Module: LAMS Central for Swedish Sweden

Module Information

Module Name: LAMS Central
Description: Java backend pages covering: * authoring * workspaces * shared stuff
Output: java
Type: core
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 06/24/06 06:50 AM
% translated: 18.79% (199 out of 1059)

Translated Labels

English Swedish Translation Dev task Last updated By Action
Open course-wide Gradebook monitoring page Öppna sidan för övervakning av betygskatalogen på kursnivå. 11/28/10 12:42 PM Anders Berggren Become a Translator!
Disabled Avaktiverad 12/02/06 11:14 AM Anders Berggren Become a Translator!
Archived Arkiverad 12/02/06 11:14 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Your browser does not support features required by LAMS. Please upgrade your browser. Det kan hända att din webbläsare inte är kompatibel med LAMS. Vi rekommenderar Mozilla Firefox 2 eller högre. 04/18/09 07:33 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Page not found Det gick inte att hitta sidan 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Selected file has not been uploaded by your browser. Please try again. Den markerade filen har inte laddats upp av din webbläsare. Var snäll och försök igen. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Course Mgt Admin av grupper 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Author Designer 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Manage Subcourses Admin av undergrupper 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Add Lesson Lägg till lektion 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Import tool content result Importera resultatet av innehållet i verktyget 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Import tool content Importera innehållet i verktyget 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please choose LAMS sequence to import. Var snäll och välj en fil för lärdesign och importera den. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Export tool content loading Verktyget för export av innehållet håller på att laddas 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Learning design import file Fil för import av lärdesign 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Learning design and activities imported successfully. Lärdesignen och aktiviteterna har importerats framgångsrikt. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learning design imported successfully. Lärdesignen har importerats framgångsrikt. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
But there are some tool(s) imports that failed Men det finns några importer av (flera?) verktyg som inte fungerade. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learning design import failed Importen av lärdesignen fungerade inte. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Save Spara 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learning design download will start automatically in seconds, please wait... Nedladdningen av lärdesignen kommer att starta automatiskt om några sekunder, var snäll och vänta.... 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Learning design and activities export successfully. Lärdesignen och aktiviteterna har exporterats framgångsrikt. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learning design export successfully. Lärdesignen har exporterats framgångsrikt. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
But there are some tool(s) exported failed Men det finns några exporter av (flera?) verktyg som inte fungerade. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learning design export failed Exporten av lärdesignen fungerade inte. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
The reason is Anledningen är 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Close Stäng 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Import Importera 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Last name is required. Efternamnet är obligatoriskt. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Email address is required. E-postadressen är obligatorisk. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Valid email address is required. Det är obligatoriskt med en giltig e-postadress. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Open Lesson Öppna lektion 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Status: {0} Status: {0} 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
This lesson has not been started so you cannot access it. Den här lektionen har inte påbörjats så du kan inte få tillgång till den. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
This lesson is disabled so you cannot access it. Den här lektionen är avaktiverad så du kan inte få tillgång till den. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
LAMS is a trademark of LAMS Foundation (http://lamsfoundation.org). LAMS är ett varu/servicemärke för LAMS Foundation (http://lamsfoundation.org). 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 2 as published by the Free Software Foundation. Det här programmet är (kostnads)fri mjukvara; du kan återdistribuera det och/eller modifiera det enligt avtalsreglerna i GNU General Public License version 2 såsom publicerade av the Free Software Foundation. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Export tool content Exportera innehållet i verktyget 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Portrait Ändra min bild 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
This lesson has not been started. You cannot participate in the lesson until it is started. Lektionen har inte startats. Du kan inte delta i lektionen förrän den har startat. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Postcode Postnummer 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
An error has occurred. Please start again. Reason for error: {0} Det har uppstått ett fel. Var snäll och starta om. Anledningen till felet: {0} 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Current Portrait Aktuell bild 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Upload Ladda upp en ny bild 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
No portrait uploaded Det finns ingen uppladdad bild 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: LAMS :: Change portrait Ändra min bild 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
The file is not an image (PNG, GIF, JPG, WBMP and BMP formats allowed). Filen är inte en bild (formaten PNG, GIF, JPG, WBMP och BMP är tillåtna). 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: The image formats allowed are: PNG, GIF, JPG, WBMP and BMP. OBS! Bildens storlek kommer att anpassas till 120x120 pixlar. De tillåtna bildformaten är: PNG, GIF, JPG, WBMP och BMP. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Choose export content format Välj format för export av innehåll 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please choose format which you want to export Var snäll och välj det format du vill använda för export av innehåll 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: LAMS format LAMS-format 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Export Exportera 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
This lesson has been finished or archived. Den här lektionen har avslutats eller blivit arkiverad, 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
This lesson has been removed. Den här lektionen har flyttats. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
The page you requested was not found. Den sida som du efterfrågade finns inte. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Your current role does not allow you to view this page. Please contact your system administrator if you believe you should have access to this page. Den roll som du f.n. har tillåter dig inte att se den här sidan. Var snäll och kontakta din systemadministratör om du tror att du borde få tillgång till denna sida, 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: My workspace Min arbetsyta 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Courses Mina grupper 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Hide detail Dölj detalj/er 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Show detail Visa detalj/er 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
No more detail Inga mer detaljer 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Loading... Laddar... 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Version Version 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
No Learning Design with learning_design_id of:{0} exists. Det finns ingen lärdesign med learning_design_id :{0} 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
No such User with a user_id of: {0} exists. Det finns ingen användare med user_id: {0} 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
No such WorkspaceFolder with workspace_folder_id of:{0} exists. Det finns ingen katalog för arbetsyta med workspace_folder_id: {0} 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cannot delete the resource: {0} Det går inte att ta bort resursen: {0} 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
LAMS does not support deleting a lesson via the workspace interface. LAMS stödjer inte att man tar bort en lektion via gränssnittet för en arbetsyta. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cannot delete this folder as it is the Root folder. Det går inte att ta bort den här katalogen eftersom det är 'root'-katalogen. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cannot delete design with learning_design_id of : {0} as it is READ ONLY. Det går inte att ta bort designen med learning_design_id : {0} eftersom den är READ ONLY 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Folder deleted:{0} Katalog borttagen: {0} 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cannot copy the resource:{0} Det går inte att kopiera resursen: {0} 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
copyResource(Long resourceID,Integer targetFolderID, String resourceType, Integer userID) requires a value for resourceID, targetFolderID, resourceType and userID copyResource(Long resourceID,Integer targetFolderID, String resourceType, Integer userID) kräver ett värde för resourceID, targetFolderID, resourceType och userID 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
LAMS does not support copying a file via the workspace interface. LAMS stödjer inte att man kopierar en fil via via gränssnittet för en arbetsyta. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Unable to copy learning design due to an error{0}. Det gick inte att kopiera en lärdesign p.g.a. ett fel {0} 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
No such user with a userID of {0} exists. Det finns ingen användare med userID: {0} 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
No such workspaceFolder with a workspace_folder_id of {0} exists. Det finns ingen katalog för arbetsyta med workspace_folder_id {0} . 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Learning design deleted:{0} Lärdesignen har tagits bort. {0} 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cannot delete design with learning_design_id of:{0} as it is READ ONLY. Det går inte att ta bort lärdesignen learning_design_id of:{0} eftersom den är READ ONLY. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cannot move the resource:{0} Det går inte att flytta resursen: {0} 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
LAMS does not support moving a file via the workspace interface. LAMS stödjer inte att man flyttar en fil via gränssnittet för arbetsyta. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Exception occured while creating workspaceFolderContent:{0}. Ett undantag inträffade när workspaceFolderContent:{0} skulle skapas. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
The resource {0} already exists in the repository: {1}. Resursen {0} finns redan i arkivet: {1}. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Content successfully deleted. Innehållet togs framgångsrikt bort. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cannot rename the resource: {0} Det går inte att döpa om resursen: {0} 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
LAMS does not support renaming a file via the workspace interface. LAMS stödjer inte att man döper om en fil via gränssnittet för arbetsyta. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
A folder with given name '{0}' already exists. Det finns redan en katalog med det givna namnet '{0}'. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Folders Kataloger 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
LAMS LAMS 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Login - LAMS :: Learning Activity Management System Logga in - LAMS :: Learning Activity Management System 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Loading Laddar miljön för systemadministration 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Admin:: LAMS Admin :: LAMS 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Loading Administration Environment. Laddar miljön för administration 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Loading Add Lesson Wizard. Laddar guiden för 'Lägg till lektion'. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learner:: LAMS Lärande :: LAMS 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Loading Learner Environment. Laddar miljön för lärande 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
LAMS :: Error LAMS :: Fel 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Congratulations, your content saved successfully! Gratulerar, ditt innehåll har sparats framgångsrikt! 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Close Stäng 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Re-edit Gör om redigering 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Welcome Välkommen 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Logout Logga ut 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Refresh Återställ 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Profile Min profil 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Sys Admin Sysadmin 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Username Användarnamn 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Edit profile Redigera min profil 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Name Namn 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title Titel 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Address 3 Adress rad 3 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
City Stad 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
State Län/landskap 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Change password Ändra mitt lösenord 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Your design is not saved, any changes you have made since you last saved will be lost. Din design har inte sparats så alla ändringar som du har gjort sedan du senast sparade kommer att försvinna. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: First name Förnamn 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Last name Efternamn 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Address 1 Adress rad 1 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Address 2 Adress rad 2 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Country Land 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Work phone Telefon dagtid 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Home phone Teefon kvällstid 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Mobile Mobil 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Fax Fax 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Email E-post 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Language Språk 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
No groups Inga grupper 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Password Lösenord 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
You are not authorised to do this. Du har inte tillstånd att göra detta. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Error Fel 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: If the problem persists please contact your system administrator. Om problemet kvarstår, var snäll och kontakta din systemadministratör eller de tekniska forumen på http://lamscommunity.org/. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Your new passwords do not match each other. Dina nya lösenord matchar inte varandra. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Your old password is not correct. Ditt gamla lösenord stämmer inte. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Change password Ändra lösenord 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Old password Gammalt lösenord 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: New password Nytt lösenord 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Confirm new password Bekräfta nytt lösenord 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Your password has been changed. Ditt lösenord har ändrats 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Sorry, that username or password is not known. Please try again. Det här användarnamnet och lösenordet är okända. Var snäll och försök igen. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Login Logga in 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
[HELP] [Hjälp] 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
To Till 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Subject Ämne 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Send Skicka 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Compose email Skriv ett e-postmeddelande 11/15/10 05:51 AM Anders Berggren Become a Translator!
Monitor Övervaka 11/29/10 02:07 PM Anders Berggren Become a Translator!
Monitor Lesson:: LAMS Övervakad lektion :: LAMS 11/29/10 02:07 PM Anders Berggren Become a Translator!
Dummy Monitor Låtsas-övervakare 11/29/10 02:07 PM Anders Berggren Become a Translator!
Loading Lesson Monitoring Environment. Laddar miljön för att övervaka lektion. 11/29/10 02:07 PM Anders Berggren Become a Translator!
No such content with versionID of {0} found in repository {1}. Det gick inte att hitta något sådant innehåll med versionID {0} i arkiv {1}. 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Courses Mina grupper 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
First name is required. Förnamnet är obligatoriskt 11/11/06 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: There are multiple users in LAMS with the given email. Email could not be sent. Please try again using your username, or contact your system administrator. Det finns ett flertal användare i LAMS med den givna e-postadressen. Det gick inte inte att skicka e-post. Var snäll och försök igen med ditt användarnamn eller kontakta din systemadministratör. 11/28/10 12:42 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Sorry, there has been an error. Det har tyvärr inträffat ett fel. 12/11/06 11:29 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Password changed Lösenordet har ändrats 12/11/06 11:30 AM Anders Berggren Become a Translator!
System Admin:: LAMS Systemadministratör :: LAMS 12/11/06 11:32 AM Anders Berggren Become a Translator!
There is a problem processing this request. Close the browser window and try again. Det finns ett problem med att bearbeta denna förfrågan. Stäng fönstret och försök igen. 12/11/06 11:42 AM Anders Berggren Become a Translator!
Password changed for: {0} Lösenordet har ändrats för: {0} 02/12/07 09:27 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: LAMS™ © 2002 onwards LAMS Foundation LAMS™ © 2002-2015 LAMS Foundation. 01/02/15 09:08 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: 2002 onwards LAMS Foundation. 2002-2015 LAMS Foundation. 01/02/15 09:08 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
No error message available. Det finns inget tillgängligt felmeddelande. 11/25/10 02:29 PM Anders Berggren Become a Translator!
LAMS :: Author Författare 11/07/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: All lessons Alla mina lektioner 11/07/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
No lessons Inga lektioner 11/07/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Return to profile Återgå till min profil 11/07/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
Help? Hjälp? 11/07/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
Completed! Fullgjord! 11/07/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
Enable lesson sorting Aktivera sortering av lektioner 11/07/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
lesson sorting enabled sortering av lektioner aktiverad 11/07/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
Show Groups Visa grupper 11/07/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
Forgot your password? Har du glömt ditt lösenord? 11/07/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Select file to import Välj en fil att importera 11/07/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
Yes Ja 11/07/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
No Nej 11/07/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
OK OK 11/07/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: LAMS :: Forgot password LAMS::Glömt lösenord 11/07/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
LAMS server - Forgot password response LAMS server - svar ang glömt lösenord 11/07/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
Click the link below and it will take you to a page where you can change your password. Klicka nedan och du kommer till en sida där du kan ändra ditt lösenord. 11/07/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: By email Kolla e-posten 11/07/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: By username Kolla användarnamn 11/07/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
Both fields are required. Please try again. Båda fälten är obligatoriska. Var snäll och försök igen. 11/07/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please enter an email address. Var snäll och skriv in en e-postadress. 11/07/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please enter a username. Var snäll och skriv in ett användarnamn. 11/07/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Select another file to import Välj en annan fil för import 11/07/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
Search learners in lesson Sök lärande i lektion 11/07/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
Lessons in which ''{0}'' has been found Lektioner där "{0}" har återfunnits 11/07/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learner Search Sökning av lärande 11/07/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
Search learners across lessons Sök lärande tvärsöver lektionerna 11/07/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
No Lessons found Det gick inte att hitta några lektioner 11/07/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
Public Folder Offentlig mapp LDEV-2107 11/07/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
Course Gradebook Betygskatalog för kurs 11/07/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Gradebook Mina betyg/omdömen 11/07/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
Mark Betygssätt 11/07/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
More Options Fler alternativ 11/07/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
Required Obligatorisk 11/07/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Time zone Tidszon 11/07/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Email could not be sent. The LAMS server has not been configured to handle emails. Please contact your system administrator. Det gick inte att skicka e-post. LAMS-servern har inte konfigurerats för detta. Var snäll och kontakta din systemadministratör. 11/28/10 12:42 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: If you do not know your email address in LAMS, please contact your system administrator. Om du inte känner till din e-postadress i LAMS, var snäll och kontakta din systemadministratör. 11/28/10 12:42 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Server failed to send email to recipient. Please contact your system administrator. Servern kunde inte skicka e-post till mottagaren. Var snäll och kontakta din systemadministratör. 11/28/10 12:42 PM Anders Berggren Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Live Edit of Learning Design "{0}" ({1}) for Lesson ({2}) started by {3} ({4}) audit.live.edit.start Become a Translator!
Live Edit of Learning Design "{0}" ({1}) for Lesson ({2}) completed by {3} ({4}) audit.live.edit.end Become a Translator!
must be at least {0} characters long label.password.min.length Become a Translator!
Old password must be entered label.password.old.must.entered Become a Translator!
Only these symbols are allowed label.password.symbols.allowed Become a Translator!
Password must follow the restrictions shown above label.password.restrictions Become a Translator!
Password must contain label.password.must.contain Become a Translator!
at least 1 upper case letter label.password.must.ucase Become a Translator!
at least 1 number label.password.must.number Become a Translator!
at least 1 symbol label.password.must.symbol Become a Translator!
Create new lesson label.create.lesson Become a Translator!
Select course with the lessons that needs to be export label.organisations Become a Translator!
Lesson ID label.lesson.id Become a Translator!
Display sequence image? label.display.design.image Become a Translator!
You must select a sequence before proceeding label.select.sequence Become a Translator!
Choose sequence label.choose.sequence Become a Translator!
Author new LAMS sequence label.author.sequence Become a Translator!
Open Monitor label.open.monitor Become a Translator!
Your lesson progress label.your.progress Become a Translator!
You have completed this lesson. label.you.completed.this.lesson Become a Translator!
Total activities depend on your learning path. label.total.activities.depend.on.path Become a Translator!
Lesson is not yet completed. label.lesson.not.completed Become a Translator!
You have completed {0} activities label.you.completed.activities Become a Translator!
Unable to load sequence thumbnail. error.cannot.load.thumbnail Become a Translator!
Introduction updated label.lesson.introduction.updated Become a Translator!
No such signup page exists no.such.signup.page.exist Become a Translator!
Symbols ckeditor.math.symbols Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size: {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
Two-factor authentication required label.2FA.login.panel Become a Translator!
Remove course from favourite list label.remove.org.favorite Become a Translator!
Mark course as favourite label.mark.org.favorite Become a Translator!
You cannot save in this folder authoring.fla.folder.can.not.save.error Become a Translator!
Arrows ckeditor.math.arrows Become a Translator!
Accents ckeditor.math.accents Become a Translator!
Error while saving sequence thumbnail Authoring fla svg save error Become a Translator!
Send me a copy label.email.send.me.a.copy Become a Translator!
must be less than 25 characters label.password.max.length Become a Translator!
Your design is not saved.\\nAny changes you made since you last saved will be lost. Authoring fla navigate away confirm Become a Translator!
Are you sure you want to delete this Authoring fla delete node confirm Become a Translator!
Are you sure you want to overwrite the existing sequence? Authoring fla sequence overwrite confirm Become a Translator!
Please enter the name for a new folder Authoring fla new folder title prompt Become a Translator!
Please enter the new name for Authoring fla rename title prompt Become a Translator!
Please enter a title for the sequence Authoring fla save sequence title prompt Become a Translator!
Click on activities to choose them for import Authoring fla import part choose prompt Become a Translator!
Please choose a folder Authoring fla folder not selected error Become a Translator!
A folder with this name already exists. Authoring fla folder exists error Become a Translator!
Formatting ckeditor.math.formatting Become a Translator!
Cut authoring.fla.cut.button Become a Translator!
You cannot modify this resource authoring.fla.modify.error Become a Translator!
Cannot move a folder into its child authoring.fla.folder.move.to.child.error Become a Translator!
Math ckeditor.math.math Become a Translator!
Functions ckeditor.math.functions Become a Translator!
Other policy label.policy.type.other Become a Translator!
Greek ckeditor.math.greek Become a Translator!
Matrix ckeditor.math.matrix Become a Translator!
The activity can not be moved outside its parent. It is read-only. Authoring fla liveedit readonly move parent error Become a Translator!
The activity can not be removed. It is read-only. Authoring fla liveedit readonly remove activity error Become a Translator!
Due to consecutive failed attempts, the account has been locked out temporarily. error.lockedout Become a Translator!
The activity can not be removed. Its parent activity is read-only. Authoring fla liveedit readonly remove parent error Become a Translator!
Summary label.summary Become a Translator!
Size: authoring.fla.page.prop.size Become a Translator!
Description: Authoring fla page prop description Become a Translator!
You have successfully registered an account with LAMS. Success msg 1 Become a Translator!
The activity can not be removed. It has read-only child activities. Authoring fla liveedit readonly remove child error Become a Translator!
Post anonymously label.post.anonomously Become a Translator!
Anonymous label.anonymous Become a Translator!
Turn on "Post anonymously" to hide your name from other learners. Teachers will still be able to see your name. label.anonymous.tooltip Become a Translator!
The transition can not be removed. It is read-only. Authoring fla liveedit readonly remove transition error Become a Translator!
Or learners per group: Authoring fla page prop groups learners Become a Translator!
Equal group sizes? Authoring fla page prop groups equal Become a Translator!
View learners before selection? Authoring fla page prop groups view learners Become a Translator!
Name Groups Authoring fla page prop groups name Become a Translator!
Gradebook output: Authoring fla page prop gradebook Become a Translator!
Type: Authoring fla page prop gate type Become a Translator!
Condition Authoring fla page prop gate type condition Become a Translator!
Synchronise Authoring fla page prop gate type sync Become a Translator!
Schedule Authoring fla page prop gate type schedule Become a Translator!
Permission Authoring fla page prop gate type permission Become a Translator!
Input (Tool): Authoring fla page prop input Become a Translator!
Delay: Authoring fla page prop gate delay Become a Translator!
days Authoring fla page prop days Become a Translator!
hours Authoring fla page prop hours Become a Translator!
minutes Authoring fla page prop minutes Become a Translator!
Since learner finished previous activity? Authoring fla page prop gate activity finish based Become a Translator!
Add Authoring fla page dialog cond add Become a Translator!
Create conditions Authoring fla page prop conditions create Become a Translator!
Map gate conditions Authoring fla page prop gate conditions map Become a Translator!
Branching type: Authoring fla page prop branching type Become a Translator!
Instructor's choice Authoring fla page prop branching type chose Become a Translator!
Lessons lessons Become a Translator!
Group-based Authoring fla page prop branching type group Become a Translator!
To: Authoring fla page dialog cond range to Become a Translator!
Learner's output Authoring fla page prop branching type tool Become a Translator!
Learner's choice Authoring fla page prop branching type optional Become a Translator!
Grouping: Authoring fla page prop grouping Become a Translator!
File label.file Become a Translator!
Match conditions to branches Authoring fla page prop branching conditions match Become a Translator!
Match Groups to Branches Authoring fla page prop branching groups match Become a Translator!
A sequence with this name already exists. Authoring fla sequence exists error Become a Translator!
Min sequences: Authoring fla page prop branching sequences min Become a Translator!
Max sequences: Authoring fla page prop branching sequences max Become a Translator!
Min activities: Authoring fla page prop optional activities min Become a Translator!
Max activities: Authoring fla page prop optional activities max Become a Translator!
Color: Authoring fla page prop color Become a Translator!
[ Choose Output ] Authoring fla page dialog cond output choose Become a Translator!
[ Options ] Authoring fla page dialog cond options choose Become a Translator!
Greater than or equal to Authoring fla page dialog cond greater Become a Translator!
Less than or equal to Authoring fla page dialog cond less Become a Translator!
Range Authoring fla page dialog cond range Become a Translator!
From: Authoring fla page dialog cond range from Become a Translator!
View label.view Become a Translator!
Error while saving sequence Authoring fla sequence save error Become a Translator!
This request for a new password has expired. Please click the "Forgot your Password" link again to make a new request. Error password request expired Become a Translator!
Please enter your user name or email below. An email will be sent to you shortly with a link that will allow you to change your password. You only need to enter one value. Label forgot password instructions 1 Become a Translator!
Name: Authoring fla page dialog cond name Become a Translator!
Name Authoring fla page dialog cond list name Become a Translator!
Condition Authoring fla page dialog cond list condition Become a Translator!
Click here to download the image. Authoring fla page download image Become a Translator!
Apply changes authoring.fla.page.menu.apply.changes Become a Translator!
The request key is incorrect or has already been used. Please click the "Forgot your Password" link again to make a new request. Error message shown when the forgot password URL's key cannot be found in the database. Become a Translator!
Login now Success login Become a Translator!
Please wait for the download. Authoring fla page download wait Become a Translator!
Close the dialog when the download is finished. Authoring fla page download close Become a Translator!
SVG Generator Authoring fla page svg generator title Become a Translator!
All Authoring fla tool groups all Become a Translator!
Tour label.tour Become a Translator!
Do you want to cancel changes made in Live Edit? Authoring fla liveedit cancel confirm Become a Translator!
The activity can not be modified. It is read-only. Authoring fla liveedit readonly activity error Become a Translator!
Less than or eq Authoring fla less condition description Become a Translator!
Greater than or eq Authoring fla greater condition description Become a Translator!
Untitled Authoring fla default range condition title prefix Become a Translator!
There are conditions linked to an existing branch.\\nDo you wish to remove them? Authoring fla clear all confirm Become a Translator!
Full policy label.full.policy Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? authoring.msg.close.cancel.save Become a Translator!
Please enter the login, first or last name of the learner. lessonsearch.instuctions Become a Translator!
Number of teams must be 1 to 99. authoring.error.numgroups Become a Translator!
This condition is linked to an existing branch.\\nDo you wish to remove it? Authoring fla remove condition confirm Become a Translator!
You are about to update your conditions for the selected output definition.\\n\ This will clear all links to existing branches.\\nDo you wish to continue? Authoring fla refresh conditions confirm Become a Translator!
All remaining conditions will be mapped to the selected gate\\'s closed state Authoring fla conditions to default gate state confirm Become a Translator!
All remaining conditions will be mapped to the default branch Authoring fla conditions to default branch confirm Become a Translator!
All remaining groups will be mapped to the default branch Authoring fla groups to default branch confirm Become a Translator!
The start value can not be within the range of an existing condition Authoring fla range condition add start error Become a Translator!
The end value can not be within the range of an existing condition Authoring fla range condition add end error Become a Translator!
Group name must not be blank and must not contain any of these characters < > ^ * @ % $ Authoring fla group title validation erorr Become a Translator!
Authoring Authoring fla page title Become a Translator!
New Authoring fla page menu new Become a Translator!
Open Authoring fla page menu open Become a Translator!
Import Authoring fla page menu import Become a Translator!
The title must not be blank and must not contain any of these characters < > ^ * @ % $ Authoring fla title validation error Become a Translator!
Import part Authoring fla page menu import part Become a Translator!
Save Authoring fla page menu save Become a Translator!
Save as Authoring fla page menu saveas Become a Translator!
Export Authoring fla page menu export lams Become a Translator!
The design is valid and has been saved. Authoring fla save successful Become a Translator!
Copy Authoring fla page menu copy Become a Translator!
Paste Authoring fla page menu paste Become a Translator!
Uploaded file is executable error.attachment.executable Become a Translator!
Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} label.upload.info Become a Translator!
This short tour will show you the features of the main LAMS screen. You can stop the tour at any time by clicking End Tour, and restart it again by clicking on the Tour button. tour.intro.content Become a Translator!
Click here to reveal or hide your courses. tour.course.reveal.content Become a Translator!
Click on a course to make it the current course. tour.courses.content Become a Translator!
Your favourite courses will appear at the top of the list. tour.favorites.content Become a Translator!
Lessons will appear here for the current course. tour.lessons.content Become a Translator!
Review the notifications that you have received about your lessons. tour.notification.content Become a Translator!
Create or modify the learning designs used for lessons. tour.authoring.content Become a Translator!
Update your personal settings. tour.user.profile.content Become a Translator!
Course Name tour.course.name.title Become a Translator!
Current course name. Click on the star to add this course to your favourites in the course list. tour.course.name.content Become a Translator!
Create a new lesson for this course using this button, or a lesson to a course subgroup using the Add Lesson button next to the subgroup name. tour.add.lesson.content Become a Translator!
Use the down arrow to select an activity and then create a lesson with just this single activity. tour.add.single.activity.lesson.content Become a Translator!
View your marks for this course. tour.course.gradebook.content Become a Translator!
General options for managing this course such as notifications, subgroups, gradebook. The contents of this menu will vary depending on your responsibilities. tour.more.actions.content Become a Translator!
Lesson Monitoring tour.lesson.monitoring.title Become a Translator!
The Monitoring screen shows you where the learners are in the lesson their contributions. tour.lesson.monitoring.content Become a Translator!
Lesson Notifications tour.lesson.notifications.title Become a Translator!
Send email notifications to learners. tour.lesson.notifications.content Become a Translator!
Lesson Gradebook tour.lesson.gradebook.title Become a Translator!
Review learners\' marks and the length of time taken in the lesson. tour.lesson.gradebook.content Become a Translator!
Lesson Conditions tour.lesson.conditions.title Become a Translator!
Set up conditions for starting or ending the lesson. tour.lesson.conditions.content Become a Translator!
Remove Lesson tour.lesson.remove.title Become a Translator!
Remove the lesson completely. This is permanent - it cannot be undone. tour.lesson.remove.content Become a Translator!
End tour.end.title Become a Translator!
Transition Authoring fla page menu transition Become a Translator!
Optional Authoring fla page menu optional Become a Translator!
Activity Authoring fla page menu optional activity Become a Translator!
Thank you for taking the tour. To restart the tour, click the Tour button again. tour.end.content Become a Translator!
Support Authoring fla page menu optional support Become a Translator!
Flow Authoring fla page menu flow Become a Translator!
Gate Authoring fla page menu flow gate Become a Translator!
Branch Authoring fla page menu flow branch Become a Translator!
Group Authoring fla page menu group Become a Translator!
Annotate Authoring fla page menu annotate Become a Translator!
Label Authoring fla page menu annotate label Become a Translator!
Cancel Authoring fla cancel button Become a Translator!
LAMS Tour tour.intro.title Become a Translator!
Number of groups in this grouping label.course.groups.grouping.count.tooltip Become a Translator!
Are you sure you want to use grouping "[0]"? Groups will be created for this lesson and learners assigned to them. label.course.groups.grouping.use.confirm Become a Translator!
Some users in this group already used the grouping. The group is now locked: you can not remove it or move users to another group. label.course.groups.locked Become a Translator!
Course Gradebook Learner index.gradebook.learner.title Become a Translator!
Conditions to participate in this lesson index.conditions.title Become a Translator!
Search learners across lessons index.search.lesson.title Become a Translator!
Course groupings index.orggroup Become a Translator!
Region Authoring fla page menu annotate region Become a Translator!
Had trouble sending email. Error was Success errors Become a Translator!
Course groupings index.course.groups.title Become a Translator!
Groupings label.course.groups.grouping.title Become a Translator!
Create new label.course.groups.grouping.create Become a Translator!
Are you sure you want to delete this grouping? label.course.groups.grouping.remove.confirm Become a Translator!
Grouping name: label.course.groups.name Become a Translator!
Grouping name can not be blank. label.course.groups.name.blank Become a Translator!
Please use drag n' drop to move learners between groups. label.course.groups.edit.title Become a Translator!
Course group view label.course.groups.viewonly.title Become a Translator!
Group label.course.groups.prefix Become a Translator!
Are you sure you want to delete this group? label.course.groups.remove.confirm Become a Translator!
Arrange Authoring fla page menu arrange Become a Translator!
Preview Authoring fla page menu preview Become a Translator!
Untitled Authoring fla page ld title Become a Translator!
Description: Authoring fla page ld description Become a Translator!
License: Authoring fla page ld license Become a Translator!
No license currently selected. Please select one. Authoring fla page ld license none Become a Translator!
Some groups are new and empty. They will not be saved. Click OK to continue. label.course.groups.remove.empty.confirm Become a Translator!
Add a new group label.course.groups.add Become a Translator!
Unassigned learners label.course.groups.unassigned Become a Translator!
You can save the groups as "Course groupings" so it can be used in other lessons as well. If the groups are just specifically for this lesson, you might not want to do this. Otherwise, click the button to give them a name and reuse them later. label.save.as.course.grouping.hint Become a Translator!
Advanced settings label.advanced.settings Become a Translator!
Additional license information: Authoring fla page ld license info Become a Translator!
Sort learners label.course.groups.sort.tooltip Become a Translator!
Remove label.course.groups.remove.tooltip Become a Translator!
Groupings label.course.groups.back Become a Translator!
Are you sure you want to move these users to a locked group? You will not be allowed to move them to another group later. label.course.groups.locked.transfer Become a Translator!
Recently used sequences Authoring fla page dialog access Become a Translator!
Title: Authoring fla page dialog ld title Become a Translator!
Mappings Authoring fla page dialog mappings Become a Translator!
Title: Authoring fla page prop title Become a Translator!
Default? Authoring fla page prop default Become a Translator!
Grouping type: Authoring fla page prop grouping type Become a Translator!
Random Authoring fla page prop grouping type random Become a Translator!
Choose in Monitor Authoring fla page prop grouping type monitor Become a Translator!
Learner's choice Authoring fla page prop grouping type learner Become a Translator!
The timezone set in your profile does not match timezone on your computer. The times shown will be for the timezone set in your profile. label.timezone.warning Become a Translator!
Number of groups: Authoring fla page prop groups number Become a Translator!
at least 1 lower case letter label.password.must.lcase Become a Translator!
Please choose a sequence Authoring fla sequence not selected error Become a Translator!
Error while loading the sequence Authoring fla sequence load error Become a Translator!
Consent label.consent Become a Translator!
The time allocated for this lesson has expired. You cannot access it anymore. Contact the instructor for assistance. error.finish.date.passed Become a Translator!
Notifications index.emailnotifications Become a Translator!
Email notifications index.emailnotifications.tooltip Become a Translator!
Select an image to upload or use your computer's webcam to create your portrait. label.portrait.create.new.portrait Become a Translator!
If you ever forget your password, you can reset it via this URL signup.email.welcome.body.3 Become a Translator!
read-only authoring.fla.readonly.checkbox Become a Translator!
This sequence is read-only. If you want to modify it, you can create its copy. authoring.fla.readonly.forbidden Become a Translator!
Regards, signup.email.welcome.body.4 Become a Translator!
LAMS Signup System signup.email.welcome.body.5 Become a Translator!
A confirmation email will be sent before you are able to log in. register.email.verify Become a Translator!
A confirmation email has been sent to {0}<br />Check your email and follow the instructions. signup.email.verify.sent Become a Translator!
Profile editing is disabled. error.edit.disabled Become a Translator!
Profile has only been partially updated due to server configuration. message.profile.partially.edited Become a Translator!
Only contact fields are editable due to server configuration. message.partial.edit.only Become a Translator!
New password cannot be empty. error.password.empty Become a Translator!
Subcourse Gradebook index.coursegradebook.subgroup Become a Translator!
Please wait label.portrait.please.wait Become a Translator!
Webcam label.portrait.take.snapshot.from.webcamera Become a Translator!
Take another one label.portrait.no.take.another.one Become a Translator!
Set as portrait label.portrait.yes.set.it.as.portrait Become a Translator!
Is this good? label.portrait.do.you.like.results Become a Translator!
Take pic label.portrait.take.snapshot Become a Translator!
Configure label.portrait.configure Become a Translator!
Preceding lessons have not been finished. You cannot participate in the lesson until this condition is met. message.preceding.lessons.not.finished.cannot.participate Become a Translator!
Lesson instructions label.instructions Become a Translator!
Conditions index.conditions Become a Translator!
Conditions to participate in this lesson index.conditions.tooltip Become a Translator!
Participation in the lesson is conditional index.conditions.flag.tooltip Become a Translator!
Lesson "{0}" will only be available after these lesson(s) are completed: label.conditions.box.title Become a Translator!
There are no dependencies for this lesson. label.conditions.box.no.dependency Become a Translator!
Select lesson that will need to be completed first: label.conditions.box.add.dependency Become a Translator!
Remove lesson dependency label.conditions.box.remove.dependency Become a Translator!
Lesson finishes for everyone after {0} days from its start {1} label.conditions.box.finish.global.date Become a Translator!
Lesson finishes after {0} days after user started participating label.conditions.box.finish.individual.date Become a Translator!
Lesson does not have a fixed number days to finish label.conditions.box.finish.no.date Become a Translator!
Set label.set Become a Translator!
Error while setting lesson finish date: {0} error.conditions.box.finish.date Become a Translator!
Time limits advanced.tab.form.time.limits.label Become a Translator!
Enter number days advanced.tab.form.enter.number.days.label Become a Translator!
Individual and not for the entire group advanced.tab.form.individual.not.entire.group.label Become a Translator!
Cancel label.cancel Become a Translator!
Transition from this activity already exists Authoring fla transition from exists error Become a Translator!
Add single activity lesson index.single.activity.lesson.title Become a Translator!
Disable lesson sorting label.disable.lesson.sorting Become a Translator!
Changes were successfully applied. Authoring fla liveedit save successful Become a Translator!
Sequence export Authoring fla export sequence dialog title Become a Translator!
Copy [0]of Authoring fla activity copy title prefix Become a Translator!
Preview Authoring fla preview lesson default title Become a Translator!
Save sequence Authoring fla save dialog title Become a Translator!
Open sequence Authoring fla open dialog title Become a Translator!
Import Learning Design Authoring fla import dialog title Become a Translator!
Import activities Authoring fla import part dialog title Become a Translator!
Run sequences Authoring fla run sequences folder Become a Translator!
There are annotations on the canvas.\\n\ They will be not arranged automatically, you will have to adjust them manually later.\\n\ Do you want to continue? Authoring fla arrange confirm Become a Translator!
You have got unsaved changes. They will be lost. Do you want to continue? Authoring fla clear canvas confirm Become a Translator!
Place the branching point Authoring fla branching start place prompt Become a Translator!
Place the converge point Authoring fla branching end place prompt Become a Translator!
Click and hold to start drawing an annotation region Authoring fla annotation region place prompt Become a Translator!
Click to add an annotation label Authoring fla annotation label place prompt Become a Translator!
Click to add an optional activity container. Authoring fla optional activity place prompt Become a Translator!
Click to add a support activity container. Authoring fla support activity place prompt Become a Translator!
Click on an activity Authoring fla transition place prompt Become a Translator!
Sorry, you can not paste this type of activity Authoring fla paste error Become a Translator!
Error while initialising lesson for preview Authoring fla preview error Become a Translator!
Cross-branching transitions are not allowed Authoring fla cross branching error Become a Translator!
Support activities can not be connected to any other activity Authoring fla support transition error Become a Translator!
: a branch that ends in this branching does not start in it Authoring fla end match error Become a Translator!
OK Authoring fla ok button Become a Translator!
Username Login username Become a Translator!
Clear all Authoring fla clear all button Become a Translator!
Refresh Authoring fla refresh button Become a Translator!
The sequence is not valid.<br />It needs to be corrected before it can be used in lessons. Authoring fla sequence not valid Become a Translator!
While saving the sequence there were following validation issues: Authoring fla sequence validation issues Become a Translator!
Remove Authoring fla remove condition button Become a Translator!
Properties Authoring fla properties dialog title Become a Translator!
Group Naming Authoring fla group naming dialog title Become a Translator!
Match Groups to Branches Authoring fla groups to branches match dialog_title Become a Translator!
Groups Authoring fla branch mapping groups header Become a Translator!
Group Authoring fla branch mapping group header Become a Translator!
Select Output Conditions for Input Authoring fla conditions dialog title Become a Translator!
Conditions Authoring fla branch mapping conditions header Become a Translator!
Condition Authoring fla branch mapping condition header Become a Translator!
Gate Authoring fla branch mapping gate header Become a Translator!
Branches Authoring fla branch mapping branches header Become a Translator!
Start lesson label.start.lesson Become a Translator!
Branch Authoring fla branch mapping branch header Become a Translator!
Map gate conditions Authoring fla gate state mapping dialog title Become a Translator!
Match conditions to branches Authoring fla branch mapping dialog title Become a Translator!
open Authoring fla gate state open Become a Translator!
Password Login password Become a Translator!
Course key Login course key Become a Translator!
Submit Login submit Become a Translator!
Username Signup username Become a Translator!
Password Signup password Become a Translator!
Confirm password Signup confirm password Become a Translator!
First name Signup first name Become a Translator!
Last name Signup last name Become a Translator!
Email Signup email Become a Translator!
Confirm email Signup confirm email Become a Translator!
Course key Signup course key Become a Translator!
Submit Signup submit Become a Translator!
LAMS Signup Title lams signup Become a Translator!
Username cannot be blank Error username blank Become a Translator!
Username is taken Error username exists Become a Translator!
First name cannot be blank Error first name blank Become a Translator!
Last name cannot be blank Error last name blank Become a Translator!
Password cannot be blank Error password blank Become a Translator!
Passwords did not match Error passwords unequal Become a Translator!
Email cannot be blank Error email blank Become a Translator!
Email addresses did not match Error emails unequal Become a Translator!
Email format is invalid Error email invalid format Become a Translator!
This course key is incorrect. Please try again or contact your course administrator for the correct key Error course key invalid Become a Translator!
Login or password is incorrect. If you have not previously signed up for LAMS, please sign up {0}here{1}. Error login or password incorrect Become a Translator!
If you want to sign up to LAMS as a new user, please select "Sign up" tab. If you already have an account, please select "Login" one. Register if you want to signup Become a Translator!
Sign up Register signup to lams Become a Translator!
Login Register login Become a Translator!
Remove index.remove.lesson Become a Translator!
Permanently remove this lesson index.remove.lesson.tooltip Become a Translator!
Edit label.edit Become a Translator!
Lesson name label.lesson.name Become a Translator!
Sorry, this lesson is now disabled/archived. Contact your instructor for further details. error.lesson.not.accessible.for.learners Become a Translator!
Display learning design image? label.display.lesson.design Become a Translator!
You are about to remove this lesson. Are you sure? index.remove.lesson.confirm1 Become a Translator!
Once you remove this lesson you CANNOT bring it back. Are you positive that you want to remove this lesson? index.remove.lesson.confirm2 Become a Translator!
Multiple Choice label.questions.choice.type.mc Become a Translator!
True-False label.questions.choice.type.tf Become a Translator!
Matching label.questions.choice.type.mt Become a Translator!
Multiple response label.questions.choice.type.mr Become a Translator!
Fill-in-Blank label.questions.choice.type.fb Become a Translator!
Essay label.questions.choice.type.es Become a Translator!
Unknown label.questions.choice.type.unknown Become a Translator!
Add now button.add.now Become a Translator!
Lesson label.tab.lesson Become a Translator!
Class label.tab.class Become a Translator!
Advanced label.tab.advanced Become a Translator!
Conditions label.tab.conditions Become a Translator!
Select the sequence to add a lesson, and click on Add now label.tab.lesson.title Become a Translator!
Use drag n' drop to select or unselect monitors and learners label.tab.class.title Become a Translator!
Lesson name: label.tab.lesson.name Become a Translator!
(show full size) label.tab.lesson.size.full Become a Translator!
(fit to window) label.tab.lesson.size.fit Become a Translator!
Run sequences label.tab.lesson.sequence.folder Become a Translator!
A valid sequence must be selected error.tab.lesson.sequence Become a Translator!
Monitors unselected label.tab.class.monitors.unselected Become a Translator!
Monitors selected label.tab.class.monitors.selected Become a Translator!
Learners unselected label.tab.class.learners.unselected Become a Translator!
Learners selected label.tab.class.learners.selected Become a Translator!
There must be at least 1 learner selected error.tab.class.learners Become a Translator!
There must be at least 1 monitor selected error.tab.class.monitors Become a Translator!
Details label.tab.advanced.details Become a Translator!
Enable lesson intro label.tab.advanced.intro.enable Become a Translator!
Description: label.tab.advanced.intro.description Become a Translator!
Display design image label.tab.advanced.intro.image Become a Translator!
Advanced options label.tab.advanced.section.advanced Become a Translator!
Start in Monitor label.tab.advanced.field.monitor Become a Translator!
Enable Live Edit label.tab.advanced.field.liveedit Become a Translator!
Enable lesson notifications label.tab.advanced.field.notification Become a Translator!
closed Authoring fla gate state closed Become a Translator!
Allow learners to see who is online label.tab.advanced.field.presence Become a Translator!
Enable Instant Messaging label.tab.advanced.field.im Become a Translator!
Split learners into separate copies of this lesson label.tab.advanced.field.split Become a Translator!
No. learners per lesson label.tab.advanced.field.split.number Become a Translator!
Enable scheduling label.tab.advanced.field.scheduling Become a Translator!
[0] instances of this lesson will be created and approximately [1] will be allocated to each lesson label.tab.advanced.split.desc Become a Translator!
Dependencies label.tab.conditions.dependencies Become a Translator!
Select a lesson that learners will need to complete before they can see the lesson you are about to create. label.tab.conditions.dependencies.desc Become a Translator!
Time limitations label.tab.conditions.timelimit Become a Translator!
Set the number of days the lesson will be available to learners. After this period the lesson will no longer be shown. If the time should count from the moment the learner starts the lesson, select the option for individual time limit. <b>If you are scheduling the lesson end on the Advanced tab then you can only set an individual time limit.</b> label.tab.conditions.timelimit.desc Become a Translator!
Number days: label.tab.conditions.timelimit.days Become a Translator!
Is this time limit for each individual? label.tab.conditions.timelimit.individual Become a Translator!
Enable label.tab.conditions.enable Become a Translator!
Choose IMS QTI file label.questions.file.title Become a Translator!
Please select a ZIP or XML file with questions in IMS QTIformat. label.questions.file.missing Become a Translator!
Choose questions label.questions.choice.title Become a Translator!
Select all label.questions.choice.select.all Become a Translator!
Please check at least one question. label.questions.choice.missing Become a Translator!
Learners always start from the first activity label.tab.advanced.field.restart Become a Translator!
First name contains invalid characters error.firstname.invalid.characters Become a Translator!
Last name contains invalid characters error.lastname.invalid.characters Become a Translator!
Username can only contain alphanumeric characters and no spaces. error.username.invalid.characters Become a Translator!
Learners always start from the first activity label.tab.advanced.field.force.restart Become a Translator!
Gradebook Course Monitor index.gradebook.course.title Become a Translator!
or one-click activity: index.single.activity.lesson.desc Become a Translator!
Gradebook Lesson Monitor index.gradebook.lesson.title Become a Translator!
Lesson name contains invalid characters error.lessonname.invalid.characters Become a Translator!
Sysadmin {0} has logged in as {1} audit.admin.loginas Become a Translator!
Monitoring index.monitoring.title Become a Translator!
Comments heading.comments Become a Translator!
Comment hidden label.hidden Become a Translator!
Reply label.reply Become a Translator!
Hide label.hide Become a Translator!
Show label.show Become a Translator!
Post label.post Become a Translator!
Refresh comments label.refresh Become a Translator!
Your changes have been saved but cannot be redisplayed. Please select refresh to reload the comments. error.cannot.redisplay.please.refresh Become a Translator!
An error has occurred. Your post may not have been saved. Please select refresh to start again error.please.refresh Become a Translator!
Show/Hide replies label.showhide.prompt Become a Translator!
Please complete or cancel the current reply before starting a new reply. message.complete.or.cancel.reply Become a Translator!
Please complete or cancel the current edit before starting a new reply. message.complete.or.cancel.edit Become a Translator!
More comments label.show.more.messages Become a Translator!
Likes label.likes Become a Translator!
The comment must be between 1 and 5000 character label.comment.body.validation Become a Translator!
Edited label.edited Become a Translator!
Like label.like Become a Translator!
Dislike label.dislike Become a Translator!
No comments label.no.comments Become a Translator!
Newest first label.newest.first Become a Translator!
Top comments label.top.comments Become a Translator!
Stick to top label.add.sticky Become a Translator!
Remove sticky label.remove.sticky Become a Translator!
Notifications label.private.notifications.title Become a Translator!
Messages label.private.notifications.messages Become a Translator!
Read label.private.notifications.read Become a Translator!
Mark notification as read label.private.notifications.read.hint Become a Translator!
Mark all notifications as read label.private.notifications.read.all.hint Become a Translator!
Select groups label.select.groups Become a Translator!
Match Course Groups to Branching Groups authoring.fla.course.groups.to.branches.match.dialog.title Become a Translator!
Course groups authoring.fla.branch.mapping.course.groups.header Become a Translator!
Branching groups authoring.fla.branch.mapping.branching.groups.header Become a Translator!
An internal error occured. Try again using your username or contact your system administrator. More information is provided in application logs. error.email.internal Become a Translator!
Theme label.theme Become a Translator!
Grouping Authoring fla default group title Become a Translator!
(default) Authoring fla branch mapping default branch suffix Become a Translator!
(user defined) Authoring fla complex output suffix Become a Translator!
(range) Authoring fla range output suffix Become a Translator!
Range [0] to [1] Authoring fla range condition description Become a Translator!
Exact value of Authoring fla exact condition description Become a Translator!
Group Authoring fla default group prefix Become a Translator!
Branching Authoring fla default branching title Become a Translator!
Branch Authoring fla default branch prefix Become a Translator!
Optional Activity Authoring fla default optional activity title Become a Translator!
Support Activity Authoring fla support activity title Become a Translator!
STOP Authoring fla gate activity label Become a Translator!
start Authoring fla branching start suffix Become a Translator!
end Authoring fla branching end suffix Become a Translator!
Authoring Authoring fla activity dialog title suffix Become a Translator!
Are you sure you want to remove the whole branching activity? Authoring fla remove activity confirm Become a Translator!
Transition from this activity already exists.\\nDo you want to create branching here? Authoring fla branching create confirm Become a Translator!
Transition to this activity already exists. Authoring fla transition to exists error Become a Translator!
You are not allowed to have a circular sequence. Authoring fla circular sequence error Become a Translator!
You can not add this type of activity to an optional/support activity. Authoring fla activity in container error Become a Translator!
Label Authoring fla default annotation label title Become a Translator!
Fit Authoring fla region fit button tooltip Become a Translator!
New Authoring fla new folder button Become a Translator!
Copy Authoring fla copy button Become a Translator!
Paste Authoring fla paste button Become a Translator!
Delete Authoring fla delete button Become a Translator!
Rename Authoring fla rename button Become a Translator!
Open Authoring fla open button Become a Translator!
Save Authoring fla save button Become a Translator!
Import Authoring fla import button Become a Translator!
folder Authoring fla folder Become a Translator!
sequence Authoring fla sequence Become a Translator!
Learners can restart the lesson label.tab.advanced.field.allow.restart Become a Translator!
Verification code label.verification.code Become a Translator!
Sorry, entered verification code is incorrect. Please try again. error.verification.code Become a Translator!
Your new shared secret: {0} label.your.new.shared.secret Become a Translator!
Two-factor authentication shared secret label.2FA.shared.secret Become a Translator!
Conditions in the activity were changed. Please review following activities as they referred the modified conditions: authoring.fla.conditions.mapping.broken Become a Translator!
unnamed authoring.fla.activity.unnamed.description Become a Translator!
gate authoring.fla.activity.gate.description Become a Translator!
branching authoring.fla.activity.branching.description Become a Translator!
Prev tour.prev Become a Translator!
Next tour.next Become a Translator!
End tour.end.tour Become a Translator!
(boolean: 1 or 0) authoring.fla.boolean.output.suffix Become a Translator!
Search for courses label.search.for.courses Become a Translator!
Save as a Course Grouping label.save.as.course.grouping Become a Translator!
Please enter name for the new course grouping label.enter.course.grouping.name Become a Translator!
Course grouping with such name already exists. Please enter another one. label.course.groups.name.not.unique Become a Translator!
Portrait for user {0} {1}({2}) deleted. Portrait Id was {3}. udit.delete.portrait Become a Translator!
Weights authoring.fla.weights.menu Become a Translator!
Click to display sequence details authoring.fla.page.ld.title.desc Become a Translator!
Weights on activity outputs authoring.fla.weights.title Become a Translator!
Activity authoring.fla.weights.activity Become a Translator!
Output authoring.fla.weights.output Become a Translator!
Weight authoring.fla.weights.weight Become a Translator!
Sum authoring.fla.weights.sum Become a Translator!
Output weights do not sum up to 100%. Adjust them in Weights dialog. authoring.fla.weights.sum.error Become a Translator!
Display activity scores on completion label.tab.advanced.field.gradebook.complete Become a Translator!
Kumalive index.kumalive Become a Translator!
Enter a live lesson index.kumalive.tooltip Become a Translator!
Enter as a learner index.kumalive.enter.learner Become a Translator!
Reports index.kumalive.report Become a Translator!
Rubrics management index.kumalive.rubric Become a Translator!
Import groups from template label.import.groups.from.template Become a Translator!
Download the template spreadsheet to create your groups using all the present learners in this lesson/course. Once you upload the file, the groups will be automatically created according to the spreadsheet. label.import.groups.from.template.description Become a Translator!
Download Template label.download.template Become a Translator!
Upload Finished Spreadsheet label.upload.group.spreadsheet Become a Translator!
Grouped Spreadsheet Required error.file.required Become a Translator!
Grouped Spreadsheet in the wrong format. Please upload a file based on the given template. error.file.wrong.format Become a Translator!
Group Import successful. {0} learners allocated to groups, {1} learners skipped. label.import.successful Become a Translator!
Importing this file will replace the existing groups. Do you want to import this file? label.import.warning.replace.groups Become a Translator!
create-grouping-template filename.create.grouping.template Become a Translator!
Login spreadsheet.column.login Become a Translator!
First Name spreadsheet.column.firstname Become a Translator!
Last Name spreadsheet.column.lastname Become a Translator!
Group Name spreadsheet.column.groupname Become a Translator!
Cannot update groups as the groups are now in use. error.groups.upload.locked Become a Translator!
Cannot update branching. Must use the existing names: {0}. error.branching.upload.must.use.existing.groups Become a Translator!
Print label.print Become a Translator!
These are the criteria for which the learners will rate each other using a 5 star rating. These fields are optional and no Peer Review will be created if they are left blank. authoring.tbl.desc.peer.review Become a Translator!
Peer Review authoring.section.peerreview Become a Translator!
Rating Criteria {0} authoring.label.peerrevice.criteria.num Become a Translator!
Allow learners to comment on other learners authoring.label.peerrevice.allow.comments Become a Translator!
Minimum number of words in a comment authoring.label.peerrevice.min.words.in.comments Become a Translator!
Create Criteria authoring.create.criteria Become a Translator!
Learning design "{0}" ({1}) created by {2} ({3}) audit.design.created Become a Translator!
Your design is valid and has been saved.\\nIf this is a TBL sequence, you may want to make following activities grouped: authoring.fla.save.successful.check.grouping Become a Translator!
No activities with weightable gradebook output authoring.fla.weights.none Become a Translator!
Start: label.start Become a Translator!
End: label.end Become a Translator!
Lessons with a scheduled end date can only have individual time limits, not a lesson time limit. error.lesson.with.scheduled.end.only.have.individual.limits Become a Translator!
Scheduled end date must be after the start date. error.lesson.end.date.must.be.after.start.date Become a Translator!
Policies and consents label.policies.consents Become a Translator!
Version label.version Become a Translator!
Consented? label.consented Become a Translator!
Consented on label.consented.on Become a Translator!
Policy details label.policy.details Become a Translator!
No score authoring.fla.page.prop.gradebook.none Become a Translator!
Policies label.policies.title Become a Translator!
Please agree to all the policies before proceeding label.agree.to.policies.before.proceeding Become a Translator!
Consent is required label.consent.required Become a Translator!
I agree to the policy label.agree.to.policy Become a Translator!
Policy name label.policy.name Become a Translator!
Policy type label.policy.type Become a Translator!
Site policy label.policy.type.site Become a Translator!
Privacy policy label.policy.type.privacy Become a Translator!
Third party policy label.policy.type.third.party Become a Translator!
Hi there, signup.email.verify.body.1 Become a Translator!
Please confirm your email address by clicking on the link below signup.email.verify.body.2 Become a Translator!
Regards, signup.email.verify.body.3 Become a Translator!
Select a country label.select.country Become a Translator!
Country is required error.country.required Become a Translator!
You cannot login as this user as they are an Integration Learner and 'Allow direct access to main LAMS page for Integration Learners' is turned off in the system configuration. error.cannot.login.as.with.not.allow.direct.access Become a Translator!
LAMS Signup System signup.email.verify.body.4 Become a Translator!
Hi there, signup.email.welcome.body.1 Become a Translator!
You've successfully registered an account with username {0} on the LAMS server at {1}. signup.email.welcome.body.2 Become a Translator!
If the email/username that you have provided exists, an email would be sent to the registered email address. forgot.password.request.processed Become a Translator!
Enable confidence levels authoring.enable.confidence.levels Become a Translator!
Do you want to return to the template list without saving? authoring.msg.list.cancel.save Become a Translator!
Use Template authoring.fla.page.menu.new.template Become a Translator!
Select a template from the list to see more details about the design that will be created. You can the proceed to create the design or return back to this list. authoring.template.list.introduction Become a Translator!
Learning Design Templates authoring.learning.design.templates Become a Translator!
Outcomes index.outcome.manage Become a Translator!
Manage learning outcomes and scales index.outcome.manage.tooltip Become a Translator!
Course outcomes outcome.manage.title Become a Translator!
Remove outcome outcome.manage.remove Become a Translator!
Are you sure you want to remove this outcome? outcome.manage.remove.confirm Become a Translator!
Add outcome outcome.manage.add Become a Translator!
Edit outcome outcome.manage.edit Become a Translator!
View outcome outcome.manage.view Become a Translator!
Name outcome.manage.add.name Become a Translator!
Code outcome.manage.add.code Become a Translator!
Description outcome.manage.add.description Become a Translator!
Global outcome.manage.add.global Become a Translator!
Scale outcome.manage.add.scale Become a Translator!
Save outcome.manage.add.save Become a Translator!
Scope outcome.manage.scope Become a Translator!
global outcome.manage.scope.global Become a Translator!
course outcome.manage.scope.course Become a Translator!
Error while saving an outcome outcome.manage.add.error Become a Translator!
Name can not be blank outcome.manage.add.error.name.blank Become a Translator!
Code can not be blank outcome.manage.add.error.code.blank Become a Translator!
You have to choose a scale outcome.manage.add.error.scale.choose Become a Translator!
Scales scale.title Become a Translator!
Manage scales scale.manage Become a Translator!
Add scale scale.manage.add Become a Translator!
Edit scale scale.manage.edit Become a Translator!
View scale scale.manage.view Become a Translator!
Course scales scale.manage.title Become a Translator!
Remove scale scale.manage.remove Become a Translator!
Error while removing a scale. scale.manage.remove.scale Become a Translator!
Are you sure you want to remove this scale? scale.manage.remove.confirm Become a Translator!
Values scale.manage.add.value Become a Translator!
Enter comma separated values in increasing order of value. For example, an A,B,C,D scale must be entered as D,C,B,A. scale.manage.add.value.info Become a Translator!
A value must not be blank scale.manage.add.value.error.blank Become a Translator!
Error while saving an outcome scale scale.manage.add.error Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Exported on: outcome.export.date Become a Translator!
Export outcome.export Become a Translator!
Import outcome.import Become a Translator!
Error while importing outcomes or scales. Check logs. outcome.import.error Become a Translator!
Your design has been saved as {0}. authoring.template.successful Become a Translator!
Name authoring.label.sequence.title Become a Translator!
RAT Questions: Question {0} may not be blank authoring.error.question.num Become a Translator!
RAT Questions: One of the answers for Question {0} needs to be correct. authoring.error.question.correct.num Become a Translator!
Application Exercise (These question(s) will be shown during the analysis phase in the sequence.) authoring.description.application.exercise Become a Translator!
Teams authoring.label.grouping Become a Translator!
Learner's Choice authoring.label.grouping.learners.choice Become a Translator!
Teacher's Choice authoring.label.grouping.teachers.choice Become a Translator!
Random Allocation authoring.label.grouping.random.allocation Become a Translator!
Number of teams: authoring.label.numgroups Become a Translator!
Number of learners: authoring.label.numlearners Become a Translator!
Number of learners must be 1 to 99. authoring.error.numlearners Become a Translator!
Team settings are not correct. authoring.error.group.data Become a Translator!
Lesson Details authoring.section.lessondetails Become a Translator!
RAT Questions authoring.section.questions Become a Translator!
Application Exercises authoring.section.applicationexercise Become a Translator!
Introduction authoring.section.introduction Become a Translator!
Add Question authoring.create.question Become a Translator!
Add Essay Question authoring.create.essay.question Become a Translator!
Add Multiple Choice Question authoring.create.mc.question Become a Translator!
Application Exercise {0} authoring.label.application.exercise.num Become a Translator!
Application Exercises: Application Exercise {0} may not be blank. authoring.error.application.exercise.num Become a Translator!
Question {0} authoring.label.question.num Become a Translator!
Option {0} authoring.label.option.num Become a Translator!
Option may not be blank authoring.error.option Become a Translator!
Correct? authoring.label.correct.question Become a Translator!
Add Option authoring.create.option Become a Translator!
Next button.next Become a Translator!
Previous button.previous Become a Translator!
Back to Templates button.return.to.template.list Become a Translator!
Content ID is missing authoring.error.content.id Become a Translator!
RAT Questions: Question {0} must have at least one answer. authoring.error.question.must.have.answer.num Become a Translator!
Application Exercises: {0} Question {1} must have at least one answer. authoring.error.application.exercise.must.have.answer.num Become a Translator!
Application Exercises: {0} Question {1} must have at least one answer worth 100%. authoring.error.application.exercise.must.have.100.percent Become a Translator!
Application Exercises: {0} Question {1} may not be blank and must have a grade. authoring.error.application.exercise.not.blank.and.grade Become a Translator!
The outcome is mapped to some items. It can not be removed. outcome.manage.remove.error.in.use Become a Translator!
The scale is used in some outcomes. It can not be removed. scale.manage.remove.error.in.use Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
Grade authoring.label.grade Become a Translator!
None authoring.label.none Become a Translator!
Team Based Learning authoring.tbl.template.title Become a Translator!
Individual and Team Readiness Assurance Tests followed by Application Exercises. authoring.tbl.template.description Become a Translator!
Adding RAT questions. authoring.tbl.desc.question Become a Translator!
Adding Application Exercises (AEs). You can create multiple AEs if needed. authoring.tbl.desc.ae Become a Translator!
Application Exercise {0} Question {1} may not be blank. authoring.error.application.exercise.question.must.not.be.blank.num Become a Translator!
LAMS: account details signup.email.welcome.subject Become a Translator!
Application Exercises: {0} is missing the text for the noticeboard. authoring.error.application.exercise.needs.noticeboard.text Become a Translator!
RAT Questions: There must be at least one question. authoring.error.rat.not.blank Become a Translator!
Import IMS QTI authoring.template.basic.import.qti Become a Translator!
Add Noticeboard after AE authoring.tbl.use.noticeboard Become a Translator!
Add new Application Exercise authoring.create.application.exercise Become a Translator!
Asks students in the iRAT how confident they are with their chosen answer. Then the confidence level for each student is displayed in the tRAT to all members of their team. authoring.tbl.enable.confidence.tooltip Become a Translator!
After the AE, displays content to students as additional information or as a reflection on the AE topic. authoring.tbl.use.noticeboard.tooltip Become a Translator!
Do you want to delete the Application Exercise {0}? authoring.tbl.delete.appex.prompt Become a Translator!
Do you want to delete the RAT Question {0}? authoring.tbl.delete.mcq.prompt Become a Translator!
Allow multiple responses authoring.application.exercise.allow.multiple.responses Become a Translator!
When learners are allowed to select multiple answers the grade is the sum of the grade for all correct responses selected. authoring.application.exercise.allow.multiple.responses.tooltip Become a Translator!
Please wait for a teacher to start the lesson. (You were logged in as a learner, as your current role does not conform LTI specification). message.teacher.role.not.recognized Become a Translator!
Multiple lessons label.multiple.lessons Become a Translator!
Add lesson to all selected subcourses label.add.lessons.to.subgroups Become a Translator!
Marks label.marks Become a Translator!
Activity "{0}" was grouped with a grouping activity that is missing or is not one of previous activities. Grouping was cleared. authoring.fla.grouping.detached.error Become a Translator!
Activity "{0}" had an input activity that is missing or is not one of previous activities. Input was cleared. authoring.fla.input.detached.error Become a Translator!
This question has already been added label.question.not.added Become a Translator!
Start with branches mapped to highest ordered answers authoring.fla.branch.mapping.ordered.asc Become a Translator!
Choose a collection: label.questions.choice.collection Become a Translator!
An antivirus scan will be performed. It can take a while. title.import.instruction.antivirus Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!
Question collections index.qb.collections Become a Translator!
Answer queue label.answer.queue Become a Translator!
drag and drop answer to tick or cross label.drag.and.drop Become a Translator!
Correct label.correct Become a Translator!
Incorrect label.incorrect Become a Translator!
Answer alternatives label.answer.alternatives Become a Translator!
Close label.close Become a Translator!
Create question label.create.question Become a Translator!
Multiple choice label.question.type.multiple.choice Become a Translator!
Matching pairs label.question.type.matching.pairs Become a Translator!
Short answer label.question.type.short.answer Become a Translator!
Numerical label.question.type.numerical Become a Translator!
True/False label.question.type.true.false Become a Translator!
Essay label.question.type.essay Become a Translator!
Ordering label.question.type.ordering Become a Translator!
Mark hedging label.question.type.mark.hedging Become a Translator!
Search question bank label.search.question.bank Become a Translator!
Type: label.question.type Become a Translator!
Question successfully imported label.question.successfully.imported Become a Translator!
Import questions in IMS QTI format label.import.qti Become a Translator!
Export questions in IMS QTI format label.export.qti Become a Translator!
Import questions in XML format label.import.xml Become a Translator!
Export questions in XML format label.export.xml Become a Translator!
The import file must be .xml file exported from assessment tool and not exceed size of {0} msg.import.file.format Become a Translator!
The import file is not an .xml file. error.import.file.format Become a Translator!
Question statistics label.qb.stats.title Become a Translator!
The question is in one collection only, so it would be permanently removed.\\nIt is not possible as the question is used in sequences. error.qb.permanent.remove Become a Translator!
The question is in one collection only. Are you sure that you want to remove it permanently? label.qb.permanent.remove.confirm Become a Translator!
Question label.qb.stats.question Become a Translator!
Version label.qb.stats.question.version Become a Translator!
Title label.qb.stats.question.title Become a Translator!
Description label.qb.stats.question.description Become a Translator!
Feedback label.qb.stats.question.feedback Become a Translator!
Mark label.qb.stats.question.mark Become a Translator!
Title label.qb.stats.option.title Become a Translator!
Correct? label.qb.stats.option.correct Become a Translator!
Average selection<br>(as first choice) label.qb.stats.option.average Become a Translator!
Average selection chart label.qb.stats.chart Become a Translator!
Burning questions label.qb.stats.burning.questions Become a Translator!
This question does not have any burning questions label.qb.stats.burning.questions.none Become a Translator!
Likes label.qb.stats.burning.questions.likes Become a Translator!
Usage in active lessons label.qb.stats.usage Become a Translator!
This question is not used in any lesson label.qb.stats.usage.none Become a Translator!
Course label.qb.stats.usage.course Become a Translator!
Lesson label.qb.stats.usage.lesson Become a Translator!
Activity label.qb.stats.usage.activity Become a Translator!
Tool type label.qb.stats.usage.type Become a Translator!
Test participant count label.qb.stats.usage.participant.count Become a Translator!
Difficulty index label.qb.stats.usage.difficulty Become a Translator!
Discrimination index label.qb.stats.usage.discrimination Become a Translator!
Point biserial label.qb.stats.usage.biserial Become a Translator!
Previous versions label.qb.stats.versions Become a Translator!
This question does not have any previous versions label.qb.stats.versions.none Become a Translator!
Created date label.qb.stats.versions.created Become a Translator!
Created ago label.qb.stats.versions.created.ago Become a Translator!
Collections label.qb.stats.collections Become a Translator!
Transfer questions to label.qb.stats.collections.transfer Become a Translator!
Add label.qb.stats.collections.transfer.add Become a Translator!
Copy label.qb.stats.collections.transfer.copy Become a Translator!
Existing collections label.qb.stats.collections.existing Become a Translator!
Remove label.qb.stats.collections.remove Become a Translator!
Learning outcomes label.qb.stats.outcomes Become a Translator!
This question does not have any learning outcomes label.qb.stats.outcomes.none Become a Translator!
Existing outcomes label.qb.stats.outcomes.existing Become a Translator!
Collection label.qb.collection Become a Translator!
Questions label.qb.collection.grid.title Become a Translator!
ID label.qb.collection.grid.id Become a Translator!
Name label.qb.collection.grid.name Become a Translator!
Learning Outcomes label.qb.collection.grid.outcomes Become a Translator!
Used in<br>lessons label.qb.collection.grid.usage Become a Translator!
Actions label.qb.collection.grid.actions Become a Translator!
Stats label.qb.collection.grid.stats Become a Translator!
Error while loading grid with question collections label.qb.collection.grid.error Become a Translator!
Name must not be blank label.qb.collection.name.blank.error Become a Translator!
Collection with such name already exists label.qb.collection.name.duplicate.error Become a Translator!
Show stats label.qb.collection.action.stats Become a Translator!
Are you sure you want to remove "{0}" collection? label.qb.collection.remove.confirm Become a Translator!
Collection management label.qb.collection.management Become a Translator!
Private collection label.qb.collection.private Become a Translator!
Remove collection label.qb.collection.remove Become a Translator!
XML label.qb.collection.xml Become a Translator!
QTI label.qb.collection.qti Become a Translator!
There are no questions in this collection label.qb.collection.questions.none Become a Translator!
Share collection with courses label.qb.collection.share.title Become a Translator!
Shared label.qb.collection.shared Become a Translator!
Unshare label.qb.collection.unshare Become a Translator!
Share label.qb.collection.share Become a Translator!
Edit label.qb.collection.edit Become a Translator!
Do you want to delete this answer? label.do.you.want.to.delete.answer Become a Translator!
Choose Word file label.choose.word.document Become a Translator!
Import questions from Word document label.import.word Become a Translator!
Word label.qb.collection.word Become a Translator!
You have 1 error in a form. It has been highlighted error.form.validation.error Become a Translator!
You have {0} errors in a form. They have been highlighted error.form.validation.errors Become a Translator!
Add multiple choice label.authoring.choice.add.multiple.choice Become a Translator!
This field is required. label.authoring.choice.field.required Become a Translator!
Please enter an integer. label.authoring.choice.enter.integer Become a Translator!
Please enter a floating point number. label.authoring.choice.enter.float Become a Translator!
One or multiple answers? label.authoring.choice.one.multiple.answers Become a Translator!
One answer only label.authoring.choice.one.answer Become a Translator!
Multiple answers allowed label.authoring.choice.multiple.answers Become a Translator!
Overall feedback label.authoring.choice.overall.feedback Become a Translator!
Feedback shown on any correct response label.authoring.choice.feedback.on.correct Become a Translator!
Feedback shown on any partially correct response label.authoring.choice.feedback.on.partially.correct Become a Translator!
Feedback shown on any incorrect response label.authoring.choice.feedback.on.incorrect Become a Translator!
Add another answer label.authoring.choice.add.option Become a Translator!
Matching pairs label.authoring.matching.pairs.matching.pairs Become a Translator!
You should provide at least 1 matching pair. label.authoring.matching.pairs.error.one.matching.pair Become a Translator!
Add another label.authoring.matching.pairs.add.matching.pair Become a Translator!
No, case is unimportant label.authoring.short.answer.no.case.unimportant Become a Translator!
Yes, case must match label.authoring.short.answer.yes.case.must.match Become a Translator!
Case sensitivity label.authoring.short.answer.case.sensitivity Become a Translator!
Add another answer label.authoring.short.answer.add.answer Become a Translator!
True/False question label.authoring.true.false.question Become a Translator!
Correct answer label.authoring.true.false.correct.answer Become a Translator!
Feedback for the response 'True'. label.authoring.true.false.feedback.on.true Become a Translator!
Feedback for the response 'False'. label.authoring.true.false.feedback.on.false Become a Translator!
Numerical question label.authoring.numerical.question Become a Translator!
Units label.authoring.numerical.units Become a Translator!
You should provide at least one possible answer. label.authoring.numerical.error.answer Become a Translator!
Add another answer label.authoring.numerical.add.answer Become a Translator!
Add another unit label.authoring.numerical.add.unit Become a Translator!
Settings label.settings Become a Translator!
Question's title label.enter.question.title Become a Translator!
Question's description label.enter.question.description Become a Translator!
Answer required? label.authoring.answer.required Become a Translator!
Default question grade label.authoring.basic.default.question.grade Become a Translator!
Required field label.required.field Become a Translator!
Allow learners to use rich text editor label.authoring.basic.allow.learners.rich.editor Become a Translator!
Maximum number of words label.maximum.number.words Become a Translator!
Minimum number of words label.minimum.number.words Become a Translator!
General feedback label.authoring.basic.general.feedback Become a Translator!
Shuffle answers? label.authoring.basic.shuffle.the.choices Become a Translator!
Ask for hedging justification? label.ask.for.hedging.justification Become a Translator!
Autocomplete (as student types answer autocomplete with stemming from answers) label.autocomplete.as.student Become a Translator!
Penalty factor label.authoring.basic.penalty.factor Become a Translator!
One of the answers should have a grade of 100% so it is possible to get full marks for this question. error.form.validation.hundred.score Become a Translator!
All the accepted errors should be positive. error.form.validation.positive.accepted.errors Become a Translator!
Prefix sequential letters for each answer label.prefix.sequential.letters.for.each.answer Become a Translator!
Question label.authoring.basic.option.question Become a Translator!
Grade label.authoring.basic.option.grade Become a Translator!
Feedback label.authoring.basic.option.feedback Become a Translator!
Accepted error label.authoring.basic.option.accepted.error Become a Translator!
Unit label.authoring.basic.unit.unit Become a Translator!
Multiplier label.authoring.basic.unit.multiplier Become a Translator!
False label.authoring.true.false.false Become a Translator!
True label.authoring.true.false.true Become a Translator!
Multiple choice label.authoring.basic.type.multiple.choice Become a Translator!
Matching pairs label.authoring.basic.type.matching.pairs Become a Translator!
Very short answers label.authoring.basic.type.short.answer Become a Translator!
Numerical label.authoring.basic.type.numerical Become a Translator!
True/False label.authoring.basic.type.true.false Become a Translator!
Essay label.authoring.basic.type.essay Become a Translator!
Ordering label.authoring.basic.type.ordering Become a Translator!
Mark hedging label.authoring.basic.type.mark.hedging Become a Translator!
Assigns full mark only when the correct answers are selected. label.incorrect.answer.nullifies.mark Become a Translator!
Answer label.authoring.basic.option.answer Become a Translator!
Delete label.authoring.basic.delete Become a Translator!
None label.authoring.basic.none Become a Translator!
One of the answers should have a positive grade error.positive.grade.required Become a Translator!