Module: Chat for Vietnamese Viet Nam

Module Information

Module Name: Chat
Description: Syncronous Chat tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 06/27/06 01:11 AM
% translated: 56.03% (65 out of 116)

Translated Labels

English Vietnamese Translation Dev task Last updated By Action
No. of posts Số các bài viết 12/01/06 02:19 AM Thành Bùi Become a Translator!
Learner Học viên 12/01/06 02:19 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Phản ánh 12/01/06 02:19 AM Thành Bùi Become a Translator!
Reflect on chat Phản ánh tán gẫu 11/27/06 01:05 AM Thành Bùi Become a Translator!
Chat Authoring Tác chủ tán gẫu 11/27/06 01:05 AM Thành Bùi Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Bạn có muốn đóng cửa sổ này mà không lưu lại không? 11/23/06 03:14 AM Thành Bùi Become a Translator!
Chat History Quá trình trao đổi 11/23/06 03:14 AM Thành Bùi Become a Translator!
Try again Thử lại 11/23/06 03:14 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Chat with the following instructions: Thêm vào sổ tay ở cuối Tán gẫu với chỉ dẫn sau : 11/23/06 03:14 AM Thành Bùi Become a Translator!
Summary Tóm tắt 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Chỉ dẫn 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
Statistics Thống kê 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
Edit Activity Sửa hoạt động 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
Group {0}: Nhóm {0}: 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Learners: Số lượng học viên: 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Total number of learners in group: Tổng số học viên trong nhóm: 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Total number of messages: Tổng số tin nhắn: 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Recent messages: Các tin nhắn gần đây nhất 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Các sửa đổi nội dung không được phép khi một hoặc nhiều học viên đã thử hoạt động này. 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
There is no summary available for this tool. Không có tóm tắt có thể cho công cụ này. 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
There are no messages available for this group. Không có tin nhắn cho nhóm này. 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Edit messages Sửa tin nhắn 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Open chat Mở tán gẫu 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Hide message Ẩn tin nhắn 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Send message to: Gửi tin nhắn đến: 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
Everyone Mọi người 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
Please wait, loading chat client. Xin hãy đợi, đang tải tán gẫu của máy khách 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
Send Gửi 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
Clear Xóa trắng 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
Cancel Hủy bỏ 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
OK Đồng ý 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
Continue Tiếp tục 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
Done Tiến hành 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
Save Lưu 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Kết thúc 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
Next Tiếp theo 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
Save Lưu 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
Cancel Hủy bỏ 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
Unable to continue. {0} is missing. Không thể tiếp tục. {0} không tìm thấy 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
Chat Tán gẫu 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
Chat Tool Công cụ tán gẫu 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
Chat Tán gẫu 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
Chat Tool Công cụ tán gẫu 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Syncronous chat tool Đồng hóa công cụ tán gẫu 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
Basic Cơ bản 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
Advanced Nâng cao 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
Title: Tiêu đề: 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
Content: Nội dung: 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions: Chỉ dẫn: 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
Lock when finished Khóa khi kết thúc 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Filter messages (separate each filtered word with a comma ie: word1, word2, etc) Lọc các tin nhắn 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
Filename Tên tệp 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
Type Loại 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
View Xem 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
Delete Xóa 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
Changes saved Thay đổi đã lưu 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Online chat Tán gẫu trực tuyến 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Xin hãy đợi giáo viên hoàn thành nội dung của hoạt động này 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
Chat Monitoring Kiểm tra tán gẫu 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
Summary Tóm tắt 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
Edit Activity Sửa hoạt động 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
Statistics Thống kê 11/23/06 03:02 AM Thành Bùi Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Xem phản ánh 01/18/07 02:17 AM Thành Bùi Become a Translator!
Edit Sửa 01/18/07 02:17 AM Thành Bùi Become a Translator!
No notebook available Không có ghi chép nào sẵn sàng 01/18/07 02:17 AM Thành Bùi Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Number of posts output.desc.learner.number.of.posts Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Message alertContentEdit Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Chat, you wont be able to continue chatting. message.warnLockOnFinish Become a Translator!
This activity has been set up to not to allow chatting after you have finished it. As you are returning to this Chat, you are able to see all messages but not allowed to chat anymore. message.activityLocked Become a Translator!
Advanced settings monitor.summary.th.advancedSettings Become a Translator!
On label.on Become a Translator!
Off label.off Become a Translator!
Add a notebook at end of Chat monitor.summary.td.addNotebook Become a Translator!
Notebook instructions monitor.summary.td.notebookInstructions Become a Translator!
Filtered words monitor.summary.td.filteredWords Become a Translator!
Messages contain certain words output.desc.text.search.output.definition.chat Become a Translator!
Conditions button.conditions Become a Translator!
Conditions label.authoring.heading.conditions Become a Translator!
Add condition label.authoring.conditions.add.condition Become a Translator!
Conditions label.authoring.conditions.list.title Become a Translator!
Order label.authoring.conditions.order Become a Translator!
There are no conditions label.authoring.conditions.empty.condition.list Become a Translator!
Name label.authoring.conditions.condition.name Become a Translator!
Edit conditions label.authoring.edit.conditions.button Become a Translator!
Up label.authoring.up Become a Translator!
Down label.authoring.down Become a Translator!
Edit label.authoring.edit Become a Translator!
Condition name can not be blank. error.condition.name.blank Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. error.condition.duplicated.name Become a Translator!
Error creating condition. error.condition Become a Translator!
have none of these unwanted words: textsearch.excluded.words Become a Translator!
Messages contain word "LAMS" text.search.output.definition.chat.default.condition Become a Translator!
Messages that... textsearch.heading Become a Translator!
have all these words: textsearch.all.words Become a Translator!
have this exact wording or phrase: textsearch.phrase Become a Translator!
have one or more of these words: textsearch.any.words Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Deadline monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Learners will not be able to use the chat after the set date and time. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date/time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Each learner's messages sent in the Chat output.desc.all.users.messages.output.definition.chat Become a Translator!
Reflections label.reflections Become a Translator!
Chat options label.chat.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!