Module: Chat for Slovenian Slovenia

Module Information

Module Name: Chat
Description: Syncronous Chat tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 06/27/06 01:11 AM
% translated: 81.89% (95 out of 116)

Translated Labels

English Slovenian Translation Dev task Last updated By Action
Chat Monitoring Spremljanje klepeta 03/16/10 12:46 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Delete Zbriši 03/06/10 04:43 AM Matej Dobnik Become a Translator!
This activity has been set up to not to allow chatting after you have finished it. As you are returning to this Chat, you are able to see all messages but not allowed to chat anymore. Ta dejavnost je nameščena tako, da ne moreš več kleptati, ko jo končaš. Ko se vrneš v ta klepet, boš lahko videl vsa sporočila, ampak ne boš moral več klepetati. 03/16/10 12:45 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Off Izključen 03/06/10 04:44 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Statistics Statistika 03/06/10 04:45 AM Matej Dobnik Become a Translator!
OK V redu 03/06/10 04:46 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Basic Osnovno 03/06/10 04:47 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Advanced Napredno 03/06/10 04:47 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Content: Vsebina: 03/06/10 04:49 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Instructions: Navodila: 03/06/10 04:49 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Title: Naslov: 03/06/10 04:49 AM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Filter messages (separate each filtered word with a comma ie: word1, word2, etc) Filtriraj sporočila (loči vsako filtrirano besedo z vejico npr.: beseda1, beseda2, itd.) 03/06/10 04:55 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Filename Ime datoteke 03/06/10 04:57 AM Matej Dobnik Become a Translator!
View Pogled 03/06/10 04:58 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Edit Uredi 03/06/10 05:01 AM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Prosimo počakajte, da učitelj dokonča vso vsebino te dejavnosti. 03/06/10 05:04 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Summary Povzetek 03/06/10 05:04 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Changes saved Spremembe shranjene 03/06/10 05:06 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Group {0}: Skupina {0}: 03/06/10 05:06 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Edit Activity Uredi dejavnost 03/06/10 05:07 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Send Pošlji 03/06/10 05:07 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Cancel Prekliči 03/06/10 05:08 AM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Hide message Skrij sporočilo 03/06/10 05:08 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Cancel Prekliči 03/06/10 05:08 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Continue Nadaljuj 03/06/10 05:08 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Next Naprej 03/06/10 05:09 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Save Shrani 03/06/10 05:09 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Save Shrani 03/06/10 05:09 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Done Končano 03/06/10 05:09 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Down Dol 03/06/10 05:10 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Up Gor 03/06/10 05:10 AM Matej Dobnik Become a Translator!
On Vključeno 03/06/10 05:10 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Name Ime 03/06/10 05:10 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Order Red 03/06/10 05:10 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Edit Uredi 03/06/10 05:11 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Try again Poskusi znova 03/06/10 05:11 AM Matej Dobnik Become a Translator!
No notebook available Nobena beležnica na voljo 03/06/10 05:13 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Chat Klepet 03/16/10 12:46 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Everyone Vsi 03/06/10 05:14 AM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Send message to: Pošlji sporočilo na: 03/06/10 05:15 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Next Activity Naslednja dejavnost 03/06/10 05:15 AM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Edit messages Uredi sporočila 03/06/10 05:15 AM Matej Dobnik Become a Translator!
No. of posts Št. obvestil 03/06/10 05:16 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Statistics Statistika 03/06/10 05:16 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Instructions Navodila 03/06/10 05:16 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Summary Povzetek 03/06/10 05:17 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Conditions Pogoji 03/06/10 05:19 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Edit conditions Uredi pogoje 03/06/10 05:19 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Messages that... Sporočila ki... 03/06/10 05:19 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Conditions Pogoji 03/06/10 05:20 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Conditions Pogoji 03/06/10 05:20 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Add condition Dodaj pogoj 03/06/10 05:20 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Filtered words Filtrirane besede 03/06/10 05:20 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Error creating condition. Napaka pri ustvarjanju pogoja 03/06/10 05:21 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Condition name can not be blank. Ime pogoja ne more biti prazno. 03/06/10 05:28 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Unable to continue. {0} is missing. Ne moreš nadaljevati, {0} manjka. 03/06/10 05:27 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Opozorilo! En ali več učencev je vstopilo v to dejavnost. Spreminjanje vsebine bo povzročilo učencem dobiti drugačne informacije. 03/06/10 05:35 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. Podvojeno ime. Prosimo izberite drugačnega. 03/06/10 05:37 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Learner Učenec 03/06/10 05:42 AM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Vnos beležnice 03/06/10 05:42 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Clear Počisti 03/06/10 05:29 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Edit Activity Uredi dejavnost 03/06/10 05:30 AM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Chat with the following instructions: Dodaj beležnico na koncu klepeta z naslednjimi navodili: 03/16/10 12:46 AM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Napredne nastavitve 03/06/10 05:59 AM Matej Dobnik Become a Translator!
have all these words: imej vse te besede: 03/06/10 06:00 AM Matej Dobnik Become a Translator!
have this exact wording or phrase: imej to enako besedilo ali frazo: 03/06/10 06:01 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Notebook instructions Navodila beležnice 03/07/10 08:07 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Spreminjanje vsebine ni dovoljeno, saj je eden ali več učencev že poskusilo dejavnost. 03/07/10 08:12 AM Matej Dobnik Become a Translator!
have none of these unwanted words: ne imeti nobeno od teh nezaželenih besed: 03/07/10 08:17 AM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Poglej vpise v beležnico 03/07/10 08:03 AM Matej Dobnik Become a Translator!
There are no messages available for this group. Na razpolago ni nobenih sporočil za to skupino. 03/07/10 08:07 AM Matej Dobnik Become a Translator!
There are no conditions Ni pogojev 03/07/10 08:07 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Messages contain certain words Sporočila vsebujejo nekatere besede 03/07/10 08:08 AM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Recent messages: Večina nedavnih sporočil: 03/07/10 08:09 AM Matej Dobnik Become a Translator!
There is no summary available for this tool. Nobenega povzetka ni na razpolago za to orodje. 03/07/10 08:10 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Želiš zapreti to okno brez shranjevanja? 03/07/10 07:58 AM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Total number of messages: Vso število sporočil: 03/07/10 07:58 AM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Learners: Število učencev: 03/07/10 07:59 AM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Total number of learners in group: Skupno število učencev v skupini: 03/07/10 07:59 AM Matej Dobnik Become a Translator!
have one or more of these words: imej eno al več od teh besed: 03/07/10 08:00 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Messages contain word "LAMS" Sporočila vsebujejo besedo "LAMS" 03/07/10 08:00 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Lock when finished Zaklenitev, ko končaš 03/07/10 08:01 AM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Chat Dodaj beležnico na koncu klepeta 03/16/10 12:47 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Chat, you wont be able to continue chatting. Zapisek: Ko klikneš na "Naslednja dejavnost" in prideš nazaj v ta klepet, ne boš moral nadaljevati s klepetom. 03/16/10 12:47 AM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Syncronous chat tool Usklajeno orodje klepeta 03/16/10 12:47 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Please wait, loading chat client. Prosim počakaj, nalaganje klepetnega odjemalca. 03/16/10 12:47 AM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Online chat Povezan klepet 03/16/10 12:39 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Chat Klepet 03/16/10 12:40 AM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Open chat Odpri klepet 03/16/10 12:41 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Chat Tool Klepetno orodje 03/16/10 12:41 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Chat Tool Klepetno orodje 03/16/10 12:41 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Chat History Zgodovina klepeta 03/16/10 12:42 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Type Tip 03/23/10 12:35 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Chat Authoring Ustvarjanje klepeta 03/23/10 12:44 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Reflect on chat Refleksija na klepet 03/23/10 12:29 AM Matej Dobnik Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Number of posts output.desc.learner.number.of.posts Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Deadline monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Learners will not be able to use the chat after the set date and time. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date/time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Each learner's messages sent in the Chat output.desc.all.users.messages.output.definition.chat Become a Translator!
Reflections label.reflections Become a Translator!
Chat options label.chat.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!