Module: Forum for Bulgarian Bulgaria

Module Information

Module Name: Forum
Description: Discussion tool useful for long running collaborations and situations where learners are not all on line at the same time.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:30 AM
% translated: 39.59% (97 out of 245)

Translated Labels

English Bulgarian Translation Dev task Last updated By Action
Forum Форум 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: No data Няма потребители които да бъдат показани 04/02/06 05:13 AM Daniel Denev Become a Translator!
Hide Скриване 04/02/06 05:13 AM Daniel Denev Become a Translator!
Forum Authoring Автор на Форума 04/02/06 05:14 AM Daniel Denev Become a Translator!
Message subject hidden Скриване заглавие на тема на съобщение 04/02/06 05:14 AM Daniel Denev Become a Translator!
Forum Monitoring Проследяване на форум 04/02/06 05:15 AM Daniel Denev Become a Translator!
Basic Основни 04/02/06 05:15 AM Daniel Denev Become a Translator!
Online threaded discussion tool (asynchronous). Инструмент за нишкови онлайн дискусии (асинхронен) 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Discussion tool useful for long running collaborations and situations where learners are not all on line at the same time. Инструмента за дискусии е полезен за стартиране на съвместна работа в група или в случаите когато обучаемите не са едновременно онлайн. 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Forum Tool Инструмент Форум 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: A medium where ideas and views on a particular issue/topic can be exchanged. Инструмент Форуми, известен още като електронни табла за съобщения. 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Forum Форум 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Create topic Създаване на нова тема 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Title Заглавие 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Инструкция 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Lock when finished Заключване 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Save Съхраняване 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Cancel Отказване 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Allow learners to change their own postings Разрешаване на редактиране 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Allow learners to use rich text editor Разрешаване на редактор с допълнителна функционалност 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Maximum number of characters per posting Ограничаване на броя въвеждани символи 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Subject Заглавие на тема 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Body Тяло (Съдържание) 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Last post Последна публикация 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Author Автор 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Started by Изчакване 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Replies Отговори 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Mark Оценка 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
By От: 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Back to topics Назад към Форума 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
# of Msg # на Съобщ 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Aver mark Ср. оценка 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: View mark Преглед на оценките от потребители 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Edit mark Редактиране оценките от потребители 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Edit Activity Редактиране на дейност 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: View instructions Преглед на инструкции 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
View topic Преглед на теми 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Statistic Статистика 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Cancel Отказване 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Edit Редактиране 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Average message mark Осреднена оценка за съобщение 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
# of total message # всичко 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Value Required Изисквана се стойност 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Mark must be a number Оценката ТРЯБВА да е число 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Mark is invalid number format Форматът на оценката не е валиден 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Title can not be blank Полето за заглавие ТРЯБВА да бъде попълнено 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Add Message Добавяне на съобщение 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
View Message Преглед на съобщение 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Reply Message Повтаряне на съобщение 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Edit Message Редактиране на съобщение 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Subject Тема 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Body Тяло (Съдържание) 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Attachment Приложения 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Posted on: Публикувано на: 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Thread replies Отговори по нишката 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Reply Отговор 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Open Отваряне 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Delete Изтриване 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
View Преглеждане 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Edit Редактиране 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Reply Повтаряне 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Done Готово 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Край 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
New Topic Нова тема 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Refresh Презареждане 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Characters left Символи в ляво 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Basic Основен 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Advanced За напреднали 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Инструкции 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Upload Качване 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Done Готово 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Submit Предоставяне 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
On Вкл. 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Off Изкл. 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Add Добавяне 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Cancel Отказване 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
The input is invalid number format Въведения числов формат не е валиден 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
The input must be greater than 0 Въведеното ТРЯБВА да е по-голямо от 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
The following error(s) occurred: Настъпиха следните грешки: 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Summary Резюме 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Edit Activity Редактиране на дейност 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
provides following posts: обезпечава следните публикации 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Comment Коментар 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Not Available Не е налично 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Update mark Обновяване на оценка 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Please assign a mark and a comment for the report by Моля, назначете оценка и коментар за отчета от 04/02/06 04:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
Cancel Отказване 04/02/06 05:08 AM Daniel Denev Become a Translator!
View forum Прегле на форума 04/02/06 05:08 AM Daniel Denev Become a Translator!
Save Съхраняване 04/02/06 05:09 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: No session available Няма налична сесия 04/02/06 05:09 AM Daniel Denev Become a Translator!
Download marks Изтегляне на оценки 04/02/06 05:10 AM Daniel Denev Become a Translator!
Statistics Статистика 04/02/06 05:10 AM Daniel Denev Become a Translator!
View all marks Преглед на всички оценки 04/02/06 05:11 AM Daniel Denev Become a Translator!
Message body hidden Скрито съдържание на съобщение 04/02/06 05:11 AM Daniel Denev Become a Translator!
Advanced За напреднали 04/02/06 05:12 AM Daniel Denev Become a Translator!
Session Name Име на сесия 04/02/06 05:12 AM Daniel Denev Become a Translator!
Show Показване 04/02/06 05:12 AM Daniel Denev Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
The maximum number of characters per posting must be greater than minimum. error.min.post.char.less Become a Translator!
Topics label.topics Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Authoring messsage for cancel without saving Become a Translator!
The maximum number of ratings must be greater than its minimum. error.min.rate.less.max Become a Translator!
Enable anonymous posts label.authoring.advance.enable.anonymous.posts Become a Translator!
Post anonymously label.post.anonomously Become a Translator!
Anonymous label.anonymous Become a Translator!
Turn on "Post anonymously" to hide your name from other learners. Teachers will still be able to see your name. label.anonymous.tooltip Become a Translator!
Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Define Later Message Become a Translator!
Try again Try again button Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum set for postings. Please check and try again. js.error.validate.posting.number Become a Translator!
Message attachment hidden Topic message attachment hidden Become a Translator!
Posting limits message posting limiting Become a Translator!
Add a notebook at end of forum with the following instructions: Advanced reflectOnActivity Become a Translator!
Please input notebook entry Error reflection emtpy Become a Translator!
Notebook Entry Title reflection Become a Translator!
Continue Label continue Become a Translator!
Name Monitoring user fullname Become a Translator!
Login Monitoring user loginname Become a Translator!
Notebook entry Monitoring user reflection Become a Translator!
View Notebook entries Page title monitoring view reflection Become a Translator!
You must rate at least {0} postings. label.rateLimits.forum.reminder.min Become a Translator!
Body can not be blank. Error body required Become a Translator!
Instructor Label default user name Become a Translator!
Subject can not be blank. Error subject required Become a Translator!
Close Button close Become a Translator!
You can only rate up to {0} postings. label.rateLimits.forum.reminder.max Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum set for ratings. Please check and try again. js.error.validate.number Become a Translator!
Maximum: Label authoring advance maximum reply Become a Translator!
Release marks Button release marks Become a Translator!
Marks in {0} have been released. Msg mark released Become a Translator!
Allow learners to add attachments Label authoring advance allow updload Become a Translator!
Allow learners to create new topics Label authoring advance allow new topics Become a Translator!
Number of posts per learner per thread. Lable authoring advance number reply Become a Translator!
Minimum: Label authoring advance minimum reply Become a Translator!
No minimum Label authoring advance no minimum Become a Translator!
No maximum Label authoring advance no maximum Become a Translator!
The maximum number of posts must be greater than or equal to the minimum number of posts. Error min less max Become a Translator!
Limitation of input characters must be greater zero. Error limit char less zero Become a Translator!
You must contribute at least {0} posts in each topic before finish. Error less mini post Become a Translator!
Please add at least 1 topic when "allow learners to create new topics" option is off. Error must have topic Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum number of posts per thread. js.error.validate.reply.number Become a Translator!
Original message Title original message reply Become a Translator!
Number of postings Tool output description: Learner's number of posts in this forum. Become a Translator!
Date Label download marks heading date Become a Translator!
Marks Label download marks heading marks Become a Translator!
Comments Label download marks heading comments Become a Translator!
Posting limitations for this forum: Minimum {0} and Maximum {1} per thread. label.postingLimits.forum.reminder Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Forum, you won't be able to continue posting. Label responses locked Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow postings after you have finished it. As you are returning to this Forum again, you are able to see all threads but not allow to post anymore. Label responses locked reminder Become a Translator!
Marked? Heading on the monitoring summary tab indicating for the column indicating whether or not any of the learner's postings have been marked. Become a Translator!
Notebook Entries label.export.reflection Become a Translator!
Yes Monitoring label for "yes" Become a Translator!
No Monitoring label for "no" Become a Translator!
On label.on Become a Translator!
Off label.off Become a Translator!
Advanced settings monitor.summary.th.advancedSettings Become a Translator!
Add a notebook at the end of Forum monitor.summary.td.addNotebook Become a Translator!
Notebook instructions monitor.summary.td.notebookInstructions Become a Translator!
Notify learners when marks are released. label.authoring.advanced.notify.mark.release Become a Translator!
LAMS: Marks were released event.mark.release.subject Become a Translator!
An instructor released marks in a Forum activity in LAMS.\nYour marks are:\n\n{0}\nThis message was sent automatically, please do not reply to it. event.mark.release.body Become a Translator!
For the message titled "{0}" posted on {1} the mark is {2}. \n event.mark.release.mark Become a Translator!
Conditions label.authoring.heading.conditions Become a Translator!
Add condition label.authoring.conditions.add.condition Become a Translator!
Conditions label.authoring.conditions.list.title Become a Translator!
Order label.authoring.conditions.order Become a Translator!
There are no conditions label.authoring.conditions.empty.condition.list Become a Translator!
Name label.authoring.conditions.condition.name Become a Translator!
Up label.authoring.up Become a Translator!
Conditions authoring.tab.conditions Become a Translator!
Please enter conditions for Forum label.authoring.heading.conditions.desc Become a Translator!
There are no questions selected. Please select at least one. error.condition.no.questions.selected Become a Translator!
Error creating condition. error.condition Become a Translator!
Posts contain certain words output.desc.text.search.output.definition.forum Become a Translator!
Posts to the first topic contain word "LAMS" text.search.output.definition.forum.default.condition Become a Translator!
Down label.authoring.down Become a Translator!
Condition name can not be blank. error.condition.name.blank Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. error.condition.duplicated.name Become a Translator!
Posts that... textsearch.heading Become a Translator!
have all these words: textsearch.all.words Become a Translator!
have this exact wording or phrase: textsearch.phrase Become a Translator!
have one or more of these words: textsearch.any.words Become a Translator!
have none of these unwanted words: textsearch.excluded.words Become a Translator!
Search in these topics: textsearch.topics Become a Translator!
Each learner's posts sent in the Forum Each learner's posts sent in the Forum Become a Translator!
Posting for this thread: Minimum {0} and Maximum {1}. You have posted {2} message(s). label.postingLimits.topic.reminde Become a Translator!
New lable.topic.title.repliesnew Become a Translator!
Maximum posting limitations for this forum is {0} per thread. label.postingLimits.forum.reminder.max Become a Translator!
Minimum posting limitations for this forum is {0} per thread. label.postingLimits.forum.reminder.min Become a Translator!
Maximum posting for this thread is {0}. You have posted {1} message(s). label.postingLimits.topic.reminder.max Become a Translator!
Minimum posting for this thread is {0}. You have posted {1} message(s). label.postingLimits.topic.reminder.min Become a Translator!
On new postings send email to: label.authoring.advanced.send.emails.to Become a Translator!
learners label.authoring.advanced.learners Become a Translator!
instructors label.authoring.advanced.teachers Become a Translator!
Forum: {0} event.newposting.subject Become a Translator!
{0}:\n{1}\n\n-- email sent automatically by LAMS event.newposting.body Become a Translator!
Do you really want to delete this topic? label.authoring.basic.do.you.want.to.delete Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
{0} / {1} votes label.learning.number.of.votes Become a Translator!
Allow learners to rate each other's postings label.authoring.advance.allow.rate.postings Become a Translator!
Deadline monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Date/time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Learners will not be able to post messages after the set date and time. onitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size: {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
Uploaded file is executable error.attachment.executable Become a Translator!
Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} label.upload.info Become a Translator!
Finish label.submit Become a Translator!
Rating limitation: minimum {0} and maximum {1}. label.rateLimits.forum.reminder Become a Translator!
You have rated {0} postings already. label.rateLimits.topic.reminder Become a Translator!
Show replies label.show.replies Become a Translator!
The minimum number of characters for your response is {0}. info.minimum.number.characters Become a Translator!
You need to enter {0} characters more to proceed. warn.minimum.number.characters Become a Translator!
Minimum number of characters per posting label.authoring.advance.min.limited.input Become a Translator!
Characters required label.char.required Become a Translator!
Posts label.number.of.posts Become a Translator!
Latest post on label.latest.posting.date Become a Translator!
Replies label.number.of.replies Become a Translator!
No notebook entry was added. message.no.reflection.available Become a Translator!
More posts label.show.more.messages Become a Translator!
Loading more posts label.loading.messages Become a Translator!
Hide replies label.hide.replies Become a Translator!
Show/Hide replies label.showhide.prompt Become a Translator!
Please complete or cancel the current reply before starting a new reply. message.complete.or.cancel.reply Become a Translator!
Please complete or cancel the current edit before starting a new edit. message.complete.or.cancel.edit Become a Translator!
Your changes have been saved but cannot be redisplayed. Please select refresh to reload the forum messages. error.cannot.redisplay.please.refresh Become a Translator!
Posting options label.posting.options Become a Translator!
Activity completion label.activity.completion Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
Activity cannot longer be editted message.monitoring.edit.activity.not.editable Become a Translator!
File label.authoring.basic.resource.file.input Become a Translator!
Forum Settings admin.page.title Become a Translator!
Configuration successfully saved. admin.success Become a Translator!
Return to maintain LAMS admin.return Become a Translator!
Save admin.button.save Become a Translator!
Don't delete postings when learners are removed from the activity. admin.keep.learner.content Become a Translator!
Marks have been released label.marks.released Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!