Module: Scribe for Swedish Sweden

Module Information

Module Name: Scribe
Description: Scribe module used in Chat&Scribe
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 10/16/06 05:23 PM
% translated: 81.37% (83 out of 102)

Translated Labels

English Swedish Translation Dev task Last updated By Action
OK OK 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Type Typ 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
View Visa 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Delete Ta bort 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Changes saved Ändringar sparade 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Online scribe Sekreterare uppkopplad 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity Var snäll och vänta tills läraren har fyllt i allt innehåll i den här aktiviteten. 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Summary Sammanfattning 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Activity Redigera aktivitet 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Statistics Statistik 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Summary Sammanfattning 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Instruktioner 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Statistics Statistik 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Save Spara 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Continue Fortsätt 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Next Nästa 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Save Spara 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Vill du spara det här fönstret utan att spara? 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Scribe history Historik för Sekreterare 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Try again Försök igen 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
No. of posts Antal inlägg 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learner Lärande 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Appointed scribe Utsedd Sekreterare 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Number of votes Antal röster 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Report Rapport 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Session name Namn på session 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Reflektioner 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Select scribe Välj Sekreterare 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
No learners available Det finns inga tillgängliga lärande 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Agree Samtyck 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Submit report Skicka in rapport 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Force complete Tvinga fram fullföljande 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Add Skicka in 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Refresh Återställ 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
{0} out of {1} agree {0} av {1} samtycker 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: {0}, you are the scribe for your group. Du, "{0}" är sekreterare i din grupp. I det här fönstret ska du sammanfatta de svar som din grupp har avgivit i samband med diskussionen om rubrikerna. Medlemmarna i din grupp kommer att kllcka på "Samtycker" när de accepterar ditt förslag till diskussionsprotokoll. När alla (inklusive du) är överens klickar du på "Tvinga fram fullföljande" för att fortsätta. 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: You are about to enter a group discussion and report. Du är just i färd med att gå in i en gruppdiskussion som ska avrapporteras. Du ska diskutera rubrikerna med resten av din grupp och sekreteraren, {0} kommer rapportera in det som gruppen kommer fram till. Om du samtycker med det som sekreteraren har sammanfattat så klickar du på knappen för det. Varje gång som din sekreterare uppdaterar rapporten ska var och en klicka på knappen "Samtycker" igen. När alla är överens kommer sekreteraren att fullfölja den här aktiviteten och sedan går det inte att ändra i den längre. 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
scribe sekreterare 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Scribe Sekreterare 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Scribe tool Verktyg för Sekreterare 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Scribe Sekreterare 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Scribe tool Verktyg för Sekreterare 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Syncronous scribe tool Synkront verktyg för Sekreterare 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Scribe Authoring Att skapa Sekreterare 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Advanced Avancerat 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title: Titel: 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Content: Innehåll: 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions: Instruktioner: 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Headings Rubriker 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Create heading Lägg till rubrik 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Lock when finished Lås när det är klart 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Select scribe Välj Sekreterare 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: First learner Den första lärande 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Done Klar 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Send Skicka 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Clear Rensa 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Activity Redigera aktivitet 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Group {0}: Grupp {0} 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Number of learners Antal lärande 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Total number of learners in group: Totalt antal lärande i gruppen: 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Det är inte tillåtet att redigera innehållet eftersom en eller flera lärande har gjort försök på aktiviteten. 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
There is no summary available for this tool. Det finns ingen tillgänglig sammanfattning för detta verktyg 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: No headings available Det finns inga tillgänglig rubriker 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Open scribe Öppna Sekreterare 10/30/06 02:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
Scribe Monitoring Övervakare Sekreterare 11/29/10 02:07 PM Anders Berggren Become a Translator!
Select in Monitor Välj i övervakare 11/29/10 02:07 PM Anders Berggren Become a Translator!
Basic Elementärt 12/13/06 04:01 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Other groups Andra grupper 10/10/10 05:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
On 10/10/10 05:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Off Av 10/10/10 05:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avancerade inställningar 10/10/10 05:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook instructions Instruktioner för anteckningsbok 10/10/10 05:12 AM Anders Berggren Become a Translator!
Next Activity Nästa aktivitet 10/10/10 05:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Scribe with the following instructions: Lägg till en anteckningsbok i slutet av Sekreteraren med de följande instruktionerna: 10/10/10 05:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of Scribe Lägg till en anteckningsbok i slutet av Sekreteraren 10/10/10 05:18 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Show aggregated reports for all groupings. Visa aggregerade rapporter för alla grupper. OBS! Det här fungerar bara när det finns grupper som har tilldelats den här aktiviteten. 10/10/10 09:39 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Are you sure you want to Force complete? If you click OK, you will not be able to change the Report text, and other Learners can no longer click Agree Är du säker på att du vill tvinga fram fullföljande? Om du klickar OK så kommer du inte att kunna ändra rapportens text och andra lärande kan inte längre klicka på Samtycker. 10/10/10 09:39 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to select the Scribe for this activity Var snäll och invänta till (distans)läraren väljer sekreterare för den här aktiviteten. 10/10/10 09:39 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Notering i anteckningsbok 11/29/10 01:15 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Notering i anteckningsbok 11/29/10 01:15 PM Anders Berggren Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Note: this will only work when groups are assigned to this activity. advanced.showAggregatedReportsNote Become a Translator!
Options label.scribe.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Finish button.submitActivity Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Select button.select Become a Translator!
Summary text submitted by the scribe. label.scribe.posted Become a Translator!
Summary text as others can see it. label.what.others.see Become a Translator!
In this window you need to summarise your group's responses to the headings based on the discussion. message.scribeInstructions2 Become a Translator!
The members of your group will click agree when they agree with your report. When everyone (including you) agrees, click Force Complete to continue. message.scribeInstructions3 Become a Translator!
If the whole group cannot agree on the report, then you can force the activity to end by clicking "Force complete". message.scribeInstructions4 Become a Translator!
You should discuss the headings with the rest of your group and your scribe, {0}, will enter the group's findings. message.learnerInstructions2 Become a Translator!
If you agree with what is written, click on the agree button. message.learnerInstructions3 Become a Translator!
Every time your scribe updates the report, everyone has to click on "Agree" again. Once everyone has agreed, the Scribe will complete this activity and it cannot be changed. message.learnerInstructions4 Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!