Module: LAMS Administration for Dutch Belgium

Module Information

Module Name: LAMS Administration
Description: User and group management, Server configuration settings, etc
Output: java
Type: core
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 11/08/06 01:31 AM
% translated: 41.27% (272 out of 659)

Translated Labels

English Dutch Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: Encrypt password in browser Versleutel wachtwoord van browser 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Tool management Gereedschap-beheer 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait while synchronisation completes... Een ogenblik, er wordt gesynchroniseerd... 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Learner role map Studentenrol-map 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Download the courses template to create courses and subcourse. Download de groeptemplate om groepen en subgroepen te maken. 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Please wait... Een ogenblik... 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Tool management Gereedschap-beheer 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: LDAP configuration LDAP-configuratie 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Synchronise Synchrnoniseren 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
There are {0} LDAP users in LAMS. Er zijn {0} LDAP-gebruikers in LAMS. 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: This feature allows you to synchronise LAMS' database with your LDAP server. This includes updating existing users' profile and adding them to the LAMS course which matches their attributes. Deze functie zorgt dat u de LAMS-database kunt synchroniseren met uw LDAP-server. Hieronder valt ook het bijwerken van het gebruikersprofiel en het toevoegen aan LAMS-groepen die overeenkomen met de attributen. 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Note that this process may take some time depending on the number of users contained in your LDAP tree; it's best to perform this operation when the LAMS server will not be under load. Noot: dit proces kan wat tijd vergen, afhankelijk van het aantal gebruikers in uw LDAP-directory. U kunt de actie het best uitvoeren als er geen gebruik wordt gemaakt van LAMS. 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Synchronise with LDAP Synchroniseer met LDAP 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
...done! ...klaar! 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
The following errors were encountered: De volgende fouten zijn opgetreden: 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
LDAP server returned {0} users. De LDAP-server rapporteerde {0} gebruikers. 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
{0} user accounts were created in LAMS. Er zijn {0} user-accounts aangemaakt in LAMS. 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
{0} user accounts already existed in LAMS and were updated. {0} gebruikersaccounts bestonden al binnen LAMS en zijn bijgewerkt. 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
{0} user accounts were disabled in LAMS. {0} gebruikersaccounts zijn ongeldig gemaakt in LAMS. 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: System configuration Systeem-configuratie 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Email Email 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Uploaded files Geuploade bestanden 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Chat server Chat-server 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
LDAP LDAP 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: LDAP attribute mapping LDAP attributen mappen 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Features Kenmerken 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Look and feel Look & Feel 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Versions Versies 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Server URL URL van de server 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Server URL context path URL van het Context-pad 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Version Versie 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Temporary files directory Directory voor tijdelijke bestanden 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: EAR directory EAR directory 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: SMTP server SMTP-server 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: LAMS support email Emailadres voor LAMS-support 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Content repository directory Directory voor inhoud-verzameling 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Maximum upload size Maximale upload grootte 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Changed {0} for course: {1} from: {2} to: {3} Gewijzigd {0} voor organisatie: {1} van: {2} naar: {3} 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Created course: {0} of type: {1} Aangemaakte organisatie: {0} van type: {1} 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Disabled account userId: {0} Geblokkeerde userid: {0} 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Deleted userId: {0} Verwijderd userid: {0} 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Yes Ja 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
No Nee 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Or Of 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Jobs Taak 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Job name Taak-naam 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Job start date Taak startdatum 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Job description Taak omschrijving 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Oops! An unexpected exception thrown by the system. Contact your system administrator. Oeps! Het systeem genereert een onvoorziene fout. Neem contact op met de systeembeheerder. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Invalid course Id. {0} Ongeldig organisatie-id {0} 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Invalid operation for this type of course. Ongeldige bewerking voor dit type organisatie. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Name is required. Naam is nodig. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Login is required. Inlognaam is nodig. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Login is already taken. {0} Inlognaam is al in gebruik. {0} 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Password is required. Wachtwoord is nodig 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
You are not authorised to do this. U bent niet geautoriseerd om dit te doen. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Your new password does not match. Het nieuwe wachtwoord is niet gelijk. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Your old password is not correct. Uw oude wachtwoord is niet goed. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
The file you uploaded looks not an image. An image file usually has .jpg, .gif, .png or .bmp extension. Het bestand dat u heeft geupload lijkt geen afbeelding. Een afbeelding heeft meestal de extensie .jpg, .gif, .png of .bmp. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
The file size exceeds the maximum 4096k limit. Het bestand is groter dan het maximum van 4096k. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
You need to have the sys admin role to do this. U heeft de systeembeheer-rol nodig om dit te kunnen. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
You need to assign at least one role. U moet minimaal 1 rol toekennen. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Invalid User Id. Ongeldig userid. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
First name is required. Voornaam is nodig. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Last name is required. Achternaam is nodig. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Email address is required. Email-adres is nodig. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Valid email address is required. Geldig email-adres is nodig. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
{0} is required. {0} is nodig. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
{0} is not unique. {0} is niet uniek. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
One or more roles are invalid. {0} 1 of meer rollen zijn ongeldig. {0} 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Failed to add user. Toevoegen gebruiker mislukt. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Invalid authentication method. {0} Ongeldige manier van authenticatie. {0} 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Invalid locale. {0} Ongeldig lokaal. {0} 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: User/s marked with a '*' will be automatically added to the parent course with the same roles. Gebruiker(s) met een "*" zullen automatisch met dezelfde rollen worden toegevoegd aan de hoofdgroep. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
User will be added to {0}. Gebruikers worden toegevoegd aan {0}. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
No results matched your query. Zoekresultaat voor uw vraag is leeg/0. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: {0} users were added to course/subcourse. {0} gebruikers zijn toegevoegd aan groepen/subgroepen. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
This user has lesson and/or sequence data associated with it and cannot be deleted. Aan deze gebruiker zijn nog les- of sequentie-gegevens gekoppeld; hij/zij kan daarom niet worden verwijderd. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
User account will be disabled instead, maintaining their data, but the account will be treated as deleted. In plaats daarvan zal het userid ongeldig worden gemaakt, de gegevens worden bewaard, het account zal worden behandeld alsof het verwijderd is. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: It will not appear in course/subcourse lists, nor will the user be able to login. Het zal niet meer worden getoond in groep/subgroep-lijsten, en de gebruiker kan zich niet meer aanmelden. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
You can enable the user account again by editing the user's profile. U kunt het userid weer activeren door het gebruikersprofiel te wijzigen. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
User has no associated data and can be safely removed. De gebruiker heeft geen gekoppelde gegevens en kan veilig worden verwijderd. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Are you sure you want to delete this account? Weet u zeker dat u dit account wil verwijderen? 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
This page contains a list of installed tools. Deze pagina bevat een lijst van geinstalleerde gereedschappen. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Changes to a tool's content using this screen will affect the tool's default appearance for all authors. Wijzigingen aan de inhoud via dit scherm, heeft gevolgen voor hoe alle auteurs het gereedschap zien. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Note that you cannot upload files to a tool's default content, only edit the default text. Merk op dat u geen bestanden kunt uploaden naar de standaard content van een gereedschap, u kunt alleen de standaard-tekst wijzigen. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
You must assign at least one role. U moet minimaal 1 rol toekennen. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
You must assign at least one role for each user. U moet minimaal 1 rol toekennen voor elke gebruiker. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Active Actief 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Hidden Verborgen 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Archived Gearchiveerd 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Removed Verwijderd 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: User management Gebruikers-beheer 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: User entry Gebruiker 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
User ID Gebruikersnaam 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Login Login 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Password Wachtwoord 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Confirm password Wachtwoord bevestigen 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Name Naam 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Title Titel 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: First name Voornaam 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Last name Achternaam 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Address line 1 Adresregel 1 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Address line 2 Adresregel 2 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Address line 3 Adresregel 3 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
City Plaats 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
State Staat/Provincie 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Postcode Postcode 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Country Land 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Work phone Telefoonnr overdag 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Home phone Telefoonnr 's avonds 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Mobile phone Mobiel telefoonnr 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Fax Fax 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Email Email-adres 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Roles Rollen 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Manage users Gebruikers beheren 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Delete Gebruiker verwijderen 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Add/Remove users Gebruikers toevoegen/wegnemen 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Create user Nieuwe gebruiker aanmaken 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Assign roles Rollen toekennen 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Find users Gebruikers zoeken 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Edit user details Gebruikersdetails aanpassen 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Disable user Gebruikersaccount deactiveren 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Actions Acties 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Import users Gebruikers importeren 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: List disabled accounts Gedeactiveerde gebruikers tonen 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: File Spreadsheet uploaden 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
spreadsheet Spreadsheet 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Download the template Template downloaden 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Author Auteur 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Author Admin Auteur systeembeheerder 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Course Manager Groepmanager 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Learner Student 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Monitor Monitor 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
System Admin Systeembeheerder 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Member of Lid van 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
With roles Met rollen 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Course/Subcourse management Groep/subgroep-beheer 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Course/Subcourse entry Groep/subgroep 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Name Naam 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Code Code 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Description Omschrijving 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Locale Lokaal 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Status Status 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: can add new users Groepbeheerders kunnen nieuwe gebruikers toevoegen 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: can browse all users in the system Groepbeheerders kunnen alle gebruikers op het systeem zien 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: can change status of course Groepbeheerders kunnen de status van een cursus wijzigen 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Course/Subcourse Groep/subgroep 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Course Groep 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Subcourse Subgroep 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Manage courses Groepen beheren 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Manage subcourses Subgroepen beheren 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Create subcourse Nieuwe subgroep maken 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Create course Nieuwe groep maken 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Manage global roles Algemene rollen beheren 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
No. Nr. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
In In 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Save Opslaan 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Create Maken 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Edit Wijzigen 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Reset Reset 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Delete Verwijderen 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Cancel Annuleren 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Search Zoeken 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Enable Mogelijk maken 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Disable Onmogelijk maken 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: LAMS Admin LAMS onderhouden 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Maintain login page Inlogpagina onderhouden 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Maintain integrated servers Geintegreerde servers onderhouden 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Edit integrated server Geintegreerde servers wijzigen 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Id Id 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Key Sleutel 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Name Naam 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Description Omschrijving 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Prefix Voorvoegsel 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Disabled Onmogelijk gemaakt 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Course Organisatie 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: User information URL URL voor gebruikersinformatie 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Timeout URL URL voor time-out 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
integrated server(s) in total Totaal aantal geintegreerde servers 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Add new server Nieuwe server toevoegen 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Create one Nieuwe maken 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Please select... Kies... 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Update login page text: Wijzig de tekst onder het logo op de login-pagina: 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
System Administration Systeembeheer 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Edit configuration settings Configuratie-instellingen wijzigen 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Delete old temporary files Verwijder oude tijdelijke bestanden 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Job list Taaklijst 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
List scheduled jobs in Quartz queue Toon de geplande taken in de Quartz-wachtrij 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Edit default tool content Standaard gereedschap-inhoud wijzigen 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Maintain LAMS cache LAMS cache wijzigen 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Cache management Cache-beheer 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Cache nodes Cache-nodes 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Listed below are the current nodes in the cache. This keeps certain common objects in memory to speed up LAMS. It is managed automatically and should not require any intervention. However, if the system appears to be keeping "old values" e.g. an old first name, try clearing all the nodes in the cache. Once cleared, LAMS will reload the objects from the database. Hieronder treft u de huidige nodes in de cache. Hiermee worden veel gebruikte objecten in het geheugen gehouden, zodat LAMS sneller werkt. Dit wordt automatisch beheerd en zou geen ingrijpen behoeven. Maar als het systeem 'oude waardes' lijkt te bewaren, b.v. een oude voornaam, kan het opschonen van de nodes in de cache helpen. Daarna zal LAMS de objecten opnieuw ophalen uit de database. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Warning: Removing nodes will reduce the performance of the LAMS server. After a while, the cache will build up again and LAMS will run as usual. Waarschuwing: het verwijderen van de nodes kan zorgen voor een tijdelijke performance-dip. In de loop van de tijd zal LAMS de cache opnieuw opbouwen en de snelheid verbeteren. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Warning: If you remove a node, you will remove the node and all its child nodes. Waarschuwing: wanneer u een node verwijderd, verwijdert u ook alle subnodes/childnodes. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Remove Verwijderen 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Key Sleutel 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Value Waarde 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Show all users Toon alle gebruikers 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: The course_id of this course is De organisatie-id van de groep is 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: The course_id of this subcourse is De organisatie-id van de subgroep is 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Removed users will also be removed from subcourse. Verwijderde gebruikers zullen ook uit subgroepen worden verwijderd. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Global roles Algemene rollen 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Import Importeren 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Use this screen to bulk import users using an Excel spreadsheet. Gebruik dit scherm om via een Excel spreadsheet massaal gebruikers te importeren. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
In the spreadsheet, columns marked with a (*) are mandatory. De spreadsheet-kolommen met een * zijn verplicht. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Download the user template to create users. Download de gebruikers-template om gebruikers aan te maken. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Click the help icon above for more information. Klik op de help-icoon voor meer informatie. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Results per page Resultaten per pagina 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Download the roles template to add users to course/subcourse and assign their roles. Download de rollen-template om gebruikers aan groepen/subgroepen toe te voegen en rollen toe te kennen. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
User does not exist {0} Gebruiker bestaat niet {0} 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
{0} users were created successfully. {0} gebruikers zijn succesvol aangemaakt. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
You do not have the required privileges to perform this action. U heeft niet de juiste rechten om die actie uit te voeren. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Learning library management Leer Bibliotheek Beheer 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
learning libraries in total Aantal leerbibliotheken 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Title Titel 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Description Omschrijving 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Create time Aanmaaktijd 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Function Functie 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
{0} files were deleted. {0} bestanden verwijderd. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Warning: calculating the size of LAMS' temporary files may incur a performance hit on your server if it hasn't been cleaned out for a while. Waarschuwing: het berekenen van de omvang van tijdelijke LAMS-bestanden kan veel servercapaciteit vergen als die bestanden al een tijd niet meer zijn opgeschoond. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
unknown Onbekend 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Depending on your server's file system, the actual space occupied may differ from the above. Afhankelijk van het bestandssysteem op de server, kan de daadwerkelijk ingenomen ruimte afwijken van bovenstaande. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
It's recommended to leave at least 1 day of temporary files in order not to remove anything that's currently in use. Het wordt aangeraden minimaal 1 dag tijdelijke bestanden te laten staan, om geen dingen die nu in gebruik zijn te wissen. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Delete temporary files older than this number of days Tijdelijke bestanden verwijderen die ouder zijn dan hoeveel dagen 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Can join joint lessons Kan zich aansluiten bij lessen 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Can offer joint lessons Kan lessen aanbieden 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Couldn't write value of {0} to {1}, please check your {2} configuration. Kon waarde {0} wegschrijven naar {1}, controleer uw {2} configuratie. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Login as Inloggen als 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Import courses Groepen importeren 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Import results Resultaten importeren 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Organisation ID Organisatie id 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Use this screen to bulk import courses and subcourses using an Excel spreadsheet. Gebruik dit scherm om met een Excel-spreadsheet grote aantallen groepen en subgroepen te importeren. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: When creating a course, make sure the row above it is empty. When creating a subcourse, place it directly under it's parent course. Als u een groep maakt, laat de regel er boven dan leeg. Als u een subgroep maakt, zet die dan direct onder de bijbehorende groep. 12/11/07 04:29 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Maximum large upload size Maximale grote uploads grootte 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Maximum memory used when uploading Maximaal geheugengebruik tijdens uploaden 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Executable extensions Uitvoerbare bestand-extensies 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Inactive user timeout Inactieve gebruiker time-out 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Cache debug listener Cache Debug Listener 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Number of days to keep preview Aantal dagen dat previews worden bewaard 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Authoring client version Client-versie van de auteursomgeving 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Monitoring client version Client-versie van de monitor-omgeving 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Learner client version Client-versie van de student 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Server version number Versienummer van de server 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Locale Lokaal 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Locale page direction Locale Page Direction 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Language pack install date Installatiedatum taal-module 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Help URL Help URL 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Chat server domain Chat-server domein 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Chat server conference Chat-server conferentie 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Chat server admin username Chat-server beheerdersnaam 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Chat server admin password Chat-server beheerderswachtwoord 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Allow direct lesson launch Sta het direct starten van lessen toe 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Allow Live Edit Sta live wijzigen toe 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Enable provisioning Sta Provisioning toe 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: LDAP server URL URL van de LDAP-server 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Authentication mechanism Authenticatie mechanisme 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: User's distinguished name prefix Voorloopwaarde voor de gebruikersnaam 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: User's distinguished name suffix Naloopwaarde voor de gebruikersnaam 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Security protocol Beveiligingsprotocol 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: SSL certificate path SSL certificaten-pad 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: SSL certificate password SSL certficaten-wachtwoord 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Course Manager role map Groep-manager-rol-map 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Search results page size Pagina-grootte voor zoekresultaten 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
{0} only accepts numeric characters {0} accepteert alleen numerieke karakters 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Monitor role map Monitor-rollen-map 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Author role map Auteur-rollen-map 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Update on login Update bij inloggen 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Course field map Groep-velden-map 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Only one course Slechts 1 groep 12/11/07 05:27 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Oops! Oeps! 12/11/07 05:50 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Enable Kumalive config.kumalive.enable Become a Translator!
Users Heading users Become a Translator!
Remarks audit.remarks Become a Translator!
Live Edit label.type.live.edit Become a Translator!
No data found label.no.data.found Become a Translator!
You are about to permanently remove a course. Are you sure want to do this? msg.delete.organisation.confirm Become a Translator!
Old password must be entered label.password.old.must.entered Become a Translator!
Only these symbols are allowed label.password.symbols.allowed Become a Translator!
Password must follow the restrictions shown label.password.restrictions Become a Translator!
Password must contain label.password.must.contain Become a Translator!
at least 1 upper case letter label.password.must.ucase Become a Translator!
at least 1 number label.password.must.number Become a Translator!
at least 1 symbol label.password.must.symbol Become a Translator!
Delete old preview lessons sysadmin.batch.preview.lesson.delete Become a Translator!
Are you sure you want to delete all preview lessons? msg.cleanup.preview.lesson.confirm Become a Translator!
Error while deleting preview lessons msg.cleanup.preview.lesson.error Become a Translator!
Create lesson label.create.lesson Become a Translator!
Maintain LTI Tool Consumers label.manage.tool.consumers Become a Translator!
Edit tool consumer details label.edit.tool.consumer Become a Translator!
Add new tool consumer label.add.tool.consumer Become a Translator!
Secret sysadmin.serversecret Become a Translator!
LTI Tool Consumers(s) in total label.tool.consumers.count Become a Translator!
Show full error message (stack trace) config.stacktrace.error Become a Translator!
Number of preview/all lessons: label.cleanup.preview.lesson.count Become a Translator!
Deleting... label.cleanup.preview.lesson.progress Become a Translator!
Site name config.site.name Become a Translator!
The course or one of its subcourses still contains lessons. They need to be permanently deleted first. You will be redirected to a page where you can do it. msg.delete.organisation.delete.lessons.confirm Become a Translator!
Invalid theme error.theme.invalid Become a Translator!
Theme label.theme Become a Translator!
Must contain uppercase letter(s) config.password.uppercase Become a Translator!
{0} users in system. Label users in system Become a Translator!
Comma-separated list of monitor roles sysadmin.lti.consumer.monitor.roles Become a Translator!
Minimum number of characters config.password.minimum.characters Become a Translator!
Enable two-factor authentication label.2FA.property.enable Become a Translator!
Show warning when user's LAMS timezone does not match their computer/device. config.show.timezone.warning Become a Translator!
Must contain lowercase letter(s) config.password.lowercase Become a Translator!
Password policy config.header.password.policy Become a Translator!
Must contain at least a number config.password.numerics Become a Translator!
{0} users in course. Label users in group Become a Translator!
Show Label show Become a Translator!
courses Label groups Become a Translator!
subcourses Label subgroups Become a Translator!
Manage Users of {0} Heading manage group users Become a Translator!
Learners Label learners Become a Translator!
Monitors Label monitors Become a Translator!
Authors Label authors Become a Translator!
Course Managers Label group managers Become a Translator!
Sysadmins Label sysadmins Become a Translator!
Author Administrators Label author admins Become a Translator!
{0} users. Label number of users Become a Translator!
Potential users Heading potential users Become a Translator!
{0} potential users. Label number of potential users Become a Translator!
Click a user to remove them. Msg click remove user Become a Translator!
Click a user to add them. Msg click add user Become a Translator!
Show all potential users. Msg show all potential users Become a Translator!
Next Label next Become a Translator!
Created user {0}, named {1} Audit user create Become a Translator!
Error processing spreadsheet row {0}: {1} Audit spreadsheet error Become a Translator!
Successfully imported {0} users. Audit successful user import Become a Translator!
Successfully imported {0} role memberships. Audit successful role import Become a Translator!
Successfully imported {0} organisations. Audit successful organisation import Become a Translator!
Allow forgot password email link in front page? Config forgot password allow email Become a Translator!
Email address from which the forgotten password emails will be sent Config forgot password email Become a Translator!
Custom tab URL Title for Edit Configuration page for the custom tab's URL Become a Translator!
Custom tab title Title for Edit Configuration page for the custom tab's heading Become a Translator!
Authoring screen size Config authoring screen size Become a Translator!
Monitor screen size Config monitor screen size Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
Learner screen size Config learner screen size Become a Translator!
System Admin screen size Config admin screen size Become a Translator!
at least 1 lower case letter label.password.must.lcase Become a Translator!
Tool label.tool Become a Translator!
Tool version label.tool.version Become a Translator!
Database version label.database.version Become a Translator!
Default theme config.default.html.theme Become a Translator!
Number of minutes to lock account for config.lock.out.time Become a Translator!
Must contain at least one symbol(s) config.password.symbols Become a Translator!
Search filter config.ldap.search.filter Become a Translator!
SMTP user config.smtp.user Become a Translator!
SMTP password config.smtp.password Become a Translator!
Base distinguished name config.ldap.base.dn Become a Translator!
Bind user distinguished name config.ldap.bind.user.dn Become a Translator!
Bind user password config.ldap.bind.user.password Become a Translator!
Authentication method admin.user.authentication.method Become a Translator!
Media server config.header.red5 Become a Translator!
Media server URL config.red5.server.url Become a Translator!
Media server recordings URL config.red5.recordings.url Become a Translator!
Enable Gradebook for learners admin.gradebook.learner.enable Become a Translator!
Enable single activity lessons config.authoring.single.activity Become a Translator!
Allow direct access to main LAMS page for integration learners. config.allow.direct.access.for.integration.learners Become a Translator!
External server URL External Server URL Become a Translator!
Server statistics admin.statistics.title Become a Translator!
Overall statistics admin.statistics.overall Become a Translator!
Total users: admin.statistics.totalUsers Become a Translator!
Total courses: admin.statistics.groups Become a Translator!
Total subcourses: admin.statistics.subGroups Become a Translator!
Total learning designs: admin.statistics.learningDesigns Become a Translator!
Total lessons: admin.statistics.lessons Become a Translator!
Total activities: admin.statistics.activities Become a Translator!
Total completed activities: admin.statistics.completedActivities Become a Translator!
Statistics by course admin.statistics.title.byGroup Become a Translator!
Total Learners: admin.statistics.group.learners Become a Translator!
Total Monitors: admin.statistics.group.monitors Become a Translator!
Total Authors: admin.statistics.group.authors Become a Translator!
Theme management admin.themes.title Become a Translator!
Theme admin.themes.theme Become a Translator!
Description admin.themes.description Become a Translator!
CSS image directory admin.themes.imageDir Become a Translator!
Current default theme admin.themes.defaultTheme Become a Translator!
Remove admin.themes.remove Become a Translator!
Edit admin.themes.edit Become a Translator!
Add/Edit theme admin.themes.addNew Become a Translator!
Name admin.themes.name Become a Translator!
Make this theme the server default admin.themes.makeThemeDefault Become a Translator!
Make default admin.themes.makeDefault Become a Translator!
Are you sure you want to delete this theme? admin.themes.deleteConfirm Become a Translator!
Please enter a new unused theme name, or click the edit icon to edit. admin.themes.nameAlreadyExists Become a Translator!
Your passwords does not match. error.password.mismatch Become a Translator!
Password cannot be empty. error.password.empty Become a Translator!
Force password change admin.user.change.password Become a Translator!
must be less than 25 characters label.password.max.length Become a Translator!
Use internal SMTP server config.use.internal.smtp.server Become a Translator!
Email label.email Become a Translator!
Clone lessons title.clone.lessons Become a Translator!
OK label.ok Become a Translator!
Clone lessons for {0} title.clone.lessons.for Become a Translator!
Choose course to clone lessons from title.choose.group Become a Translator!
Choose label.choose Become a Translator!
Select lessons title.select.lessons Become a Translator!
Select staff title.select.staff Become a Translator!
Add all monitors in this course to each lesson? message.add.all.monitors Become a Translator!
Configure staff label.configure.staff Become a Translator!
Select learners title.select.learners Become a Translator!
Add all learners in this course to each lesson? message.add.all.learners Become a Translator!
Configure learners label.configure.learners Become a Translator!
Clone label.clone Become a Translator!
Cloned {0} lessons. message.cloned.lessons Become a Translator!
There are no lessons to clone. message.no.lessons Become a Translator!
Check the box for each lesson to clone it. message.check.to.clone.lesson Become a Translator!
No lesson description message.no.lesson.description Become a Translator!
This course has no learners! Please add some via the Add/Remove users screen. message.no.learners Become a Translator!
Check the box of each learner to add to each of the new lessons. message.check.to.add.learner Become a Translator!
This course has no monitors! Please add some via the Add/Remove users screen. message.no.monitors Become a Translator!
Check the box of each monitor to add as staff to each of the new lessons. message.check.to.add.monitor Become a Translator!
Return to course label.return.to.group Become a Translator!
Timezone management admin.timezone.title Become a Translator!
Available timezones admin.timezone.available.timezones Become a Translator!
Select the timezones you want the users for choose from. The server timezone is: {0} admin.timezone.select.timezones.you.want.users.choose Become a Translator!
Select admin.timezone.select Become a Translator!
Time zone ID admin.timezone.time.zone.id Become a Translator!
Raw offset (Hours : Minutes) admin.timezone.raw.offset Become a Translator!
DST offset (Minutes) admin.timezone.dst.offset Become a Translator!
Display name admin.timezone.display.name Become a Translator!
Enable Flash for learner window admin.user.enable.flash.for.learner.window Become a Translator!
Time Zone admin.user.time.zone Become a Translator!
Show "All my lessons" link in User's profile config.show.all.my.lesson.link Become a Translator!
must be at least {0} characters long label.password.min.length Become a Translator!
Server timezone management admin.servertimezone.server.timezone.management Become a Translator!
Server timezone management admin.servertimezone.title Become a Translator!
Please, select server timezone admin.servertimezone.select.server.timezone Become a Translator!
Raw offset: {0} admin.servertimezone.raw.offset Become a Translator!
DST offset: {0} admin.servertimezone.dst.offset Become a Translator!
Name: {0} admin.servertimezone.name Become a Translator!
Select admin.servertimezone.select Become a Translator!
Enable profile editing config.profile.edit.enable Become a Translator!
Enable partial profile editing (only email and contact number can be changed) config.profile.partial.edit.enable Become a Translator!
Lesson finish callback URL sysadmin.lessonFinishUrl Become a Translator!
Display a print button when the lesson is completed config.display.print.button Become a Translator!
Enable remote server user registration config.server2server.registration.enable Become a Translator!
Enable notifications admin.enable.course.notifications Become a Translator!
Cacheable entities cache.entries.title2 Become a Translator!
Listed below are cacheable classes and collections. This keeps certain common objects in memory to speed up LAMS. It is managed automatically and should not require any intervention. However, if the system appears to be keeping "old values" e.g. an old first name, try clearing all the nodes in the cache. Once cleared, LAMS will reload the objects from the database. cache.explanation4 Become a Translator!
Clear all cached objects cache.button.remove.all Become a Translator!
Objects bound with entity name {0} were removed cache.removed Become a Translator!
All cached objects were removed cache.removed.all Become a Translator!
Number of failed logins before locking account config.failed.attempts Become a Translator!
Add/edit new signup page Admin add edit signup page Become a Translator!
Signup pages Admin signup title Become a Translator!
Course Admin group Become a Translator!
Add to lessons? Admin lessons Become a Translator!
Add as staff/monitor? Admin staff Become a Translator!
Course Key Admin course key Become a Translator!
Confirm course key Admin confirm course key Become a Translator!
Description Admin description txt Become a Translator!
Disabled? Admin disable option Become a Translator!
Path to sign up Admin context path Become a Translator!
Submit Admin submit Become a Translator!
Actions Admin actions Become a Translator!
Course access code Admin group code Become a Translator!
Added on Admin added on Become a Translator!
Add a new signup page Admin add new signup page Become a Translator!
List of signup pages Admin list signup pages Become a Translator!
Course keys did not match Error course keys unequal Become a Translator!
This URL context is taken Error context exists Become a Translator!
Add unique suffix when importing Learning Designs config.authoring.suffix Become a Translator!
Name cannot contain any of these characters < > ^ * @ % $ error.name.invalid.characters Become a Translator!
Display login tab as default admin.login.tab Become a Translator!
First name contains invalid characters error.firstname.invalid.characters Become a Translator!
Last name contains invalid characters error.lastname.invalid.characters Become a Translator!
Username can only contain alphanumeric characters and no spaces error.username.invalid.characters Become a Translator!
User data validation config.header.user.validation Become a Translator!
Enforce username validation (only alphanumeric, hyphen (-), underscore (_), period (.), at sign (@) and single quote (') allowed) config.user.validation.username Become a Translator!
Enforce first and last name validation (only letters, hypen (-), space ( ) and single quote (') characters allowed) config.user.validation.first.last.name Become a Translator!
Enforce properly formatted emails config.user.validation.emails Become a Translator!
Configuration cache refresh interval (minutes) config.cache.refresh Become a Translator!
Login request time to live should be a positive number. error.login.request.ttl.negative Become a Translator!
Time to live for integration requests (in minutes) sysadmin.login.request.ttl Become a Translator!
Enforce time limitation for integration requests sysadmin.login.request.ttl.enable Become a Translator!
Manage tool groups tool.groups.open.button Become a Translator!
Assign tools to groups for later use in Authoring tool.groups.open.button.tooltip Become a Translator!
Tool groups management tool.groups.dialog.title Become a Translator!
Manage groups by dragging and dropping tools tool.groups.dialog.instructions Become a Translator!
Add group tool.groups.add.group.button Become a Translator!
Remove group tool.groups.remove.group.button.tooltip Become a Translator!
Untitled tool.groups.group.default.name Become a Translator!
Are you sure you want to remove this group? tool.groups.remove.confirm Become a Translator!
A group name can not be blank tool.groups.group.name.error Become a Translator!
Error while saving groups tool.groups.save.error Become a Translator!
Enable live edit config.live.edit Become a Translator!
Default theme config.default.theme Become a Translator!
External groups URL sysadmin.extGroupsUrl Become a Translator!
Server configuration server.config.title Become a Translator!
Server monitoring server.monitor.title Become a Translator!
User and course configuration user.course.title Become a Translator!
Change password admin.user.changePassword Become a Translator!
Logged in users sysadmin.maintain.session Become a Translator!
Login sysadmin.maintain.session.login Become a Translator!
Session ID sysadmin.maintain.session.id Become a Translator!
Unable to delete portrait. See error file for details error.portrait.removal.failed Become a Translator!
Delete portrait label.delete.portrait Become a Translator!
Select file to import button.select.importfile Become a Translator!
Uploaded file must be an Excel file and not exceed size of {0} label.upload.info Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size: {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
File is not an Excel .xls file. error.attachment.not.xls Become a Translator!
Delete sysadmin.maintain.session.delete Become a Translator!
Display learner's portrait in a progress bar config.display.portrait Become a Translator!
Reset password for course members admin.org.password.change.title Become a Translator!
Creation date admin.organisation.create.date Become a Translator!
Event (Audit) Log label.event.log Become a Translator!
Password reset admin.org.password.change.button Become a Translator!
Authors/monitors admin.org.password.change.is.staff Become a Translator!
Students admin.org.password.change.is.learner Become a Translator!
Generate new password admin.org.password.change.generate Become a Translator!
Email new password admin.org.password.change.email Become a Translator!
Force change password after login admin.org.password.change.force Become a Translator!
Enter own password or generate one admin.org.password.change.custom Become a Translator!
Login admin.org.password.change.grid.login Become a Translator!
Name admin.org.password.change.grid.name Become a Translator!
Email admin.org.password.change.grid.email Become a Translator!
Error while loading users into grid admin.org.password.change.grid.error.load Become a Translator!
Change password for admin.org.password.change.choose Become a Translator!
Change password admin.org.password.change.submit Become a Translator!
Authors/monitors password admin.org.password.change.error.prefix.staff Become a Translator!
Authors/monitors password admin.org.password.change.error.prefix.learners Become a Translator!
Passwords successfully changed admin.org.password.change.success Become a Translator!
LAMS password change admin.org.password.change.email.subject Become a Translator!
Your password has been changed to: {0}\n\n-- email sent automatically by LAMS admin.org.password.change.email.body Become a Translator!
Topic label.event.topic Become a Translator!
Enable Kumalive config.allow.kumalive Become a Translator!
Type of Event label.event.type Become a Translator!
Select topic... label.select.topic Become a Translator!
Select type... label.select.type Become a Translator!
Date label.date Become a Translator!
Between dates label.between.dates Become a Translator!
Lesson: {0} ({1}) label.lesson.with.name Become a Translator!
Activity: {0} ({1}) label.activity.with.name Become a Translator!
Learning Design Created label.type.teacher.learning.design.create Become a Translator!
Lesson Created label.type.teacher.lesson.create Become a Translator!
Lesson Started label.type.teacher.lesson.start Become a Translator!
Lesson State Changed label.type.teacher.lesson.change.state Become a Translator!
Activity Started label.type.learner.activity.start Become a Translator!
Activity Finished label.type.learner.activity.finish Become a Translator!
Lesson Complete label.type.learner.lesson.complete Become a Translator!
Mark Submitted label.type.learner.lesson.mark.submit Become a Translator!
Activity Edited label.type.activity.edit Become a Translator!
Learner Force Completed label.type.force.complete Become a Translator!
Organisation or User Changed label.type.user.org.admin Become a Translator!
Sysadmin Logged In As label.type.login.as Become a Translator!
Password Change label.type.password.change Become a Translator!
Action Attempted With Wrong Roles label.type.role.failure Become a Translator!
Account Locked label.type.account.locked Become a Translator!
Notification label.type.notification Become a Translator!
Mark Updated label.type.mark.updated Become a Translator!
Mark Released label.type.mark.released Become a Translator!
Learner's Entry Modified label.type.learner.content.updated Become a Translator!
Learner's Entry Shown/Hidden label.type.learner.content.show.hide Become a Translator!
Unknown label.type.unknown Become a Translator!
Lesson label.area.lesson Become a Translator!
Security label.area.security Become a Translator!
Notification label.area.notification Become a Translator!
Marks label.area.marks Become a Translator!
Learner Entry label.area.learner.content Become a Translator!
Unknown label.area.unknown Become a Translator!
Changes Made By audit.change.made.by Become a Translator!
Changes Made To audit.change.made.to Become a Translator!
Delete all lessons admin.delete.lessons Become a Translator!
You are about to PERMANENTLY delete ALL lessons from course "{0}". Are you ABSOLUTELY sure that you want to do this? There will be no turning back! msg.delete.all.lesson.confirm.1 Become a Translator!
ALL lessons will be deleted, including active ones with learners in them. NO lessons will be left in the course. Are you sure you want to continue? msg.delete.all.lesson.confirm.2 Become a Translator!
Error while deleting course lessons lessons msg.delete.all.lesson.error Become a Translator!
Number of remaining / total lessons: label.delete.all.lesson.count Become a Translator!
Deleting... label.delete.all.lesson.progress Become a Translator!
Delete all lessons from course sysadmin.lesson.delete.title Become a Translator!
Minor changes are meant to be wording changes that do not affect the meaning of the policy. If this option is not checked, then a new version of the policy will be created and users will be required to consent to this new policy version. label.policy.minor.change.hint Become a Translator!
Select a country label.select.country Become a Translator!
Country is required. error.country.required Become a Translator!
Policies and consents admin.policies.title Become a Translator!
Add/edit new policy admin.add.edit.policy Become a Translator!
Name label.name Become a Translator!
Policy type label.policy.type Become a Translator!
Policy status label.policy.status Become a Translator!
Version label.version Become a Translator!
Last modified label.last.modified Become a Translator!
Consents label.consents Become a Translator!
Add a new policy label.add.new.policy Become a Translator!
An active policy will require consent from new users. Existing users will need to consent to this policy on their next log in. label.policy.status.hint Become a Translator!
Active label.policy.status.active Become a Translator!
Inactive label.policy.status.inactive Become a Translator!
Site policy label.policy.type.site Become a Translator!
Privacy policy label.policy.type.privacy Become a Translator!
Third party policy label.policy.type.third.party Become a Translator!
Other policy label.policy.type.other Become a Translator!
Summary label.summary Become a Translator!
Full policy label.full.policy Become a Translator!
View previous versions label.view.previous.versions Become a Translator!
Activate label.activate Become a Translator!
Deactivate label.deactivate Become a Translator!
Minor change label.minor.change Become a Translator!
Policy consents label.policy.consents Become a Translator!
Consented? label.consented Become a Translator!
Consented on label.consented.on Become a Translator!
User consents label.user.consents Become a Translator!
Full name label.user.full.name Become a Translator!
Tool Marks Released label.type.tool.mark.released Become a Translator!
Created on admin.user.create.date Become a Translator!
Require email verification? admin.email.verify Become a Translator!
(a verification email will be send before user can log in for the first time) admin.email.verify.desc Become a Translator!
SMTP port config.smtp.port Become a Translator!
SMTP authentication security config.smtp.auth.security Become a Translator!
Country config.server.country Become a Translator!
Enable "Forgot your password" link at the login page config.enable.forgot.your.password.link Become a Translator!
Display activity scores on completion sysadmin.lesson.gradebook.complete Become a Translator!
Enable Live Edit sysadmin.lesson.liveedit Become a Translator!
Enable lesson notifications sysadmin.lesson.notification Become a Translator!
Allow learners to see who is online sysadmin.lesson.presence Become a Translator!
Enable Instant Messaging sysadmin.lesson.im Become a Translator!
Learners always start from the first activity sysadmin.lesson.force.restart Become a Translator!
Learners can restart the lesson sysadmin.lesson.allow.restart Become a Translator!
Lesson default settings sysadmin.lesson.default Become a Translator!
Enable profile portrait editing config.enable.portrait.editing Become a Translator!
Outcomes management admin.outcome.title Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Name sysadmin.maintain.session.name Become a Translator!
Enable antivirus scanning on files upload config.av.enable Become a Translator!
ClamAV server host config.av.host Become a Translator!
ClamAV server port config.av.port Become a Translator!
User login label.type.login Become a Translator!
User logout label.type.logout Become a Translator!
Configuration change label.type.config.change Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
Use alternative parameter name "lis_person_sourcedid" to get user id sysadmin.alternative.user.id.name Become a Translator!
Privacy settings config.header.privacy.settings Become a Translator!
Groupings: only display names for learners within own group config.restricted.displaying.user.names.in.groupings Become a Translator!
logged in users sysadmin.maintain.session.count Become a Translator!
Antivirus config.header.antivirus Become a Translator!
Enable QTI question import/export config.qb.qti.enable Become a Translator!
Enable Word question import config.qb.word.enable Become a Translator!
Allow creating custom collections config.qb.collections.create.enable Become a Translator!
Allow question transfer between collections config.qb.collections.transfer.enable Become a Translator!
Force read-only access for monitors config.qb.monitors.read.only Become a Translator!
Minimum test participant number to calculate question indexes config.qb.stats.min.participants Become a Translator!
Percent of participants in top/bottom performers group (default: 27) config.qb.stats.group.size Become a Translator!
Allow question manual merging config.qb.merge.enable Become a Translator!
Question bank config.header.qb Become a Translator!
Redirect user after logout to the following URL sysadmin.logoutUrl Become a Translator!
Last access sysadmin.maintain.session.access Become a Translator!
Started on: sysadmin.maintain.session.created Become a Translator!
Enable collapsing of subcourses config.enable.collapsing.subcourses Become a Translator!
Enable quick add of learning outcomes in authoring config.learning.outcome.add.enable Become a Translator!
Questions merged label.type.questions.merged Become a Translator!
Question bank label.area.question.bank Become a Translator!
Are you sure you want to delete this LTI consumer? label.manage.tool.consumers.delete Become a Translator!
Are you sure you want to to delete this integrated server? sysadmin.server.delete Become a Translator!
Course settings admin.course.settings Become a Translator!
Course managers can admin.course.managers.can Become a Translator!