Module: Chat & Scribe for Vietnamese Viet Nam

Module Information

Module Name: Chat & Scribe
Description: The top window has a Chat area and the bottom window has a Scribe area for learners to create their group reports.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 09/27/06 07:54 PM
% translated: 100.0% (3 out of 3)

Translated Labels

English Vietnamese Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: Chat and Scribe Tán gẫu và ghi chép 11/18/06 12:11 PM Thành Bùi Become a Translator!
Combined Chat and Scribe Kết hợp tán gẫu và ghi chép 11/18/06 12:11 PM Thành Bùi Become a Translator!
The top window has a Chat area and the bottom window has a Scribe area for learners to create their group reports. Phía trên cửa sổ có phần tán gẫu và phía dưới là phần ghi chép dành cho học viên làm báo cáo nhóm 11/18/06 12:11 PM Thành Bùi Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
No missing translations