Module: Forum for Vietnamese Viet Nam

Module Information

Module Name: Forum
Description: Discussion tool useful for long running collaborations and situations where learners are not all on line at the same time.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:30 AM
% translated: 52.65% (129 out of 245)

Translated Labels

English Vietnamese Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: No data Không có tài khoản nào đăng nhập 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
View all marks Xem tất cả các điểm 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
Download marks Tải điểm 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
View forum Xem diễn đàn 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: No session available Không có phiên nào đang tiến hành 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
Message subject hidden Ẩn chủ đề thông điệp 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
Message body hidden Ẩn nội dung thông điệp 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
Show Trình chiếu 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
Hide Ẩn 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
Forum Monitoring Theo dõi diễn đàn 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
Statistics Số liệu thống kê 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
Save lưu 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
Cancel Hủy bỏ 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
Basic Cơ sở 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
Forum Authoring Diến đàn soạn giả 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Bạn có muốn đóng cửa sổ này không cần lưu? 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Hãy chờ giảng viên hoàn tất nội dung của hoạt động này 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
Try again Thử lại 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
Message attachment hidden Ẩn thông điệp đính kèm 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Posting limits Giới hạn gửi bài 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of forum with the following instructions: Thêm ghi chú vào cuối diễn đàn theo hướng dẫn sau 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
Advanced Nâng cao 11/20/06 02:18 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: View mark Xem đanh dấu của người sử dụng 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
*** UPDATED: Edit mark Sửa đánh dấu của người sử dụng 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Edit Activity Sửa các hoạt động 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
*** UPDATED: View instructions Xem hướng dẫn 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
View topic Xem 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Statistic Số liệu thống kê 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Cancel Hủy bỏ 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Edit Chỉnh sửa 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Average message mark Đánh dấu thông điệp chung 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
# of total message Tổng số thông điệp 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Value Required Những yêu cầu được chấp nhận 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
*** UPDATED: Mark must be a number Đánh dấu phải trong khoảng cho phép 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Mark is invalid number format Đánh dấu không tồn tại số định dạng 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Title can not be blank Tiêu đề không được để trống 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Add Message Thêm thông điệp 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
View Message Xem thông điệp 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Reply Message Trả lời thông điệp 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Edit Message Sửa thông điệp 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Subject Chủ đề 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Body Nội dung 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Attachment Đính kèm 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
*** UPDATED: Posted on: Viết lên 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
*** UPDATED: Thread replies Luồng phản hồi 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Reply Trả lời 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Open Mở 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Delete Xóa 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
View Xem 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Edit Chỉnh sửa 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Reply Trả lời 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Done Hành động 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Kết thúc 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
New Topic Chủ đề mới 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Refresh Làm mới 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Characters left Các ký tự trái 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Basic Cơ sở 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Advanced Tiên tiến 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Hướng dẫn 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Upload Tải lên 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Done Hành động 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Submit Đưa ra 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
On Bật 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
Off Tắt 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
Add Thêm 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
Cancel Hủy 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
The input is invalid number format Dữ liệu đưa vào không đúng với số lượng định dạng 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
The input must be greater than 0 Dữ liệu nhập vào phải lớn hơn 0 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
The following error(s) occurred: Đã xảy ra những lỗi sau 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
Summary Tóm tắt 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
Edit Activity Chỉnh sửa hoạt động 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
provides following posts: Cung cấp các bài viết sau 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
Comment Chú thích 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
Not Available Không có giá trị 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
Update mark Đánh dấu cập nhật 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Please assign a mark and a comment for the report by Hãy chỉ ra 1 điểm và giải thích cho báo cáo bằng 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
Session Name Tên của phiên 11/20/06 01:04 AM ha vu Become a Translator!
Forum Diễn đàn 11/19/06 09:41 PM ha vu Become a Translator!
Online threaded discussion tool (asynchronous). Công cụ thảo luận luồng trực tuyến (không đồng bộ) 11/19/06 09:41 PM ha vu Become a Translator!
Forum Tool Công cụ diễn đàn 11/19/06 09:41 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: A medium where ideas and views on a particular issue/topic can be exchanged. Công cụ cho các diến đàn, giống như các bản tin nhắn 11/19/06 09:41 PM ha vu Become a Translator!
Forum Diễn đàn 11/19/06 09:41 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Create topic Tạo chủ đề mới 11/19/06 09:41 PM ha vu Become a Translator!
Title Tiêu đề 11/19/06 09:41 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Hướng dẫn 11/19/06 09:41 PM ha vu Become a Translator!
Lock when finished Khóa khi kết thúc 11/19/06 09:41 PM ha vu Become a Translator!
Save Lưu 11/19/06 09:41 PM ha vu Become a Translator!
Cancel Hủy bỏ 11/19/06 09:41 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Please input notebook entry Hãy ghi vào nhận xét 11/20/06 01:52 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook Entry Nhận xét 11/20/06 01:52 AM ha vu Become a Translator!
Continue Tiếp t ục 11/20/06 01:52 AM ha vu Become a Translator!
Name Tên 11/20/06 01:52 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Login Tên đăng nhập 11/20/06 01:52 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Nhận xét 11/20/06 01:52 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: View Notebook entries Xem nhận xét 11/20/06 01:52 AM ha vu Become a Translator!
Body can not be blank. Phần thân không được để trống 11/20/06 01:52 AM ha vu Become a Translator!
Instructor Hướng dẫn 11/20/06 01:52 AM ha vu Become a Translator!
Subject can not be blank. Chủ đề không được để trống 11/20/06 01:52 AM ha vu Become a Translator!
Close Đóng 11/20/06 01:52 AM ha vu Become a Translator!
Maximum: Tối đa 11/20/06 01:52 AM ha vu Become a Translator!
Release marks Cho điểm 11/20/06 01:52 AM ha vu Become a Translator!
Marks in {0} have been released. Đã cho điểm trong {0} 11/20/06 01:52 AM ha vu Become a Translator!
Allow learners to add attachments Cho phép người dùng đính kèm 11/20/06 01:52 AM ha vu Become a Translator!
Allow learners to create new topics Cho phép học viên tạo thêm chủ đề mới 11/20/06 01:52 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Number of posts per learner per thread. Số lượng bài viết cho mỗi học viên trong mỗi chủ đề 11/20/06 01:52 AM ha vu Become a Translator!
Minimum: Tối thiểu 11/20/06 01:52 AM ha vu Become a Translator!
No minimum Không có tối thiểu 11/20/06 01:52 AM ha vu Become a Translator!
No maximum Không có tối đa 11/20/06 01:52 AM ha vu Become a Translator!
The maximum number of posts must be greater than or equal to the minimum number of posts. Số lượng tối đa bài viết phải lớn hơn hoặc bằng số liệu tối thiểu bài gửi 11/20/06 01:52 AM ha vu Become a Translator!
Limitation of input characters must be greater zero. Giới hạn các ký tự nhập vào phải lớn hơn 0 11/20/06 01:56 AM ha vu Become a Translator!
Discussion tool useful for long running collaborations and situations where learners are not all on line at the same time. Công cụ thảo luận hữu dụng cho sự cộng tác và vị trí khi tất cả các học viên không tham gia trực tuyến tại cùng 1 thời điểm 11/20/06 01:20 AM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: You must contribute at least {0} posts in each topic before finish. Bạn phải đưa ra ít nhất {0} bài viết trước khi kết thúc 11/20/06 01:57 AM ha vu Become a Translator!
Please add at least 1 topic when "allow learners to create new topics" option is off. Hãy thêm vào ít nhất 1 chủ đề khi tắt tùy chọn "cho phép học viên tạo chủ đề mới" 11/20/06 01:57 AM ha vu Become a Translator!
Allow learners to change their own postings Cho phép học viên thay đổi bài viết của họ 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Allow learners to use rich text editor Cho phép học viên sử dụng bộ định dạng 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Maximum number of characters per posting Số lượng ký tự tối đa mối lần gửi bài 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Subject Chủ đề 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Body Thân bài 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Last post Cuối bài 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Author Tác giả 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Started by Mở đầu 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Replies Trả lới 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Mark Đánh dấu 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
By Bởi 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
*** UPDATED: Back to topics Quay trở lại diễn đàn 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
# of Msg Số của tin nhắn 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
Aver mark Xác nhận đánh dấu 11/19/06 11:06 PM viettien soft Become a Translator!
*** UPDATED: Original message Tin nhắn gốc 11/28/07 01:29 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Number of postings Số lượng bài viết của các học viên trong diễn đàn 11/28/07 01:14 PM Thành Bùi Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
The maximum number of characters per posting must be greater than minimum. error.min.post.char.less Become a Translator!
Topics label.topics Become a Translator!
The maximum number of ratings must be greater than its minimum. error.min.rate.less.max Become a Translator!
Enable anonymous posts label.authoring.advance.enable.anonymous.posts Become a Translator!
Post anonymously label.post.anonomously Become a Translator!
Anonymous label.anonymous Become a Translator!
Turn on "Post anonymously" to hide your name from other learners. Teachers will still be able to see your name. label.anonymous.tooltip Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum set for postings. Please check and try again. js.error.validate.posting.number Become a Translator!
You must rate at least {0} postings. label.rateLimits.forum.reminder.min Become a Translator!
You can only rate up to {0} postings. label.rateLimits.forum.reminder.max Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum set for ratings. Please check and try again. js.error.validate.number Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum number of posts per thread. js.error.validate.reply.number Become a Translator!
Date Label download marks heading date Become a Translator!
Marks Label download marks heading marks Become a Translator!
Comments Label download marks heading comments Become a Translator!
Posting limitations for this forum: Minimum {0} and Maximum {1} per thread. label.postingLimits.forum.reminder Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Forum, you won't be able to continue posting. Label responses locked Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow postings after you have finished it. As you are returning to this Forum again, you are able to see all threads but not allow to post anymore. Label responses locked reminder Become a Translator!
Marked? Heading on the monitoring summary tab indicating for the column indicating whether or not any of the learner's postings have been marked. Become a Translator!
Notebook Entries label.export.reflection Become a Translator!
Yes Monitoring label for "yes" Become a Translator!
No Monitoring label for "no" Become a Translator!
On label.on Become a Translator!
Off label.off Become a Translator!
Advanced settings monitor.summary.th.advancedSettings Become a Translator!
Add a notebook at the end of Forum monitor.summary.td.addNotebook Become a Translator!
Notebook instructions monitor.summary.td.notebookInstructions Become a Translator!
Notify learners when marks are released. label.authoring.advanced.notify.mark.release Become a Translator!
LAMS: Marks were released event.mark.release.subject Become a Translator!
An instructor released marks in a Forum activity in LAMS.\nYour marks are:\n\n{0}\nThis message was sent automatically, please do not reply to it. event.mark.release.body Become a Translator!
For the message titled "{0}" posted on {1} the mark is {2}. \n event.mark.release.mark Become a Translator!
Conditions label.authoring.heading.conditions Become a Translator!
Add condition label.authoring.conditions.add.condition Become a Translator!
Conditions label.authoring.conditions.list.title Become a Translator!
Order label.authoring.conditions.order Become a Translator!
There are no conditions label.authoring.conditions.empty.condition.list Become a Translator!
Name label.authoring.conditions.condition.name Become a Translator!
Up label.authoring.up Become a Translator!
Conditions authoring.tab.conditions Become a Translator!
Please enter conditions for Forum label.authoring.heading.conditions.desc Become a Translator!
There are no questions selected. Please select at least one. error.condition.no.questions.selected Become a Translator!
Error creating condition. error.condition Become a Translator!
Posts contain certain words output.desc.text.search.output.definition.forum Become a Translator!
Posts to the first topic contain word "LAMS" text.search.output.definition.forum.default.condition Become a Translator!
Down label.authoring.down Become a Translator!
Condition name can not be blank. error.condition.name.blank Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. error.condition.duplicated.name Become a Translator!
Posts that... textsearch.heading Become a Translator!
have all these words: textsearch.all.words Become a Translator!
have this exact wording or phrase: textsearch.phrase Become a Translator!
have one or more of these words: textsearch.any.words Become a Translator!
have none of these unwanted words: textsearch.excluded.words Become a Translator!
Search in these topics: textsearch.topics Become a Translator!
Each learner's posts sent in the Forum Each learner's posts sent in the Forum Become a Translator!
Posting for this thread: Minimum {0} and Maximum {1}. You have posted {2} message(s). label.postingLimits.topic.reminde Become a Translator!
New lable.topic.title.repliesnew Become a Translator!
Maximum posting limitations for this forum is {0} per thread. label.postingLimits.forum.reminder.max Become a Translator!
Minimum posting limitations for this forum is {0} per thread. label.postingLimits.forum.reminder.min Become a Translator!
Maximum posting for this thread is {0}. You have posted {1} message(s). label.postingLimits.topic.reminder.max Become a Translator!
Minimum posting for this thread is {0}. You have posted {1} message(s). label.postingLimits.topic.reminder.min Become a Translator!
On new postings send email to: label.authoring.advanced.send.emails.to Become a Translator!
learners label.authoring.advanced.learners Become a Translator!
instructors label.authoring.advanced.teachers Become a Translator!
Forum: {0} event.newposting.subject Become a Translator!
{0}:\n{1}\n\n-- email sent automatically by LAMS event.newposting.body Become a Translator!
Do you really want to delete this topic? label.authoring.basic.do.you.want.to.delete Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
{0} / {1} votes label.learning.number.of.votes Become a Translator!
Allow learners to rate each other's postings label.authoring.advance.allow.rate.postings Become a Translator!
Deadline monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Date/time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Learners will not be able to post messages after the set date and time. onitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size: {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
Uploaded file is executable error.attachment.executable Become a Translator!
Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} label.upload.info Become a Translator!
Finish label.submit Become a Translator!
Rating limitation: minimum {0} and maximum {1}. label.rateLimits.forum.reminder Become a Translator!
You have rated {0} postings already. label.rateLimits.topic.reminder Become a Translator!
Show replies label.show.replies Become a Translator!
The minimum number of characters for your response is {0}. info.minimum.number.characters Become a Translator!
You need to enter {0} characters more to proceed. warn.minimum.number.characters Become a Translator!
Minimum number of characters per posting label.authoring.advance.min.limited.input Become a Translator!
Characters required label.char.required Become a Translator!
Posts label.number.of.posts Become a Translator!
Latest post on label.latest.posting.date Become a Translator!
Replies label.number.of.replies Become a Translator!
No notebook entry was added. message.no.reflection.available Become a Translator!
More posts label.show.more.messages Become a Translator!
Loading more posts label.loading.messages Become a Translator!
Hide replies label.hide.replies Become a Translator!
Show/Hide replies label.showhide.prompt Become a Translator!
Please complete or cancel the current reply before starting a new reply. message.complete.or.cancel.reply Become a Translator!
Please complete or cancel the current edit before starting a new edit. message.complete.or.cancel.edit Become a Translator!
Your changes have been saved but cannot be redisplayed. Please select refresh to reload the forum messages. error.cannot.redisplay.please.refresh Become a Translator!
Posting options label.posting.options Become a Translator!
Activity completion label.activity.completion Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
Activity cannot longer be editted message.monitoring.edit.activity.not.editable Become a Translator!
File label.authoring.basic.resource.file.input Become a Translator!
Forum Settings admin.page.title Become a Translator!
Configuration successfully saved. admin.success Become a Translator!
Return to maintain LAMS admin.return Become a Translator!
Save admin.button.save Become a Translator!
Don't delete postings when learners are removed from the activity. admin.keep.learner.content Become a Translator!
Marks have been released label.marks.released Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!