Module: Scribe for Norwegian Norway

Module Information

Module Name: Scribe
Description: Scribe module used in Chat&Scribe
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 10/16/06 05:23 PM
% translated: 100.0% (102 out of 102)

Translated Labels

English Norwegian Translation Dev task Last updated By Action
Scribe Referent 06/04/08 11:08 AM erik engh Become a Translator!
Scribe Authoring Godkjent av referent 06/04/08 11:10 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Online scribe On-line referent 06/04/08 11:12 AM erik engh Become a Translator!
Instructions Informasjon 06/04/08 11:12 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Skriv notat 06/04/08 11:16 AM erik engh Become a Translator!
Summary Status 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
scribe referent 06/04/08 11:08 AM erik engh Become a Translator!
Summary Status 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
Finish Avslutt LDEV-3026 04/18/14 02:53 PM erik engh Become a Translator!
Notebook entries Notater 06/04/08 11:17 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Open scribe Åpne referat 06/04/08 11:13 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Scribe with the following instructions: Legg til et notat ved slutten av referatet, med følgende informasjon: 06/04/08 11:07 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Scribe tool Referentens verktøy 06/04/08 11:09 AM erik engh Become a Translator!
You are about to enter a group discussion and report. Du er i ferd med å delta i en gruppediskusjon og rapportere. 07/10/17 03:16 AM erik engh Become a Translator!
Scribe Referent 06/04/08 11:09 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Appointed scribe Valgt referent 06/04/08 11:09 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Skriv notat 06/04/08 11:17 AM erik engh Become a Translator!
There is no summary available for this tool. Det er ingen status tilgjengelig for dette verktøyet. 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Scribe history Referent historie 06/04/08 11:18 AM erik engh Become a Translator!
Show aggregated reports for all groupings. Vis samlet rapportering for alle grupper. 07/10/17 03:17 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Create heading Lag overskrift 11/01/06 02:52 PM erik engh Become a Translator!
Add Legg til 11/01/06 02:51 PM erik engh Become a Translator!
{0}, you are the scribe for your group. Du, {0} er referent for din gruppe. 07/10/17 03:17 AM erik engh Become a Translator!
Instructions: Informasjon: 06/04/08 11:10 AM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 06/04/08 07:56 AM erik engh Become a Translator!
{0} out of {1} agree {0} av tilsammen {1} er enige 10/17/06 03:51 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Syncronous scribe tool Synkront referat verktøy 10/17/06 03:51 PM erik engh Become a Translator!
View Se på 10/17/06 03:38 PM erik engh Become a Translator!
Delete Slett 10/17/06 03:38 PM erik engh Become a Translator!
Changes saved Endringer er lagret 10/17/06 03:38 PM erik engh Become a Translator!
Statistics Statistikk 10/17/06 03:38 PM erik engh Become a Translator!
Statistics Statistikk 10/17/06 03:38 PM erik engh Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ønsker du å lukke vinduet uten å lagre ? 10/17/06 03:51 PM erik engh Become a Translator!
Group {0}: Gruppe {0} 10/17/06 03:38 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Number of learners Antall studenter 10/17/06 03:38 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Total number of learners in group: Totalt antall studenter i gruppen: 10/17/06 03:38 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: No headings available Ingen overskrift tilgjengelig 10/17/06 03:38 PM erik engh Become a Translator!
Send Send 10/17/06 03:38 PM erik engh Become a Translator!
Clear Slett 10/17/06 03:38 PM erik engh Become a Translator!
Cancel Angre 10/17/06 03:38 PM erik engh Become a Translator!
OK OK 10/17/06 03:38 PM erik engh Become a Translator!
Done Utført 10/17/06 03:38 PM erik engh Become a Translator!
Save Lagre 10/17/06 03:38 PM erik engh Become a Translator!
Continue Fortsett 10/17/06 03:38 PM erik engh Become a Translator!
Next Neste 10/17/06 03:38 PM erik engh Become a Translator!
Save Lagre 10/17/06 03:38 PM erik engh Become a Translator!
Cancel Angre 10/17/06 03:38 PM erik engh Become a Translator!
Try again Forsøk igjen 10/17/06 03:38 PM erik engh Become a Translator!
Learner Student 10/17/06 03:38 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Number of votes Antall stemmer 10/17/06 03:38 PM erik engh Become a Translator!
Report Rapport 10/17/06 03:38 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Session name Sesjons navn 10/17/06 03:38 PM erik engh Become a Translator!
No learners available Ingen studenter er tilgjengelig 10/17/06 03:38 PM erik engh Become a Translator!
Agree Enig 10/17/06 03:38 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Submit report Send inn rapport 10/17/06 03:38 PM erik engh Become a Translator!
Refresh Frisk opp 10/17/06 03:38 PM erik engh Become a Translator!
Advanced Avansert 10/17/06 03:38 PM erik engh Become a Translator!
Title: Tittel: 10/17/06 03:38 PM erik engh Become a Translator!
Content: Innhold: 10/17/06 03:38 PM erik engh Become a Translator!
Headings Overskrifter 10/17/06 03:38 PM erik engh Become a Translator!
Lock when finished Lås når ferdig 10/17/06 03:38 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: First learner Første student 10/17/06 03:38 PM erik engh Become a Translator!
Type Type 10/17/06 03:38 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Are you sure you want to Force complete? If you click OK, you will not be able to change the Report text, and other Learners can no longer click Agree Er du sikker på at du vil tvinge igjennom en ferdigstilling ? Hvis du klikker på OK så vil du ikke kunne endre rapporten og de andre studentene kan ikke klikke på Enig. 06/04/08 11:06 AM erik engh Become a Translator!
Scribe Monitoring Referent kontroll modus 06/04/08 07:56 AM erik engh Become a Translator!
Select Velg LDEV-3569 03/06/16 04:00 PM erik engh Become a Translator!
In this window you need to summarise your group's responses to the headings based on the discussion. I dette vinduet må du oppsummere din gruppes svar på ingressene basert på deres iskusjon LDEV-3692 03/06/16 04:31 PM erik engh Become a Translator!
The members of your group will click agree when they agree with your report. When everyone (including you) agrees, click Force Complete to continue. Medlemmen i gruppen skal klikke på Enig når de er enige i rapporten din. Når alle er enig (inkludert degselv) så klikk på styrt enighet for å fortsette. LDEV-3692 03/06/16 04:31 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: If the whole group cannot agree on the report, then you can force the activity to end by clicking "Force complete". Dersom hele gruppen ikke blir enige om rapporten, så kan du tvinge aktiviteten til å stoppe ved å klikke på tvungen avsluttning. LDEV-3692 03/07/16 05:04 PM erik engh Become a Translator!
You should discuss the headings with the rest of your group and your scribe, {0}, will enter the group's findings. Du bør diskutere ledetekstene med resten av gruppen og referenten, {0}, vil legge inn gruppens resultat. LDEV-3692 03/07/16 05:04 PM erik engh Become a Translator!
Every time your scribe updates the report, everyone has to click on "Agree" again. Once everyone has agreed, the Scribe will complete this activity and it cannot be changed. Hver gang referenten oppdaterer rapporten, så må alle deltagerne klikke på Enig igjen. Så snart alle er enig, kan referenten ferdigstille denne aktiviteten og den kan da ikke endres. LDEV-3692 03/07/16 05:04 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Other groups Andre grupper 11/22/07 01:22 PM erik engh Become a Translator!
Next Activity Neste aktivitet 04/13/08 02:26 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Force complete Tvungen avsluttning 04/19/08 02:55 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Select scribe Velg referent 05/29/08 03:19 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Select scribe Velg referent 05/29/08 03:19 AM erik engh Become a Translator!
Summary text submitted by the scribe. Oppsummerings teksten er sendt til referenten. LDEV-3692 03/06/16 04:00 PM erik engh Become a Translator!
Summary text as others can see it. Oppsummeringstekst slik andre vil se den. LDEV-3692 03/06/16 04:00 PM erik engh Become a Translator!
If you agree with what is written, click on the agree button. Hvis du er enig med hva som er skrevet, så klikk på Enig knappen. LDEV-3692 03/06/16 04:00 PM erik engh Become a Translator!
Edit Activity Redigere 07/17/08 04:16 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Scribe tool Referat verktøy 07/17/08 04:18 AM erik engh Become a Translator!
Select in Monitor Velg i kontroll modus 07/17/08 04:19 AM erik engh Become a Translator!
Edit Activity Redigere 07/17/08 04:17 AM erik engh Become a Translator!
No. of posts Antall innsendinger 07/17/08 04:17 AM erik engh Become a Translator!
Off Av 08/27/08 01:28 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avansert 08/27/08 01:28 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of Scribe Legg til en notatbok ved slutten av referat 08/27/08 01:28 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook instructions Notatbok informasjon 08/27/08 01:28 AM erik engh Become a Translator!
On 08/27/08 01:29 AM erik engh Become a Translator!
Basic Grunnlag 04/02/11 07:40 AM erik engh Become a Translator!
Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Det er ikke tillatt å endre innholdet fordi en eller flere studenter har påbegynt denne aktiviteten. 12/31/08 01:09 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to select the Scribe for this activity Venligst vent til at foreleseren har utnevnt referent for denne aktiviteten. 04/21/09 09:37 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity Vennligst vent til at foreleseren er ferdig med innholdet for denne aktiviteten 04/09/11 06:24 AM erik engh Become a Translator!
Options Alternativer LDEV-3864 07/05/17 01:44 AM erik engh Become a Translator!
End of activity Aktivitetsslutt LDEV-3864 07/05/17 01:44 AM erik engh Become a Translator!
Note: this will only work when groups are assigned to this activity. Merk: dette virker kun når grupper er tilordnet til denne aktiviteten LDEV-3821 07/05/17 01:44 AM erik engh Become a Translator!
Learning outcomes Læremål LDEV-4644 11/07/19 08:37 AM erik engh Become a Translator!
Search and select by outcome name or code Søk og velg mål med navn eller kode LDEV-4644 11/07/19 08:37 AM erik engh Become a Translator!
Added outcomes Tilleggs mål LDEV-4644 11/07/19 08:37 AM erik engh Become a Translator!
none Ingen LDEV-4644 11/07/19 08:37 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? Er du sikker på at du vil fjerne dette læremålet ? LDEV-4786 11/07/19 08:37 AM erik engh Become a Translator!
[create new] [lag ny] LDEV-4786 12/27/19 03:35 PM erik engh Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
No missing translations