Module: LAMS Common for Polish Poland

Module Information

Module Name: LAMS Common
Description: Java backend pages covering: * common functionality * themes (skinning) * auditing * authoring validation
Output: java
Type: core
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 06/25/06 12:57 AM
% translated: 16.45% (52 out of 316)

Translated Labels

English Polish Translation Dev task Last updated By Action
The activity with signature {0} is skipped because a matching tool cannot be found. Aktywność {0} została pominięta gdyż nie można odnaleźć odpowiedniego narzędzia 12/04/06 01:27 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Unable to import tool content for tool {0}. Caused by {1}. Nie można zaimportować zawartości dla narzędzia {0). Powód: {1} 12/04/06 01:27 AM Adam Stecyk Become a Translator!
No valid tools in this learning design. Brak odpowiednich narzędzi w tym projekcie 12/04/06 01:28 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Other error Inny Błąd 12/15/09 11:33 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Validation error: Błąd poprawności 12/15/09 11:33 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Group Grupa 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Grouping is not supported Grupowanie nie jest możliwe 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Grouping is selected but does not exist Wybrano grupowanie, które nie istnieje 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: A group based branching activity must have all Groups assigned to Branches. Aktywność gałęzi oparta na grupie musi posiadać wszystkie grupy przypisane do gałęzi 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Grouping is required Wymagane grupowanie 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
A maximum of {0} support activities is allow. Please remove one or more support activities. Możesz wybrać maksymalnie {0} wspieranych aktywności. Proszę usunąć jedną albo więcej wspieranych aktywności. 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
More groups exist than the number of groups that should exist. Zbyt dużo grup 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: A group based branching activity must have a Grouping Activity. Unless Define Later is turned on, it must have at least one group. Aktywność gałęzi oparta na grupie musi mieć grupowanie. Gdy "Zdefiniuj później" jest włączone, musi wystąpić przynajmniej jedna grupa 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: {0} Run sequences {0} Uruchom Sekwencje 09/13/06 11:25 PM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: A transition must have an activity before or after the transition Przejście musi posiadać przed sobą lub za sobą aktywność 09/13/06 11:25 PM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: This activity has no input transition Więcej niż jedna aktywność nie posiada wejścia 09/13/06 11:25 PM Adam Stecyk Become a Translator!
No activities are missing their input transition. Każda aktywność posiada wejście 09/13/06 11:25 PM Adam Stecyk Become a Translator!
An Optional Activity must have one or more activities Opcjonalna aktywność musi posiadać jedną lub więcej aktywności 09/13/06 11:25 PM Adam Stecyk Become a Translator!
This Optional Activity has invalid order ids Ta opcjonalna aktywność ma nieprawidłową kolejność ids 09/13/06 11:25 PM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: A Schedule gate cannot have equal start and end time offsets. Brama nie może mieć takiego samego czasu staru i końca 09/13/06 11:25 PM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: A Schedule gate cannot have the start time offset greater than end time offset Brama nie może mieć późniejszego czasu staru niż końca 09/13/06 11:25 PM Adam Stecyk Become a Translator!
No such User exists. Brak studenta 09/13/06 11:25 PM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: User {3} ({4}) Changed text for user {0}. Old text: {1} New Text: {2}. Zmieniono tekst dla studenta{0}. Stary tekst {1} - Nowy tekst {2} 09/13/06 11:25 PM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Permission gate Brama otwierana przez nauczyciela 09/13/06 11:25 PM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Synchronise gate Brama synchronizacji 09/13/06 11:25 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Password changed for: {0} Zmieniono hasło na: {0} 09/19/07 06:06 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Created user: {0}, Full Name: {1} Utworzono użytkownika: {0} , pełna nazwa: {1} 09/19/07 06:07 AM Adam Stecyk Become a Translator!
No such theme exists. Brak tematu 12/20/09 06:03 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: A learner's output branching activity must have a default branch. Muszisz przypisać gałąź do narzędzia Output 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The sequence contains one or more Share Resources activities. Please check these activities as any file or uploaded websites in the activity will be invalid and will cause an error for the learners. Links to external websites should not cause any errors. Projekt zawiera jedną lub więcej aktywności współdzielenia zasobów. Sprawdź czy witryny lub pliki do pobrania są dostępne, jeśli nie, wystąpi bład systemuw module studenta. Linki do zewnętrznych stron www nie powinny powodować żadnych problemów. 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: A learner's output branching activity must have an input tool. Narzędzie aktywności gałęzi opartej na grupie musi mieć narzędzie Input 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Invalid theme type. Niepoprawny typ tematu 12/20/09 06:03 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: A Branching activity must have at least one Branch. Musisz określić przynajmniej jedną gałąź 10/16/07 05:25 AM Adam Stecyk Become a Translator!
A condition has a bad or missing comparison value. Warunek posiada nieprawidłową (lub brakującą) wartość 10/16/07 05:29 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: The import file must be a LAMS format .zip file exported from LAMS 2 or above. Importowany plik musi być wyeksportowany przez LAMS 2 (typ pliku .zip) lub LAMS 1.0.2 (typ pliku .las) 12/04/06 01:22 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Cannot confirm that the .zip file is compatible with the current version of LAMS. It may be from a newer version of LAMS. Version from .zip file is {0}, current LAMS version is {1}. Import may fail. Brak kompatybilności pliku ZIP z obecną wersją systemu LAMS. Plik Zip ma wersję {0}, a system LAMS {1}. Plik może nie zostać poprawnie zaimportowany 11/21/07 10:22 AM Adam Stecyk Become a Translator!
User theme saved. Zapisano temat studenta 12/20/09 06:03 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: A branch must have a first Activity. Gałąź musi mieć pierwszą aktywność 01/05/10 09:21 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
This activity has no output transition Więcej niż jedna aktywność nie posiada wyjścia 12/25/09 03:55 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
No activities are missing their output transition. Każda aktywność posiada wejście 12/25/09 03:55 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
An activity must have an input or output transition Aktywnośc musi posiadać wejścia lub wyjścia 12/25/09 03:55 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
LAMS: Message delivery failed Lams: Wiadmość nie zostala wysłana 01/04/10 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: User {2} ({3}) Hide entry for user {0}. Entry was {1} Ukryj wpis dla studenta {0}. Wpis [1} 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: User {2} ({3}) Show entry for user {0}. Entry was {1} Pokaż wpis dla studenta {0}. Wpis [1} 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
LAMS was resending a message to users, but eventually it gave up. The message was:\n LAMS ponownie przesyłał wiadomości do użytkowników, ale mogło się to nie powieść. Wiadomość to: \ n 02/19/10 12:41 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: A condition gate must have at least one condition. Brama warunkowa musi zawierac conajmniej jeden warunek. 02/19/10 12:41 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: A condition gate must have an Input Tool. Brama warunkowa musi mieć narzedzie wejścia. 02/19/10 12:41 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
You need at least one activity in the sequence. Musisz mieć co najmniej jedno działanie w sekwencji 02/19/10 12:41 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Public folder Folder publiczny 02/19/10 12:41 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Learner's output branching activity must have at least one condition. Wyjście rozgałęzienia aktywność dla studentów musi mieć co najmniej jeden warunek. 02/19/10 12:44 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
\nUsers' login names:\n \n Nazwa użytkownaika:\ 02/19/10 12:44 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
If you are planning to have support activities you need at least one support activity in the container. Jeśli planujesz użyć działania wspierające trzeba mieć przynajmniej jedno działanie wspierające 02/19/10 12:44 AM Monika Tomczyk Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
You cannot login as this user as he/she is an Integration Learner and 'Allow direct access to main LAMS page for integration learners' is turned off in the system configuration. error.cannot.login.as.with.not.allow.direct.access Become a Translator!
Virgin Islands, British country.VG Become a Translator!
Virgin Islands, U.S. country.VI Become a Translator!
Andorra country.AD Become a Translator!
Some problems occurred while sending emails. Please, contact your system administrator. email.notifications.problems.sending.emails Become a Translator!
Course email.notifications.course Become a Translator!
Lesson email.notifications.lesson.caption Become a Translator!
lesson email.notifications.lesson Become a Translator!
tool email.notifications.tool Become a Translator!
activity email.notifications.activity Become a Translator!
Activity {0} requires existing grouping but no group for user {1} exists yet. error.requires.existing.grouping Become a Translator!
Grouping is not used in any of activities validation.error.GroupingNotUsed Become a Translator!
User {3} ({4}) Changed mark for user {0}. Old mark: {1}, new mark: {2} audit.change.mark Become a Translator!
Tunisia country.TN Become a Translator!
Teacher {0} has started editing activity {1} in monitor audit.started.editing.activity Become a Translator!
Teacher {0} has finished editing activity {1} in monitor audit.finished.editing.activity Become a Translator!
Teacher {0} has cancelled editing activity {1} in monitor audit.cancelled.editing.activity Become a Translator!
Change initiated by audit.change.initiated.by Become a Translator!
Tool {0}: audit.tool.prefix Become a Translator!
French Southern Territories country.TF Become a Translator!
Togo country.TG Become a Translator!
Thailand country.TH Become a Translator!
Tajikistan country.TJ Become a Translator!
Tokelau country.TK Become a Translator!
Timor-Leste country.TL Become a Translator!
Turkmenistan country.TM Become a Translator!
Tonga country.TO Become a Translator!
Turkey country.TR Become a Translator!
Trinidad And Tobago country.TT Become a Translator!
Tuvalu country.TV Become a Translator!
Taiwan country.TW Become a Translator!
Tanzania, United Republic Of country.TZ Become a Translator!
Ukraine country.UA Become a Translator!
Uganda country.UG Become a Translator!
United States Minor Outlying Islands country.UM Become a Translator!
United States country.US Become a Translator!
Uruguay country.UY Become a Translator!
Uzbekistan country.UZ Become a Translator!
Holy See (Vatican City State) country.VA Become a Translator!
Bonaire, Saint Eustatius and Saba country.BQ Become a Translator!
Viet Nam country.VN Become a Translator!
Vanuatu country.VU Become a Translator!
Wallis And Futuna country.WF Become a Translator!
Samoa country.WS Become a Translator!
Yemen country.YE Become a Translator!
Mayotte country.YT Become a Translator!
South Africa country.ZA Become a Translator!
Zambia country.ZM Become a Translator!
Zimbabwe country.ZW Become a Translator!
Morocco country.MA Become a Translator!
Monaco country.MC Become a Translator!
Moldova, Republic Of country.MD Become a Translator!
Montenegro country.ME Become a Translator!
Saint Martin country.MF Become a Translator!
Madagascar country.MG Become a Translator!
Marshall Islands country.MH Become a Translator!
Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of country.MK Become a Translator!
Mali country.ML Become a Translator!
Myanmar country.MM Become a Translator!
Mongolia country.MN Become a Translator!
Macao country.MO Become a Translator!
Northern Mariana Islands country.MP Become a Translator!
Martinique country.MQ Become a Translator!
Mauritania country.MR Become a Translator!
Montserrat country.MS Become a Translator!
Malta country.MT Become a Translator!
Mauritius country.MU Become a Translator!
Maldives country.MV Become a Translator!
Malawi country.MW Become a Translator!
Mexico country.MX Become a Translator!
Malaysia country.MY Become a Translator!
Mozambique country.MZ Become a Translator!
Namibia country.NA Become a Translator!
New Caledonia country.NC Become a Translator!
Niger country.NE Become a Translator!
Norfolk Island country.NF Become a Translator!
Nigeria country.NG Become a Translator!
Nicaragua country.NI Become a Translator!
Netherlands country.NL Become a Translator!
Norway country.NO Become a Translator!
Nepal country.NP Become a Translator!
Nauru country.NR Become a Translator!
Niue country.NU Become a Translator!
New Zealand country.NZ Become a Translator!
Oman country.OM Become a Translator!
Panama country.PA Become a Translator!
Peru country.PE Become a Translator!
French Polynesia country.PF Become a Translator!
Papua New Guinea country.PG Become a Translator!
Philippines country.PH Become a Translator!
Pakistan country.PK Become a Translator!
Poland country.PL Become a Translator!
Saint Pierre And Miquelon country.PM Become a Translator!
Pitcairn country.PN Become a Translator!
Puerto Rico country.PR Become a Translator!
Palestinian Territory, Occupied country.PS Become a Translator!
Portugal country.PT Become a Translator!
Palau country.PW Become a Translator!
Paraguay country.PY Become a Translator!
Qatar country.QA Become a Translator!
Réunion country.RE Become a Translator!
Romania country.RO Become a Translator!
Serbia country.RS Become a Translator!
Russian Federation country.RU Become a Translator!
Rwanda country.RW Become a Translator!
Saudi Arabia country.SA Become a Translator!
Solomon Islands country.SB Become a Translator!
Seychelles country.SC Become a Translator!
Sudan country.SD Become a Translator!
Sweden country.SE Become a Translator!
Singapore country.SG Become a Translator!
Sint Maarten (Dutch part) country.SX Become a Translator!
Saint Helena country.SH Become a Translator!
Slovenia country.SI Become a Translator!
Svalbard And Jan Mayen country.SJ Become a Translator!
Slovakia country.SK Become a Translator!
Sierra Leone country.SL Become a Translator!
San Marino country.SM Become a Translator!
Senegal country.SN Become a Translator!
Somalia country.SO Become a Translator!
Suriname country.SR Become a Translator!
Sao Tome And Principe country.ST Become a Translator!
El Salvador country.SV Become a Translator!
Syrian Arab Republic country.SY Become a Translator!
Swaziland country.SZ Become a Translator!
Turks And Caicos Islands country.TC Become a Translator!
Chad country.TD Become a Translator!
Dominica country.DM Become a Translator!
Dominican Republic country.DO Become a Translator!
Algeria country.DZ Become a Translator!
Ecuador country.EC Become a Translator!
Estonia country.EE Become a Translator!
Egypt country.EG Become a Translator!
Western Sahara country.EH Become a Translator!
Eritrea country.ER Become a Translator!
Spain country.ES Become a Translator!
Ethiopia country.ET Become a Translator!
Finland country.FI Become a Translator!
Fiji country.FJ Become a Translator!
Falkland Islands (Malvinas) country.FK Become a Translator!
Micronesia, Federated States Of country.FM Become a Translator!
Faroe Islands country.FO Become a Translator!
France country.FR Become a Translator!
Gabon country.GA Become a Translator!
United Kingdom country.GB Become a Translator!
Grenada country.GD Become a Translator!
Georgia country.GE Become a Translator!
French Guiana country.GF Become a Translator!
Guernsey country.GG Become a Translator!
Ghana country.GH Become a Translator!
Gibraltar country.GI Become a Translator!
Greenland country.GL Become a Translator!
Gambia country.GM Become a Translator!
Guinea country.GN Become a Translator!
Guadeloupe country.GP Become a Translator!
Equatorial Guinea country.GQ Become a Translator!
Greece country.GR Become a Translator!
South Georgia And The South Sandwich Islands country.GS Become a Translator!
South Sudan country.SS Become a Translator!
Guatemala country.GT Become a Translator!
Guam country.GU Become a Translator!
Guinea-Bissau country.GW Become a Translator!
Guyana country.GY Become a Translator!
Hong Kong country.HK Become a Translator!
Heard Island And Mcdonald Islands country.HM Become a Translator!
Honduras country.HN Become a Translator!
Croatia country.HR Become a Translator!
Haiti country.HT Become a Translator!
Hungary country.HU Become a Translator!
Indonesia country.ID Become a Translator!
Ireland country.IE Become a Translator!
Israel country.IL Become a Translator!
Isle Of Man country.IM Become a Translator!
India country.IN Become a Translator!
British Indian Ocean Territory country.IO Become a Translator!
Iraq country.IQ Become a Translator!
Iran, Islamic Republic Of country.IR Become a Translator!
Iceland country.IS Become a Translator!
Italy country.IT Become a Translator!
Jersey country.JE Become a Translator!
Jamaica country.JM Become a Translator!
Jordan country.JO Become a Translator!
Japan country.JP Become a Translator!
Kenya country.KE Become a Translator!
Kyrgyzstan country.KG Become a Translator!
Cambodia country.KH Become a Translator!
Kiribati country.KI Become a Translator!
Comoros country.KM Become a Translator!
Saint Kitts And Nevis country.KN Become a Translator!
Korea, Democratic People's Republic Of country.KP Become a Translator!
Korea, Republic Of country.KR Become a Translator!
Kuwait country.KW Become a Translator!
Cayman Islands country.KY Become a Translator!
Kazakhstan country.KZ Become a Translator!
Lao People's Democratic Republic country.LA Become a Translator!
Lebanon country.LB Become a Translator!
Saint Lucia country.LC Become a Translator!
Liechtenstein country.LI Become a Translator!
Sri Lanka country.LK Become a Translator!
Liberia country.LR Become a Translator!
Lesotho country.LS Become a Translator!
Lithuania country.LT Become a Translator!
Luxembourg country.LU Become a Translator!
Latvia country.LV Become a Translator!
Libyan Arab Jamahiriya country.LY Become a Translator!
Saint Vincent And The Grenadines country.VC Become a Translator!
Venezuela country.VE Become a Translator!
United Arab Emirates country.AE Become a Translator!
Afghanistan country.AF Become a Translator!
Antigua And Barbuda country.AG Become a Translator!
Anguilla country.AI Become a Translator!
Albania country.AL Become a Translator!
Armenia country.AM Become a Translator!
Angola country.AO Become a Translator!
Antarctica country.AQ Become a Translator!
Argentina country.AR Become a Translator!
American Samoa country.AS Become a Translator!
Austria country.AT Become a Translator!
Australia country.AU Become a Translator!
Aruba country.AW Become a Translator!
Åland Islands country.AX Become a Translator!
Azerbaijan country.AZ Become a Translator!
Bosnia And Herzegovina country.BA Become a Translator!
Barbados country.BB Become a Translator!
Bangladesh country.BD Become a Translator!
Belgium country.BE Become a Translator!
Burkina Faso country.BF Become a Translator!
Bulgaria country.BG Become a Translator!
Bahrain country.BH Become a Translator!
Burundi country.BI Become a Translator!
Benin country.BJ Become a Translator!
Saint Barthélemy country.BL Become a Translator!
Bermuda country.BM Become a Translator!
Brunei Darussalam country.BN Become a Translator!
Bolivia country.BO Become a Translator!
Brazil country.BR Become a Translator!
Bahamas country.BS Become a Translator!
Bhutan country.BT Become a Translator!
Bouvet Island country.BV Become a Translator!
Botswana country.BW Become a Translator!
Belarus country.BY Become a Translator!
Belize country.BZ Become a Translator!
Canada country.CA Become a Translator!
Cocos (Keeling) Islands country.CC Become a Translator!
Congo, The Democratic Republic Of The country.CD Become a Translator!
Central African Republic country.CF Become a Translator!
Congo country.CG Become a Translator!
Switzerland country.CH Become a Translator!
Côte D'Ivoire country.CI Become a Translator!
Cook Islands country.CK Become a Translator!
Chile country.CL Become a Translator!
Cameroon country.CM Become a Translator!
China country.CN Become a Translator!
Colombia country.CO Become a Translator!
Costa Rica country.CR Become a Translator!
Cuba country.CU Become a Translator!
Cape Verde country.CV Become a Translator!
Christmas Island country.CX Become a Translator!
Curaçao country.CW Become a Translator!
Cyprus country.CY Become a Translator!
Czech Republic country.CZ Become a Translator!
Germany country.DE Become a Translator!
Djibouti country.DJ Become a Translator!
Denmark country.DK Become a Translator!