Module: Notebook for Vietnamese Viet Nam

Module Information

Module Name: Notebook
Description: Notebook tool for taking notes
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 08/07/06 11:22 PM
% translated: 48.38% (60 out of 124)

Translated Labels

English Vietnamese Translation Dev task Last updated By Action
Statistics Thống kê 11/26/06 09:14 PM ha vu Become a Translator!
Summary Tóm tắt 11/26/06 09:14 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Hướng dẫn 11/26/06 09:14 PM ha vu Become a Translator!
Statistics Thống kê 11/26/06 09:14 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Chỉnh sửa hoạt động 11/26/06 09:14 PM ha vu Become a Translator!
Group {0}: Nhóm {0}: 11/26/06 09:14 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Learners: Số học viên 11/26/06 09:14 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Total learners in group: Tổng số học viên trong nhóm 11/26/06 09:14 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Finished learners: Số học viên kết thúc 11/26/06 09:34 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Không được phép thay đổi nội dung của hoạt động khi đã có từ 1 học viên trở lên tham gia vào hoạt động đó 11/26/06 09:34 PM ha vu Become a Translator!
There is no summary available for this tool. Không có bản tóm tắt nào cho công cụ này 11/26/06 09:34 PM ha vu Become a Translator!
View Xem 11/26/06 09:34 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Not available Không có hiệu lực 11/26/06 09:34 PM ha vu Become a Translator!
Learner Học viên 11/26/06 09:34 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Danh mục sổ tay 11/26/06 09:34 PM ha vu Become a Translator!
Cancel Hủy 11/26/06 09:34 PM ha vu Become a Translator!
OK Đồng ý 11/26/06 09:34 PM ha vu Become a Translator!
Done Tiến hành 11/26/06 09:34 PM ha vu Become a Translator!
Save Lưu 11/26/06 09:34 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Kết thúc 11/26/06 09:34 PM ha vu Become a Translator!
Next Tiếp theo 11/26/06 09:34 PM ha vu Become a Translator!
Save Lưu 11/26/06 09:34 PM ha vu Become a Translator!
Cancel Hủy 11/26/06 09:34 PM ha vu Become a Translator!
Created Tạo 11/26/06 09:34 PM ha vu Become a Translator!
Last modified Thay đổi cuối cùng 11/26/06 09:34 PM ha vu Become a Translator!
Notebook entry Danh mục sổ tay 11/26/06 09:34 PM ha vu Become a Translator!
Unable to continue. {0} is missing. Không thể tiếp tục. {0} đang bị lỗi 11/26/06 09:34 PM ha vu Become a Translator!
File size exceeded Kích cỡ tệp tin vượt quá 11/26/06 09:34 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: An internal error has occured with the Notebook tool. If reporting this error, please report: {0} Một lõi bên trong xảy ra với công cụ sổ tay ghi chép. Nếu báo cáo lỗi này, hãy báo cáo :{0} 11/26/06 09:34 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: An error has occurred when saving/deleting instruction file {0}. The files may not be saved correctly. Một lỗi xảy ra trong quá trình lưu/xóa tệp tin {0} hướng dẫn. Tệp tin có thể không được lưu đúng 11/26/06 09:34 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: The content has been locked since it is being used by one or more learners. The modification of the content is not allowed. Nội dung bị khóa kể từ khi có ít nhất 1 học viên sử dụng nó. Không được phép thay đổi nội dung 11/26/06 09:34 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Sorry, the activity is not ready yet. Please wait for the instructor to finishing defining the content of the activity. Xin lỗi, Hoạt động này chưa sẵn sàng. Hãy chờ giáo viên hoàn tất việc xác định hoạt động này 11/26/06 09:34 PM ha vu Become a Translator!
The uploaded file has exceeded the maximum file size limit of {0} bytes Tệp tải lên vượt quá giới hạn kích cỡ tối đa cho phép {0} bytes 11/26/06 09:34 PM ha vu Become a Translator!
{0} field is mandatory. Trường {0} là bắt buộc 11/26/06 09:34 PM ha vu Become a Translator!
{0} field must be a valid number. Decimal points are not allowed. {0} trường phải là 1 số xác định. Không được là số thập phân 11/26/06 09:34 PM ha vu Become a Translator!
{0} field must be a valid decimal number. {0} trường phải là 1 số thập phân xác định 11/26/06 09:34 PM ha vu Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Bạn có muốn đóng cửa sổ này không cần lưu dữ liệu ? 11/26/06 09:34 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Try again Thử lại 11/26/06 09:34 PM ha vu Become a Translator!
Notebook Sổ tay ghi chép 11/26/06 09:14 PM ha vu Become a Translator!
Notebook Tool Công cụ ghi chép 11/26/06 09:14 PM ha vu Become a Translator!
Notebook Sổ tay ghi chép 11/26/06 09:14 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook tool Công cụ ghi chép 11/26/06 09:14 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook for notes and reflections Ghi chép chú ý và nhận xét 11/26/06 09:14 PM ha vu Become a Translator!
Notebook Authoring Sổ tay ghi chép soạn giảng 11/26/06 09:14 PM ha vu Become a Translator!
Basic Cơ bản 11/26/06 09:14 PM ha vu Become a Translator!
Advanced Nâng cao 11/26/06 09:14 PM ha vu Become a Translator!
Title: Tiêu đề 11/26/06 09:14 PM ha vu Become a Translator!
Content: Nội dung 11/26/06 09:14 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions: Hướng dẫn 11/26/06 09:14 PM ha vu Become a Translator!
Lock when finished Khóa khi kết thúc 11/26/06 09:14 PM ha vu Become a Translator!
Allow rich text editor Cho phép điều chỉnh đa nhiệm 11/26/06 09:14 PM ha vu Become a Translator!
Filename Tên tệp tin 11/26/06 09:14 PM ha vu Become a Translator!
Type Loại 11/26/06 09:14 PM ha vu Become a Translator!
Changes saved Thay đổi lưu 11/26/06 09:14 PM ha vu Become a Translator!
Page contains unsaved changes Trang chứa thay đổi không lưu 11/26/06 09:14 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Online notebook Sổ tay trực tuyến 11/26/06 09:14 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity Hãy chờ giáo viên hoàn tất nội dung cho hoạt động này 11/26/06 09:14 PM ha vu Become a Translator!
Notebook Monitoring Sổ thay theo dõi 11/26/06 09:14 PM ha vu Become a Translator!
Summary Tóm tắt 11/26/06 09:14 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Chỉnh sửa hoạt động 11/26/06 09:14 PM ha vu Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Editing options label.editing.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Response required? basic.forceResponse Become a Translator!
Response is required message.learner.blank.alertforceResponse Become a Translator!
Enable anonymous posts advanced.enable.anonymous.posts Become a Translator!
You have not written anything. Are you sure this is correct? Message learner blank input Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Message alertContentEdit Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Notebook, you won't be able to continue adding notes. message.warnLockOnFinish Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow notes after you have finished it. As you are returning to this Notebook, you are able to see your notes but not allowed to add more. message.activityLocked Become a Translator!
On label.on Become a Translator!
Off label.off Become a Translator!
Advanced settings monitor.summary.th.advancedSettings Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Conditions button.conditions Become a Translator!
has none of these unwanted words: textsearch.excluded.words Become a Translator!
Conditions label.authoring.heading.conditions Become a Translator!
Add condition label.authoring.conditions.add.condition Become a Translator!
Conditions label.authoring.conditions.list.title Become a Translator!
Order label.authoring.conditions.order Become a Translator!
There are no conditions label.authoring.conditions.empty.condition.list Become a Translator!
Name label.authoring.conditions.condition.name Become a Translator!
Edit conditions label.authoring.edit.conditions.button Become a Translator!
Up label.authoring.up Become a Translator!
Down label.authoring.down Become a Translator!
Edit label.authoring.edit Become a Translator!
Condition name can not be blank. error.condition.name.blank Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. error.condition.duplicated.name Become a Translator!
Error creating condition. error.condition Become a Translator!
Entry contains certain words output.desc.text.search.output.definition.notebook Become a Translator!
Entry contains word "LAMS" text.search.output.definition.notebook.default.condition Become a Translator!
Entry that... textsearch.heading Become a Translator!
has all these words: textsearch.all.words Become a Translator!
has this exact wording or phrase: textsearch.phrase Become a Translator!
has one or more of these words: textsearch.any.words Become a Translator!
Date and time restriction monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
If a date and time restriction is set, learners will not be able to write an entry after this date. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date and time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
The instructor has set a restriction to this activity from {0} onwards. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Each learners' entry in Notebook output.desc.all.users.entries.definition.notebook Become a Translator!
No sessions available message.monitoring.summary.no.session Become a Translator!
Send email with comment to learner label.notify.learner Become a Translator!
Teacher has left a comment for your notebook entry. event.teacher.comment.subject Become a Translator!
Comment: {0} event.teacher.comment.body Become a Translator!
Click to edit label.click.to.edit Become a Translator!
Notebook entries label.notebook.entries Become a Translator!
Name label.user.name Become a Translator!
Comment label.comment Become a Translator!
No entry label.no.entry Become a Translator!
Yes label.yes Become a Translator!
No label.no Become a Translator!
Instructor's comment label.reply.comment Become a Translator!
Group message.session.name Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!
Print monitor.summary.print Become a Translator!