Module: LAMS Administration for Vietnamese Viet Nam

Module Information

Module Name: LAMS Administration
Description: User and group management, Server configuration settings, etc
Output: java
Type: core
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 11/08/06 01:31 AM
% translated: 29.13% (192 out of 659)

Translated Labels

English Vietnamese Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: Tool management Quản lý công cụ 12/04/07 03:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
Import Nhập vào 12/04/06 12:55 AM ha vu Become a Translator!
Use this screen to bulk import users using an Excel spreadsheet. Sử dụng màn hình này để sắp xếp những người dùng sử dụng 1 bảng tính Excel 12/04/06 12:55 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: In the spreadsheet, columns marked with a (*) are mandatory. Trong bảng tỉnh này, các cột đánh dấu (*) là bắt buộc (tên truy cập, mật khẩu, họ, tên và thư điện tử) 12/04/06 12:55 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Download the user template to create users. nếu bạn xác định 1 nhóm địa chỉ xác định để nhập người dùng, bạn phải xác minh ít nhẩt 1 quy tắc cho nhóm đó hoặc phân nhóm đó 12/04/06 12:55 AM ha vu Become a Translator!
Click the help icon above for more information. Kích vào biểu tượng trợ giúp bên trên để có thêm thông tin. 12/04/06 12:55 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: First name Tên 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
You must assign at least one role. Bạn phải chỉ định ít nhất một vị trí 11/28/06 01:48 AM Thành Bùi Become a Translator!
You must assign at least one role for each user. Bạn phải chỉ định ít nhất một vị trí cho mỗi người dùng. 11/28/06 01:48 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Manage global roles Quản lý toàn bộ vị trí 11/28/06 01:48 AM Thành Bùi Become a Translator!
Maintain integrated servers Duy trì tích hợp các server 11/28/06 01:48 AM Thành Bùi Become a Translator!
List scheduled jobs in Quartz queue Danh sách kế hoạch công việc 11/28/06 01:48 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Edit default tool content Sửa nội dung công cụ mặc định 11/28/06 01:48 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Maintain LAMS cache Duy trì lưu trữ LAMS 11/28/06 01:48 AM Thành Bùi Become a Translator!
Listed below are the current nodes in the cache. This keeps certain common objects in memory to speed up LAMS. It is managed automatically and should not require any intervention. However, if the system appears to be keeping "old values" e.g. an old first name, try clearing all the nodes in the cache. Once cleared, LAMS will reload the objects from the database. Danh sách dưới đây là nút lưu trũ. Nó giữ chắc chắn các đối tượng chung trong bộ nhớ để tăng tốc LAMS. Nó tự động quản lý và không thể yêu cầu bất kỳ sự can thiệp nào. Tuy nhiên , nếu hệ thống thể hiện là đang lưu giữ "các giá trị cũ" ví dụ một cái tên cũ, có gắng xóa các nút trong lưu trũ. Một cái được xóa, LAMS sẽ tải lại đối tượng từ cớ sở dữ liệu. 11/28/06 01:48 AM Thành Bùi Become a Translator!
Warning: Removing nodes will reduce the performance of the LAMS server. After a while, the cache will build up again and LAMS will run as usual. Cảnh báo : Bỏ các nút sẽ giảm sự thực thi của LAMS server. Sau một lúc, lưu trữ sẽ xây dựng lại và LAMS sẽ chạy bình thường. 11/28/06 01:48 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Warning: If you remove a node, you will remove the node and all its child nodes. Cảnh báo : Nếu bạn bỏ đi một nút, bạn sẽ bỏ đi nút đó và các nút nhỏ của nó. 11/28/06 01:48 AM Thành Bùi Become a Translator!
Remove Bỏ đi 11/28/06 01:48 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: The course_id of this course is ID tổ chức của nhóm là 11/28/06 01:48 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: The course_id of this subcourse is ID tổ chức của nhóm nhỏ là 11/28/06 01:48 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Removed users will also be removed from subcourse. Bỏ đi người dùng cũng sẽ bỏ luôn trong nhóm nhỏ. 11/28/06 01:48 AM Thành Bùi Become a Translator!
Global roles Toàn bộ vị trí 11/28/06 01:48 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Last name Họ 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
You can enable the user account again by editing the user's profile. Bạn có thể kích hoạt lại tài khoản người dùng bằng cách sửa hồ sơ người dùng. 11/28/06 01:48 AM Thành Bùi Become a Translator!
User has no associated data and can be safely removed. Người dùng không có liên quan đến dữ liệu có thể bỏ đi được. 11/28/06 01:48 AM Thành Bùi Become a Translator!
Changes to a tool's content using this screen will affect the tool's default appearance for all authors. Thay đổi một công cụ nội dung sử dụng màn hình này sẽ ảnh hưởng đến giao diện măc định của các bài giảng. 11/28/06 01:48 AM Thành Bùi Become a Translator!
Note that you cannot upload files to a tool's default content, only edit the default text. Chú ý là bạn không thể tải tệp tin lên một nội dung mặc định của công cụ, chỉ có thể sửa văn bản mặc định. 11/28/06 01:48 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: User account will be disabled instead, maintaining their data, but the account will be treated as deleted. Người dùng sẽ khôngđủ quyền thay thế,duy trì dữ liệu,nhưng tài khoản sẽ được điều chỉnh như xóa 11/27/06 11:05 PM viettien soft Become a Translator!
*** UPDATED: It will not appear in course/subcourse lists, nor will the user be able to login. Nó sẽ không xuất hiện trong danh sách nhóm/nhómnhỏ ,hoặc 11/27/06 11:05 PM viettien soft Become a Translator!
In Trong 11/27/06 10:55 PM viettien soft Become a Translator!
*** UPDATED: integrated server(s) in total Tất cả máy chủ được hợp nhất 11/27/06 10:55 PM viettien soft Become a Translator!
*** UPDATED: Update login page text: Cập nhật văn bản dưới logo trong trang đăng nhập 11/27/06 10:55 PM viettien soft Become a Translator!
*** UPDATED: Job list Danh sách việc 11/27/06 10:55 PM viettien soft Become a Translator!
*** UPDATED: Cache management Quản lý lưu giữ 11/27/06 10:55 PM viettien soft Become a Translator!
*** UPDATED: Cache nodes Điểm lưu trữ 11/27/06 10:55 PM viettien soft Become a Translator!
Key Khóa 11/27/06 10:55 PM viettien soft Become a Translator!
Value Đánh giá 11/27/06 10:55 PM viettien soft Become a Translator!
Show all users Hiển thị tất cả người dùng 11/27/06 10:55 PM viettien soft Become a Translator!
*** UPDATED: User entry Bản ghi người dùng 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: List disabled accounts Danh sách hủy bỏ người dùng 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: File Bảng công việc Excel 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
spreadsheet Bảng công việc 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
Download the template Tải xuống khuôn mẫu 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
Author Giảng viên 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
Author Admin Quản trị bài giảng điện tử 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Course Manager Quản lý nhóm 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
Learner Học viên 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
Monitor Theo dõi 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
System Admin Quản trị hệ thống 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
Member of Thành viên của 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
With roles Với vai trò 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Course/Subcourse management Quản lý Nhóm/Nhóm nhỏ 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Course/Subcourse entry Bản ghi Nhóm/Nhóm nhỏ 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
Name Tên 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
Code 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
Description Mô tả 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
Locale Nơi xảy ra 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
Status Trạng thái 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: can add new users Quản trị nhóm có thể thêm người dùng mới 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: can browse all users in the system Quản trị nhóm có thể duyệt tất cả người dùng trong hệ thống 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: can change status of course Quản trị nhóm có thể thay đổi trạng thái của khóa học 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Course/Subcourse Nhóm/Nhóm nhỏ 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Course Nhóm 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Subcourse Nhóm nhỏ 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Manage courses Quản lý nhóm 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Manage subcourses Quản lý nhóm nhỏ 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Create subcourse Tạo nhóm nhỏ mới 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Create course Tạo nhóm mới 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
No. Số 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
Failed to add user. Thêm người dùng thất bại 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
Invalid authentication method. {0} Phương thức xác thực không hiệu lực. 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
Invalid locale. {0} Nơi xảy ra không phù hợp. {0} 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: User/s marked with a '*' will be automatically added to the parent course with the same roles. Một hoặc nhiều người dùng được đánh dấu '*' sẽ tự động được thêm vào nhóm mẹ với vị trí như cũ. 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
User will be added to {0}. Người dùng sẽ được thêm vào {0}. 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
No results matched your query. Không có kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: {0} users were added to course/subcourse. {0} người dùng đã được thêm vào thành công. 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
This user has lesson and/or sequence data associated with it and cannot be deleted. Người dùng này có bài học và/hoặc chuỗi dữ liệu liên quan tới nó và không thể xóa. 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
Are you sure you want to delete this account? Bạn có chắc muỗn xóa tài khoản này? 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
This page contains a list of installed tools. Trang này chứa danh sách những công cụ đã được cài đặt. 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
User ID ID người dùng 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
Login Đăng nhập 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
Password Mật khẩu 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Confirm password Xác nhận mật khẩu 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
Name Tên 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
Title Tiêu đề 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Address line 1 Địa chỉ 1 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Address line 2 Địa chỉ 2 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Address line 3 Địa chỉ 3 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
City Thành phố 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
State Bang 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
Postcode Mã thư tín 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
Country Nước 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Work phone Số máy dùng buổi sáng 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Home phone Số máy dùng buổi tối 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Mobile phone Số máy cầm tay 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
Fax Fax 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
Email Email 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
Roles Vai trò 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Manage users Quản lý người dùng 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Delete Xóa người dùng 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Add/Remove users Thêm/Bỏ đi người dùng 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Create user Tạo người dùng mới 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Assign roles Chỉ định vai trò 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Find users Tìm người dùng 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Edit user details Sửa chi tiết người dùng 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Disable user Hủy người dùng 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
Actions Hoạt động 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Import users Đưa vào người dùng 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
Active Kích hoạt 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
Hidden Ẩn 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
Archived Lưu trữ 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
Removed Bỏ 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: User management Quản lý người dùng 11/27/06 04:15 AM Thành Bùi Become a Translator!
Delete Xóa 11/27/06 01:42 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Oops! An unexpected exception thrown by the system. Contact your system administrator. Rất tiếc,Một sự phản đối không mong đợi từ hệ thống. Xin liên hệ quản trị hệ thống 11/27/06 01:23 AM Thành Bùi Become a Translator!
Name is required. Yêu cầu tên. 11/27/06 01:42 AM Thành Bùi Become a Translator!
Login is required. Yêu cầu đăng nhập. 11/27/06 01:42 AM Thành Bùi Become a Translator!
Login is already taken. {0} Đăng nhập đã được thực hiện. {0} 11/27/06 01:42 AM Thành Bùi Become a Translator!
Password is required. Yêu cầu mật khẩu 11/27/06 01:42 AM Thành Bùi Become a Translator!
You are not authorised to do this. Bạn không được phép làm điều này. 11/27/06 01:42 AM Thành Bùi Become a Translator!
Your new password does not match. Mật khẩu mới của bạn nhập không giống nhau. 11/27/06 01:42 AM Thành Bùi Become a Translator!
Your old password is not correct. Mật khẩu cũ của bạn không đúng. 11/27/06 01:42 AM Thành Bùi Become a Translator!
The file you uploaded looks not an image. An image file usually has .jpg, .gif, .png or .bmp extension. Tệp tin bải tải lên không phải là một hình ảnh. Một tệp hình ảnh thường có đuôi .jpg, .gif, .png hoặc .bmp. 11/27/06 01:42 AM Thành Bùi Become a Translator!
The file size exceeds the maximum 4096k limit. Tệp tin vượt quá giới hạn tối đa 4096k. 11/27/06 01:42 AM Thành Bùi Become a Translator!
You need to have the sys admin role to do this. Bạn cần có quyển quản lý hệ thống để làm điều này. 11/27/06 01:42 AM Thành Bùi Become a Translator!
No Không 11/27/06 01:42 AM Thành Bùi Become a Translator!
You need to assign at least one role. Bạn phải chỉ định ít nhất một vai trò. 11/27/06 01:42 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Changed {0} for course: {1} from: {2} to: {3} Thay đổi {0} để tổ chức :{1} từ: {2} đến :{3} 11/27/06 01:42 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Created course: {0} of type: {1} Lập tổ chức: {0} của : {1} 11/27/06 01:42 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Disabled account userId: {0} Bỏ ID người dùng: {0} 11/27/06 01:42 AM Thành Bùi Become a Translator!
Deleted userId: {0} Xóa ID người dùng: {0} 11/27/06 01:42 AM Thành Bùi Become a Translator!
Yes 11/27/06 01:42 AM Thành Bùi Become a Translator!
Or Hoặc 11/27/06 01:42 AM Thành Bùi Become a Translator!
Jobs Công việc 11/27/06 01:42 AM Thành Bùi Become a Translator!
Job name Tên công việc 11/27/06 01:42 AM Thành Bùi Become a Translator!
Job start date Ngày bắt đầu công việc 11/27/06 01:42 AM Thành Bùi Become a Translator!
Job description Mô tả công việc 11/27/06 01:42 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Invalid course Id. {0} ID tổ chức không hợp lệ. 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Invalid operation for this type of course. Quá trình hoạt động không phù hợp với loại tổ chức này. 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
Invalid User Id. ID người dùng không hợp lệ 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
First name is required. Yêu cầu tên 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Last name is required. Yêu cầu họ 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
Email address is required. Yêu cầu địa chỉ email 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
Valid email address is required. Yêu cầu địa chỉ email hợp lệ 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
{0} is required. Yêu cầu {0} . 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
{0} is not unique. {0} không duy nhất. 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
One or more roles are invalid. {0} Một hoặc nhiều vi trí không phù hợp. {0} 11/27/06 02:16 AM Thành Bùi Become a Translator!
Oops! Rất tiếc 11/23/06 10:19 PM Thành Bùi Become a Translator!
Save Lưu 11/23/06 10:19 PM Thành Bùi Become a Translator!
Create Khởi tạo 11/23/06 10:19 PM Thành Bùi Become a Translator!
Edit Sửa 11/23/06 10:19 PM Thành Bùi Become a Translator!
Reset Khởi động lại 11/23/06 10:19 PM Thành Bùi Become a Translator!
Cancel Huỷ bỏ 11/23/06 10:19 PM Thành Bùi Become a Translator!
Search Tìm kiếm 11/23/06 10:19 PM Thành Bùi Become a Translator!
Enable Có thể 11/23/06 10:19 PM Thành Bùi Become a Translator!
Disable Không thể 11/23/06 10:19 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: LAMS Admin Quản trị LAMS 11/23/06 10:19 PM Thành Bùi Become a Translator!
Maintain login page Trang đăng nhập Quản trị 11/23/06 10:19 PM Thành Bùi Become a Translator!
Edit integrated server Sửa server tổng thể 11/23/06 10:19 PM Thành Bùi Become a Translator!
Id ID 11/23/06 10:19 PM Thành Bùi Become a Translator!
Key Chìa khoá 11/23/06 10:19 PM Thành Bùi Become a Translator!
Name Tên 11/23/06 10:19 PM Thành Bùi Become a Translator!
Description Mô tả 11/23/06 10:19 PM Thành Bùi Become a Translator!
Prefix Chức danh 11/23/06 10:19 PM Thành Bùi Become a Translator!
Disabled Không thể 11/23/06 10:19 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Course Tổ chức 11/23/06 10:19 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: User information URL URL thông tin người dùng 11/23/06 10:19 PM Thành Bùi Become a Translator!
Timeout URL URL 11/23/06 10:19 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Add new server Thêm server mới 11/23/06 10:19 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Create one Tạo mới 11/23/06 10:19 PM Thành Bùi Become a Translator!
Please select... Xin hãy chọn 11/23/06 10:19 PM Thành Bùi Become a Translator!
System Administration Quản trị hệ thống 11/23/06 10:19 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Edit configuration settings Sửa chữa những cài đặt cấu hình 11/23/06 10:19 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Delete old temporary files Xoá những tệp tin lưu tạm thời cũ 11/23/06 10:19 PM Thành Bùi Become a Translator!
Results per page Kết quả trên từng trang 12/11/06 02:25 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Download the roles template to add users to course/subcourse and assign their roles. Tải xuống mẫu hướng dẫn để thêm người dùng vào các nhóm/nhóm nhỏ và phân quyền cho họ 01/18/07 02:27 AM Thành Bùi Become a Translator!
User does not exist {0} Người dùng không tồn tại 01/18/07 02:27 AM Thành Bùi Become a Translator!
{0} users were created successfully. {0} Người dùng được khởi tạo thành công 01/18/07 02:27 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: You do not have the required privileges to perform this action. Bạn không có đậc quyền để thực thi thao tác này 01/18/07 02:27 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Learning library management Quản lý thư viện học tập 01/18/07 02:27 AM Thành Bùi Become a Translator!
learning libraries in total Tổng số thư viện học tập 01/18/07 02:27 AM Thành Bùi Become a Translator!
Title Tiêu đề 01/18/07 02:27 AM Thành Bùi Become a Translator!
Description Miêu tả 01/18/07 02:27 AM Thành Bùi Become a Translator!
Create time Thời gian làm 01/18/07 02:27 AM Thành Bùi Become a Translator!
Function Chức năng 01/18/07 02:27 AM Thành Bùi Become a Translator!
{0} files were deleted. {0} tệp tin đã được xoá. 05/02/07 02:40 AM Thành Bùi Become a Translator!
unknown Không rõ 05/02/07 02:40 AM Thành Bùi Become a Translator!
Delete temporary files older than this number of days Xoá các tệp tin lưu tạm thời có thời gian lưu lâu hơn số ngày. 05/02/07 02:40 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Tool management Quản lý công cụ 12/04/07 03:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait while synchronisation completes... Xin hãy chờ trong khi đồng đồng bộ Xin hãy đợi khi sự đồng bộ hoàn tất...... 12/04/07 03:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
Login as Đăng nhập bằng 12/04/07 03:37 AM Thành Bùi Become a Translator!
Please wait... Xin hãy chờ.... 12/04/07 03:37 AM Thành Bùi Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Enable Kumalive config.kumalive.enable Become a Translator!
Encrypt password in browser Encrypt password from browser option from configuration screen. Become a Translator!
Users Heading users Become a Translator!
Remarks audit.remarks Become a Translator!
Live Edit label.type.live.edit Become a Translator!
No data found label.no.data.found Become a Translator!
You are about to permanently remove a course. Are you sure want to do this? msg.delete.organisation.confirm Become a Translator!
Old password must be entered label.password.old.must.entered Become a Translator!
Only these symbols are allowed label.password.symbols.allowed Become a Translator!
Password must follow the restrictions shown label.password.restrictions Become a Translator!
Password must contain label.password.must.contain Become a Translator!
at least 1 upper case letter label.password.must.ucase Become a Translator!
at least 1 number label.password.must.number Become a Translator!
at least 1 symbol label.password.must.symbol Become a Translator!
Delete old preview lessons sysadmin.batch.preview.lesson.delete Become a Translator!
Are you sure you want to delete all preview lessons? msg.cleanup.preview.lesson.confirm Become a Translator!
Error while deleting preview lessons msg.cleanup.preview.lesson.error Become a Translator!
Create lesson label.create.lesson Become a Translator!
Maintain LTI Tool Consumers label.manage.tool.consumers Become a Translator!
Edit tool consumer details label.edit.tool.consumer Become a Translator!
Add new tool consumer label.add.tool.consumer Become a Translator!
Secret sysadmin.serversecret Become a Translator!
LTI Tool Consumers(s) in total label.tool.consumers.count Become a Translator!
Show full error message (stack trace) config.stacktrace.error Become a Translator!
Number of preview/all lessons: label.cleanup.preview.lesson.count Become a Translator!
Deleting... label.cleanup.preview.lesson.progress Become a Translator!
Site name config.site.name Become a Translator!
The course or one of its subcourses still contains lessons. They need to be permanently deleted first. You will be redirected to a page where you can do it. msg.delete.organisation.delete.lessons.confirm Become a Translator!
Invalid theme error.theme.invalid Become a Translator!
Theme label.theme Become a Translator!
Must contain uppercase letter(s) config.password.uppercase Become a Translator!
{0} users in system. Label users in system Become a Translator!
Comma-separated list of monitor roles sysadmin.lti.consumer.monitor.roles Become a Translator!
Minimum number of characters config.password.minimum.characters Become a Translator!
Enable two-factor authentication label.2FA.property.enable Become a Translator!
Warning: calculating the size of LAMS' temporary files may incur a performance hit on your server if it hasn't been cleaned out for a while. Msg cleanup warning Become a Translator!
Show warning when user's LAMS timezone does not match their computer/device. config.show.timezone.warning Become a Translator!
Depending on your server's file system, the actual space occupied may differ from the above. Msg cleanup actual space Become a Translator!
It's recommended to leave at least 1 day of temporary files in order not to remove anything that's currently in use. Msg cleanup recommended Become a Translator!
Learner role map LDAP learner map attribute on configuration screen. Become a Translator!
Can join joint lessons Label can join joint lessons Become a Translator!
Can offer joint lessons Label can offer joint lessons Become a Translator!
Couldn't write value of {0} to {1}, please check your {2} configuration. Error cant write login jsp Become a Translator!
Import courses Import Groups page title Become a Translator!
Import results Heading for the import results pages (e.g. for import users, import groups, etc). Become a Translator!
Organisation ID Table heading for the organisation id column (group import page) Become a Translator!
Use this screen to bulk import courses and subcourses using an Excel spreadsheet. Import groups introduction text Become a Translator!
When creating a course, make sure the row above it is empty. When creating a subcourse, place it directly under it's parent course. Import groups instructions Become a Translator!
Download the courses template to create courses and subcourse. Import groups message for downloading the template file. Become a Translator!
LDAP configuration Sysadmin ldap configuration Become a Translator!
Synchronise Label synchronise Become a Translator!
There are {0} LDAP users in LAMS. Msg num ldap users Become a Translator!
This feature allows you to synchronise LAMS' database with your LDAP server. This includes updating existing users' profile and adding them to the LAMS course which matches their attributes. Msg ldap synchronise intro Become a Translator!
Note that this process may take some time depending on the number of users contained in your LDAP tree; it's best to perform this operation when the LAMS server will not be under load. Msg ldap synchronise warning Become a Translator!
Synchronise with LDAP Heading ldap synchronise Become a Translator!
...done! Msg done Become a Translator!
The following errors were encountered: Msg ldap synchronise errors Become a Translator!
LDAP server returned {0} users. Msg num search results users Become a Translator!
{0} user accounts were created in LAMS. Msg num created users Become a Translator!
{0} user accounts already existed in LAMS and were updated. Msg num updated users Become a Translator!
{0} user accounts were disabled in LAMS. Msg num disabled users Become a Translator!
System configuration Heading for the System entries on the Edit Configuration Page Become a Translator!
Email Heading for the Email related entries on the Edit Configuration Page Become a Translator!
Uploaded files Heading for the File Upload related entries on the Edit Configuration Page Become a Translator!
Chat server Heading for the Chat Server related entries on the Edit Configuration Page Become a Translator!
LDAP Heading for the LDAP related entries on the Edit Configuration Page Become a Translator!
LDAP attribute mapping Heading for the LDAP attribute related entries on the Edit Configuration Page Become a Translator!
Features Heading for the feature control entries on the Edit Configuration Page Become a Translator!
Look and feel Heading for the Look and Feel entries on the Edit Configuration Page Become a Translator!
Versions Heading for the Version entries on the Edit Configuration Page Become a Translator!
Server URL Server URL entry on configuration screen Become a Translator!
Server URL context path Server URL context path on configuration screen Become a Translator!
Version Display version on the configuration screen Become a Translator!
Temporary files directory Temporary directory entry on the configuration files screen. Become a Translator!
Must contain lowercase letter(s) config.password.lowercase Become a Translator!
EAR directory LAMS EAR directory location on the configuration screen Become a Translator!
SMTP server SMTP server setting on the configuration screen. Become a Translator!
LAMS support email LAMS Support Email setting on the configuration screen. Become a Translator!
Content repository directory Content Repository path on the configuration screen. Become a Translator!
Maximum upload size Maximum Upload File Size on configuration screen. Become a Translator!
Maximum large upload size Maximum Upload Large File Size on configuration screen. Become a Translator!
Maximum memory used when uploading Maximum Memory Size on configuration screen. Become a Translator!
Executable extensions Executable extensions on configuration screen. Become a Translator!
Inactive user timeout Inactive User Timeout on configuration screen. Become a Translator!
Cache debug listener Cache Debug Listener on configuration screen. Become a Translator!
Number of days to keep preview Cleanup of preview time on configuration screen. Become a Translator!
Authoring client version Authoring Client Version on configuration page Become a Translator!
Monitoring client version Monitoring Client Version on configuration page Become a Translator!
Learner client version Learner Client Version on configuration page Become a Translator!
Server version number Server Client Version on configuration page Become a Translator!
Locale Server locale/language on configuration screen. Become a Translator!
Locale page direction Server page direction on configuration screen. Become a Translator!
Language pack install date Language Pack Install Date on the configuration screen. Become a Translator!
Help URL Help URL on the configuration screen. Become a Translator!
Chat server domain Chat XMPP Domain on the configuration screen. Become a Translator!
Chat server conference Chat XMPP Conference on the configuration screen. Become a Translator!
Chat server admin username Chat XMPP admin username on the configuration screen. Become a Translator!
Chat server admin password Chat XMPP admin password on the configuration screen. Become a Translator!
Password policy config.header.password.policy Become a Translator!
Must contain at least a number config.password.numerics Become a Translator!
Allow direct lesson launch Allow direct lesson launch entry on the configuration page. Become a Translator!
Allow Live Edit Allow live edit option on the configuration page. Become a Translator!
Enable provisioning LDAP provisioning option on configuration page. Become a Translator!
LDAP server URL LDAP server URL on configuration page. Become a Translator!
Authentication mechanism Authentication Mechanism on configuration page. Become a Translator!
User's distinguished name prefix User's Distinguished Name Prefix on configuration page. Become a Translator!
User's distinguished name suffix User's Distinguished Name suffixes on configuration page. Become a Translator!
Security protocol LDAP security protocol on the configuration page. Become a Translator!
SSL certificate path SSL Certificate Path entry in configuration table Become a Translator!
SSL certificate password SSL Certificate Password entry in configuration table Become a Translator!
Course Manager role map LDAP group manager map on configuration screen. Become a Translator!
Search results page size LDAP search results size on configuration screen. Become a Translator!
{0} only accepts numeric characters Error message when a field is numeric. Become a Translator!
Monitor role map LDAP monitor map on configuration screen. Become a Translator!
Author role map LDAP author map on configuration screen. Become a Translator!
Update on login LDAP update on login on configuration screen. Become a Translator!
Course field map LDAP group field map on configuration screen. Become a Translator!
Only one course LDAP only one organisation option on configuration screen. Become a Translator!
{0} users in course. Label users in group Become a Translator!
Show Label show Become a Translator!
courses Label groups Become a Translator!
subcourses Label subgroups Become a Translator!
Manage Users of {0} Heading manage group users Become a Translator!
Learners Label learners Become a Translator!
Monitors Label monitors Become a Translator!
Authors Label authors Become a Translator!
Course Managers Label group managers Become a Translator!
Sysadmins Label sysadmins Become a Translator!
Author Administrators Label author admins Become a Translator!
{0} users. Label number of users Become a Translator!
Potential users Heading potential users Become a Translator!
{0} potential users. Label number of potential users Become a Translator!
Click a user to remove them. Msg click remove user Become a Translator!
Click a user to add them. Msg click add user Become a Translator!
Show all potential users. Msg show all potential users Become a Translator!
Next Label next Become a Translator!
Created user {0}, named {1} Audit user create Become a Translator!
Error processing spreadsheet row {0}: {1} Audit spreadsheet error Become a Translator!
Successfully imported {0} users. Audit successful user import Become a Translator!
Successfully imported {0} role memberships. Audit successful role import Become a Translator!
Successfully imported {0} organisations. Audit successful organisation import Become a Translator!
Allow forgot password email link in front page? Config forgot password allow email Become a Translator!
Email address from which the forgotten password emails will be sent Config forgot password email Become a Translator!
Custom tab URL Title for Edit Configuration page for the custom tab's URL Become a Translator!
Custom tab title Title for Edit Configuration page for the custom tab's heading Become a Translator!
Authoring screen size Config authoring screen size Become a Translator!
Monitor screen size Config monitor screen size Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
Learner screen size Config learner screen size Become a Translator!
System Admin screen size Config admin screen size Become a Translator!
at least 1 lower case letter label.password.must.lcase Become a Translator!
Tool label.tool Become a Translator!
Tool version label.tool.version Become a Translator!
Database version label.database.version Become a Translator!
Default theme config.default.html.theme Become a Translator!
Number of minutes to lock account for config.lock.out.time Become a Translator!
Must contain at least one symbol(s) config.password.symbols Become a Translator!
Search filter config.ldap.search.filter Become a Translator!
SMTP user config.smtp.user Become a Translator!
SMTP password config.smtp.password Become a Translator!
Base distinguished name config.ldap.base.dn Become a Translator!
Bind user distinguished name config.ldap.bind.user.dn Become a Translator!
Bind user password config.ldap.bind.user.password Become a Translator!
Authentication method admin.user.authentication.method Become a Translator!
Media server config.header.red5 Become a Translator!
Media server URL config.red5.server.url Become a Translator!
Media server recordings URL config.red5.recordings.url Become a Translator!
Enable Gradebook for learners admin.gradebook.learner.enable Become a Translator!
Enable single activity lessons config.authoring.single.activity Become a Translator!
Allow direct access to main LAMS page for integration learners. config.allow.direct.access.for.integration.learners Become a Translator!
External server URL External Server URL Become a Translator!
Server statistics admin.statistics.title Become a Translator!
Overall statistics admin.statistics.overall Become a Translator!
Total users: admin.statistics.totalUsers Become a Translator!
Total courses: admin.statistics.groups Become a Translator!
Total subcourses: admin.statistics.subGroups Become a Translator!
Total learning designs: admin.statistics.learningDesigns Become a Translator!
Total lessons: admin.statistics.lessons Become a Translator!
Total activities: admin.statistics.activities Become a Translator!
Total completed activities: admin.statistics.completedActivities Become a Translator!
Statistics by course admin.statistics.title.byGroup Become a Translator!
Total Learners: admin.statistics.group.learners Become a Translator!
Total Monitors: admin.statistics.group.monitors Become a Translator!
Total Authors: admin.statistics.group.authors Become a Translator!
Theme management admin.themes.title Become a Translator!
Theme admin.themes.theme Become a Translator!
Description admin.themes.description Become a Translator!
CSS image directory admin.themes.imageDir Become a Translator!
Current default theme admin.themes.defaultTheme Become a Translator!
Remove admin.themes.remove Become a Translator!
Edit admin.themes.edit Become a Translator!
Add/Edit theme admin.themes.addNew Become a Translator!
Name admin.themes.name Become a Translator!
Make this theme the server default admin.themes.makeThemeDefault Become a Translator!
Make default admin.themes.makeDefault Become a Translator!
Are you sure you want to delete this theme? admin.themes.deleteConfirm Become a Translator!
Please enter a new unused theme name, or click the edit icon to edit. admin.themes.nameAlreadyExists Become a Translator!
Your passwords does not match. error.password.mismatch Become a Translator!
Password cannot be empty. error.password.empty Become a Translator!
Force password change admin.user.change.password Become a Translator!
must be less than 25 characters label.password.max.length Become a Translator!
Use internal SMTP server config.use.internal.smtp.server Become a Translator!
Email label.email Become a Translator!
Clone lessons title.clone.lessons Become a Translator!
OK label.ok Become a Translator!
Clone lessons for {0} title.clone.lessons.for Become a Translator!
Choose course to clone lessons from title.choose.group Become a Translator!
Choose label.choose Become a Translator!
Select lessons title.select.lessons Become a Translator!
Select staff title.select.staff Become a Translator!
Add all monitors in this course to each lesson? message.add.all.monitors Become a Translator!
Configure staff label.configure.staff Become a Translator!
Select learners title.select.learners Become a Translator!
Add all learners in this course to each lesson? message.add.all.learners Become a Translator!
Configure learners label.configure.learners Become a Translator!
Clone label.clone Become a Translator!
Cloned {0} lessons. message.cloned.lessons Become a Translator!
There are no lessons to clone. message.no.lessons Become a Translator!
Check the box for each lesson to clone it. message.check.to.clone.lesson Become a Translator!
No lesson description message.no.lesson.description Become a Translator!
This course has no learners! Please add some via the Add/Remove users screen. message.no.learners Become a Translator!
Check the box of each learner to add to each of the new lessons. message.check.to.add.learner Become a Translator!
This course has no monitors! Please add some via the Add/Remove users screen. message.no.monitors Become a Translator!
Check the box of each monitor to add as staff to each of the new lessons. message.check.to.add.monitor Become a Translator!
Return to course label.return.to.group Become a Translator!
Timezone management admin.timezone.title Become a Translator!
Available timezones admin.timezone.available.timezones Become a Translator!
Select the timezones you want the users for choose from. The server timezone is: {0} admin.timezone.select.timezones.you.want.users.choose Become a Translator!
Select admin.timezone.select Become a Translator!
Time zone ID admin.timezone.time.zone.id Become a Translator!
Raw offset (Hours : Minutes) admin.timezone.raw.offset Become a Translator!
DST offset (Minutes) admin.timezone.dst.offset Become a Translator!
Display name admin.timezone.display.name Become a Translator!
Enable Flash for learner window admin.user.enable.flash.for.learner.window Become a Translator!
Time Zone admin.user.time.zone Become a Translator!
Show "All my lessons" link in User's profile config.show.all.my.lesson.link Become a Translator!
must be at least {0} characters long label.password.min.length Become a Translator!
Server timezone management admin.servertimezone.server.timezone.management Become a Translator!
Server timezone management admin.servertimezone.title Become a Translator!
Please, select server timezone admin.servertimezone.select.server.timezone Become a Translator!
Raw offset: {0} admin.servertimezone.raw.offset Become a Translator!
DST offset: {0} admin.servertimezone.dst.offset Become a Translator!
Name: {0} admin.servertimezone.name Become a Translator!
Select admin.servertimezone.select Become a Translator!
Enable profile editing config.profile.edit.enable Become a Translator!
Enable partial profile editing (only email and contact number can be changed) config.profile.partial.edit.enable Become a Translator!
Lesson finish callback URL sysadmin.lessonFinishUrl Become a Translator!
Display a print button when the lesson is completed config.display.print.button Become a Translator!
Enable remote server user registration config.server2server.registration.enable Become a Translator!
Enable notifications admin.enable.course.notifications Become a Translator!
Cacheable entities cache.entries.title2 Become a Translator!
Listed below are cacheable classes and collections. This keeps certain common objects in memory to speed up LAMS. It is managed automatically and should not require any intervention. However, if the system appears to be keeping "old values" e.g. an old first name, try clearing all the nodes in the cache. Once cleared, LAMS will reload the objects from the database. cache.explanation4 Become a Translator!
Clear all cached objects cache.button.remove.all Become a Translator!
Objects bound with entity name {0} were removed cache.removed Become a Translator!
All cached objects were removed cache.removed.all Become a Translator!
Number of failed logins before locking account config.failed.attempts Become a Translator!
Add/edit new signup page Admin add edit signup page Become a Translator!
Signup pages Admin signup title Become a Translator!
Course Admin group Become a Translator!
Add to lessons? Admin lessons Become a Translator!
Add as staff/monitor? Admin staff Become a Translator!
Course Key Admin course key Become a Translator!
Confirm course key Admin confirm course key Become a Translator!
Description Admin description txt Become a Translator!
Disabled? Admin disable option Become a Translator!
Path to sign up Admin context path Become a Translator!
Submit Admin submit Become a Translator!
Actions Admin actions Become a Translator!
Course access code Admin group code Become a Translator!
Added on Admin added on Become a Translator!
Add a new signup page Admin add new signup page Become a Translator!
List of signup pages Admin list signup pages Become a Translator!
Course keys did not match Error course keys unequal Become a Translator!
This URL context is taken Error context exists Become a Translator!
Add unique suffix when importing Learning Designs config.authoring.suffix Become a Translator!
Name cannot contain any of these characters < > ^ * @ % $ error.name.invalid.characters Become a Translator!
Display login tab as default admin.login.tab Become a Translator!
First name contains invalid characters error.firstname.invalid.characters Become a Translator!
Last name contains invalid characters error.lastname.invalid.characters Become a Translator!
Username can only contain alphanumeric characters and no spaces error.username.invalid.characters Become a Translator!
User data validation config.header.user.validation Become a Translator!
Enforce username validation (only alphanumeric, hyphen (-), underscore (_), period (.), at sign (@) and single quote (') allowed) config.user.validation.username Become a Translator!
Enforce first and last name validation (only letters, hypen (-), space ( ) and single quote (') characters allowed) config.user.validation.first.last.name Become a Translator!
Enforce properly formatted emails config.user.validation.emails Become a Translator!
Configuration cache refresh interval (minutes) config.cache.refresh Become a Translator!
Login request time to live should be a positive number. error.login.request.ttl.negative Become a Translator!
Time to live for integration requests (in minutes) sysadmin.login.request.ttl Become a Translator!
Enforce time limitation for integration requests sysadmin.login.request.ttl.enable Become a Translator!
Manage tool groups tool.groups.open.button Become a Translator!
Assign tools to groups for later use in Authoring tool.groups.open.button.tooltip Become a Translator!
Tool groups management tool.groups.dialog.title Become a Translator!
Manage groups by dragging and dropping tools tool.groups.dialog.instructions Become a Translator!
Add group tool.groups.add.group.button Become a Translator!
Remove group tool.groups.remove.group.button.tooltip Become a Translator!
Untitled tool.groups.group.default.name Become a Translator!
Are you sure you want to remove this group? tool.groups.remove.confirm Become a Translator!
A group name can not be blank tool.groups.group.name.error Become a Translator!
Error while saving groups tool.groups.save.error Become a Translator!
Enable live edit config.live.edit Become a Translator!
Default theme config.default.theme Become a Translator!
External groups URL sysadmin.extGroupsUrl Become a Translator!
Server configuration server.config.title Become a Translator!
Server monitoring server.monitor.title Become a Translator!
User and course configuration user.course.title Become a Translator!
Change password admin.user.changePassword Become a Translator!
Logged in users sysadmin.maintain.session Become a Translator!
Login sysadmin.maintain.session.login Become a Translator!
Session ID sysadmin.maintain.session.id Become a Translator!
Unable to delete portrait. See error file for details error.portrait.removal.failed Become a Translator!
Delete portrait label.delete.portrait Become a Translator!
Select file to import button.select.importfile Become a Translator!
Uploaded file must be an Excel file and not exceed size of {0} label.upload.info Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size: {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
File is not an Excel .xls file. error.attachment.not.xls Become a Translator!
Delete sysadmin.maintain.session.delete Become a Translator!
Display learner's portrait in a progress bar config.display.portrait Become a Translator!
Reset password for course members admin.org.password.change.title Become a Translator!
Creation date admin.organisation.create.date Become a Translator!
Event (Audit) Log label.event.log Become a Translator!
Password reset admin.org.password.change.button Become a Translator!
Authors/monitors admin.org.password.change.is.staff Become a Translator!
Students admin.org.password.change.is.learner Become a Translator!
Generate new password admin.org.password.change.generate Become a Translator!
Email new password admin.org.password.change.email Become a Translator!
Force change password after login admin.org.password.change.force Become a Translator!
Enter own password or generate one admin.org.password.change.custom Become a Translator!
Login admin.org.password.change.grid.login Become a Translator!
Name admin.org.password.change.grid.name Become a Translator!
Email admin.org.password.change.grid.email Become a Translator!
Error while loading users into grid admin.org.password.change.grid.error.load Become a Translator!
Change password for admin.org.password.change.choose Become a Translator!
Change password admin.org.password.change.submit Become a Translator!
Authors/monitors password admin.org.password.change.error.prefix.staff Become a Translator!
Authors/monitors password admin.org.password.change.error.prefix.learners Become a Translator!
Passwords successfully changed admin.org.password.change.success Become a Translator!
LAMS password change admin.org.password.change.email.subject Become a Translator!
Your password has been changed to: {0}\n\n-- email sent automatically by LAMS admin.org.password.change.email.body Become a Translator!
Topic label.event.topic Become a Translator!
Enable Kumalive config.allow.kumalive Become a Translator!
Type of Event label.event.type Become a Translator!
Select topic... label.select.topic Become a Translator!
Select type... label.select.type Become a Translator!
Date label.date Become a Translator!
Between dates label.between.dates Become a Translator!
Lesson: {0} ({1}) label.lesson.with.name Become a Translator!
Activity: {0} ({1}) label.activity.with.name Become a Translator!
Learning Design Created label.type.teacher.learning.design.create Become a Translator!
Lesson Created label.type.teacher.lesson.create Become a Translator!
Lesson Started label.type.teacher.lesson.start Become a Translator!
Lesson State Changed label.type.teacher.lesson.change.state Become a Translator!
Activity Started label.type.learner.activity.start Become a Translator!
Activity Finished label.type.learner.activity.finish Become a Translator!
Lesson Complete label.type.learner.lesson.complete Become a Translator!
Mark Submitted label.type.learner.lesson.mark.submit Become a Translator!
Activity Edited label.type.activity.edit Become a Translator!
Learner Force Completed label.type.force.complete Become a Translator!
Organisation or User Changed label.type.user.org.admin Become a Translator!
Sysadmin Logged In As label.type.login.as Become a Translator!
Password Change label.type.password.change Become a Translator!
Action Attempted With Wrong Roles label.type.role.failure Become a Translator!
Account Locked label.type.account.locked Become a Translator!
Notification label.type.notification Become a Translator!
Mark Updated label.type.mark.updated Become a Translator!
Mark Released label.type.mark.released Become a Translator!
Learner's Entry Modified label.type.learner.content.updated Become a Translator!
Learner's Entry Shown/Hidden label.type.learner.content.show.hide Become a Translator!
Unknown label.type.unknown Become a Translator!
Lesson label.area.lesson Become a Translator!
Security label.area.security Become a Translator!
Notification label.area.notification Become a Translator!
Marks label.area.marks Become a Translator!
Learner Entry label.area.learner.content Become a Translator!
Unknown label.area.unknown Become a Translator!
Changes Made By audit.change.made.by Become a Translator!
Changes Made To audit.change.made.to Become a Translator!
Delete all lessons admin.delete.lessons Become a Translator!
You are about to PERMANENTLY delete ALL lessons from course "{0}". Are you ABSOLUTELY sure that you want to do this? There will be no turning back! msg.delete.all.lesson.confirm.1 Become a Translator!
ALL lessons will be deleted, including active ones with learners in them. NO lessons will be left in the course. Are you sure you want to continue? msg.delete.all.lesson.confirm.2 Become a Translator!
Error while deleting course lessons lessons msg.delete.all.lesson.error Become a Translator!
Number of remaining / total lessons: label.delete.all.lesson.count Become a Translator!
Deleting... label.delete.all.lesson.progress Become a Translator!
Delete all lessons from course sysadmin.lesson.delete.title Become a Translator!
Minor changes are meant to be wording changes that do not affect the meaning of the policy. If this option is not checked, then a new version of the policy will be created and users will be required to consent to this new policy version. label.policy.minor.change.hint Become a Translator!
Select a country label.select.country Become a Translator!
Country is required. error.country.required Become a Translator!
Policies and consents admin.policies.title Become a Translator!
Add/edit new policy admin.add.edit.policy Become a Translator!
Name label.name Become a Translator!
Policy type label.policy.type Become a Translator!
Policy status label.policy.status Become a Translator!
Version label.version Become a Translator!
Last modified label.last.modified Become a Translator!
Consents label.consents Become a Translator!
Add a new policy label.add.new.policy Become a Translator!
An active policy will require consent from new users. Existing users will need to consent to this policy on their next log in. label.policy.status.hint Become a Translator!
Active label.policy.status.active Become a Translator!
Inactive label.policy.status.inactive Become a Translator!
Site policy label.policy.type.site Become a Translator!
Privacy policy label.policy.type.privacy Become a Translator!
Third party policy label.policy.type.third.party Become a Translator!
Other policy label.policy.type.other Become a Translator!
Summary label.summary Become a Translator!
Full policy label.full.policy Become a Translator!
View previous versions label.view.previous.versions Become a Translator!
Activate label.activate Become a Translator!
Deactivate label.deactivate Become a Translator!
Minor change label.minor.change Become a Translator!
Policy consents label.policy.consents Become a Translator!
Consented? label.consented Become a Translator!
Consented on label.consented.on Become a Translator!
User consents label.user.consents Become a Translator!
Full name label.user.full.name Become a Translator!
Tool Marks Released label.type.tool.mark.released Become a Translator!
Created on admin.user.create.date Become a Translator!
Require email verification? admin.email.verify Become a Translator!
(a verification email will be send before user can log in for the first time) admin.email.verify.desc Become a Translator!
SMTP port config.smtp.port Become a Translator!
SMTP authentication security config.smtp.auth.security Become a Translator!
Country config.server.country Become a Translator!
Enable "Forgot your password" link at the login page config.enable.forgot.your.password.link Become a Translator!
Display activity scores on completion sysadmin.lesson.gradebook.complete Become a Translator!
Enable Live Edit sysadmin.lesson.liveedit Become a Translator!
Enable lesson notifications sysadmin.lesson.notification Become a Translator!
Allow learners to see who is online sysadmin.lesson.presence Become a Translator!
Enable Instant Messaging sysadmin.lesson.im Become a Translator!
Learners always start from the first activity sysadmin.lesson.force.restart Become a Translator!
Learners can restart the lesson sysadmin.lesson.allow.restart Become a Translator!
Lesson default settings sysadmin.lesson.default Become a Translator!
Enable profile portrait editing config.enable.portrait.editing Become a Translator!
Outcomes management admin.outcome.title Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Name sysadmin.maintain.session.name Become a Translator!
Enable antivirus scanning on files upload config.av.enable Become a Translator!
ClamAV server host config.av.host Become a Translator!
ClamAV server port config.av.port Become a Translator!
User login label.type.login Become a Translator!
User logout label.type.logout Become a Translator!
Configuration change label.type.config.change Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
Use alternative parameter name "lis_person_sourcedid" to get user id sysadmin.alternative.user.id.name Become a Translator!
Privacy settings config.header.privacy.settings Become a Translator!
Groupings: only display names for learners within own group config.restricted.displaying.user.names.in.groupings Become a Translator!
logged in users sysadmin.maintain.session.count Become a Translator!
Antivirus config.header.antivirus Become a Translator!
Enable QTI question import/export config.qb.qti.enable Become a Translator!
Enable Word question import config.qb.word.enable Become a Translator!
Allow creating custom collections config.qb.collections.create.enable Become a Translator!
Allow question transfer between collections config.qb.collections.transfer.enable Become a Translator!
Force read-only access for monitors config.qb.monitors.read.only Become a Translator!
Minimum test participant number to calculate question indexes config.qb.stats.min.participants Become a Translator!
Percent of participants in top/bottom performers group (default: 27) config.qb.stats.group.size Become a Translator!
Allow question manual merging config.qb.merge.enable Become a Translator!
Question bank config.header.qb Become a Translator!
Redirect user after logout to the following URL sysadmin.logoutUrl Become a Translator!
Last access sysadmin.maintain.session.access Become a Translator!
Started on: sysadmin.maintain.session.created Become a Translator!
Enable collapsing of subcourses config.enable.collapsing.subcourses Become a Translator!
Enable quick add of learning outcomes in authoring config.learning.outcome.add.enable Become a Translator!
Questions merged label.type.questions.merged Become a Translator!
Question bank label.area.question.bank Become a Translator!
Are you sure you want to delete this LTI consumer? label.manage.tool.consumers.delete Become a Translator!
Are you sure you want to to delete this integrated server? sysadmin.server.delete Become a Translator!
Course settings admin.course.settings Become a Translator!
Course managers can admin.course.managers.can Become a Translator!