Module: Notebook for Slovenian Slovenia

Module Information

Module Name: Notebook
Description: Notebook tool for taking notes
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 08/07/06 11:22 PM
% translated: 70.96% (88 out of 124)

Translated Labels

English Slovenian Translation Dev task Last updated By Action
Order Red 04/25/10 12:49 AM Žan Jelen Become a Translator!
On Vključeno 04/25/10 12:35 AM Žan Jelen Become a Translator!
Statistics Statistika 04/01/10 12:40 AM Žan Jelen Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Uredi dejavnost 04/01/10 12:40 AM Žan Jelen Become a Translator!
Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Spreminjanje vsebine ni dovoljeno, odkar je v dejavnost vključen eden ali več učencev. 04/01/10 12:45 AM Žan Jelen Become a Translator!
Title: Naslov: 04/01/10 12:26 AM Žan Jelen Become a Translator!
Content: Vsebina: 04/01/10 12:27 AM Žan Jelen Become a Translator!
Notebook entry Vnosi v beležnico 04/19/10 11:34 PM Žan Jelen Become a Translator!
Unable to continue. {0} is missing. Ni mogoče nadaljevati.{0}manjka. 04/19/10 11:35 PM Žan Jelen Become a Translator!
File size exceeded Presežena velikost datoteke. 04/19/10 11:35 PM Žan Jelen Become a Translator!
Notebook Tool Orodje beležnice 04/01/10 12:22 AM Žan Jelen Become a Translator!
Notebook for notes and reflections Beležnica za zapiske in povratne podatke 04/01/10 12:24 AM Žan Jelen Become a Translator!
Advanced Napredno 04/01/10 12:26 AM Žan Jelen Become a Translator!
*** UPDATED: Try again Poskusi znova 04/19/10 11:35 PM Žan Jelen Become a Translator!
Notebook Beležnica 04/01/10 12:22 AM Žan Jelen Become a Translator!
Notebook Beležnica 04/01/10 12:23 AM Žan Jelen Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook tool Orodje beležnice 04/01/10 12:23 AM Žan Jelen Become a Translator!
Notebook Authoring Urejanje beležnice 04/01/10 12:24 AM Žan Jelen Become a Translator!
Basic Osnovno 04/01/10 12:25 AM Žan Jelen Become a Translator!
Instructions: Navodila: 04/01/10 12:27 AM Žan Jelen Become a Translator!
Lock when finished Zakleni ko je končano 04/01/10 12:27 AM Žan Jelen Become a Translator!
Allow rich text editor Dovoli vnos bogatega besedila 04/01/10 12:28 AM Žan Jelen Become a Translator!
Filename Ime datoteke 04/01/10 12:32 AM Žan Jelen Become a Translator!
Type Tip 04/01/10 12:32 AM Žan Jelen Become a Translator!
Summary Povzetek 04/01/10 12:38 AM Žan Jelen Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Uredi dejavnost 04/01/10 12:39 AM Žan Jelen Become a Translator!
Statistics Statistika 04/01/10 12:39 AM Žan Jelen Become a Translator!
Summary Povzetek 04/01/10 12:39 AM Žan Jelen Become a Translator!
Instructions Navodila 04/01/10 12:39 AM Žan Jelen Become a Translator!
Changes saved Spremembe so shranjene 04/01/10 12:33 AM Žan Jelen Become a Translator!
Page contains unsaved changes Stran vsebuje neshranjene spremembe 04/01/10 12:34 AM Žan Jelen Become a Translator!
*** UPDATED: Online notebook Beležnica s povezavo 04/01/10 12:34 AM Žan Jelen Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity Prosim počakajte, da učitelj dokonča vsebine v tej dejavnosti 04/01/10 12:36 AM Žan Jelen Become a Translator!
Group {0}: Skupina {0}: 04/01/10 12:41 AM Žan Jelen Become a Translator!
*** UPDATED: Learners: Število učencev: 04/01/10 12:42 AM Žan Jelen Become a Translator!
*** UPDATED: Total learners in group: Celotno število učencev v skupini: 04/01/10 12:43 AM Žan Jelen Become a Translator!
*** UPDATED: Finished learners: Število učencev ki so končali: 04/01/10 12:43 AM Žan Jelen Become a Translator!
View Pogled 04/19/10 11:28 PM Žan Jelen Become a Translator!
*** UPDATED: Not available Ni na voljo 04/19/10 11:28 PM Žan Jelen Become a Translator!
Learner Učenec 04/19/10 11:28 PM Žan Jelen Become a Translator!
There is no summary available for this tool. Povzetek za to orodje ni na voljo. 04/19/10 11:30 PM Žan Jelen Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Vpis v beležnico 04/19/10 11:30 PM Žan Jelen Become a Translator!
Cancel Prekliči 04/19/10 11:30 PM Žan Jelen Become a Translator!
Notebook Monitoring Nadzorovanje beležnice 04/19/10 11:31 PM Žan Jelen Become a Translator!
OK Vredu 04/19/10 11:31 PM Žan Jelen Become a Translator!
Done Končano 04/19/10 11:31 PM Žan Jelen Become a Translator!
Save Shrani 04/19/10 11:32 PM Žan Jelen Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Naslednja dejavnost 04/19/10 11:32 PM Žan Jelen Become a Translator!
Next Naprej 04/19/10 11:32 PM Žan Jelen Become a Translator!
Save Shrani 04/19/10 11:32 PM Žan Jelen Become a Translator!
Cancel Prekliči 04/19/10 11:33 PM Žan Jelen Become a Translator!
Created Ustvarjeno 04/19/10 11:33 PM Žan Jelen Become a Translator!
Last modified Zadnja sprememba 04/19/10 11:33 PM Žan Jelen Become a Translator!
Off Izključeno 04/25/10 12:36 AM Žan Jelen Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Opozorilo: Eden ali več učencev je vsopilo v to dejavnost. Ob spreminjanju vsebine bodo učenici dobili napačne informacije. 04/25/10 12:37 AM Žan Jelen Become a Translator!
There are no conditions Ni pogojev 04/25/10 12:49 AM Žan Jelen Become a Translator!
*** UPDATED: An internal error has occured with the Notebook tool. If reporting this error, please report: {0} V orodju beležnice se je pojavila notranja napaka. Če želite to napako prijaviti, jo prosim prijavite:{0} 04/19/10 11:37 PM Žan Jelen Become a Translator!
An error has occurred when saving/deleting instruction file {0}. The files may not be saved correctly. Med shranjevanjem/brisanjem datoteke z navodili {0} se je pojavila napaka.Datoteke mogoče ne bodo shranjene pravilno. 04/19/10 11:39 PM Žan Jelen Become a Translator!
The content has been locked since it is being used by one or more learners. The modification of the content is not allowed. Vsebina je bila zaklenjena odkar jo je začel uporabljati eden ali več učencev. Spremembe vsebine niso dovoljene. 04/19/10 11:41 PM Žan Jelen Become a Translator!
*** UPDATED: Sorry, the activity is not ready yet. Please wait for the instructor to finishing defining the content of the activity. Oprostite, dejavnost še ni pripravljena. Prosimo počakajte, da učitelj dokonča dejavnost. 04/19/10 11:42 PM Žan Jelen Become a Translator!
The uploaded file has exceeded the maximum file size limit of {0} bytes Naložena datoteka presega maksimalno velikost {0} byt-ov. 04/19/10 11:44 PM Žan Jelen Become a Translator!
{0} field is mandatory. {0} je obvezno polje. 04/19/10 11:45 PM Žan Jelen Become a Translator!
{0} field must be a valid number. Decimal points are not allowed. {0} polje mora biti veljavno število. Decimalne pike niso dovoljene. 04/19/10 11:46 PM Žan Jelen Become a Translator!
{0} field must be a valid decimal number. {0} polje mora biti veljavno decimalno število. 04/19/10 11:47 PM Žan Jelen Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ali želite zapreti to okno brez shranjevanja? 04/19/10 11:48 PM Žan Jelen Become a Translator!
You have not written anything. Are you sure this is correct? Ničesar niste vpisali. Ali ste prepričani, da je to pravilno? 04/19/10 11:49 PM Žan Jelen Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Notebook, you won't be able to continue adding notes. Sporočilo: Po kliku na "Naslednja dejavnost" in povratku nazaj v to beležnico ne boste mogli dodajat zapiskov. 04/25/10 12:41 AM Žan Jelen Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow notes after you have finished it. As you are returning to this Notebook, you are able to see your notes but not allowed to add more. Učitelj je nastavil da ne boste mogli dodajat zapiskov ko boste končali. Ko se boste vrnili v to beležnico boste lahko videli vaše zapiske ne boste pa jih mogli spreminjat. 04/25/10 12:45 AM Žan Jelen Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Napredne nastavitve 04/25/10 12:46 AM Žan Jelen Become a Translator!
Conditions Pogoji 04/25/10 12:46 AM Žan Jelen Become a Translator!
has none of these unwanted words: nima nobenih od teh nezaželjenih besed: 04/25/10 12:47 AM Žan Jelen Become a Translator!
Conditions Pogoji 04/25/10 12:48 AM Žan Jelen Become a Translator!
Add condition Dodaj pogoj 04/25/10 12:48 AM Žan Jelen Become a Translator!
Conditions Pogoji 04/25/10 12:48 AM Žan Jelen Become a Translator!
Name Ime 04/25/10 12:50 AM Žan Jelen Become a Translator!
Edit conditions Dodaj pogoje 04/25/10 12:50 AM Žan Jelen Become a Translator!
Up Gor 04/25/10 12:50 AM Žan Jelen Become a Translator!
Down Dol 04/25/10 12:51 AM Žan Jelen Become a Translator!
Edit Dodaj 04/25/10 12:51 AM Žan Jelen Become a Translator!
Condition name can not be blank. Ime pogoja ne more ostati prazno. 04/25/10 12:52 AM Žan Jelen Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. Podvojeno ime. Prosim izberite edinstvenega. 04/25/10 12:54 AM Žan Jelen Become a Translator!
Error creating condition. Napaka pri ustvarjanju pogoja. 04/25/10 12:54 AM Žan Jelen Become a Translator!
Entry contains certain words Vpis vsebuje določene besede 04/25/10 12:56 AM Žan Jelen Become a Translator!
Entry contains word "LAMS" Vpis vsebuje besedo "LAMS" 04/25/10 12:57 AM Žan Jelen Become a Translator!
Entry that... Vpišite da... 04/25/10 12:57 AM Žan Jelen Become a Translator!
has all these words: ima vse te besede: 04/25/10 12:58 AM Žan Jelen Become a Translator!
has this exact wording or phrase: ima to točno besedno frazo: 04/25/10 12:58 AM Žan Jelen Become a Translator!
has one or more of these words: ima eno ali več od teh besed: 04/25/10 12:59 AM Žan Jelen Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Editing options label.editing.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Response required? basic.forceResponse Become a Translator!
Response is required message.learner.blank.alertforceResponse Become a Translator!
Enable anonymous posts advanced.enable.anonymous.posts Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Date and time restriction monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
If a date and time restriction is set, learners will not be able to write an entry after this date. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date and time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
The instructor has set a restriction to this activity from {0} onwards. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Each learners' entry in Notebook output.desc.all.users.entries.definition.notebook Become a Translator!
No sessions available message.monitoring.summary.no.session Become a Translator!
Send email with comment to learner label.notify.learner Become a Translator!
Teacher has left a comment for your notebook entry. event.teacher.comment.subject Become a Translator!
Comment: {0} event.teacher.comment.body Become a Translator!
Click to edit label.click.to.edit Become a Translator!
Notebook entries label.notebook.entries Become a Translator!
Name label.user.name Become a Translator!
Comment label.comment Become a Translator!
No entry label.no.entry Become a Translator!
Yes label.yes Become a Translator!
No label.no Become a Translator!
Instructor's comment label.reply.comment Become a Translator!
Group message.session.name Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!
Print monitor.summary.print Become a Translator!