Module: Scribe for Vietnamese Viet Nam

Module Information

Module Name: Scribe
Description: Scribe module used in Chat&Scribe
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 10/16/06 05:23 PM
% translated: 72.54% (74 out of 102)

Translated Labels

English Vietnamese Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: Online scribe Ghi chép trực tuyến 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity Hãy chờ giáo viên hoàn tất nội dung của hoạt động này 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Scribe Monitoring Theo dõi ghi chép 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Summary Tóm tắt 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Edit Activity Chỉnh sửa hoạt động 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Statistics Thống kê 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Summary Tóm tắt 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Hương dẫn 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Statistics Thống kê 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Changes saved Lưu thay đổi 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Bạn có muốn đóng cửa sổ này mà không cần lưu dữ liệu không? 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Scribe history Quá trình ghi chép 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Try again Thử lại 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Nhận xét 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
No. of posts Số hiệu bài gửi 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Learner Học viên 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Nhận xét 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Appointed scribe Ghi chép đề cửa 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Number of votes Số lượng bình bầu 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Report Báo cáo 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Session name Tên phiên 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Nhận xét 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Select scribe Chọn ghi chép 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
No learners available Không có học viên nào 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Agree Đồng ý 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Submit report Đưa báo cáo 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Force complete Cố gắng hoàn thành 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Add Thêm 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Refresh Phục hồi 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
{0} out of {1} agree {0} ngoài {1} đồng ý 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: You are about to enter a group discussion and report. Bạn đăng nhập vào 1 nhóm thảo luận và báo cáo. Bạn nên thảo luận những tiêu đề trên vào cuối ghi chép của bạn và của nhóm bạn, {0}, sẽ đăng nhập vào tìm kiếm của nhóm. Nếu bạn đồng ý với ghi chép đó, Kích vào nút Đồng ý. Mọi thời ghi chép của bạn cập nhật báo cáo, mọi người phải kích lại vào nút "Đồng ý". Mỗi lần mọi người đồng ý, ghi chép sẽ hoàn tất hoạt động đó và có thể không bao giờ bị thay đổi. 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
scribe Ghi chép 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Scribe Ghi chép 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Scribe tool Công cụ ghi chép 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Scribe Ghi chép 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Scribe tool Công cụ ghi chép 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Syncronous scribe tool Công cụ ghi chép đồng bộ 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Scribe Authoring Soạn giả ghi chép 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Basic Cơ bản 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Advanced Nâng cao 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Title: Tiêu đều 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Content: Nội dung 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions: Hướng dẫn 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Headings Tiêu đề trên 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Create heading Tạo tiêu đề 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Lock when finished Khóa khi kết thúc 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Scribe with the following instructions: Thêm ghi chú vào cuối Ghi chép theo hướng dẫn sau 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Select scribe Lựa chọn ghi chép 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: First learner Học viên đầu tiên 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Select in Monitor Lựa chọn trong theo dõi 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Type Loại 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
View Xem 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Delete Xóa 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Edit Sửa 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: {0}, you are the scribe for your group. Bạn, {0} là ghi chép cho nhóm của bạn. Trong cửa sổ này, bạn cần tóm tắt câu trả lời của nhóm bạn lên tiêu đề trên dựa trên cuộc thảo luận. Những thành viên trong nhóm bạn sẽ kích vào Đồng ý khi học đồng ý với báo cáo của bạn. Khi tất cả mọi người (kể cả bạn) đồng ý, Kích vào Hoàn thành bằng mọi cách để tiếp tục. Nếu cả nhóm không đồng ý với cái báo cáo, bạn có thể cố gắng kết túc hoạt động bằng cách kích vào "Cố gằng hoàn thành" 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Edit Activity Chỉnh sửa hoạt động 11/27/06 08:53 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Number of learners Số lượng học viên 11/27/06 08:53 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Total number of learners in group: Tổng số học viên trong nhóm 11/27/06 08:53 PM ha vu Become a Translator!
Group {0}: Nhóm {0}: 11/27/06 08:53 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Không được điều chỉnh nội dung của hoạt động khi có học viên tham vào hoạt động đó 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
There is no summary available for this tool. Không có bản tóm tắt miêu tả nào cho công cụ này 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: No headings available Không có tiêu đề trên 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Open scribe Mở ghi chép 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Send Gửi 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Clear Xóa 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Cancel Hủy 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
OK Đồng ý 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Done Tiến hành 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Save Lưu 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Kết thúc 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Continue Tiếp tục 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Next Tiếp theo 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Save Lưu 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!
Cancel Hủy 11/27/06 08:54 PM ha vu Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Note: this will only work when groups are assigned to this activity. advanced.showAggregatedReportsNote Become a Translator!
Options label.scribe.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Show aggregated reports for all groupings. Authoring entry for showing the all the group's reports rather than just the report for the user's group. Become a Translator!
Other groups Learner heading shown when the group reports for other groups are shown. Become a Translator!
Are you sure you want to Force complete? If you click OK, you will not be able to change the Report text, and other Learners can no longer click Agree Are you sure you want to Force Complete? Become a Translator!
On label.on Become a Translator!
Off label.off Become a Translator!
Advanced settings monitor.summary.th.advancedSettings Become a Translator!
Add a notebook at the end of Scribe monitor.summary.td.addNotebook Become a Translator!
Notebook instructions monitor.summary.td.notebookInstructions Become a Translator!
Finish button.submitActivity Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Please wait for the instructor to select the Scribe for this activity message.waitForScribe Become a Translator!
Select button.select Become a Translator!
Summary text submitted by the scribe. label.scribe.posted Become a Translator!
Summary text as others can see it. label.what.others.see Become a Translator!
In this window you need to summarise your group's responses to the headings based on the discussion. message.scribeInstructions2 Become a Translator!
The members of your group will click agree when they agree with your report. When everyone (including you) agrees, click Force Complete to continue. message.scribeInstructions3 Become a Translator!
If the whole group cannot agree on the report, then you can force the activity to end by clicking "Force complete". message.scribeInstructions4 Become a Translator!
You should discuss the headings with the rest of your group and your scribe, {0}, will enter the group's findings. message.learnerInstructions2 Become a Translator!
If you agree with what is written, click on the agree button. message.learnerInstructions3 Become a Translator!
Every time your scribe updates the report, everyone has to click on "Agree" again. Once everyone has agreed, the Scribe will complete this activity and it cannot be changed. message.learnerInstructions4 Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!