Module: Survey for Vietnamese Viet Nam

Module Information

Module Name: Survey
Description: The Survey tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 09/28/06 08:40 PM
% translated: 65.19% (118 out of 181)

Translated Labels

English Vietnamese Translation Dev task Last updated By Action
Cancel Hủy 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Survey Khảo sát 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Title can not be blank Tiêu đề không được để trống 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Open Mở 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Delete Xóa 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
View Xem 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Edit Chỉnh sửa 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Kết thúc 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Completed Hoàn thành 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Kết thúc 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Upload Tải lên 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Add Thêm 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Cancel Hủy 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: No session available Không có phiên nào đang hoạt động 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Show Hiển thị 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Hide Ẩn 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Save Lưu 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Cancel Hủy 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Access time Thời gian truy cập 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Hãy chờ giáo viên hoàn tất nội dung cho hoạt động này 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Question Câu hỏi 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Optional Tùy chọn 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Add question Thêm câu hỏi 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Add free text Thêm văn bản tự do 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Add more answers Thêm câu trả lời 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Add question Thêm câu hỏi 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Optional question Câu hỏi tùy chọn 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Allow 'Other' text entry Cho phép nhập vào văn bản khác 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Allow multiple answers Cho phép có nhiều câu trả lời 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Survey questions list Danh sách các câu hỏi khảo sát 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Survey Khảo sát 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Edit Chỉnh sửa 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Delete Xóa 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Title Tiêu đề 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Lock when finished Khóa khi kết thúc 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Show survey on one page Hiển thị khảo sát trên 1 trang 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Save Lưu 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Description: Miêu tả 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
There is a problem in survey authoring page, the reason is {0} có 1 lỗi trong trangthieets kế khảo sát, lý do là {0} 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Question can not be blank Câu hỏi không được để trống 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
You must input at least two options. Bạn phải nhập vào ít nhất 2 tùy chọn 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Done Tiến hành 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Change answers Khảo sát lại 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: [Change answer] [Lấy lại] 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Append text: Gắn thêm văn bản 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Next Tiếp theo 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Previous Trước 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
of của 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Upload file failed: {0} Tải file bị hỏng: {0} 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Không thể lấy lại ghi chép nội dung mặc định cho công cụ này 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Mandatory question, please give answer. Câu hỏi bắt buộc, hãy đưa ra câu trả lời 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Bạn có muốn thoát khỏi cửa sổ này mà không cần lưu dữ liệu? 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Survey Learning Khảo sát việc học tập 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Survey Khảo sát 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Survey to view Khảo sát để xem 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Summary Tóm tắt 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Statistic Thống kê 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Edit Activity Chỉnh sửa hoạt động 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Group Nhóm 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Note: number of learners is the number of learners who have viewed the survey. Chú ý: Số lượng học viên là số người xem khảo sát 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Type Loại 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Title Tiêu đề 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Number of Learners Số lượng học viên 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Login name Tên truy cập 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Name Tên 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Cancel Hủy 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Update Cập nhật 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Edit Chỉnh sửa 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
No survey available for this group. Không có cuộc khảo sát nào dành cho nhóm này 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Try again Thử lại 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Up Chuyển lên 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Down Chuyển xuống 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Learners list Danh sách học viên 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Survey with the following instructions: Chèm thêm sổ tay ghi chép vào cuối bản khảo sát theo hướng dẫn sau 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Please input Notebook entry Hãy đưa ra nhận xét 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Nhận xét 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Continue Tiếp tục 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Name Tên 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Nhận xét 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Xem nhận xét 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Close Đóng 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Open response Mở đáp án 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Question {0} Pie chart Biểu đồ hình tròn câu hỏi {0} 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Question {0} Column chart Biểu đồ hình cột câu hỏi {0} 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Candidate Answer Câu trả lời tham dự đề cử 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Percentage Tỷ lệ phần trăm 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
View pie chart Xem biểu đồ hình tròn 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
View column chart xem biểu đồ hình tròn 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Possible answers Các phương án trả lời 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Total user response Tổng số câu trả lời của người dùng 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
{0} percent learners of the class have chosen this answer. {0} phần trăm học viên của lớp chọn đáp án này 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
The learner has chosen this answer Học viên chọn đáp án này 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Error occurs during generating chart, please try again. Có lỗi xảy ra trong quá trình vẽ biểu đồ, hãy thử lại 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Only one option or open text can be chosen. Chỉ được chọn 1 tùy chọn hoặc 1 văn bản có thể mở 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Report of individual question Báo cáo câu hỏi cá nhân 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Answer Đáp án 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Session Name Tên phiên 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
# of learners # của học viên 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Learner Học viên 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Survey Khảo sát 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Survey Khảo sát 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Tool to create Surveys Công cụ tiến hành khảo sát 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Answer surveys. Đáp án khảo sát 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Survey Tool Công cụ khảo sát 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Tool for survey. Công cụ dùng để khảo sát 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Error page Trang bị lỗi 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Some error occurs when handling your request Một vài lỗi xảy ra trong quá trình giải quyết yêu cầu của bạn 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Survey Authoring Khảo sát 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Survey Khảo sát soạn giả 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Basic Cơ bản 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Advanced Nâng cao 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Basic input information for survey Nhập thông tin cơ bản cho khảo sát 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Please input advance options for survey Hãy nhập các tùy chọn nâng cao cho khảo sát 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Title Tiêu đề 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Hướng dẫn 11/27/06 01:32 AM ha vu Become a Translator!
Export Survey report failed because of this reason: {0} Báo cáo tổng quát xuất ra thất bại vì lý do này:{0} 01/18/07 02:35 AM Thành Bùi Become a Translator!
Export Report Báo cáo xuất ra 01/18/07 02:35 AM Thành Bùi Become a Translator!
The uploaded file has exceeded the maximum file size limit of {0} bytes Tệp tin tải lên đã vượt quá giới hạn dung lượng cho phép của tệp tin {0} bytes 01/18/07 02:35 AM Thành Bùi Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Error creating condition. error.condition Become a Translator!
Other - please specify Other - please specify Become a Translator!
Finish label.submit Become a Translator!
Options label.survey.options Become a Translator!
Report Downloaded label.summary.downloaded= Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Not Available Message displayed when a reflection entry is not available. Become a Translator!
Note: After you click on "{0}" and you come back to this Survey, you won't be able to change your answers. message.warnLockOnFinish Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow you to retake the survey after you have finished it. As you are returning to this activity, you are able to see your answers but not allowed to change them. message.activityLocked Become a Translator!
Notebook entries label.export.reflection Become a Translator!
On label.on Become a Translator!
Off label.off Become a Translator!
Advanced settings monitor.summary.th.advancedSettings Become a Translator!
Add a notebook at the end of Survey monitor.summary.td.addNotebook Become a Translator!
Notebook instructions monitor.summary.td.notebookInstructions Become a Translator!
Notify instructors when a learner submits an answer label.authoring.advanced.notify.onanswersubmit Become a Translator!
LAMS: A learner submitted a survey answer in a Survey tool event.answer.submit.subject Become a Translator!
The learner {0} submitted a survey answer in a Survey tool.\n\nThis message was send automatically, following tool's advanced settings. event.answer.submit.body Become a Translator!
Conditions label.authoring.heading.conditions Become a Translator!
Add condition label.authoring.conditions.add.condition Become a Translator!
Conditions label.authoring.conditions.list.title Become a Translator!
Order label.authoring.conditions.order Become a Translator!
There are no conditions label.authoring.conditions.empty.condition.list Become a Translator!
Name label.authoring.conditions.condition.name Become a Translator!
Condition name can not be blank. error.condition.name.blank Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. error.condition.duplicated.name Become a Translator!
There are no questions selected. Please select at least one. error.condition.no.questions.selected Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
Please enter conditions for Survey label.authoring.heading.conditions.desc Become a Translator!
Answers contain certain words output.desc.text.search.output.definition.survey Become a Translator!
First answer contains word "LAMS" text.search.output.definition.survey.default.condition Become a Translator!
Answers that... textsearch.heading Become a Translator!
have all these words: textsearch.all.words Become a Translator!
have this exact wording or phrase: textsearch.phrase Become a Translator!
have one or more of these words: textsearch.any.words Become a Translator!
have none of these unwanted words: textsearch.excluded.words Become a Translator!
Search in these questions: textsearch.questions Become a Translator!
Deadline monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Learners will not be able to respond to this survery after the set date and time. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date/time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Copy label.copy Become a Translator!
Survey Monitoring label.monitoring.heading Become a Translator!
Show answers from other learners label.show.answers.from.other.users Become a Translator!
View all responses label.view.all.responses Become a Translator!
Sort by answer label.sort.by.answer Become a Translator!
Answers from other Learners label.other.answers Become a Translator!
Total responses so far: {0} label.total.responses Become a Translator!
No notebook entry has been added. message.no.reflection.available Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
Answer required label.answer.required Become a Translator!
Date/time label.timestamp Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!