Module: Monitor (Java) for Swedish Sweden

Module Information

Module Name: Monitor (Java)
Description: Monitor interface HTML pages (JAVA backend)
Output: java
Type: core
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 06/24/06 07:33 AM
% translated: 23.73% (113 out of 476)

Translated Labels

English Swedish Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: Lesson "{0}" created with learning design "{1}" ({2}) Lektion "{0}" skapad med lärdesign "{1}" export av portfolio för lärande är inställt till "{2}" 12/02/06 11:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Required information not received from server. Error code: Det gick inte att få åtkomst till den begärda informationen från servern, Felkod: 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please enter a new group name to add. Var snäll och mata in ett nytt gruppnamn som ska läggas till. 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please select a group to remove. Var snäll och markera en grupp som ska tas bort. 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Remove selected group Ta bort markerad grupp 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Add group Lägg till grupp 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Add selected to group Lägg till det markerade till gruppen 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Remove selected members Ta bort markerade medlemmar 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Sorry, you do not have the privilege to perform this action. Du har tyvärr inte tillstånd att vidta den här åtgärden. 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Nothing changed as activity "{0}" is already complete. Ingenting har ändrats eftersom aktivitet "{0}" redan är fullgjord. 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Move to activity stopped at a grouping activity "{0}" due to system error. P.g.a. ett systemfel så stoppades "Tvinga fram fullföljande" vid en aktivitet för gruppbildning "{0}". 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Move to activity stopped at a grouping activity "{0}" that cannot be completed. "Tvinga fram fullföljande" stoppades vid en aktivitet för gruppbildning "{0}" som det inte går att fullfölja. 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Move to activity successful to end of the lesson. Tvinga fram fullföljande var framgångsrikt fram till slutet på lektionen. 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Move to activity has finished processing. Please check the learner's progress bar for their current activity. Tvinga fram fullföljande har slutat att fortskrida. Var snäll och kontrollera diagrammet för den lärandes fortskridande i dennes aktuella aktivitet. 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Move to activity successful. Tvinga fram fullföljande var framgångsrikt . 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Finished Klar 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Error occured Det inträffade ett fel 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Synch gate Grind för synkronisering 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
{0} monitors {0} övervakare 11/29/10 02:07 PM Anders Berggren Become a Translator!
Monitor :: LAMS Övervakare :: LAMS 11/29/10 02:07 PM Anders Berggren Become a Translator!
Start in Monitor Starta i övervakaren 11/29/10 02:07 PM Anders Berggren Become a Translator!
Monitors {0} Övervakare {0} 11/29/10 02:07 PM Anders Berggren Become a Translator!
Open Öppen 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Closed Stängd 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
{0} out of {1} are waiting in front of the gate. {0} av {1} väntar framför grinden. 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Maximum number of groups: Maximalt antal grupper: 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: General instructions: Allmänna instruktioner: 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Choose a course grouping to use in this lesson or create a new one. You are working with copies, so any changes made here have no influence on the original course groupings. Grouping with zero groups are not listed here. Once a grouping is chosen, the only way to come back to the grouping list is to manually remove all groups. Placera deltagarna i lektionen i grupper. Inledningsvis kan du lägga till och ta bort användare, men när gruppbildningen väl har använts, dvs. när en deltagare påbörjar en gruppaktivitet, så kommer du inte att kunna ta bort deltagare från gruppen. Om du försöker att ta bort någon från en grupp och det inte fungerar så ska du kolla deras framsteg - om de börjar använda gruppen när du är uppkopplad och ser det fönstret så kommer du inte att få några felmeddelanden och du kommer inte att kunna ta bort dem från deras grupper. Du kan dock fortfarande lägga till deltagare till grupper. 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Place the lesson participants in their groups. Initially you can add and remove learners, but once a groups is used (that is, a participant starts an activity that uses the grouping) you will not be able to remove learners from it. Even if a group is in use you can still add learners. The changes are saved immediately. För att skapa en grupp så ska du skriva in ett namn på gruppen och sedan klicka på "Lägg till grupp". Upprepa proceduren efter behov och välj sedan lärande från kolumn 2 och klicka på "Lägg till den markerade till grupp". Välj lärande i kolumn 3 och klicka på "Ta bort valda medlemmar" från gruppen för att ta bort deras medlemsskap i gruppen. Ändringarna sparas när du klickar på någon av knapparna. 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Groups Grupper 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Learners without a group Lärande som inte är med i en grupp 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Members of selected group Medlemmar i den valda gruppen 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
No groups have been created. Det har inte skapats några grupper. 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Loading... (Laddar...) 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Preview data deleted Förhandsgranskade data har tagits bort 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Preview data for {0} lesson(s) has been deleted. Förhandsgranskade data för {0} lektion/er har tagits bort. 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
This option is not supported for this activity. Det här alternativet stödjs inte av den här aktiviteten. 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: No such lesson with a lessonID of : {0} exists. Det finns ingen sådan lektion med lessonID: {0} 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Invalid activityID :{0}. Ogiltigt activityID :{0}. 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Invalid Activity type: {0}. Only ToolActivity allowed. Ogiltig aktivitetstyp: {0}. Endast ToolActivity är tillåtet 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Invalid activityID/lessonID : {0} : {1}. Ogiltigt activityID /lessonID : {0} : {1}. 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
An error has occurred. Please start again. Reason for error: {0} Det har inträffat ett fel, Var snäll och börja om från början, Anledningen till felet: {0} 10/30/06 02:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Condition gate Samlingspunkt villkor 11/29/10 01:09 PM Anders Berggren Become a Translator!
You may allow a single learner to pass the gate Du kan tillåta en enskild lärande att passera samlingspunkten. 11/29/10 01:09 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Waiting at the gate Avvaktar framför samlingspunkten 11/29/10 01:09 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Permission gate Samlingspunkt för tillstånd 11/29/10 01:09 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Schedule gate Samlingspunkt för schemaläggning 11/29/10 01:09 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Schedule gate will be opened at: Samlingspunkten för schemaläggning kommer att öppnas: 11/29/10 01:09 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Schedule gate will be closed at: Samlingspunkten för schemaläggning kommer att öppnas: 11/29/10 01:09 PM Anders Berggren Become a Translator!
You may open the gate for the whole class Samlingspunkten för schemaläggning kommer att stängas: 11/29/10 01:09 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Gate was opened Samlingspunkten har öppnats 11/29/10 01:09 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Move to activity stopped at a gate "{0}" that cannot be opened. "Tvinga fram fullföljande" stoppades vid en samlingspunkt "{0}" som det inte går att öppna. 11/29/10 01:09 PM Anders Berggren Become a Translator!
Branch Förgrening 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Learners without a branch Lärande utan förgrening 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Members of selected branch Medlemmar av den valda förgreningen 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add selected to branch Lägg till den valda till förgreningen 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Remove selected from branch Ta bort den valda från förgreningen 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Groups without a branch Grupper utan förgrening 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Groups of the selected branch Grupper som tillhör den valda förgreningen 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Your browser does not handle frames! Din webbläsare kan inte hantera ramar! 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Started Påbörjad 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Not started Inte påbörjad 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Completed Fullgjord 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Allow to pass Tillåt passage 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Forbidden to pass Förbjudet att passera 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Allowed to pass Tillåtet att passera 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Status: Status: 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Group functions: Funktioner för grupp: 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Change group name Ändra namnet på gruppen 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learners Lärande 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Enter new name: Skriv in ett nytt namn: 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Delete group Ta bort grupp 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Are you sure you want to delete this group? Är du säker på att du vill ta bort den här gruppen? 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
OK OK 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Yes Ja 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
No Nej 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Show average Visa medel 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Search Sök 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learner Lärande 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title Titel 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learners {0} Lärande {0} 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Lesson: {0} Lektion: {0} 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Alert Varna 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title is a required field. Titel är obligatoriskt. 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Description: Beskrivning: 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learners: Lärande: 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
{0} learners {0} lärande 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: No. learners per lesson: Nej. Lärande per lektion: 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Enable Live Edit Aktivera direktredigering 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Last modified: {0} Senast ändrad:{0} 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Add Lesson to {0} Lägg till lektion till {0} 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Lesson Lektion 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Class Klass 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Advanced Avancerad 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced options Avancerade alternativ 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Enable Instant Messaging Aktivera direktmeddelanden 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Scheduling Schemaläggning 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Enable Aktivera 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Details Detaljer 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
unselected inte vald 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
selected vald 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
{0} {1} ({2}) {0} {1} ({2}) 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
No learner data. Inga lärandedata 11/07/10 11:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Have not met conditions Villkoren har inte uppfyllts 11/28/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
A valid sequence must be selected. En giltig sekvens måste väljas. 11/28/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Note: This will allow all learners to pass regardless of the specified conditions. Detta tillåter alla lärande att komma vidare oavsett vilka specifika villkor som gäller. 11/28/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please select a future date and time for scheduling. Var snäll och välj ett framtida datum och en tid att schemalägga. 11/28/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
There must be at least 1 monitor member and learner selected. Det måste vara åtminstone en övervakande medlem och en lärande som är valda. 11/28/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
{0} instances of {1} have been started. {0} instanser av {1} har startats. 11/28/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
{0} instances of this lesson will be created and approximately {1} learners will be allocated to each lesson. {0} instanser av den här lektionen kommer att skapas och ungefär {1} lärande kommer att hänvisas till varje lektion. 11/28/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Select the sequence to add a lesson, and click on Add now Välj en sekvens som ska läggas till en lektion och klicka sedan på 'Lägg till nu'. 11/28/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Allow Learners to see who is online Tillåt lärande att se vilka som är uppkopplade 11/25/10 02:19 PM Anders Berggren Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Lesson completion lesson.chart.title Become a Translator!
In progress lesson.chart.started Become a Translator!
by {0} label.gate.gate.open.user Become a Translator!
Not started lesson.chart.not.started Become a Translator!
Completed lesson.chart.completed Become a Translator!
Email label.email Become a Translator!
Lesson introduction label.lesson.introduction Become a Translator!
(ctrl+click or ⌘+click to select multiple learners) learner.group.multi.select Become a Translator!
Instant messaging lesson.im Become a Translator!
Do you want to add all learners to the class? class.add.all.confirm Become a Translator!
All learners were added to the class class.add.all.success Become a Translator!
Add all button.edit.class.add.all Become a Translator!
Place the lesson participants in their branches. Initially you can add and remove learners, but once a participant starts one of the branches then you will not be able to remove learners from any branches. If you try to remove someone from a branch and they will not remove then check their progress - if they start using the branch while you are on this screen you will not get any errors but you will not be able to remove them from the branch. You will still be able to add learners to branches. Label branching general instructions Become a Translator!
Place the groups in their branches. Initially you can add and remove groups, but once a participant starts one of the branches then you will not be able to remove groups from any branches. You will still be able to add groups to branches. Label general instructions for the screen that allocates groups to branches for group based branching. Become a Translator!
{0} is currently editing this lesson. label.person.editing.lesson Become a Translator!
View forum label.view.forum Become a Translator!
Notifications index.emailnotifications Become a Translator!
Because some learners have already entered this grouping activity, it will only be possible to add new learners to groups. Learners can not be removed from groups. Once a learner is added to a group, the action can not be undone. label.grouping.popup.drag.selection.message Become a Translator!
Because some learners have already entered this branching activity, it will only be possible to add new learners to branches. Learners can not be removed from branches, therefore, once a learner is added to a branch, the action can not be undone. label.branching.popup.drag.selection.message Become a Translator!
This grouping activity is used for branching. Groups can therefore not be added or deleted. label.grouping.general.instructions.branching Become a Translator!
You are presently in group view mode. Groups can not be modified. label.grouping.popup.viewmode.message Become a Translator!
Lesson Tab lesson Become a Translator!
Split learners into separate copies of this lesson? Wizard splitlearners cb lbl Become a Translator!
No learners loaded, please go to the Learners tab. Advanced tab form validation no learners error Become a Translator!
Please use drag 'n drop to select or unselect monitors and learners Class tab heading label Become a Translator!
Order by completion Learners order Become a Translator!
Email reports lesson.progress.email Become a Translator!
Send now progress.email.send Become a Translator!
Schedule reports progress.email.configure Become a Translator!
LAMS lesson progress: {0} progress.email.subject Become a Translator!
[0] email(s) sent. progress.email.sent.success Become a Translator!
Exported on: export.dateheader Become a Translator!
Send the current learners progress report by email to yourself only now? progress.email.send.now.question Become a Translator!
Some problems occurred while sending emails. Please, contact your system administrator. progress.email.send.failed Become a Translator!
Please select a date first. progress.email.select.date.first Become a Translator!
Please add your first two dates and then a list can be generated. progress.email.enter.two.dates.first Become a Translator!
Would you like to generate a list of dates based on your first two dates? You can then select from the list. progress.email.would.you.like.to.generate Become a Translator!
How many dates would you like generated? progress.email.how.many.dates.to.generate Become a Translator!
Reports will be emailed on: progress.email.will.be.sent.on Become a Translator!
Add date progress.email.add.date Become a Translator!
Generate date list progress.email.generate.date.list Become a Translator!
Date: progress.email.select.date Become a Translator!
Progress reports progress.email.title Become a Translator!
# of Learners progress.email.heading.number.learners Become a Translator!
The instructor has moved you to another activity. force.complete.learner.command.message Become a Translator!
The learner has to complete the activities before this activity to access it Label learner progress activity tostart tooltip Become a Translator!
Double click to open this support activity Label learner progress activity support tooltip Become a Translator!
Time limitations advanced.tab.form.time.limits.label Become a Translator!
Number days: advanced.tab.form.enter.number.days.label Become a Translator!
Is this time limit for each individual? advanced.tab.form.individual.not.entire.group.label Become a Translator!
Sequence Tab sequence Become a Translator!
Notify learners that: email.notifications.notify.sudents.that Become a Translator!
Lesson notifications: {0} email.notifications.lesson.notifications Become a Translator!
Course notifications: {0} email.notifications.course.notifications Become a Translator!
Conditions conditions.tab.label Become a Translator!
Dependencies conditions.tab.form.preceding.label Become a Translator!
User name [login] email.notifications.user.name Become a Translator!
Lesson name email.notifications.lesson.name Become a Translator!
Send email.notifications.send Become a Translator!
Are assigned to this lesson email.notifications.user.search.property.0 Become a Translator!
Haven't finished this lesson email.notifications.user.search.property.1 Become a Translator!
Have finished this lesson email.notifications.user.search.property.2 Become a Translator!
Haven't started this lesson email.notifications.user.search.property.3 Become a Translator!
Have started this lesson email.notifications.user.search.property.4 Become a Translator!
Haven't reached particular activity email.notifications.user.search.property.5 Become a Translator!
Have X days to deadline email.notifications.user.search.property.6 Become a Translator!
Have finished a particular lesson email.notifications.user.search.property.7 Become a Translator!
Haven't started a particular lesson email.notifications.user.search.property.8 Become a Translator!
Haven't started any lessons email.notifications.user.search.property.9 Become a Translator!
Have finished these lessons email.notifications.user.search.property.10 Become a Translator!
Choose activity email.notifications.activity Become a Translator!
Choose number of days to deadline email.notifications.days.to.deadline Become a Translator!
LAMS notification event.emailnotifications.email.subject Become a Translator!
Choose lesson email.notifications.lesson Become a Translator!
Choose lessons email.notifications.lessons Become a Translator!
LAMS notification error.emailnotifications.email.subject Become a Translator!
Emails have been successfully sent to selected learners. email.notifications.emails.successfully.sent Become a Translator!
Enable lesson notifications advanced.tab.enable.lesson.notifications Become a Translator!
By this date: email.notifications.by.this.date Become a Translator!
Emails have been successfully scheduled to be sent on specified date. email.notifications.emails.successfully.scheduled Become a Translator!
List of scheduled emails email.notifications.scheduled.messages.list Become a Translator!
Scheduled date email.notifications.scheduled.messages.list.scheduled.date Become a Translator!
Email body email.notifications.scheduled.messages.list.email.body Become a Translator!
Notify learners that email.notifications.scheduled.messages.list.notify.sudents.that Become a Translator!
Back to notifications email.notifications.scheduled.messages.list.back Become a Translator!
Now email.notifications.table.now Become a Translator!
Schedule email.notifications.table.schedule Become a Translator!
Schedule email.notifications.button.schedule Become a Translator!
Choose a date when you want the message to be delivered. Note that the message will be sent to the learners that fulfil the criteria at the scheduled date. email.notifications.schedule.description Become a Translator!
Haven't finished these lessons email.notifications.user.search.property.11 Become a Translator!
View a chart of the selected learner progress against time for each activity Button timechart tooltip Become a Translator!
Page Learners page Become a Translator!
Learners Tab learners Become a Translator!
Clear search results Learners search phrase clear tooltip Become a Translator!
Live Edit Button live edit Become a Translator!
Edit the current design for this lesson Button live edit tooltip Become a Translator!
Live Edit allows you to modify the design of your lesson while the learners are attempting it. If you continue, your design will appear in Authoring for you to modify. Once you have done your changes you MUST "Apply changes" to the design so learners can progress. If these changes are not applied, the learners will NOT be able to continue with the lesson. Do you want to continue? Button live edit confirm Become a Translator!
Journal entries Button journal entries Become a Translator!
View all Journal Entries saved by Learners Button journal entries tooltip Become a Translator!
Countdown Timer label.countdown.timer Become a Translator!
Click on an activity to move learner "[0]" or outside any activity to cancel. Force complete click Become a Translator!
Are you sure you want to move learner "[0]" to the end of lesson? Force complete end lesson confirm Become a Translator!
Select a lesson that learners will need to complete before they can see the lesson you are about to create. conditions.tab.form.preceding.info.label Become a Translator!
Set the number of days the lesson will be available to learners. After this period the lesson will not longer be shown. If the time should count from the moment the learner starts the lesson, select the option for individual time limit. advanced.tab.form.time.limits.info.label Become a Translator!
Hello, email.notifications.lesson.email.body.header Become a Translator!
[put message here] email.notifications.lesson.email.body.msg Become a Translator!
Lesson: {0} ({1}) email.notifications.lesson.email.body.footer Become a Translator!
Hello, email.notifications.course.email.body.header Become a Translator!
[put message here] email.notifications.course.email.body.msg Become a Translator!
Enable lesson intro advanced.tab.enable.lesson.intro Become a Translator!
Display design image advanced.tab.display.design.image Become a Translator!
Notify students that email.notify.students.that Become a Translator!
Delete notification email.notifications.delete Become a Translator!
About to delete the scheduled notification: {0} email.notification.delete.alert1 Become a Translator!
Enter countdown time: label.enter.countdown.time Become a Translator!
Start label.start Become a Translator!
Time Left: label.countdown.time.left Become a Translator!
This cannot be undone. Do you want to delete? email.notification.delete.alert2 Become a Translator!
Time chart Button timechart Become a Translator!
Notifications email.notifications Become a Translator!
Email button.email Become a Translator!
Name: Lesson name Become a Translator!
Description: Lesson description Become a Translator!
Status: Lesson state Become a Translator!
Learners Lesson learners Become a Translator!
Class: Lesson class Become a Translator!
Manage Lesson Lesson manage Become a Translator!
View/Email Learners Button view learners Become a Translator!
Shows all learners assigned to this lesson and allows to email them Button view learners tooltip Become a Translator!
Edit class Button edit class Become a Translator!
Edit the list of learners and monitors assigned to this lesson Button edit class tooltip Become a Translator!
Open IM Button open im Become a Translator!
Change status: Lesson change state Become a Translator!
Select status Lesson select state Become a Translator!
Apply Button apply Become a Translator!
Change the status of this lesson based on the drop down selection Lesson change state tooltip Become a Translator!
Start: Lesson start Become a Translator!
Schedule Button schedule Become a Translator!
Schedule lesson to start in a future time Button schedule tooltip Become a Translator!
Start now Button start now Become a Translator!
Start the lesson immediately Button start now tooltip Become a Translator!
Allow learners to see who is online Lesson enable presence Become a Translator!
Now learners can see who is online Lesson enable presence alert Become a Translator!
Now learners can not see who is online Lesson disable presence alert Become a Translator!
Enable Instant Messaging Lesson enable im Become a Translator!
Instant Messaging is now enabled Lesson enable im alert Become a Translator!
Instant Messaging is now disabled Lesson disable im alert Become a Translator!
Required tasks Lesson required tasks Become a Translator!
Are you sure you want to move learner "[0]" to activity "[1]"? Force complete activity confirm Become a Translator!
Permission gate Lesson task gate Become a Translator!
Choose grouping Lesson task grouping Become a Translator!
Instructor chosen branching Lesson task branching Become a Translator!
Go Button task go Become a Translator!
Complete this task now Button task go tooltip Become a Translator!
Monitors Lesson monitors Become a Translator!
You have selected to remove this lesson. Removed lessons can not be retrieved again. Continue? Lesson remove alert Become a Translator!
WARNING: This lesson is about to be removed! Lesson remove doublecheck alert Become a Translator!
Created but not started Lesson state created Become a Translator!
Scheduled Lesson state scheduled Become a Translator!
Started Lesson state started Become a Translator!
Suspended Lesson state suspended Become a Translator!
Finished Lesson state finished Become a Translator!
Archived Lesson state archived Become a Translator!
Removed Lesson state removed Become a Translator!
Disable Lesson state action disable Become a Translator!
Activate Lesson state action activate Become a Translator!
Remove Lesson state action remove Become a Translator!
Archive Lesson state action archive Become a Translator!
No date was selected. Please select a date and time. Error lesson schedule date Become a Translator!
Class Lesson group dialog class Become a Translator!
This is the current activity Label learner progress activity current tooltip Become a Translator!
Double click to review this completed activity Label learner progress activity completed tooltip Become a Translator!
The learner has attempted but not yet finished this activity Label learner progress activity attempted tooltip Become a Translator!
Some problems occurred while sending emails. Please, contact your system administrator. email.notifications.problems.sending.emails Become a Translator!
You have dropped the learner "[0]" on either its current or on its completed activity "[1]". Force complete drop fail Become a Translator!
To move a learner to the end of lesson, drag the learner icon over to this bar. Force complete end lesson tooltip Become a Translator!
learners in total. Learner group count Become a Translator!
Double-click for full list Learner group show Become a Translator!
Finished Learners: [0] of [1] Learner finished count Become a Translator!
End of lesson Learner finished dialog title Become a Translator!
Sort Learner group sort button Become a Translator!
Move learner to... Button force complete Become a Translator!
View learner Button view learner Become a Translator!
Close Button close Become a Translator!
Help Button help Become a Translator!
Open help page Button help tooltip Become a Translator!
Refresh Button refresh Become a Translator!
Reload the latest progress data Button refresh tooltip Become a Translator!
Presence lesson.presence Become a Translator!
Double click on an activity for more details sequence.help.info Become a Translator!
Lesson URL: lesson.learner.url Become a Translator!
Select button.select Become a Translator!
Select/Unselect all learner.group.select.all Become a Translator!
You are about to remove student(s) from a lesson. The student(s) will not have access to this lesson any longer. Do you also want to remove the student(s) progress? learner.group.remove.progress Become a Translator!
You are moving learner "[0]" to activity "[1]". You can opt to delete the content of activities that have been previously done, so the learner has to enter the content/answers again. force.complete.remove.content Become a Translator!
Delete content force.complete.remove.content.yes Become a Translator!
Keep content force.complete.remove.content.no Become a Translator!
This gate is based on each learner's previous activity completion time label.schedule.gate.activity.completion.based Become a Translator!
Attempted to force complete learner {0} to {1}. LessonId:{2}. audit.force.complete Become a Translator!
Attempted to force complete learner {0} to the end of the lesson. LessonId:{2}. audit.force.complete.end.lesson Become a Translator!
Content being edited lesson.task.content.edited Become a Translator!
This activity requires attention lesson.task.attention Become a Translator!
Define later lesson.task.define.later Become a Translator!
Next page learner.group.forward.1 Become a Translator!
The learner has not started the lesson yet label.learner.progress.not.started Become a Translator!
Save button.save Become a Translator!
10 pages forward learner.group.forward.10 Become a Translator!
Previous page learner.group.backward.1 Become a Translator!
10 pages back learner.group.backward.10 Become a Translator!
users lesson.presence.count Become a Translator!
Not completed lesson.chart.not.completed Become a Translator!
Red squares indicate the current position of the learner in the lesson. tour.learners.progress.content.2 Become a Translator!
Green triangles represent activities not yet reached. tour.learners.progress.content.3 Become a Translator!
Sorting tour.completion.sorting.title Become a Translator!
Turn on to sort the completed learners first or turn off to sort alphabetically. tour.completion.sorting.content Become a Translator!
View the entries in the learner's journal. These are entries are made in Learner, using the <b>Save to Journal</b> option in the <b>Notebook</b>. tour.journal.entries.content Become a Translator!
Send an email to a particular learner. tour.email.content Become a Translator!
This function is disabled while the tour is running. tour.this.is.disabled Become a Translator!
Prev tour.prev Become a Translator!
Next tour.next Become a Translator!
More tour.more.help Become a Translator!
End Tour tour.end.tour Become a Translator!
Tour label.tour Become a Translator!
Monitor Tour tour.intro.title Become a Translator!
This short tour will show you the features of the LAMS Monitoring screen. You can stop the tour at any time by clicking End Tour, and restart it again by clicking on the Tour button. tour.intro.content Become a Translator!
End Of Tour tour.end.title Become a Translator!
Thank you for taking the tour. To restart the tour, click the Tour button again. tour.end.content.1 Become a Translator!
For further help, click on the <b>More</b> button below. tour.end.content.2 Become a Translator!
Tab Selection tour.tab.selection.title Become a Translator!
Monitoring is broken into three areas, accessed by these titles at the top of the page. tour.tab.selection.content.1 Become a Translator!
<b>Lesson</b> gives the overall lesson details. tour.tab.selection.content.2 Become a Translator!
<b>Sequence</b> gives an overview of the lesson design and is used to access the activities. tour.tab.selection.content.3 Become a Translator!
<b>Learners</b> shows the details about each learner. tour.tab.selection.content.4 Become a Translator!
Updates the screen. tour.tab.refresh.content Become a Translator!
Click on the current status to change the status. The lesson can be Started, Suspended, Archived or Removed. tour.lesson.state.content.1 Become a Translator!
<b>Started</b> or Activated lessons are available for learners to participate in. tour.lesson.state.content.2 Become a Translator!
Grades by learner tour.gradebook.learner.grades Become a Translator!
View each learner in the lesson and their overall mark. Click on the + to see the details for individual activities. tour.gradebook.learner.grades.content Become a Translator!
Started learners / total learners lesson.ratio.learners.tooltip Become a Translator!
Grades by activity tour.gradebook.activity.grades Become a Translator!
View the average marks for each activity. Click on the + to see the details for learners. tour.gradebook.activity.grades.content Become a Translator!
Export tour.gradebook.export.grades Become a Translator!
Download the grades in an Excel (.xlsx) spreadsheet. tour.gradebook.export.grades.content Become a Translator!
Gradebook tab.gradebook Become a Translator!
<b>Gradebook</b> shows the marks for each learner. tour.tab.selection.content.5 Become a Translator!
Release marks tour.gradebook.release.marks Become a Translator!
Enable/Disable the marks being shown to learners tour.gradebook.release.marks.content Become a Translator!
Show chart tour.gradebook.show.marks.chart Become a Translator!
Show/hide a graph of the marks. tour.gradebook.show.marks.chart.content Become a Translator!
Show dates tour.gradebook.show.dates Become a Translator!
Show/hide some of the date columns in the grids to make it easier to read. tour.gradebook.show.dates.content Become a Translator!
Chart tour.gradebook.marks.chart Become a Translator!
Click on a bar in the graph and then use your mouse wheel to zoom in and out of the graph. Once you zoom in, the grey selection in the bottom graph can be dragged left or right to show a different set of marks. tour.histogram.help.content Become a Translator!
<b>Suspended</b> or Disabled lessons are lessons that have been disabled by a monitor. Learners cannot see but not access disabled lessons. Learners currently in the lesson (with a learner window open) can progress through the lesson. tour.lesson.state.content.3 Become a Translator!
<b>Archived</b> lessons do not appear on learner's main screen, but are available for Monitors to view. tour.lesson.state.content.4 Become a Translator!
<b>Removed</b> lessons are removed altogether and cannot be retrieved. tour.lesson.state.content.5 Become a Translator!
This area shows the number of learners who have started the lesson so far, and the total number of learners who are able to access it. tour.lesson.count.learners.content.1 Become a Translator!
Note that this does NOT indicate the number of learners online at this moment, but rather how many learners have joined the lesson since it was started. tour.lesson.count.learners.content.2 Become a Translator!
Display the learners in the class. From the resulting learner list you can email a particular learner. tour.learner.in.class.content Become a Translator!
Add or Remove learners from the lesson. tour.edit.class.content Become a Translator!
Send an email notification to one or more learners. Notifications can be scheduled for later sending. tour.email.notifications.content Become a Translator!
Click on <b>Presence</b> to allow learners to see who is currently online. tour.lesson.im.content.1 Become a Translator!
Once Presence is on, the number of learners online is shown on the Presence button. Click <b>Instant Messaging</b> to allow learners to message each other. tour.lesson.im.content.2 Become a Translator!
Click on Presence and Instant Messaging again to disable. tour.lesson.im.content.3 Become a Translator!
View the learners' messages using <b>Open IM</b>. tour.lesson.im.content.4 Become a Translator!
Graph showing the proportion of learners who have not started the lesson, are in progress or have completed the lesson. Hover over the graph sections to see the percentages. tour.completion.chart.content Become a Translator!
The sequence tab allows you to manage where learners are in the lesson or make changes to the lesson design. tour.tab.sequence.content Become a Translator!
Double click on any activity to see the details for that activity. tour.activity.content Become a Translator!
View and Move Learners tour.move.learners.title Become a Translator!
If you have a small number of learners in an activity, hover over each person icon in an activity to find the right learner, then click on the learner to open a view of their current activity or click and drag the icon to move them to another activity. tour.move.learners.small.content Become a Translator!
Moving a learner forward to a new activity marks them as completed in the earlier activity or activities, without the learner completing the activity themselves. tour.move.learners.affect.content Become a Translator!
If you have a large number of learners in an activity, click on the group/people icon on the top right of the activity. This will bring up a box allowing you to select one or more learners to move, or to see the current activity view for a particular learner. tour.move.learners.large.content Become a Translator!
Completed Learners tour.completed.learners.title Become a Translator!
The completed learners appear at the bottom of the screen. To make a learner complete the lesson, click and drag the learner's icon from their current activity to this area at the bottom of the screen. tour.completed.learners.content Become a Translator!
Learner Search tour.learner.search.title Become a Translator!
Enter a first name, last name or login to search for a learner. tour.learner.search.content Become a Translator!
Live Edit tour.live.edit.title Become a Translator!
Change the lesson design. You can only change the parts not yet accessed by learners, such as adding new activities later in the lesson. tour.live.edit.content Become a Translator!
Learners gives a learner by learner view of lesson progression. More learners are available via paging. tour.tab.learners.content Become a Translator!
Blue circles indicate activities which have been completed by the learner. tour.learners.progress.content.1 Become a Translator!
Lesson "{0}" ({1}) removed permanently. audit.lesson.removed.permanently Become a Translator!
Lesson "{0}" ({1}) status changed from "{2}" to "{3}" audit.lesson.status.changed Become a Translator!
Overall learner's progress progress.email.heading.overall.progress Become a Translator!
Gate label.gate.title Become a Translator!
Unknown label.unknown Become a Translator!
Email sent by automatically by LAMS on scheduled request progress.email.sent.automatically Become a Translator!
Activity label.activity Become a Translator!
Status label.status Become a Translator!
Email learners progress reports tour.progress.email.send.title Become a Translator!
Email a summary of the learners progress to yourself immediately. tour.progress.email.send.content Become a Translator!
Schedule progress reports tour.progress.email.configure.title Become a Translator!
Set up the dates to automatically send emails with a summary of learners progress to all monitors for this lesson. tour.progress.email.confure.content Become a Translator!
Selected date is in the past. error.date.in.past Become a Translator!
learners email.notifications.archived.messages.list.learners Become a Translator!
Now learners can see their activity scores on lesson completion. lesson.display.activity.scores.alert Become a Translator!
Lesson finishes {0} label.lesson.finishes Become a Translator!
Lesson starts {0} label.lesson.starts Become a Translator!
Show Weights tour.gradebook.show.weight Become a Translator!
Show/hide the activity weights used for marking this lesson. tour.gradebook.show.weight.content Become a Translator!
No learners in group. label.no.learners Become a Translator!
TBL Monitor label.tbl.monitor Become a Translator!
Teams label.teams Become a Translator!
Students & Teams label.students.teams Become a Translator!
Student label.student Become a Translator!
Gates label.gates Become a Translator!
iRA label.ira Become a Translator!
Schedule lesson to be disabled at a future time button.schedule.disable.tooltip Become a Translator!
Disable now button.disable.now Become a Translator!
Disable the lesson immediately button.disable.now.tooltip Become a Translator!
Reschedule label.reschedule Become a Translator!
Now learners can not see their activity scores on lesson completion. lesson.hide.activity.scores.alert Become a Translator!
Click on <b>Display activity scores on completion</b> to allow learners to see their activity scores when they finish a lesson. Click again to disable. tour.display.activity.scores.content Become a Translator!
Lesson description shown to the learner when the lesson is launched. It may be changed with the Lesson Introduction button below. tour.lesson.description Become a Translator!
Change the lesson description (shown above). This description is shown to the learner when the lesson is launched. tour.edit.lesson.introduction Become a Translator!
tRA label.tra Become a Translator!
Burning Qs label.burning.questions Become a Translator!
Forum label.forum Become a Translator!
AEs label.aes Become a Translator!
Sequence label.sequence Become a Translator!
Design label.sequence.diagram Become a Translator!
Refresh label.refresh Become a Translator!
Attendance label.attendance Become a Translator!
{0} users knocking on the gate... label.users.knocking.on.gate Become a Translator!
Comparison label.comparison Become a Translator!
Change leader label.change.leader Become a Translator!
Bar chart label.bar.chart Become a Translator!
Score label.score Become a Translator!
iRA responses for label.ira.responses.for Become a Translator!
tRA responses for label.tra.responses.for Become a Translator!
Note that the leader change only will take place for the activities in which the existing leader has not been set or commenced. label.note.leader.change Become a Translator!
Current leader: label.current.leader Become a Translator!
Leader has been successfully changed label.leader.successfully.changed Become a Translator!
Switch to regular monitor label.switch.to.regular.monitor Become a Translator!
Peer Review label.peer.review Become a Translator!
Display activity scores on completion label.display.activity.score Become a Translator!
Export email.notifications.archived.export.button Become a Translator!
Notification email.notifications.archived.export.sheet.name Become a Translator!
Message: email.notifications.message.header Become a Translator!
Scheduled email.notifications.scheduled.messages.button Become a Translator!
Archived email.notifications.archived.messages.button Become a Translator!
List of archived emails email.notifications.archived.messages.list Become a Translator!
Sent on email.notifications.archived.messages.list.sent.date Become a Translator!
Sent to email.notifications.archived.messages.list.sent.count Become a Translator!
End: lesson.end Become a Translator!
Scheduled end date must be after the start date. error.lesson.end.date.must.be.after.start.date Become a Translator!
Stop label.stop Become a Translator!
Resume label.resume Become a Translator!
Hours label.hours Become a Translator!
Minutes label.minutes Become a Translator!
Seconds label.seconds Become a Translator!
Reset label.reset Become a Translator!
Time has expired. label.time.is.expired Become a Translator!
Tool contribution lesson.task.tool Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
Open now button.task.gate.open.now Become a Translator!
Opens gate immediately button.task.gate.open.now.tooltip Become a Translator!
Open selectively... button.task.gate.open Become a Translator!
Choose which learners can go through the gate button.task.gate.open.tooltip Become a Translator!
Opened label.task.gate.opened Become a Translator!