Module: Voting for Vietnamese Viet Nam

Module Information

Module Name: Voting
Description: Voting tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 08/07/06 01:26 AM
% translated: 69.56% (112 out of 161)

Translated Labels

English Vietnamese Translation Dev task Last updated By Action
Save lưu 11/27/06 10:35 PM ha vu Become a Translator!
Cancel Hủy 11/27/06 10:35 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: The "Maximum votes" field in Advanced section is invalid. Hãy sửa lại cho đúng: Trường "chỉ định tối đa" trong mảng nâng cao không có giá trị 11/27/06 10:35 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Modification of the content is not allowed since it is being used. Không được thay đổi nội dung khi nó đã được sử dụng 11/27/06 10:35 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: The report is not available since no learners attempted the activity yet. Báo cáo không có hiệu lực khi không có người dùng nào tham gia vào hoạt động đó 11/27/06 10:35 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Your vote(s): Dưới đây là những bình chọn của bạn 11/27/06 10:35 PM ha vu Become a Translator!
You have selected too many nominations. You can only select Bạn đã lựa chọn quá nhiều chỉ định. Bạn chi có thể chọn 11/27/06 10:35 PM ha vu Become a Translator!
nominations. Chỉ định 11/27/06 10:35 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Voting results so far Kết quả tiến trình bình chọn 11/27/06 10:35 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: View results Kết quả chung 11/27/06 10:35 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Change Bình chọn lại 11/27/06 10:35 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Vote gửi bình chọn 11/27/06 10:35 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Next activity Kết thúc 11/27/06 10:35 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Learner Người dùng 11/27/06 10:35 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Date/time Thời gian bình chọn 11/27/06 10:35 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Next activity Kết thúc 11/27/06 10:35 PM ha vu Become a Translator!
Your nominations are: Chỉ định của bạn là: 11/27/06 10:35 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Hãy chờ giáo viên hoán thành nội dung cho hoạt động này 11/27/06 10:35 PM ha vu Become a Translator!
Edit Chỉnh sửa 11/27/06 10:35 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Select group: Lựa chọn nhóm 11/27/06 10:35 PM ha vu Become a Translator!
*** UPDATED: Learner progress report Báo cáo tiến độ học tập 11/27/06 10:35 PM ha vu Become a Translator!
A system exception has occured: {0}. Contact your system administrator Xảy ra một lỗi hệ thống ngoại lệ: {0}. Liên hệ với quản trị hệ thống 11/27/06 10:35 PM ha vu Become a Translator!
Visible Hiển thị 11/27/06 10:35 PM ha vu Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Bạn có muốn đóng cửa sổ này mà không cần lưu dữ liệu? 11/27/06 10:35 PM ha vu Become a Translator!
View Xem 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Total learners: Đếm toàn bộ người dùng 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Finished learners: Kết thúc đếm người dùng 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Learning report Báo cáo học tập 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
Cancel Hủy bỏ 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
Preview Xem trước 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
Advanced Nâng cao 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Chỉ đẫn 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
Add Thêm 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
Delete Xóa 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
Submit Đưa ra 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Total number of possible learners: Tổng số các học viên có thể 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Total number of learners that completed voting: Tổng số học viên hoàn thành bình chọn 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Other text nomination Mở bình chọn 11/26/06 10:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Votes Tổng số bình chọn 11/26/06 10:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
% % 11/26/06 10:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: View other text nomination Xem mở bình chọn 11/26/06 10:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Close other text nominations Đóng bình chọn 11/26/06 10:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Other text nominations Mở bình chọn 11/26/06 10:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
Vote Bình chọn 11/26/06 10:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
Show Hiện 11/26/06 10:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
Hide Ẩn 11/26/06 10:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
hidden Ẩn 11/26/06 10:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Pie chart Xem biểu đồ tròn 11/26/06 10:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Bar chart Xem biểu đồ cột 11/26/06 10:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
Please select a group to view class statistics Hãy chọn một nhóm để xem thống kê lớp 11/26/06 10:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Class summary Tổng kết lớp bình chọn 11/26/06 10:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Summary Tổng kết tất cả bình chọn 11/26/06 10:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Votes Học viên bình chọn 11/26/06 10:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: All learner votes Tất cả học viên bình chọn 11/26/06 10:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Group: Tên nhóm 11/26/06 10:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Learners' votes Học viên bình chọn 11/26/06 10:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
Title: Tiêu đề 11/26/06 10:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions: Chỉ dẫn 11/26/06 10:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
Nomination: Chỉ định 11/26/06 10:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
Try again Thử lại 11/26/06 10:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Phản ánh 11/26/06 10:55 PM Thành Bùi Become a Translator!
The content has been created successfully. Nội dung được khởi tạo hoàn tất 11/26/06 10:58 PM Thành Bùi Become a Translator!
Group Nhóm 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Display pie chart Hiển thị biểu đồ tròn bình chọn 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Display bar chart Hiển thị biểu đồ cột bình chọn 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
Refresh Làm tỉnh táo 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Create nomination Thiết lập chỉ định 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Edit nomination Sửa chỉ định 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: New nomination Chỉ định mới 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
Moves nomination down Đưa chỉ định xuống 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
Moves nomination up Đưa chỉ định lên 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
No nominations submitted. Please add at least one nomination. Không có chỉ định nào được đưa ra. Xin hãy thêm ít nhất một chỉ định 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: There are duplicate nomination entries. Xin hãy sửa: Đây là những bản sao chỉ định. 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Nomination text can not be blank. Xin hãy sửa: Văn bản chỉ định không thể trống. 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
Continue Tiêp tục 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Voting with the following instructions: Thêm sổ tay vào cuối bình chọn với chỉ dẫn sau: 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
Add Thêm 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
Enables editing of nomination Cho phép sửa chỉ định 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
Deletes nomination Xóa chỉ định 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Maximum votes in Advanced tab is invalid. Xin hãy sửa: bình chọn nhiều nhất [Nâng cao] là không hiệu lực 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: There are duplicate nomination entries. Xin hãy sửa: Đây là những bản sao chỉ định. 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Bản ghi phản ánh 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
Learner Học viên 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Xem phản ánh 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
Close Đóng 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
voting Bình chọn 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
Voting Bình chọn 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Voting tool where learners can select one or more options. Cho phép định dạng bình chọn 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
Voting Bình chọn 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Voting tool where learners can select one or more options. Cho phép định dạng bình chọn 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
Voting Bình chọn 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Voting Authoring Bình chọn 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
Basic Cơ bản 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
Advanced Nâng cao 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
Summary Tổng kết 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
Stats Thống kê 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Sửa hoạt động 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
Voting Authoring Tác chủ bình chọn 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
Voting Learning Bình chọn học tập 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Voting preview Xem trước bình chọn 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Please define the nominations Xin hãy xác nhận chỉ định 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
Voting Monitoring Theo dõi bình chọn 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Allow text entry Cho phép ghi chép 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Maximum votes Bình chọn nhiều nhất 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
Nominations Chỉ định 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
Nomination Chỉ định 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
Lock when finished Khóa khi hoàn tất 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
Title Tiêu đề 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Chỉ dẫn 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
Down Xuống 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
Other Khác 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: View votes chart Xem biểu đồ bình chọn 11/26/06 10:54 PM Thành Bùi Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Please select at least one nomination. Error empty selection Become a Translator!
Learner selection Output condition label shown in authoring. Become a Translator!
Display results once the learner has submitted his/her vote Show Results label on the authoring screen. Become a Translator!
Note: You can redo your vote now. If you choose to continue, you won't be able to change your vote. message.warnLockOnFinish Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow re-doing of votes after you have finished it. message.activityLocked Become a Translator!
You have {0} vote(s), please choose your option(s) label.nominations.available Become a Translator!
Other text entries: label.open.votes Become a Translator!
Off label.off Become a Translator!
Advanced settings monitor.summary.th.advancedSettings Become a Translator!
Add a notebook at the end of voting with instructions: monitor.summary.td.addNotebook Become a Translator!
Notebook instructions monitor.summary.td.notebookInstructions Become a Translator!
On label.on Become a Translator!
Finish button.submitActivity Become a Translator!
Select leader label.select.leader Become a Translator!
Options label.voting.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum number of votes. Please check and try again. js.error.validate.number Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
Your nomination is: label.learner.nomination Become a Translator!
You haven't selected enough nominations. You should select at least error.minNominationCount.not.reached Become a Translator!
Minimum votes label.minNomCount Become a Translator!
Deadline monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Learners will not be able to vote after the set date and time. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date/time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
The instructor has set a restriction to this activity from {0} onwards. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Please, wait while somebody will become a group leader. label.waiting.for.leader Become a Translator!
Other learners participating in current group: label.users.from.group Become a Translator!
Use leaders from Select Leader tool label.use.select.leader.tool.output Become a Translator!
Group leader: {0} label.group.leader Become a Translator!
A total of {0} over {1} learners have voted label.total.number.students.voted Become a Translator!
All groups total label.all.groups.total Become a Translator!
or choose an input: label.data.flow.choose Become a Translator!
None label.data.flow.none Become a Translator!
You have chosen to use input from an external tool. All defined nomitations will be deleted after save. Do you want to proceed? msg.data.flow.clear.nominations Become a Translator!
Limit number of students the input will be taken from: label.advanced.data.flow.limit Become a Translator!
No limit label.advanced.data.flow.limit.none Become a Translator!
Group leader's option is enabled label.info.use.select.leader.outputs Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
Warning: if you edit and modify a nomination that has already been selected, it would be reseted to zero -as the nomination has changed. message.monitoring.edit.activity.warning Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!