Module: LAMS Administration for Welsh United Kingdom

Module Information

Module Name: LAMS Administration
Description: User and group management, Server configuration settings, etc
Output: java
Type: core
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 11/08/06 01:31 AM
% translated: 27.92% (184 out of 659)

Translated Labels

English Welsh Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: You do not have the required privileges to perform this action. Nid oes hawl gennych wneud hyn. 02/08/07 03:02 AM Kristian Besley Become a Translator!
Monitor Monitor 02/07/07 04:21 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Assign roles Neilltuo Rôl 02/05/07 09:51 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Removed users will also be removed from subcourse. Bydd defnyddwyr sydd wedi'u dileu hefyd yn cael eu dileu o'r is-grwpiau. 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Show all users Dangos pob defnyddiwr 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Cancel Canslo 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Search Chwilio 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Enable Galluogi 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Disable Analluogi 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: LAMS Admin Cynnal LAMS 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Maintain login page Cynnal tudalen mewngofnodi 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Maintain integrated servers Cynnal gweinyddwyr integredig 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Edit integrated server Golygu gweinydd integredig 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Id ID 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Key Allwedd 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Name Enw 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Description Disgrifiad 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Prefix Rhagddodiad 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Disabled Wedi'i analluogi 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Course Sefydliad 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: User information URL URL Gwybodaeth Defnyddiwr 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Timeout URL URL Terfyn Amser 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
integrated server(s) in total Gweinydd(wyr) integredig llwyr 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Name Enw 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Add new server Ychwanegu Gweinydd Newydd 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Create one Creu un newydd 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Please select... Dewiswch.... 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Update login page text: Diweddaru'r testun dan y logo ar y dudalen mewngofnodi: 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
System Administration Gweinyddu System 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Edit configuration settings Golygu Gosodiadau Ffurfweddiad 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Delete old temporary files Dileu hen ffeiliau dros dro 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Job list Rhestr Waith 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
List scheduled jobs in Quartz queue Rhestru gwaith rhestredig yn y ciw Quartz 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Edit default tool content Golygu Cynnwys Offer Rhagosodedig 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Maintain LAMS cache Cynnal LAMS Cache 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Cache management Rheoli Cache 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Cache nodes Nodau Cache 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Listed below are the current nodes in the cache. This keeps certain common objects in memory to speed up LAMS. It is managed automatically and should not require any intervention. However, if the system appears to be keeping "old values" e.g. an old first name, try clearing all the nodes in the cache. Once cleared, LAMS will reload the objects from the database. Rhestrir isod y nodau cyfredol yn y cache. Mae'n cadw rhai gwrthrychau cyffredin yn y cof i gyflymu LAMS. Fe'i rheolir yn awtomatig ac ni ddylai fod angen ymyrryd ag ef. Ond os yw'n ymddangos bod y system yn cadw'r ''hen werthoedd'' e.e. hen enw cyntaf, ceisiwch glirio'r holl nodau yn y cache. Ar ôl eu clirio, bydd LAMS yn ail-lwytho'r gwrthrychau o'r gronfa ddata. 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Warning: Removing nodes will reduce the performance of the LAMS server. After a while, the cache will build up again and LAMS will run as usual. Rhybudd: Bydd dileu nodau yn lleihau perfformiad y gweinydd LAMS. Ar ôl ychydig, bydd y cache yn adeiladu eto a bydd LAMS yn rhedeg fel arfer. 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Warning: If you remove a node, you will remove the node and all its child nodes. Rhybudd: Bydd dileu nodau yn lleihau perfformiad y gweinydd LAMS. Ar ôl ychydig, bydd y cache yn adeiladu eto a bydd LAMS yn rhedeg fel arfer. 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Remove Symud 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Key Allwedd 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Value Gwerth 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Are you sure you want to delete this account? Ydych chi'n siŵr eich bod eisiau dileu'r cyfrif hwn? 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
This page contains a list of installed tools. Mae'r dudalen hon yn cynnwys rhestr o offer wedi'u gosod. 01/15/07 07:37 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Changes to a tool's content using this screen will affect the tool's default appearance for all authors. Bydd newidiadau i gynnwys offeryn sy'n defnyddio'r sgrin hon yn effeithio ar ymddangosiad rhagosodedig yr offeryn i bob awdur. 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Note that you cannot upload files to a tool's default content, only edit the default text. Sylwch ni allwch lwytho i fyny ffeiliau i gynnwys rhagosodedig offeryn, dim ond golygu'r testun rhagosodedig. 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
You must assign at least one role. Rhaid i chi neilltuo o leiaf un rôl. 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
You must assign at least one role for each user. Rhaid i chi neilltuo o leiaf un rôl ar gyfer pob defnyddiwr. 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Active Gweithredol 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Hidden Cudd 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Archived Wedi'i archifo 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Removed Wedi'i ddileu 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: User management Rheoli Defnyddiwr 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: User entry Cofnod Defnyddiwr 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
User ID ID Defnyddiwr 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Login Mewngofnodi 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Password Cyfrinair 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Confirm password Cadarnhau Cyfrinair 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Title Teitl 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: First name Enw Cyntaf 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Last name Enw Olaf 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Address line 1 Cyfeiriad Llinell 1 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Address line 2 Cyfeiriad Llinell 2 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Oops! An unexpected exception thrown by the system. Contact your system administrator. Wps! Eithriad annisgwyl wedi codi gan y system. Cysylltwch â'ch Gweinyddwr System. 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Invalid course Id. {0} ID Sefydliad Annilys. {0} 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Invalid operation for this type of course. Gweithrediad annilys ar gyfer y math hwn o sefydliad. 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Name is required. Enw yn ofynnol. 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Login is required. Mewngofnodi yn ofynnol. 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Login is already taken. {0} Mewngofnodi eisoes wedi'i gymryd. {0} 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Password is required. Cyfrinair yn ofynnol. 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
You are not authorised to do this. Nid ydych wedi'ch awdurdodi i wneud hyn. 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Your new password does not match. Nid yw'ch cyfrinair newydd yn cyfateb. 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Your old password is not correct. Nid yw'ch hen gyfrinair yn gywir. 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
The file you uploaded looks not an image. An image file usually has .jpg, .gif, .png or .bmp extension. Nid yw'r ffeil rydych wedi'i llwytho i fyny yn edrych fel delwedd. Fel arfer mae estyniad .jpg, .gif, .png or .bmp gan ffeil ddelwedd. 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
The file size exceeds the maximum 4096k limit. Mae maint y ffeil yn fwy na'r terfyn mwyaf sef 4096k. 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Delete Dileu 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Address line 3 Cyfeiriad Llinell 3 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
City Dinas 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
You need to have the sys admin role to do this. Rhaid i chi gael rôl y gweinyddwr system i wneud hyn. 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
State Talaith 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Postcode Cod post 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
You need to assign at least one role. Rhaid i chi neilltuo o leiaf un rôl. 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Country Gwlad 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Changed {0} for course: {1} from: {2} to: {3} Wedi newid {0} ar gyfer sefydliad: {1} o: {2} i: {3} 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Created course: {0} of type: {1} Sefydliad wedi'i greu: {0} o fath: {1} 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Disabled account userId: {0} ID defnyddiwr wedi'i analluogi: {0} 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Deleted userId: {0} ID defnyddiwr wedi'i ddileu: {0} 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Yes Ie 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
No Na 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Or Neu 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Jobs Swydd 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Job name Enw'r swydd 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Job start date Dyddiad dechrau'r swydd 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Job description Disgrifiad swydd 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Work phone Ffôn yn ystod y dydd 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Invalid User Id. ID Defnyddiwr annilys 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
First name is required. Enw cyntaf yn ofynnol 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Last name is required. Enw olaf yn ofynnol 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Email address is required. Cyfeiriad e-bost yn ofynnol 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Valid email address is required. Cyfeiriad e-bost dilys yn ofynnol 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
{0} is required. {0} yn ofynnol. 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
{0} is not unique. {0} ddim yn unigryw. 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
One or more roles are invalid. {0} Un rôl neu fwy yn annilys. {0} 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Failed to add user. Ychwanegu defnyddiwr wedi methu. 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Invalid authentication method. {0} Dull dilysu annilys. {0} 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Invalid locale. {0} Locale annilys. {0} 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: User/s marked with a '*' will be automatically added to the parent course with the same roles. Bydd defnyddiwr/wyr wedi'i/wedi'u marcio â '*' yn cael ei ychwanegu/eu hychwanegu yn awtomatig i'r prif grŵp gyda'r un rolau. 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
User will be added to {0}. Bydd defnyddiwr yn cael ei ychwanegu i {0}. 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
No results matched your query. Dim canlyniadau yn cyfateb â'ch ymholiad. 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: {0} users were added to course/subcourse. {0} defnyddiwr wedi'i ychwanegu'n llwyddiannus. 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
This user has lesson and/or sequence data associated with it and cannot be deleted. Mae gwers a/neu ddilyniant data yn gysylltiedig â'r defnyddiwr hwn ac ni ellir ei ddileu. 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: User account will be disabled instead, maintaining their data, but the account will be treated as deleted. Bydd y defnyddiwr yn cael ei analluogi yn lle hynny, gan gadw ei ddata, ond bydd y cyfrif yn cael ei drin fel cyfrif sydd wedi'i ddileu. 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: It will not appear in course/subcourse lists, nor will the user be able to login. Ni fydd yn ymddangos mewn rhestrau grŵp/is-grŵp, ac ni fydd y defnyddiwr yn gallu mewngofnodi. 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
You can enable the user account again by editing the user's profile. Gallwch alluogi'r cyfrif defnyddiwr eto trwy olygu proffil y defnyddiwr. 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Home phone Ffôn yn ystod yr hwyr 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
User has no associated data and can be safely removed. Nid oes unrhyw ddata cysylltiedig gan y defnyddiwr ac mae modd ei ddileu yn ddiogel. 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Mobile phone Ffôn symudol 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Fax Ffacs 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Email E-bost 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Roles Rolau 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Manage users Rheoli Defnyddwyr 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Delete Dileu Defnyddiwr 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Add/Remove users Ychwanegu/Dileu Defnyddwyr 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Create user Creu Defnyddiwr Newydd 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Find users Canfod Defnyddwyr 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Edit user details Golygu Manylion Defnyddiwr 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Disable user Analluogi Defnyddiwr 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Actions Gweithrediadau 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Import users Mewnforio Defnyddwyr 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: List disabled accounts Rhestru Defnyddwyr Wedi'u Hanalluogi 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: File Taenlen Excel 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
spreadsheet taenlen 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Download the template Llwytho i lawr y templed 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Author Awdur 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Author Admin Gweinyddwr Awdur 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Course Manager Rheolwr Grŵp 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Learner Dysgwr 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
System Admin Gweinyddwr System 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Member of Aelod o 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
With roles Gyda rolau 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Course/Subcourse management Rheoli Grŵp/Is-grŵp 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Course/Subcourse entry Cofnod Grŵp/Is-grŵp 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Name Enw 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Code Cod 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Description Disgrifiad 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Status Statws 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: can add new users Gall Gweinyddwyr Grŵp ychwanegu defnyddwyr newydd 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: can browse all users in the system Gall Gweinyddwyr Grŵp bori'r holl ddefnyddwyr yn y system 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: can change status of course Gal Gweinyddwyr Grŵp newid statws cwrs 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Course/Subcourse Grŵp/Is-grŵp 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Course Grŵp 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Subcourse Is-grŵp 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Manage courses Rheoli Grwpiau 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Manage subcourses Rheoli Is-grwpiau 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Create subcourse Creu Is-grŵp Newydd 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Create course Creu Grŵp Newydd 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Manage global roles Rheoli Rolau Byd-eang 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
No. Na. 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
In Mewn 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Oops! Wps! 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Save Cadw 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Create Creu 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Edit Golygu 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Reset Ailosod 01/15/07 07:38 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: The course_id of this course is organisation_id y grŵp hwn yw 01/15/07 08:17 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: The course_id of this subcourse is organisation_id yr is-grŵp hwn yw 01/15/07 08:17 AM Kristian Besley Become a Translator!
Locale Iaith 02/05/07 09:48 AM Kristian Besley Become a Translator!
Global roles Rolau drwyddi 01/22/07 08:08 AM Kristian Besley Become a Translator!
Import Mewnforio 01/22/07 08:08 AM Kristian Besley Become a Translator!
Use this screen to bulk import users using an Excel spreadsheet. Defnyddiwch y sgrin hon i swmp-fewnforio defnyddwyr gan ddefnyddio taenlen Excel. 01/22/07 08:08 AM Kristian Besley Become a Translator!
In the spreadsheet, columns marked with a (*) are mandatory. Yn y daenlen, mae colofnau wedi'u marcio â (*) yn orfodol. 01/22/07 08:08 AM Kristian Besley Become a Translator!
Download the user template to create users. Llwythwch i lawr y templed defnyddiwr i greu defnyddwyr. 01/22/07 08:08 AM Kristian Besley Become a Translator!
Click the help icon above for more information. Cliciwch ar yr eicon cymorth uchod i gael mwy o wybodaeth. 01/22/07 08:08 AM Kristian Besley Become a Translator!
Results per page Canlyniadau fesul tudalen 01/22/07 08:08 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Download the roles template to add users to course/subcourse and assign their roles. Llwythwch i lawr y templed rolau i ychwanegu defnyddwyr at grwpiau/is-grwpiau a nodi eu rolau. 01/22/07 08:08 AM Kristian Besley Become a Translator!
User does not exist {0} Defnyddiwr ddim yn bodoli {0} 01/22/07 08:08 AM Kristian Besley Become a Translator!
{0} users were created successfully. {0} defnyddiwr wedi cael ei greu'n llwyddiannus. 01/22/07 08:08 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Learning library management Rheolaeth Llyfrgell Ddysgu 01/22/07 08:08 AM Kristian Besley Become a Translator!
learning libraries in total Cyfanswm llyfrgelloedd dysgu 01/22/07 08:08 AM Kristian Besley Become a Translator!
Title Teitl 01/22/07 08:08 AM Kristian Besley Become a Translator!
Description Disgrifiad 01/22/07 08:08 AM Kristian Besley Become a Translator!
Create time Creu amser 01/22/07 08:08 AM Kristian Besley Become a Translator!
Function Swyddogaeth 01/22/07 08:08 AM Kristian Besley Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Enable Kumalive config.kumalive.enable Become a Translator!
Encrypt password in browser Encrypt password from browser option from configuration screen. Become a Translator!
Users Heading users Become a Translator!
Remarks audit.remarks Become a Translator!
Live Edit label.type.live.edit Become a Translator!
No data found label.no.data.found Become a Translator!
You are about to permanently remove a course. Are you sure want to do this? msg.delete.organisation.confirm Become a Translator!
Old password must be entered label.password.old.must.entered Become a Translator!
Only these symbols are allowed label.password.symbols.allowed Become a Translator!
Password must follow the restrictions shown label.password.restrictions Become a Translator!
Password must contain label.password.must.contain Become a Translator!
at least 1 upper case letter label.password.must.ucase Become a Translator!
at least 1 number label.password.must.number Become a Translator!
at least 1 symbol label.password.must.symbol Become a Translator!
Delete old preview lessons sysadmin.batch.preview.lesson.delete Become a Translator!
Are you sure you want to delete all preview lessons? msg.cleanup.preview.lesson.confirm Become a Translator!
Error while deleting preview lessons msg.cleanup.preview.lesson.error Become a Translator!
Create lesson label.create.lesson Become a Translator!
Maintain LTI Tool Consumers label.manage.tool.consumers Become a Translator!
Edit tool consumer details label.edit.tool.consumer Become a Translator!
Add new tool consumer label.add.tool.consumer Become a Translator!
Secret sysadmin.serversecret Become a Translator!
LTI Tool Consumers(s) in total label.tool.consumers.count Become a Translator!
Show full error message (stack trace) config.stacktrace.error Become a Translator!
Number of preview/all lessons: label.cleanup.preview.lesson.count Become a Translator!
Deleting... label.cleanup.preview.lesson.progress Become a Translator!
Site name config.site.name Become a Translator!
The course or one of its subcourses still contains lessons. They need to be permanently deleted first. You will be redirected to a page where you can do it. msg.delete.organisation.delete.lessons.confirm Become a Translator!
Invalid theme error.theme.invalid Become a Translator!
Theme label.theme Become a Translator!
Must contain uppercase letter(s) config.password.uppercase Become a Translator!
{0} users in system. Label users in system Become a Translator!
Comma-separated list of monitor roles sysadmin.lti.consumer.monitor.roles Become a Translator!
Tool management Msg tool management Become a Translator!
Please wait while synchronisation completes... Msg ldap synchronise wait Become a Translator!
Minimum number of characters config.password.minimum.characters Become a Translator!
Enable two-factor authentication label.2FA.property.enable Become a Translator!
{0} files were deleted. Msg cleanup files deleted Become a Translator!
Warning: calculating the size of LAMS' temporary files may incur a performance hit on your server if it hasn't been cleaned out for a while. Msg cleanup warning Become a Translator!
Show warning when user's LAMS timezone does not match their computer/device. config.show.timezone.warning Become a Translator!
unknown Label unknown Become a Translator!
Depending on your server's file system, the actual space occupied may differ from the above. Msg cleanup actual space Become a Translator!
It's recommended to leave at least 1 day of temporary files in order not to remove anything that's currently in use. Msg cleanup recommended Become a Translator!
Delete temporary files older than this number of days Label cleanup delete Become a Translator!
Learner role map LDAP learner map attribute on configuration screen. Become a Translator!
Can join joint lessons Label can join joint lessons Become a Translator!
Can offer joint lessons Label can offer joint lessons Become a Translator!
Couldn't write value of {0} to {1}, please check your {2} configuration. Error cant write login jsp Become a Translator!
Login as Label login as Become a Translator!
Import courses Import Groups page title Become a Translator!
Import results Heading for the import results pages (e.g. for import users, import groups, etc). Become a Translator!
Organisation ID Table heading for the organisation id column (group import page) Become a Translator!
Use this screen to bulk import courses and subcourses using an Excel spreadsheet. Import groups introduction text Become a Translator!
When creating a course, make sure the row above it is empty. When creating a subcourse, place it directly under it's parent course. Import groups instructions Become a Translator!
Download the courses template to create courses and subcourse. Import groups message for downloading the template file. Become a Translator!
Please wait... Message displayed during upload (of users, groups, etc) if the spreadsheets are very large. Become a Translator!
Tool management Sysadmin tool management Become a Translator!
LDAP configuration Sysadmin ldap configuration Become a Translator!
Synchronise Label synchronise Become a Translator!
There are {0} LDAP users in LAMS. Msg num ldap users Become a Translator!
This feature allows you to synchronise LAMS' database with your LDAP server. This includes updating existing users' profile and adding them to the LAMS course which matches their attributes. Msg ldap synchronise intro Become a Translator!
Note that this process may take some time depending on the number of users contained in your LDAP tree; it's best to perform this operation when the LAMS server will not be under load. Msg ldap synchronise warning Become a Translator!
Synchronise with LDAP Heading ldap synchronise Become a Translator!
...done! Msg done Become a Translator!
The following errors were encountered: Msg ldap synchronise errors Become a Translator!
LDAP server returned {0} users. Msg num search results users Become a Translator!
{0} user accounts were created in LAMS. Msg num created users Become a Translator!
{0} user accounts already existed in LAMS and were updated. Msg num updated users Become a Translator!
{0} user accounts were disabled in LAMS. Msg num disabled users Become a Translator!
System configuration Heading for the System entries on the Edit Configuration Page Become a Translator!
Email Heading for the Email related entries on the Edit Configuration Page Become a Translator!
Uploaded files Heading for the File Upload related entries on the Edit Configuration Page Become a Translator!
Chat server Heading for the Chat Server related entries on the Edit Configuration Page Become a Translator!
LDAP Heading for the LDAP related entries on the Edit Configuration Page Become a Translator!
LDAP attribute mapping Heading for the LDAP attribute related entries on the Edit Configuration Page Become a Translator!
Features Heading for the feature control entries on the Edit Configuration Page Become a Translator!
Look and feel Heading for the Look and Feel entries on the Edit Configuration Page Become a Translator!
Versions Heading for the Version entries on the Edit Configuration Page Become a Translator!
Server URL Server URL entry on configuration screen Become a Translator!
Server URL context path Server URL context path on configuration screen Become a Translator!
Version Display version on the configuration screen Become a Translator!
Temporary files directory Temporary directory entry on the configuration files screen. Become a Translator!
Must contain lowercase letter(s) config.password.lowercase Become a Translator!
EAR directory LAMS EAR directory location on the configuration screen Become a Translator!
SMTP server SMTP server setting on the configuration screen. Become a Translator!
LAMS support email LAMS Support Email setting on the configuration screen. Become a Translator!
Content repository directory Content Repository path on the configuration screen. Become a Translator!
Maximum upload size Maximum Upload File Size on configuration screen. Become a Translator!
Maximum large upload size Maximum Upload Large File Size on configuration screen. Become a Translator!
Maximum memory used when uploading Maximum Memory Size on configuration screen. Become a Translator!
Executable extensions Executable extensions on configuration screen. Become a Translator!
Inactive user timeout Inactive User Timeout on configuration screen. Become a Translator!
Cache debug listener Cache Debug Listener on configuration screen. Become a Translator!
Number of days to keep preview Cleanup of preview time on configuration screen. Become a Translator!
Authoring client version Authoring Client Version on configuration page Become a Translator!
Monitoring client version Monitoring Client Version on configuration page Become a Translator!
Learner client version Learner Client Version on configuration page Become a Translator!
Server version number Server Client Version on configuration page Become a Translator!
Locale Server locale/language on configuration screen. Become a Translator!
Locale page direction Server page direction on configuration screen. Become a Translator!
Language pack install date Language Pack Install Date on the configuration screen. Become a Translator!
Help URL Help URL on the configuration screen. Become a Translator!
Chat server domain Chat XMPP Domain on the configuration screen. Become a Translator!
Chat server conference Chat XMPP Conference on the configuration screen. Become a Translator!
Chat server admin username Chat XMPP admin username on the configuration screen. Become a Translator!
Chat server admin password Chat XMPP admin password on the configuration screen. Become a Translator!
Password policy config.header.password.policy Become a Translator!
Must contain at least a number config.password.numerics Become a Translator!
Allow direct lesson launch Allow direct lesson launch entry on the configuration page. Become a Translator!
Allow Live Edit Allow live edit option on the configuration page. Become a Translator!
Enable provisioning LDAP provisioning option on configuration page. Become a Translator!
LDAP server URL LDAP server URL on configuration page. Become a Translator!
Authentication mechanism Authentication Mechanism on configuration page. Become a Translator!
User's distinguished name prefix User's Distinguished Name Prefix on configuration page. Become a Translator!
User's distinguished name suffix User's Distinguished Name suffixes on configuration page. Become a Translator!
Security protocol LDAP security protocol on the configuration page. Become a Translator!
SSL certificate path SSL Certificate Path entry in configuration table Become a Translator!
SSL certificate password SSL Certificate Password entry in configuration table Become a Translator!
Course Manager role map LDAP group manager map on configuration screen. Become a Translator!
Search results page size LDAP search results size on configuration screen. Become a Translator!
{0} only accepts numeric characters Error message when a field is numeric. Become a Translator!
Monitor role map LDAP monitor map on configuration screen. Become a Translator!
Author role map LDAP author map on configuration screen. Become a Translator!
Update on login LDAP update on login on configuration screen. Become a Translator!
Course field map LDAP group field map on configuration screen. Become a Translator!
Only one course LDAP only one organisation option on configuration screen. Become a Translator!
{0} users in course. Label users in group Become a Translator!
Show Label show Become a Translator!
courses Label groups Become a Translator!
subcourses Label subgroups Become a Translator!
Manage Users of {0} Heading manage group users Become a Translator!
Learners Label learners Become a Translator!
Monitors Label monitors Become a Translator!
Authors Label authors Become a Translator!
Course Managers Label group managers Become a Translator!
Sysadmins Label sysadmins Become a Translator!
Author Administrators Label author admins Become a Translator!
{0} users. Label number of users Become a Translator!
Potential users Heading potential users Become a Translator!
{0} potential users. Label number of potential users Become a Translator!
Click a user to remove them. Msg click remove user Become a Translator!
Click a user to add them. Msg click add user Become a Translator!
Show all potential users. Msg show all potential users Become a Translator!
Next Label next Become a Translator!
Created user {0}, named {1} Audit user create Become a Translator!
Error processing spreadsheet row {0}: {1} Audit spreadsheet error Become a Translator!
Successfully imported {0} users. Audit successful user import Become a Translator!
Successfully imported {0} role memberships. Audit successful role import Become a Translator!
Successfully imported {0} organisations. Audit successful organisation import Become a Translator!
Allow forgot password email link in front page? Config forgot password allow email Become a Translator!
Email address from which the forgotten password emails will be sent Config forgot password email Become a Translator!
Custom tab URL Title for Edit Configuration page for the custom tab's URL Become a Translator!
Custom tab title Title for Edit Configuration page for the custom tab's heading Become a Translator!
Authoring screen size Config authoring screen size Become a Translator!
Monitor screen size Config monitor screen size Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
Learner screen size Config learner screen size Become a Translator!
System Admin screen size Config admin screen size Become a Translator!
at least 1 lower case letter label.password.must.lcase Become a Translator!
Tool label.tool Become a Translator!
Tool version label.tool.version Become a Translator!
Database version label.database.version Become a Translator!
Default theme config.default.html.theme Become a Translator!
Number of minutes to lock account for config.lock.out.time Become a Translator!
Must contain at least one symbol(s) config.password.symbols Become a Translator!
Search filter config.ldap.search.filter Become a Translator!
SMTP user config.smtp.user Become a Translator!
SMTP password config.smtp.password Become a Translator!
Base distinguished name config.ldap.base.dn Become a Translator!
Bind user distinguished name config.ldap.bind.user.dn Become a Translator!
Bind user password config.ldap.bind.user.password Become a Translator!
Authentication method admin.user.authentication.method Become a Translator!
Media server config.header.red5 Become a Translator!
Media server URL config.red5.server.url Become a Translator!
Media server recordings URL config.red5.recordings.url Become a Translator!
Enable Gradebook for learners admin.gradebook.learner.enable Become a Translator!
Enable single activity lessons config.authoring.single.activity Become a Translator!
Allow direct access to main LAMS page for integration learners. config.allow.direct.access.for.integration.learners Become a Translator!
External server URL External Server URL Become a Translator!
Server statistics admin.statistics.title Become a Translator!
Overall statistics admin.statistics.overall Become a Translator!
Total users: admin.statistics.totalUsers Become a Translator!
Total courses: admin.statistics.groups Become a Translator!
Total subcourses: admin.statistics.subGroups Become a Translator!
Total learning designs: admin.statistics.learningDesigns Become a Translator!
Total lessons: admin.statistics.lessons Become a Translator!
Total activities: admin.statistics.activities Become a Translator!
Total completed activities: admin.statistics.completedActivities Become a Translator!
Statistics by course admin.statistics.title.byGroup Become a Translator!
Total Learners: admin.statistics.group.learners Become a Translator!
Total Monitors: admin.statistics.group.monitors Become a Translator!
Total Authors: admin.statistics.group.authors Become a Translator!
Theme management admin.themes.title Become a Translator!
Theme admin.themes.theme Become a Translator!
Description admin.themes.description Become a Translator!
CSS image directory admin.themes.imageDir Become a Translator!
Current default theme admin.themes.defaultTheme Become a Translator!
Remove admin.themes.remove Become a Translator!
Edit admin.themes.edit Become a Translator!
Add/Edit theme admin.themes.addNew Become a Translator!
Name admin.themes.name Become a Translator!
Make this theme the server default admin.themes.makeThemeDefault Become a Translator!
Make default admin.themes.makeDefault Become a Translator!
Are you sure you want to delete this theme? admin.themes.deleteConfirm Become a Translator!
Please enter a new unused theme name, or click the edit icon to edit. admin.themes.nameAlreadyExists Become a Translator!
Your passwords does not match. error.password.mismatch Become a Translator!
Password cannot be empty. error.password.empty Become a Translator!
Force password change admin.user.change.password Become a Translator!
must be less than 25 characters label.password.max.length Become a Translator!
Use internal SMTP server config.use.internal.smtp.server Become a Translator!
Email label.email Become a Translator!
Clone lessons title.clone.lessons Become a Translator!
OK label.ok Become a Translator!
Clone lessons for {0} title.clone.lessons.for Become a Translator!
Choose course to clone lessons from title.choose.group Become a Translator!
Choose label.choose Become a Translator!
Select lessons title.select.lessons Become a Translator!
Select staff title.select.staff Become a Translator!
Add all monitors in this course to each lesson? message.add.all.monitors Become a Translator!
Configure staff label.configure.staff Become a Translator!
Select learners title.select.learners Become a Translator!
Add all learners in this course to each lesson? message.add.all.learners Become a Translator!
Configure learners label.configure.learners Become a Translator!
Clone label.clone Become a Translator!
Cloned {0} lessons. message.cloned.lessons Become a Translator!
There are no lessons to clone. message.no.lessons Become a Translator!
Check the box for each lesson to clone it. message.check.to.clone.lesson Become a Translator!
No lesson description message.no.lesson.description Become a Translator!
This course has no learners! Please add some via the Add/Remove users screen. message.no.learners Become a Translator!
Check the box of each learner to add to each of the new lessons. message.check.to.add.learner Become a Translator!
This course has no monitors! Please add some via the Add/Remove users screen. message.no.monitors Become a Translator!
Check the box of each monitor to add as staff to each of the new lessons. message.check.to.add.monitor Become a Translator!
Return to course label.return.to.group Become a Translator!
Timezone management admin.timezone.title Become a Translator!
Available timezones admin.timezone.available.timezones Become a Translator!
Select the timezones you want the users for choose from. The server timezone is: {0} admin.timezone.select.timezones.you.want.users.choose Become a Translator!
Select admin.timezone.select Become a Translator!
Time zone ID admin.timezone.time.zone.id Become a Translator!
Raw offset (Hours : Minutes) admin.timezone.raw.offset Become a Translator!
DST offset (Minutes) admin.timezone.dst.offset Become a Translator!
Display name admin.timezone.display.name Become a Translator!
Enable Flash for learner window admin.user.enable.flash.for.learner.window Become a Translator!
Time Zone admin.user.time.zone Become a Translator!
Show "All my lessons" link in User's profile config.show.all.my.lesson.link Become a Translator!
must be at least {0} characters long label.password.min.length Become a Translator!
Server timezone management admin.servertimezone.server.timezone.management Become a Translator!
Server timezone management admin.servertimezone.title Become a Translator!
Please, select server timezone admin.servertimezone.select.server.timezone Become a Translator!
Raw offset: {0} admin.servertimezone.raw.offset Become a Translator!
DST offset: {0} admin.servertimezone.dst.offset Become a Translator!
Name: {0} admin.servertimezone.name Become a Translator!
Select admin.servertimezone.select Become a Translator!
Enable profile editing config.profile.edit.enable Become a Translator!
Enable partial profile editing (only email and contact number can be changed) config.profile.partial.edit.enable Become a Translator!
Lesson finish callback URL sysadmin.lessonFinishUrl Become a Translator!
Display a print button when the lesson is completed config.display.print.button Become a Translator!
Enable remote server user registration config.server2server.registration.enable Become a Translator!
Enable notifications admin.enable.course.notifications Become a Translator!
Cacheable entities cache.entries.title2 Become a Translator!
Listed below are cacheable classes and collections. This keeps certain common objects in memory to speed up LAMS. It is managed automatically and should not require any intervention. However, if the system appears to be keeping "old values" e.g. an old first name, try clearing all the nodes in the cache. Once cleared, LAMS will reload the objects from the database. cache.explanation4 Become a Translator!
Clear all cached objects cache.button.remove.all Become a Translator!
Objects bound with entity name {0} were removed cache.removed Become a Translator!
All cached objects were removed cache.removed.all Become a Translator!
Number of failed logins before locking account config.failed.attempts Become a Translator!
Add/edit new signup page Admin add edit signup page Become a Translator!
Signup pages Admin signup title Become a Translator!
Course Admin group Become a Translator!
Add to lessons? Admin lessons Become a Translator!
Add as staff/monitor? Admin staff Become a Translator!
Course Key Admin course key Become a Translator!
Confirm course key Admin confirm course key Become a Translator!
Description Admin description txt Become a Translator!
Disabled? Admin disable option Become a Translator!
Path to sign up Admin context path Become a Translator!
Submit Admin submit Become a Translator!
Actions Admin actions Become a Translator!
Course access code Admin group code Become a Translator!
Added on Admin added on Become a Translator!
Add a new signup page Admin add new signup page Become a Translator!
List of signup pages Admin list signup pages Become a Translator!
Course keys did not match Error course keys unequal Become a Translator!
This URL context is taken Error context exists Become a Translator!
Add unique suffix when importing Learning Designs config.authoring.suffix Become a Translator!
Name cannot contain any of these characters < > ^ * @ % $ error.name.invalid.characters Become a Translator!
Display login tab as default admin.login.tab Become a Translator!
First name contains invalid characters error.firstname.invalid.characters Become a Translator!
Last name contains invalid characters error.lastname.invalid.characters Become a Translator!
Username can only contain alphanumeric characters and no spaces error.username.invalid.characters Become a Translator!
User data validation config.header.user.validation Become a Translator!
Enforce username validation (only alphanumeric, hyphen (-), underscore (_), period (.), at sign (@) and single quote (') allowed) config.user.validation.username Become a Translator!
Enforce first and last name validation (only letters, hypen (-), space ( ) and single quote (') characters allowed) config.user.validation.first.last.name Become a Translator!
Enforce properly formatted emails config.user.validation.emails Become a Translator!
Configuration cache refresh interval (minutes) config.cache.refresh Become a Translator!
Login request time to live should be a positive number. error.login.request.ttl.negative Become a Translator!
Time to live for integration requests (in minutes) sysadmin.login.request.ttl Become a Translator!
Enforce time limitation for integration requests sysadmin.login.request.ttl.enable Become a Translator!
Manage tool groups tool.groups.open.button Become a Translator!
Assign tools to groups for later use in Authoring tool.groups.open.button.tooltip Become a Translator!
Tool groups management tool.groups.dialog.title Become a Translator!
Manage groups by dragging and dropping tools tool.groups.dialog.instructions Become a Translator!
Add group tool.groups.add.group.button Become a Translator!
Remove group tool.groups.remove.group.button.tooltip Become a Translator!
Untitled tool.groups.group.default.name Become a Translator!
Are you sure you want to remove this group? tool.groups.remove.confirm Become a Translator!
A group name can not be blank tool.groups.group.name.error Become a Translator!
Error while saving groups tool.groups.save.error Become a Translator!
Enable live edit config.live.edit Become a Translator!
Default theme config.default.theme Become a Translator!
External groups URL sysadmin.extGroupsUrl Become a Translator!
Server configuration server.config.title Become a Translator!
Server monitoring server.monitor.title Become a Translator!
User and course configuration user.course.title Become a Translator!
Change password admin.user.changePassword Become a Translator!
Logged in users sysadmin.maintain.session Become a Translator!
Login sysadmin.maintain.session.login Become a Translator!
Session ID sysadmin.maintain.session.id Become a Translator!
Unable to delete portrait. See error file for details error.portrait.removal.failed Become a Translator!
Delete portrait label.delete.portrait Become a Translator!
Select file to import button.select.importfile Become a Translator!
Uploaded file must be an Excel file and not exceed size of {0} label.upload.info Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size: {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
File is not an Excel .xls file. error.attachment.not.xls Become a Translator!
Delete sysadmin.maintain.session.delete Become a Translator!
Display learner's portrait in a progress bar config.display.portrait Become a Translator!
Reset password for course members admin.org.password.change.title Become a Translator!
Creation date admin.organisation.create.date Become a Translator!
Event (Audit) Log label.event.log Become a Translator!
Password reset admin.org.password.change.button Become a Translator!
Authors/monitors admin.org.password.change.is.staff Become a Translator!
Students admin.org.password.change.is.learner Become a Translator!
Generate new password admin.org.password.change.generate Become a Translator!
Email new password admin.org.password.change.email Become a Translator!
Force change password after login admin.org.password.change.force Become a Translator!
Enter own password or generate one admin.org.password.change.custom Become a Translator!
Login admin.org.password.change.grid.login Become a Translator!
Name admin.org.password.change.grid.name Become a Translator!
Email admin.org.password.change.grid.email Become a Translator!
Error while loading users into grid admin.org.password.change.grid.error.load Become a Translator!
Change password for admin.org.password.change.choose Become a Translator!
Change password admin.org.password.change.submit Become a Translator!
Authors/monitors password admin.org.password.change.error.prefix.staff Become a Translator!
Authors/monitors password admin.org.password.change.error.prefix.learners Become a Translator!
Passwords successfully changed admin.org.password.change.success Become a Translator!
LAMS password change admin.org.password.change.email.subject Become a Translator!
Your password has been changed to: {0}\n\n-- email sent automatically by LAMS admin.org.password.change.email.body Become a Translator!
Topic label.event.topic Become a Translator!
Enable Kumalive config.allow.kumalive Become a Translator!
Type of Event label.event.type Become a Translator!
Select topic... label.select.topic Become a Translator!
Select type... label.select.type Become a Translator!
Date label.date Become a Translator!
Between dates label.between.dates Become a Translator!
Lesson: {0} ({1}) label.lesson.with.name Become a Translator!
Activity: {0} ({1}) label.activity.with.name Become a Translator!
Learning Design Created label.type.teacher.learning.design.create Become a Translator!
Lesson Created label.type.teacher.lesson.create Become a Translator!
Lesson Started label.type.teacher.lesson.start Become a Translator!
Lesson State Changed label.type.teacher.lesson.change.state Become a Translator!
Activity Started label.type.learner.activity.start Become a Translator!
Activity Finished label.type.learner.activity.finish Become a Translator!
Lesson Complete label.type.learner.lesson.complete Become a Translator!
Mark Submitted label.type.learner.lesson.mark.submit Become a Translator!
Activity Edited label.type.activity.edit Become a Translator!
Learner Force Completed label.type.force.complete Become a Translator!
Organisation or User Changed label.type.user.org.admin Become a Translator!
Sysadmin Logged In As label.type.login.as Become a Translator!
Password Change label.type.password.change Become a Translator!
Action Attempted With Wrong Roles label.type.role.failure Become a Translator!
Account Locked label.type.account.locked Become a Translator!
Notification label.type.notification Become a Translator!
Mark Updated label.type.mark.updated Become a Translator!
Mark Released label.type.mark.released Become a Translator!
Learner's Entry Modified label.type.learner.content.updated Become a Translator!
Learner's Entry Shown/Hidden label.type.learner.content.show.hide Become a Translator!
Unknown label.type.unknown Become a Translator!
Lesson label.area.lesson Become a Translator!
Security label.area.security Become a Translator!
Notification label.area.notification Become a Translator!
Marks label.area.marks Become a Translator!
Learner Entry label.area.learner.content Become a Translator!
Unknown label.area.unknown Become a Translator!
Changes Made By audit.change.made.by Become a Translator!
Changes Made To audit.change.made.to Become a Translator!
Delete all lessons admin.delete.lessons Become a Translator!
You are about to PERMANENTLY delete ALL lessons from course "{0}". Are you ABSOLUTELY sure that you want to do this? There will be no turning back! msg.delete.all.lesson.confirm.1 Become a Translator!
ALL lessons will be deleted, including active ones with learners in them. NO lessons will be left in the course. Are you sure you want to continue? msg.delete.all.lesson.confirm.2 Become a Translator!
Error while deleting course lessons lessons msg.delete.all.lesson.error Become a Translator!
Number of remaining / total lessons: label.delete.all.lesson.count Become a Translator!
Deleting... label.delete.all.lesson.progress Become a Translator!
Delete all lessons from course sysadmin.lesson.delete.title Become a Translator!
Minor changes are meant to be wording changes that do not affect the meaning of the policy. If this option is not checked, then a new version of the policy will be created and users will be required to consent to this new policy version. label.policy.minor.change.hint Become a Translator!
Select a country label.select.country Become a Translator!
Country is required. error.country.required Become a Translator!
Policies and consents admin.policies.title Become a Translator!
Add/edit new policy admin.add.edit.policy Become a Translator!
Name label.name Become a Translator!
Policy type label.policy.type Become a Translator!
Policy status label.policy.status Become a Translator!
Version label.version Become a Translator!
Last modified label.last.modified Become a Translator!
Consents label.consents Become a Translator!
Add a new policy label.add.new.policy Become a Translator!
An active policy will require consent from new users. Existing users will need to consent to this policy on their next log in. label.policy.status.hint Become a Translator!
Active label.policy.status.active Become a Translator!
Inactive label.policy.status.inactive Become a Translator!
Site policy label.policy.type.site Become a Translator!
Privacy policy label.policy.type.privacy Become a Translator!
Third party policy label.policy.type.third.party Become a Translator!
Other policy label.policy.type.other Become a Translator!
Summary label.summary Become a Translator!
Full policy label.full.policy Become a Translator!
View previous versions label.view.previous.versions Become a Translator!
Activate label.activate Become a Translator!
Deactivate label.deactivate Become a Translator!
Minor change label.minor.change Become a Translator!
Policy consents label.policy.consents Become a Translator!
Consented? label.consented Become a Translator!
Consented on label.consented.on Become a Translator!
User consents label.user.consents Become a Translator!
Full name label.user.full.name Become a Translator!
Tool Marks Released label.type.tool.mark.released Become a Translator!
Created on admin.user.create.date Become a Translator!
Require email verification? admin.email.verify Become a Translator!
(a verification email will be send before user can log in for the first time) admin.email.verify.desc Become a Translator!
SMTP port config.smtp.port Become a Translator!
SMTP authentication security config.smtp.auth.security Become a Translator!
Country config.server.country Become a Translator!
Enable "Forgot your password" link at the login page config.enable.forgot.your.password.link Become a Translator!
Display activity scores on completion sysadmin.lesson.gradebook.complete Become a Translator!
Enable Live Edit sysadmin.lesson.liveedit Become a Translator!
Enable lesson notifications sysadmin.lesson.notification Become a Translator!
Allow learners to see who is online sysadmin.lesson.presence Become a Translator!
Enable Instant Messaging sysadmin.lesson.im Become a Translator!
Learners always start from the first activity sysadmin.lesson.force.restart Become a Translator!
Learners can restart the lesson sysadmin.lesson.allow.restart Become a Translator!
Lesson default settings sysadmin.lesson.default Become a Translator!
Enable profile portrait editing config.enable.portrait.editing Become a Translator!
Outcomes management admin.outcome.title Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Name sysadmin.maintain.session.name Become a Translator!
Enable antivirus scanning on files upload config.av.enable Become a Translator!
ClamAV server host config.av.host Become a Translator!
ClamAV server port config.av.port Become a Translator!
User login label.type.login Become a Translator!
User logout label.type.logout Become a Translator!
Configuration change label.type.config.change Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
Use alternative parameter name "lis_person_sourcedid" to get user id sysadmin.alternative.user.id.name Become a Translator!
Privacy settings config.header.privacy.settings Become a Translator!
Groupings: only display names for learners within own group config.restricted.displaying.user.names.in.groupings Become a Translator!
logged in users sysadmin.maintain.session.count Become a Translator!
Antivirus config.header.antivirus Become a Translator!
Enable QTI question import/export config.qb.qti.enable Become a Translator!
Enable Word question import config.qb.word.enable Become a Translator!
Allow creating custom collections config.qb.collections.create.enable Become a Translator!
Allow question transfer between collections config.qb.collections.transfer.enable Become a Translator!
Force read-only access for monitors config.qb.monitors.read.only Become a Translator!
Minimum test participant number to calculate question indexes config.qb.stats.min.participants Become a Translator!
Percent of participants in top/bottom performers group (default: 27) config.qb.stats.group.size Become a Translator!
Allow question manual merging config.qb.merge.enable Become a Translator!
Question bank config.header.qb Become a Translator!
Redirect user after logout to the following URL sysadmin.logoutUrl Become a Translator!
Last access sysadmin.maintain.session.access Become a Translator!
Started on: sysadmin.maintain.session.created Become a Translator!
Enable collapsing of subcourses config.enable.collapsing.subcourses Become a Translator!
Enable quick add of learning outcomes in authoring config.learning.outcome.add.enable Become a Translator!
Questions merged label.type.questions.merged Become a Translator!
Question bank label.area.question.bank Become a Translator!
Are you sure you want to delete this LTI consumer? label.manage.tool.consumers.delete Become a Translator!
Are you sure you want to to delete this integrated server? sysadmin.server.delete Become a Translator!
Course settings admin.course.settings Become a Translator!
Course managers can admin.course.managers.can Become a Translator!