Module: LAMS Common for Czech Czech Republic

Module Information

Module Name: LAMS Common
Description: Java backend pages covering: * common functionality * themes (skinning) * auditing * authoring validation
Output: java
Type: core
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 06/25/06 12:57 AM
% translated: 16.45% (52 out of 316)

Translated Labels

English Czech Translation Dev task Last updated By Action
A maximum of {0} support activities is allow. Please remove one or more support activities. Maximálně je povoleno {0} podpůrných aktivit. Odstraňte jednu nebo více činností podpory. 03/08/12 04:41 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
You need at least one activity in the sequence. V sekvenci musí být alespoň jedna činnost. 03/08/12 04:41 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Public folder Veřejná složka 03/08/12 04:41 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Group Skupina 03/08/12 04:27 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: {0} Run sequences {0} spustit sekvence 03/08/12 04:27 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Other error Jiná chyba 03/08/12 04:27 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: A transition must have an activity before or after the transition Přechod musí mít činnost před nebo po přechodu 03/08/12 04:27 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
An activity must have an input or output transition Činnost musí mít vstupní nebo výstupní přechod 03/08/12 04:27 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Grouping is not supported Seskupování není podporováno 03/08/12 04:27 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
This activity has no input transition Tato činnost nemá žádný vstupní přechod 03/08/12 04:27 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
No activities are missing their input transition. Žádné činnosti nechybí její vstupní přechod. 03/08/12 04:27 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
This activity has no output transition Tato činnost nemá žádný výstupní přechod 03/08/12 04:27 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
No activities are missing their output transition. Žádným aktivitám nechybí jejich výstupní přechod. 03/08/12 04:27 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Grouping is required Seskupování je nutné 03/08/12 04:27 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Grouping is selected but does not exist Seskupování je vybráno, ale neexistuje 03/08/12 04:27 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
An Optional Activity must have one or more activities Volitelná činnost musí obsahovat jednu nebo více činností 03/08/12 04:27 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
This Optional Activity has invalid order ids Tato volitelná činnost má neplatná ID pořadí 03/08/12 04:27 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: A Schedule gate cannot have equal start and end time offsets. Brána dle časového rozvrhu nemůže mít stejný čas začátku a ukončení. 03/08/12 04:27 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: A Schedule gate cannot have the start time offset greater than end time offset Brána dle časového rozvrhu nemůže mít začátek později než ukončení. 03/08/12 04:27 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
User theme saved. Uživatelské téma uloženo 03/08/12 04:27 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Invalid theme type. Neplatný typ tématu. 03/08/12 04:27 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
No such theme exists. Žádné takovéto téma neexistuje. 03/08/12 04:27 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
No such User exists. Žádný takovýto uživatel neexistuje. 03/08/12 04:27 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: User {3} ({4}) Changed text for user {0}. Old text: {1} New Text: {2}. Změněný text pro uživatele {0}. Starý text: {1} Nový Text: {2} 03/08/12 04:27 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: User {2} ({3}) Hide entry for user {0}. Entry was {1} Skrýt položku pro uživatele {0}. Položka byla {1} 03/08/12 04:27 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: User {2} ({3}) Show entry for user {0}. Entry was {1} Zobrazit položku pro uživatele {0}. Položka byla {1} 03/08/12 04:27 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Permission gate Brána dle oprávnění 03/08/12 04:27 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Synchronise gate Brána pro synchronizaci 03/08/12 04:27 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: The import file must be a LAMS format .zip file exported from LAMS 2 or above. Importovaný soubor musí mít formát ZIP exportovaný ze LAMS 2 nebo vyšší, nebo formát LAS eportovaný z LAMS 1.0.2. Nelze importovat návrh exportovaný jako IMS Learning Design Format. 03/08/12 04:27 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: A learner's output branching activity must have an input tool. Činnost studenta pro výstupní větvení musí mít vstupní nástroj. 03/08/12 04:36 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
More groups exist than the number of groups that should exist. Zjištěno více skupin, než kolik by jich mělo být. 03/08/12 04:41 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Cannot confirm that the .zip file is compatible with the current version of LAMS. It may be from a newer version of LAMS. Version from .zip file is {0}, current LAMS version is {1}. Import may fail. Nelze potvrdit, že ZIP soubor je kompatibilní s aktuální verzí LAMS. Může pocházet z novější verze LAMS. Verze ze ZIP souboru je {0}, aktuální verze LAMS je {1}. Import může selhat. 03/08/12 04:36 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Validation error: Chyba ověření: 03/08/12 04:36 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Learner's output branching activity must have at least one condition. Činnost studenta pro výstupní větvení musí mít alespoň jednu podmínku. 03/08/12 04:41 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
LAMS: Message delivery failed LAMS: Doručení zprávy se nezdařilo 03/08/12 04:41 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
LAMS was resending a message to users, but eventually it gave up. The message was:\n LAMS přeposílal zprávu uživateli, ale nakonec to vzdal. Zpráva byla: \n 03/08/12 04:41 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
\nUsers' login names:\n \nPřihlašovací jména uživatelů:\n 03/08/12 04:41 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: A condition gate must have at least one condition. Brána dle podmínek musí mít alespoň jednu podmínku. 03/08/12 04:41 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: A condition gate must have an Input Tool. Brána dle podmínek musí mít vstupní nástroj. 03/08/12 04:41 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
If you are planning to have support activities you need at least one support activity in the container. Pokud plánujete mít činnosti podpory, pak budete potřebovat alespoň jednu činnost podpory v kontejneru. 03/08/12 04:41 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
The activity with signature {0} is skipped because a matching tool cannot be found. Činnost s označením {0} byla přeskočena, neboť odpovídající nástroj nebyl nalezen. 03/08/12 04:36 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Unable to import tool content for tool {0}. Caused by {1}. Nelze importovat obsah pro nástroj {0}. Způsobeno {1}. 03/08/12 04:36 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
No valid tools in this learning design. V tomto návrhu nejsou žádné platné nástroje. 03/08/12 04:36 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
The sequence contains one or more Share Resources activities. Please check these activities as any file or uploaded websites in the activity will be invalid and will cause an error for the learners. Links to external websites should not cause any errors. Sekvence obsahuje jednu nebo více činností sdílení zdrojů. Zkontrolujte prosím, zda tyto činnosti neobsahují nějaký neplatný soubor nebo neplatný nahraný web, což by způsobilo chybu pro studenty. Odkazy na externí webové stránky by neměly způsobovat žádné chyby. 03/08/12 04:36 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Password changed for: {0} Heslo bylo změněno pro: {0} 03/08/12 04:36 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Created user: {0}, Full Name: {1} Vytvořil uživatel: {0}, Plné jméno: {1} 03/08/12 04:36 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: A Branching activity must have at least one Branch. Činnost větvení musí mít alespoň jednu větev. 03/08/12 04:36 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: A learner's output branching activity must have a default branch. Činnost studenta pro výstupní větvení musí mít výchozí větev. 03/08/12 04:36 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: A branch must have a first Activity. Větev musí mít první činnost. 03/08/12 04:36 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: A group based branching activity must have a Grouping Activity. Unless Define Later is turned on, it must have at least one group. Činnost větvení dle skupin musí mít činnost seskupování. Pokud není nastaveno Definovat později, musí mít alespoň jednu skupinu. 03/08/12 04:36 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: A group based branching activity must have all Groups assigned to Branches. Činnost větvení dle skupin musí mít všechny skupiny přiřazené k větvím. 03/08/12 04:36 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
A condition has a bad or missing comparison value. Podmínka má špatnou nebo chybějící porovnací hodnotu. 03/08/12 04:36 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
You cannot login as this user as he/she is an Integration Learner and 'Allow direct access to main LAMS page for integration learners' is turned off in the system configuration. error.cannot.login.as.with.not.allow.direct.access Become a Translator!
Virgin Islands, British country.VG Become a Translator!
Virgin Islands, U.S. country.VI Become a Translator!
Andorra country.AD Become a Translator!
Some problems occurred while sending emails. Please, contact your system administrator. email.notifications.problems.sending.emails Become a Translator!
Course email.notifications.course Become a Translator!
Lesson email.notifications.lesson.caption Become a Translator!
lesson email.notifications.lesson Become a Translator!
tool email.notifications.tool Become a Translator!
activity email.notifications.activity Become a Translator!
Activity {0} requires existing grouping but no group for user {1} exists yet. error.requires.existing.grouping Become a Translator!
Grouping is not used in any of activities validation.error.GroupingNotUsed Become a Translator!
User {3} ({4}) Changed mark for user {0}. Old mark: {1}, new mark: {2} audit.change.mark Become a Translator!
Tunisia country.TN Become a Translator!
Teacher {0} has started editing activity {1} in monitor audit.started.editing.activity Become a Translator!
Teacher {0} has finished editing activity {1} in monitor audit.finished.editing.activity Become a Translator!
Teacher {0} has cancelled editing activity {1} in monitor audit.cancelled.editing.activity Become a Translator!
Change initiated by audit.change.initiated.by Become a Translator!
Tool {0}: audit.tool.prefix Become a Translator!
French Southern Territories country.TF Become a Translator!
Togo country.TG Become a Translator!
Thailand country.TH Become a Translator!
Tajikistan country.TJ Become a Translator!
Tokelau country.TK Become a Translator!
Timor-Leste country.TL Become a Translator!
Turkmenistan country.TM Become a Translator!
Tonga country.TO Become a Translator!
Turkey country.TR Become a Translator!
Trinidad And Tobago country.TT Become a Translator!
Tuvalu country.TV Become a Translator!
Taiwan country.TW Become a Translator!
Tanzania, United Republic Of country.TZ Become a Translator!
Ukraine country.UA Become a Translator!
Uganda country.UG Become a Translator!
United States Minor Outlying Islands country.UM Become a Translator!
United States country.US Become a Translator!
Uruguay country.UY Become a Translator!
Uzbekistan country.UZ Become a Translator!
Holy See (Vatican City State) country.VA Become a Translator!
Bonaire, Saint Eustatius and Saba country.BQ Become a Translator!
Viet Nam country.VN Become a Translator!
Vanuatu country.VU Become a Translator!
Wallis And Futuna country.WF Become a Translator!
Samoa country.WS Become a Translator!
Yemen country.YE Become a Translator!
Mayotte country.YT Become a Translator!
South Africa country.ZA Become a Translator!
Zambia country.ZM Become a Translator!
Zimbabwe country.ZW Become a Translator!
Morocco country.MA Become a Translator!
Monaco country.MC Become a Translator!
Moldova, Republic Of country.MD Become a Translator!
Montenegro country.ME Become a Translator!
Saint Martin country.MF Become a Translator!
Madagascar country.MG Become a Translator!
Marshall Islands country.MH Become a Translator!
Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of country.MK Become a Translator!
Mali country.ML Become a Translator!
Myanmar country.MM Become a Translator!
Mongolia country.MN Become a Translator!
Macao country.MO Become a Translator!
Northern Mariana Islands country.MP Become a Translator!
Martinique country.MQ Become a Translator!
Mauritania country.MR Become a Translator!
Montserrat country.MS Become a Translator!
Malta country.MT Become a Translator!
Mauritius country.MU Become a Translator!
Maldives country.MV Become a Translator!
Malawi country.MW Become a Translator!
Mexico country.MX Become a Translator!
Malaysia country.MY Become a Translator!
Mozambique country.MZ Become a Translator!
Namibia country.NA Become a Translator!
New Caledonia country.NC Become a Translator!
Niger country.NE Become a Translator!
Norfolk Island country.NF Become a Translator!
Nigeria country.NG Become a Translator!
Nicaragua country.NI Become a Translator!
Netherlands country.NL Become a Translator!
Norway country.NO Become a Translator!
Nepal country.NP Become a Translator!
Nauru country.NR Become a Translator!
Niue country.NU Become a Translator!
New Zealand country.NZ Become a Translator!
Oman country.OM Become a Translator!
Panama country.PA Become a Translator!
Peru country.PE Become a Translator!
French Polynesia country.PF Become a Translator!
Papua New Guinea country.PG Become a Translator!
Philippines country.PH Become a Translator!
Pakistan country.PK Become a Translator!
Poland country.PL Become a Translator!
Saint Pierre And Miquelon country.PM Become a Translator!
Pitcairn country.PN Become a Translator!
Puerto Rico country.PR Become a Translator!
Palestinian Territory, Occupied country.PS Become a Translator!
Portugal country.PT Become a Translator!
Palau country.PW Become a Translator!
Paraguay country.PY Become a Translator!
Qatar country.QA Become a Translator!
Réunion country.RE Become a Translator!
Romania country.RO Become a Translator!
Serbia country.RS Become a Translator!
Russian Federation country.RU Become a Translator!
Rwanda country.RW Become a Translator!
Saudi Arabia country.SA Become a Translator!
Solomon Islands country.SB Become a Translator!
Seychelles country.SC Become a Translator!
Sudan country.SD Become a Translator!
Sweden country.SE Become a Translator!
Singapore country.SG Become a Translator!
Sint Maarten (Dutch part) country.SX Become a Translator!
Saint Helena country.SH Become a Translator!
Slovenia country.SI Become a Translator!
Svalbard And Jan Mayen country.SJ Become a Translator!
Slovakia country.SK Become a Translator!
Sierra Leone country.SL Become a Translator!
San Marino country.SM Become a Translator!
Senegal country.SN Become a Translator!
Somalia country.SO Become a Translator!
Suriname country.SR Become a Translator!
Sao Tome And Principe country.ST Become a Translator!
El Salvador country.SV Become a Translator!
Syrian Arab Republic country.SY Become a Translator!
Swaziland country.SZ Become a Translator!
Turks And Caicos Islands country.TC Become a Translator!
Chad country.TD Become a Translator!
Dominica country.DM Become a Translator!
Dominican Republic country.DO Become a Translator!
Algeria country.DZ Become a Translator!
Ecuador country.EC Become a Translator!
Estonia country.EE Become a Translator!
Egypt country.EG Become a Translator!
Western Sahara country.EH Become a Translator!
Eritrea country.ER Become a Translator!
Spain country.ES Become a Translator!
Ethiopia country.ET Become a Translator!
Finland country.FI Become a Translator!
Fiji country.FJ Become a Translator!
Falkland Islands (Malvinas) country.FK Become a Translator!
Micronesia, Federated States Of country.FM Become a Translator!
Faroe Islands country.FO Become a Translator!
France country.FR Become a Translator!
Gabon country.GA Become a Translator!
United Kingdom country.GB Become a Translator!
Grenada country.GD Become a Translator!
Georgia country.GE Become a Translator!
French Guiana country.GF Become a Translator!
Guernsey country.GG Become a Translator!
Ghana country.GH Become a Translator!
Gibraltar country.GI Become a Translator!
Greenland country.GL Become a Translator!
Gambia country.GM Become a Translator!
Guinea country.GN Become a Translator!
Guadeloupe country.GP Become a Translator!
Equatorial Guinea country.GQ Become a Translator!
Greece country.GR Become a Translator!
South Georgia And The South Sandwich Islands country.GS Become a Translator!
South Sudan country.SS Become a Translator!
Guatemala country.GT Become a Translator!
Guam country.GU Become a Translator!
Guinea-Bissau country.GW Become a Translator!
Guyana country.GY Become a Translator!
Hong Kong country.HK Become a Translator!
Heard Island And Mcdonald Islands country.HM Become a Translator!
Honduras country.HN Become a Translator!
Croatia country.HR Become a Translator!
Haiti country.HT Become a Translator!
Hungary country.HU Become a Translator!
Indonesia country.ID Become a Translator!
Ireland country.IE Become a Translator!
Israel country.IL Become a Translator!
Isle Of Man country.IM Become a Translator!
India country.IN Become a Translator!
British Indian Ocean Territory country.IO Become a Translator!
Iraq country.IQ Become a Translator!
Iran, Islamic Republic Of country.IR Become a Translator!
Iceland country.IS Become a Translator!
Italy country.IT Become a Translator!
Jersey country.JE Become a Translator!
Jamaica country.JM Become a Translator!
Jordan country.JO Become a Translator!
Japan country.JP Become a Translator!
Kenya country.KE Become a Translator!
Kyrgyzstan country.KG Become a Translator!
Cambodia country.KH Become a Translator!
Kiribati country.KI Become a Translator!
Comoros country.KM Become a Translator!
Saint Kitts And Nevis country.KN Become a Translator!
Korea, Democratic People's Republic Of country.KP Become a Translator!
Korea, Republic Of country.KR Become a Translator!
Kuwait country.KW Become a Translator!
Cayman Islands country.KY Become a Translator!
Kazakhstan country.KZ Become a Translator!
Lao People's Democratic Republic country.LA Become a Translator!
Lebanon country.LB Become a Translator!
Saint Lucia country.LC Become a Translator!
Liechtenstein country.LI Become a Translator!
Sri Lanka country.LK Become a Translator!
Liberia country.LR Become a Translator!
Lesotho country.LS Become a Translator!
Lithuania country.LT Become a Translator!
Luxembourg country.LU Become a Translator!
Latvia country.LV Become a Translator!
Libyan Arab Jamahiriya country.LY Become a Translator!
Saint Vincent And The Grenadines country.VC Become a Translator!
Venezuela country.VE Become a Translator!
United Arab Emirates country.AE Become a Translator!
Afghanistan country.AF Become a Translator!
Antigua And Barbuda country.AG Become a Translator!
Anguilla country.AI Become a Translator!
Albania country.AL Become a Translator!
Armenia country.AM Become a Translator!
Angola country.AO Become a Translator!
Antarctica country.AQ Become a Translator!
Argentina country.AR Become a Translator!
American Samoa country.AS Become a Translator!
Austria country.AT Become a Translator!
Australia country.AU Become a Translator!
Aruba country.AW Become a Translator!
Åland Islands country.AX Become a Translator!
Azerbaijan country.AZ Become a Translator!
Bosnia And Herzegovina country.BA Become a Translator!
Barbados country.BB Become a Translator!
Bangladesh country.BD Become a Translator!
Belgium country.BE Become a Translator!
Burkina Faso country.BF Become a Translator!
Bulgaria country.BG Become a Translator!
Bahrain country.BH Become a Translator!
Burundi country.BI Become a Translator!
Benin country.BJ Become a Translator!
Saint Barthélemy country.BL Become a Translator!
Bermuda country.BM Become a Translator!
Brunei Darussalam country.BN Become a Translator!
Bolivia country.BO Become a Translator!
Brazil country.BR Become a Translator!
Bahamas country.BS Become a Translator!
Bhutan country.BT Become a Translator!
Bouvet Island country.BV Become a Translator!
Botswana country.BW Become a Translator!
Belarus country.BY Become a Translator!
Belize country.BZ Become a Translator!
Canada country.CA Become a Translator!
Cocos (Keeling) Islands country.CC Become a Translator!
Congo, The Democratic Republic Of The country.CD Become a Translator!
Central African Republic country.CF Become a Translator!
Congo country.CG Become a Translator!
Switzerland country.CH Become a Translator!
Côte D'Ivoire country.CI Become a Translator!
Cook Islands country.CK Become a Translator!
Chile country.CL Become a Translator!
Cameroon country.CM Become a Translator!
China country.CN Become a Translator!
Colombia country.CO Become a Translator!
Costa Rica country.CR Become a Translator!
Cuba country.CU Become a Translator!
Cape Verde country.CV Become a Translator!
Christmas Island country.CX Become a Translator!
Curaçao country.CW Become a Translator!
Cyprus country.CY Become a Translator!
Czech Republic country.CZ Become a Translator!
Germany country.DE Become a Translator!
Djibouti country.DJ Become a Translator!
Denmark country.DK Become a Translator!