
Enable single activity lessons config.authoring.single.activity Become a Translator!
Allow direct access to main LAMS page for integration learners. config.allow.direct.access.for.integration.learners Become a Translator!
Your passwords does not match. error.password.mismatch Become a Translator!
Password cannot be empty. error.password.empty Become a Translator!
Force password change admin.user.change.password Become a Translator!
must be less than 25 characters label.password.max.length Become a Translator!
This course has no learners! Please add some via the Add/Remove users screen. message.no.learners Become a Translator!
Check the box of each learner to add to each of the new lessons. message.check.to.add.learner Become a Translator!
This course has no monitors! Please add some via the Add/Remove users screen. message.no.monitors Become a Translator!
Select the timezones you want the users for choose from. The server timezone is: {0} admin.timezone.select.timezones.you.want.users.choose Become a Translator!
Raw offset (Hours : Minutes) admin.timezone.raw.offset Become a Translator!
DST offset (Minutes) admin.timezone.dst.offset Become a Translator!
Show "All my lessons" link in User's profile config.show.all.my.lesson.link Become a Translator!
must be at least {0} characters long label.password.min.length Become a Translator!
Server timezone management admin.servertimezone.server.timezone.management Become a Translator!
Server timezone management admin.servertimezone.title Become a Translator!
Please, select server timezone admin.servertimezone.select.server.timezone Become a Translator!
Raw offset: {0} admin.servertimezone.raw.offset Become a Translator!
DST offset: {0} admin.servertimezone.dst.offset Become a Translator!
Name: {0} admin.servertimezone.name Become a Translator!
Select admin.servertimezone.select Become a Translator!
Enable profile editing config.profile.edit.enable Become a Translator!
Enable partial profile editing (only email and contact number can be changed) config.profile.partial.edit.enable Become a Translator!
Lesson finish callback URL sysadmin.lessonFinishUrl Become a Translator!
Display a print button when the lesson is completed config.display.print.button Become a Translator!
Enable remote server user registration config.server2server.registration.enable Become a Translator!
Enable notifications admin.enable.course.notifications Become a Translator!
Cacheable entities cache.entries.title2 Become a Translator!
Listed below are cacheable classes and collections. This keeps certain common objects in memory to speed up LAMS. It is managed automatically and should not require any intervention. However, if the system appears to be keeping "old values" e.g. an old first name, try clearing all the nodes in the cache. Once cleared, LAMS will reload the objects from the database. cache.explanation4 Become a Translator!
Clear all cached objects cache.button.remove.all Become a Translator!
Objects bound with entity name {0} were removed cache.removed Become a Translator!
All cached objects were removed cache.removed.all Become a Translator!
Number of failed logins before locking account config.failed.attempts Become a Translator!
Add/edit new signup page Admin add edit signup page Become a Translator!
Signup pages Admin signup title Become a Translator!
Course Admin group Become a Translator!
Add to lessons? Admin lessons Become a Translator!
Add as staff/monitor? Admin staff Become a Translator!
Course Key Admin course key Become a Translator!
Confirm course key Admin confirm course key Become a Translator!
Description Admin description txt Become a Translator!
Disabled? Admin disable option Become a Translator!
Path to sign up Admin context path Become a Translator!
Submit Admin submit Become a Translator!
Actions Admin actions Become a Translator!
Course access code Admin group code Become a Translator!
Added on Admin added on Become a Translator!
Add a new signup page Admin add new signup page Become a Translator!
List of signup pages Admin list signup pages Become a Translator!
Course keys did not match Error course keys unequal Become a Translator!
This URL context is taken Error context exists Become a Translator!
Add unique suffix when importing Learning Designs config.authoring.suffix Become a Translator!
Name cannot contain any of these characters < > ^ * @ % $ error.name.invalid.characters Become a Translator!
Display login tab as default admin.login.tab Become a Translator!
First name contains invalid characters error.firstname.invalid.characters Become a Translator!
Last name contains invalid characters error.lastname.invalid.characters Become a Translator!
Username can only contain alphanumeric characters and no spaces error.username.invalid.characters Become a Translator!
User data validation config.header.user.validation Become a Translator!
Enforce username validation (only alphanumeric, hyphen (-), underscore (_), period (.), at sign (@) and single quote (') allowed) config.user.validation.username Become a Translator!
Enforce first and last name validation (only letters, hypen (-), space ( ) and single quote (') characters allowed) config.user.validation.first.last.name Become a Translator!
Enforce properly formatted emails config.user.validation.emails Become a Translator!
Configuration cache refresh interval (minutes) config.cache.refresh Become a Translator!
Login request time to live should be a positive number. error.login.request.ttl.negative Become a Translator!
Time to live for integration requests (in minutes) sysadmin.login.request.ttl Become a Translator!
Enforce time limitation for integration requests sysadmin.login.request.ttl.enable Become a Translator!
Manage tool groups tool.groups.open.button Become a Translator!
Assign tools to groups for later use in Authoring tool.groups.open.button.tooltip Become a Translator!
Tool groups management tool.groups.dialog.title Become a Translator!
Manage groups by dragging and dropping tools tool.groups.dialog.instructions Become a Translator!
Add group tool.groups.add.group.button Become a Translator!
Remove group tool.groups.remove.group.button.tooltip Become a Translator!
Untitled tool.groups.group.default.name Become a Translator!
Are you sure you want to remove this group? tool.groups.remove.confirm Become a Translator!
A group name can not be blank tool.groups.group.name.error Become a Translator!
Error while saving groups tool.groups.save.error Become a Translator!
Enable live edit config.live.edit Become a Translator!
Default theme config.default.theme Become a Translator!
External groups URL sysadmin.extGroupsUrl Become a Translator!
Server configuration server.config.title Become a Translator!
Server monitoring server.monitor.title Become a Translator!
User and course configuration user.course.title Become a Translator!
Change password admin.user.changePassword Become a Translator!
Logged in users sysadmin.maintain.session Become a Translator!
Login sysadmin.maintain.session.login Become a Translator!
Session ID sysadmin.maintain.session.id Become a Translator!
Unable to delete portrait. See error file for details error.portrait.removal.failed Become a Translator!
Delete portrait label.delete.portrait Become a Translator!
Select file to import button.select.importfile Become a Translator!
Uploaded file must be an Excel file and not exceed size of {0} label.upload.info Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size: {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
File is not an Excel .xls file. error.attachment.not.xls Become a Translator!
Delete sysadmin.maintain.session.delete Become a Translator!
Display learner's portrait in a progress bar config.display.portrait Become a Translator!
Reset password for course members admin.org.password.change.title Become a Translator!
Creation date admin.organisation.create.date Become a Translator!
Event (Audit) Log label.event.log Become a Translator!
Password reset admin.org.password.change.button Become a Translator!
Authors/monitors admin.org.password.change.is.staff Become a Translator!
Students admin.org.password.change.is.learner Become a Translator!
Generate new password admin.org.password.change.generate Become a Translator!
Email new password admin.org.password.change.email Become a Translator!
Force change password after login admin.org.password.change.force Become a Translator!
Enter own password or generate one admin.org.password.change.custom Become a Translator!
Login admin.org.password.change.grid.login Become a Translator!
Name admin.org.password.change.grid.name Become a Translator!
Email admin.org.password.change.grid.email Become a Translator!
Error while loading users into grid admin.org.password.change.grid.error.load Become a Translator!
Change password for admin.org.password.change.choose Become a Translator!
Change password admin.org.password.change.submit Become a Translator!
Authors/monitors password admin.org.password.change.error.prefix.staff Become a Translator!
Authors/monitors password admin.org.password.change.error.prefix.learners Become a Translator!
Passwords successfully changed admin.org.password.change.success Become a Translator!
LAMS password change admin.org.password.change.email.subject Become a Translator!
Your password has been changed to: {0}\n\n-- email sent automatically by LAMS admin.org.password.change.email.body Become a Translator!
Topic label.event.topic Become a Translator!
Enable Kumalive config.allow.kumalive Become a Translator!
Type of Event label.event.type Become a Translator!
Select topic... label.select.topic Become a Translator!
Select type... label.select.type Become a Translator!
Date label.date Become a Translator!
Between dates label.between.dates Become a Translator!
Lesson: {0} ({1}) label.lesson.with.name Become a Translator!
Activity: {0} ({1}) label.activity.with.name Become a Translator!
Learning Design Created label.type.teacher.learning.design.create Become a Translator!
Lesson Created label.type.teacher.lesson.create Become a Translator!
Lesson Started label.type.teacher.lesson.start Become a Translator!
Lesson State Changed label.type.teacher.lesson.change.state Become a Translator!
Activity Started label.type.learner.activity.start Become a Translator!
Activity Finished label.type.learner.activity.finish Become a Translator!
Lesson Complete label.type.learner.lesson.complete Become a Translator!
Mark Submitted label.type.learner.lesson.mark.submit Become a Translator!
Activity Edited label.type.activity.edit Become a Translator!
Learner Force Completed label.type.force.complete Become a Translator!
Organisation or User Changed label.type.user.org.admin Become a Translator!
Sysadmin Logged In As label.type.login.as Become a Translator!
Password Change label.type.password.change Become a Translator!
Action Attempted With Wrong Roles label.type.role.failure Become a Translator!
Account Locked label.type.account.locked Become a Translator!
Notification label.type.notification Become a Translator!
Mark Updated label.type.mark.updated Become a Translator!
Mark Released label.type.mark.released Become a Translator!
Learner's Entry Modified label.type.learner.content.updated Become a Translator!
Learner's Entry Shown/Hidden label.type.learner.content.show.hide Become a Translator!
Unknown label.type.unknown Become a Translator!
Lesson label.area.lesson Become a Translator!
Security label.area.security Become a Translator!
Notification label.area.notification Become a Translator!
Marks label.area.marks Become a Translator!
Learner Entry label.area.learner.content Become a Translator!
Unknown label.area.unknown Become a Translator!
Changes Made By audit.change.made.by Become a Translator!
Changes Made To audit.change.made.to Become a Translator!
Delete all lessons admin.delete.lessons Become a Translator!
You are about to PERMANENTLY delete ALL lessons from course "{0}". Are you ABSOLUTELY sure that you want to do this? There will be no turning back! msg.delete.all.lesson.confirm.1 Become a Translator!
ALL lessons will be deleted, including active ones with learners in them. NO lessons will be left in the course. Are you sure you want to continue? msg.delete.all.lesson.confirm.2 Become a Translator!
Error while deleting course lessons lessons msg.delete.all.lesson.error Become a Translator!
Number of remaining / total lessons: label.delete.all.lesson.count Become a Translator!
Deleting... label.delete.all.lesson.progress Become a Translator!
Delete all lessons from course sysadmin.lesson.delete.title Become a Translator!
Minor changes are meant to be wording changes that do not affect the meaning of the policy. If this option is not checked, then a new version of the policy will be created and users will be required to consent to this new policy version. label.policy.minor.change.hint Become a Translator!
Select a country label.select.country Become a Translator!
Country is required. error.country.required Become a Translator!
Policies and consents admin.policies.title Become a Translator!
Add/edit new policy admin.add.edit.policy Become a Translator!
Name label.name Become a Translator!
Policy type label.policy.type Become a Translator!
Policy status label.policy.status Become a Translator!
Version label.version Become a Translator!
Last modified label.last.modified Become a Translator!
Consents label.consents Become a Translator!
Add a new policy label.add.new.policy Become a Translator!
An active policy will require consent from new users. Existing users will need to consent to this policy on their next log in. label.policy.status.hint Become a Translator!
Active label.policy.status.active Become a Translator!
Inactive label.policy.status.inactive Become a Translator!
Site policy label.policy.type.site Become a Translator!
Privacy policy label.policy.type.privacy Become a Translator!
Third party policy label.policy.type.third.party Become a Translator!
Other policy label.policy.type.other Become a Translator!
Summary label.summary Become a Translator!
Full policy label.full.policy Become a Translator!
View previous versions label.view.previous.versions Become a Translator!
Activate label.activate Become a Translator!
Deactivate label.deactivate Become a Translator!
Minor change label.minor.change Become a Translator!
Policy consents label.policy.consents Become a Translator!
Consented? label.consented Become a Translator!
Consented on label.consented.on Become a Translator!
User consents label.user.consents Become a Translator!
Full name label.user.full.name Become a Translator!
Tool Marks Released label.type.tool.mark.released Become a Translator!
Created on admin.user.create.date Become a Translator!
Require email verification? admin.email.verify Become a Translator!
(a verification email will be send before user can log in for the first time) admin.email.verify.desc Become a Translator!
SMTP port config.smtp.port Become a Translator!
SMTP authentication security config.smtp.auth.security Become a Translator!
Country config.server.country Become a Translator!
Enable "Forgot your password" link at the login page config.enable.forgot.your.password.link Become a Translator!
Display activity scores on completion sysadmin.lesson.gradebook.complete Become a Translator!
Enable Live Edit sysadmin.lesson.liveedit Become a Translator!
Enable lesson notifications sysadmin.lesson.notification Become a Translator!
Allow learners to see who is online sysadmin.lesson.presence Become a Translator!
Enable Instant Messaging sysadmin.lesson.im Become a Translator!
Learners always start from the first activity sysadmin.lesson.force.restart Become a Translator!
Learners can restart the lesson sysadmin.lesson.allow.restart Become a Translator!
Lesson default settings sysadmin.lesson.default Become a Translator!
Enable profile portrait editing config.enable.portrait.editing Become a Translator!
Outcomes management admin.outcome.title Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Name sysadmin.maintain.session.name Become a Translator!
Enable antivirus scanning on files upload config.av.enable Become a Translator!
ClamAV server host config.av.host Become a Translator!
ClamAV server port config.av.port Become a Translator!
User login label.type.login Become a Translator!
User logout label.type.logout Become a Translator!
Configuration change label.type.config.change Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
Use alternative parameter name "lis_person_sourcedid" to get user id sysadmin.alternative.user.id.name Become a Translator!
Privacy settings config.header.privacy.settings Become a Translator!
Groupings: only display names for learners within own group config.restricted.displaying.user.names.in.groupings Become a Translator!
logged in users sysadmin.maintain.session.count Become a Translator!
Antivirus config.header.antivirus Become a Translator!
Enable QTI question import/export config.qb.qti.enable Become a Translator!
Enable Word question import config.qb.word.enable Become a Translator!
Allow creating custom collections config.qb.collections.create.enable Become a Translator!
Allow question transfer between collections config.qb.collections.transfer.enable Become a Translator!
Force read-only access for monitors config.qb.monitors.read.only Become a Translator!
Minimum test participant number to calculate question indexes config.qb.stats.min.participants Become a Translator!
Percent of participants in top/bottom performers group (default: 27) config.qb.stats.group.size Become a Translator!
Allow question manual merging config.qb.merge.enable Become a Translator!
Question bank config.header.qb Become a Translator!
Redirect user after logout to the following URL sysadmin.logoutUrl Become a Translator!
Last access sysadmin.maintain.session.access Become a Translator!
Started on: sysadmin.maintain.session.created Become a Translator!
Enable collapsing of subcourses config.enable.collapsing.subcourses Become a Translator!
Enable quick add of learning outcomes in authoring config.learning.outcome.add.enable Become a Translator!
Questions merged label.type.questions.merged Become a Translator!
Question bank label.area.question.bank Become a Translator!
Are you sure you want to delete this LTI consumer? label.manage.tool.consumers.delete Become a Translator!
Are you sure you want to to delete this integrated server? sysadmin.server.delete Become a Translator!
Course settings admin.course.settings Become a Translator!
Course managers can admin.course.managers.can Become a Translator!