Module: LAMS Central for Norwegian Norway

Module Information

Module Name: LAMS Central
Description: Java backend pages covering: * authoring * workspaces * shared stuff
Output: java
Type: core
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 06/24/06 06:50 AM
% translated: 100.0% (1059 out of 1059)

Translated Labels

English Norwegian Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: Unassigned learners Brukere som ikke er tildelt rolle LDEV-3119 09/22/13 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Remove Fjern LDEV-3119 09/22/13 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Choose Word file Velg en Word fil LDEV-4949 07/23/20 02:47 PM erik engh Become a Translator!
Word Word LDEV-4949 07/23/20 02:47 PM erik engh Become a Translator!
Import questions from Word document Importer spørsmål fra Word dokument LDEV-4949 07/23/20 02:47 PM erik engh Become a Translator!
Accents Aksent LDEV-3632 07/09/17 10:37 PM erik engh Become a Translator!
Use the down arrow to select an activity and then create a lesson with just this single activity. Bruk piltast ned til å velge en aktivitet og deretter lage en leksjon med bare denne enkeltaktiviteten. LDEV-4216 07/09/17 01:21 PM erik engh Become a Translator!
Monitoring Kontrollmodus LDEV-3479 04/01/18 12:41 PM erik engh Become a Translator!
Archived Arkivert 11/26/06 05:44 AM erik engh Become a Translator!
Manage Subcourses Administrere delkurs 07/10/17 03:59 AM erik engh Become a Translator!
Subcourse Gradebook Karakterbok for delkurs LDEV-2699 07/10/17 03:59 AM erik engh Become a Translator!
Password changed for: {0} Passordet er endret for: {0} 02/26/07 04:57 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Re-edit Rediger igjen 07/16/08 07:44 AM erik engh Become a Translator!
Remove Fjern LDEV-2964 11/22/12 03:14 AM erik engh Become a Translator!
To Til 03/10/10 02:10 PM erik engh Become a Translator!
Learner Search Søk etter studenter. 07/10/13 08:47 AM erik engh Become a Translator!
Search learners in lesson Søk etter studenter i leksjonen. 07/10/13 08:47 AM erik engh Become a Translator!
There are conditions linked to an existing branch.\\nDo you wish to remove them? Det er forhold knyttet til en eksisterende gren. \\ Ønsker du å fjerne dem? LDEV-3115 07/09/17 01:22 PM erik engh Become a Translator!
Monitors unselected Forelesere som ikke er valgt LDEV-2991 07/10/13 08:36 AM erik engh Become a Translator!
Learners unselected Studenter som ikke er valgt LDEV-2991 07/10/13 08:37 AM erik engh Become a Translator!
Learners always start from the first activity Studentene starter bestandig med første aktivitet LDEV-3170 04/18/14 03:22 PM erik engh Become a Translator!
Search learners across lessons Søk etter studenter på tvers av flere leksjoner. 07/10/13 08:47 AM erik engh Become a Translator!
Webcam Web-kamera LDEV-2665 07/10/17 02:16 AM erik engh Become a Translator!
The file is not an image (PNG, GIF, JPG, WBMP and BMP formats allowed). Dette er ikke en bilde fil (PNG, GIF, JPG, WBMP og BMP format er gyldig). 03/24/11 12:20 PM erik engh Become a Translator!
Lesson finishes after {0} days after user started participating Leksjonen avsluttes etter {0} antall dager etter at studenten startet LDEV-2782 08/12/13 01:24 PM erik engh Become a Translator!
Only contact fields are editable due to server configuration. Bare feltene for kontakt kan redigeres pga server oppsettet. LDEV-1616 07/11/13 02:20 AM erik engh Become a Translator!
Enable Live Edit Koble til rediger LDEV-2991 07/11/13 02:20 AM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger LDEV-2873 07/11/13 02:20 AM erik engh Become a Translator!
First name contains invalid characters Fornavn inneholder ugyldige karakterer LDEV-3208 04/18/14 03:22 PM erik engh Become a Translator!
All lessons Alle leksjoner 07/10/17 02:16 AM erik engh Become a Translator!
Group Gruppe LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Last name contains invalid characters Etternavn inneholder ugyldige karakterer LDEV-3208 04/18/14 03:22 PM erik engh Become a Translator!
Username can only contain alphanumeric characters and no spaces. Brukernavn kan kun inneholde alfanumeriske karakterer og ingen mellomrom LDEV-3208 04/18/14 03:22 PM erik engh Become a Translator!
Lesson name contains invalid characters Leksjonen inneholder ugyldige karakterer LDEV-3208 04/18/14 03:22 PM erik engh Become a Translator!
By username Etter brukernavn 07/10/17 02:18 AM erik engh Become a Translator!
By email Etter e-post 07/10/17 02:19 AM erik engh Become a Translator!
If the problem persists please contact your system administrator. Hvis problemet fortsetter så kontakt systemadministrator. 07/10/17 02:18 AM erik engh Become a Translator!
Create a new lesson for this course using this button, or a lesson to a course subgroup using the Add Lesson button next to the subgroup name. Opprett en ny leksjon for dette kurset ved å bruke denne knappen, eller en leksjon til en kursundergruppe ved hjelp av Legg til leksjon -knappen ved siden av undergruppens navn. LDEV-4216 07/09/17 01:21 PM erik engh Become a Translator!
Run sequences Kjør sekvensene LDEV-2991 07/10/17 02:20 AM erik engh Become a Translator!
Your browser does not support features required by LAMS. Please upgrade your browser. Nettleseren din er ikke kompatibel med LAMS' krav. 07/10/17 02:20 AM erik engh Become a Translator!
Portrait Portrett 07/10/17 02:21 AM erik engh Become a Translator!
Profile Profil 07/10/17 02:22 AM erik engh Become a Translator!
Upload Last opp 07/10/17 02:22 AM erik engh Become a Translator!
Subject Emne 03/10/10 02:10 PM erik engh Become a Translator!
Conditions Betingelser LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Open Lesson Åpne leksjon 11/06/06 02:27 AM erik engh Become a Translator!
Status: {0} Status: {0} 11/06/06 02:27 AM erik engh Become a Translator!
This lesson has not been started so you cannot access it. Du får ikke tilgang til denne leksjonen fordi den ikke er startet 11/06/06 02:27 AM erik engh Become a Translator!
This lesson is disabled so you cannot access it. Du får ikke tilgang til denne leksjonen fordi den er deaktivert. 11/06/06 02:27 AM erik engh Become a Translator!
This lesson has been removed. Denne leksjonen har blitt fjernet. 11/06/06 02:27 AM erik engh Become a Translator!
Send Send 03/10/10 02:10 PM erik engh Become a Translator!
Compose email Skriv e-post 03/10/10 02:12 PM erik engh Become a Translator!
Sys Admin System administrasjon 11/01/06 02:37 PM erik engh Become a Translator!
Please choose LAMS sequence to import. Vennligst velg LAMS sekvens som skal importeres. 11/01/06 02:38 PM erik engh Become a Translator!
Please enter a username. Vennligst skriv inn et brukernavn 04/19/08 02:53 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: If you do not know your email address in LAMS, please contact your system administrator. Hvis du ikke vet e-post adressen din i LAMS så kontakt systemadministrator 04/19/08 02:53 AM erik engh Become a Translator!
Choose export content format Velg eksport format 10/27/06 01:42 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: LAMS format LAMS format 10/27/06 01:42 AM erik engh Become a Translator!
Export Eksport 10/27/06 01:42 AM erik engh Become a Translator!
Learning design and activities export successfully. Lære design og aktiviteter er eksportert korrekt. 06/04/08 05:40 AM erik engh Become a Translator!
Advanced Avansert LDEV-2991 06/23/13 03:08 PM erik engh Become a Translator!
Details Detaljer LDEV-2991 06/23/13 03:08 PM erik engh Become a Translator!
Sorry, this lesson is now disabled/archived. Contact your instructor for further details. Beklager, denne leksjonen er nå koblet fra og er ikke aktiv. Kontakt foreleseren for detaljer. LDEV-3052 06/24/13 02:52 AM erik engh Become a Translator!
There must be at least 1 monitor selected Det må velges minimum en foreleser LDEV-2991 06/24/13 02:52 AM erik engh Become a Translator!
Display design image Vis design bilde LDEV-2991 06/24/13 02:52 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Enable lesson notifications Koble til leksjonsmeldinger LDEV-2991 06/24/13 02:52 AM erik engh Become a Translator!
Enable Instant Messaging Koble til Meldingstjeneste LDEV-2991 06/24/13 02:52 AM erik engh Become a Translator!
Enable scheduling Kobl til planlegging LDEV-2991 06/24/13 02:52 AM erik engh Become a Translator!
Split learners into separate copies of this lesson Del studentene inn mot forskjellige kopier av denne leksjonen. LDEV-2991 06/24/13 02:57 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Set the number of days the lesson will be available to learners. After this period the lesson will no longer be shown. If the time should count from the moment the learner starts the lesson, select the option for individual time limit. If you are scheduling the lesson end on the Advanced tab then you can only set an individual time limit. Definer det antall dager leksjonen vil være tilgjengelig for studentene. Etter denne perioden så vil leksjonen ikke vises. Hvis tiden skal gjelde fra det tidspunkt studenten begynner, så velg opsjonen for individuell tidsbegrensning. LDEV-2991 06/24/13 02:54 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: [0] instances of this lesson will be created and approximately [1] will be allocated to each lesson [0] instanser for denne leksjonen blir opprettet og omtrent [1] vil bli tilordnet til hver leksjon. LDEV-2991 06/24/13 02:57 AM erik engh Become a Translator!
The timezone set in your profile does not match timezone on your computer. The times shown will be for the timezone set in your profile. Tidssonen som er angitt i profilen din, samsvarer ikke med tidssonen på datamaskinen. Tidene som vises vil være for tidssonen som er angitt i profilen din. LDEV-4144 07/09/17 01:33 PM erik engh Become a Translator!
Review learners\' marks and the length of time taken in the lesson. Gjennomgå elevernes karakterer og lengden på tiden som er tatt i leksjonen. LDEV-4216 07/09/17 01:33 PM erik engh Become a Translator!
You are about to update your conditions for the selected output definition.\\n\ This will clear all links to existing branches.\\nDo you wish to continue? Du er i ferd med å oppdatere betingelsene dine for den valgte output definisjonen. \\ n \ Dette vil fjerne alle koblinger til eksisterende grener. \\ Vil du fortsette? LDEV-3115 07/09/17 02:04 PM erik engh Become a Translator!
All remaining conditions will be mapped to the selected gate\\'s closed state Alle resterende forhold vil bli koblet til den valgte porty \\ 's lukkede tilstand LDEV-3115 07/09/17 02:04 PM erik engh Become a Translator!
Email address is required. e-post adresse må registreres 04/19/08 02:54 AM erik engh Become a Translator!
Your current role does not allow you to view this page. Please contact your system administrator if you believe you should have access to this page. Din rolle tillater deg ikke å se på denne siden. Vennligst kontakt systemadministrator hvis du mener at din rolle skal endres. 09/14/07 06:20 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: The image formats allowed are: PNG, GIF, JPG, WBMP and BMP. Merk: Bilde vil bli skalert til 120 x 120 piksler. Gyldig format er PNG,GIF, JPG, WBMP og BMP. 06/04/08 05:41 AM erik engh Become a Translator!
LAMS does not support deleting a lesson via the workspace interface. LAMS støtter ikke muligheten for å fjerne en leksjon ved hjelp av arbeidsområdets brukersnitt. 07/16/08 07:52 AM erik engh Become a Translator!
Cannot delete design with learning_design_id of:{0} as it is READ ONLY. Kan ikke slette en design med design_id: {0} fordi denne kun har leserettighet. 07/16/08 07:53 AM erik engh Become a Translator!
Add now Legg til nå. LDEV-2991 06/23/13 03:08 PM erik engh Become a Translator!
Lesson Leksjon LDEV-2991 06/23/13 03:08 PM erik engh Become a Translator!
Class Klasse LDEV-2991 06/23/13 03:08 PM erik engh Become a Translator!
Conditions Betingelser LDEV-2991 06/23/13 03:08 PM erik engh Become a Translator!
Lesson name: Leksjons navn: LDEV-2991 06/23/13 03:08 PM erik engh Become a Translator!
(show full size) (vis i full størrelse) LDEV-2991 06/23/13 03:08 PM erik engh Become a Translator!
(fit to window) (tilpass til vinduet) LDEV-2991 06/23/13 03:08 PM erik engh Become a Translator!
Enable lesson intro Koble til introduksjon til leksjon LDEV-2991 06/23/13 03:08 PM erik engh Become a Translator!
Description: Beskrivelse: LDEV-2991 06/23/13 03:08 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced options Avanserte tillegg LDEV-2991 06/23/13 03:08 PM erik engh Become a Translator!
No. learners per lesson Antall studenter pr leksjon LDEV-2991 06/23/13 03:08 PM erik engh Become a Translator!
Dependencies Betingelser LDEV-2991 06/23/13 03:08 PM erik engh Become a Translator!
Time limitations Tidsbegrensninger LDEV-2991 06/23/13 03:08 PM erik engh Become a Translator!
Number days: Antall dager: LDEV-2991 06/23/13 03:08 PM erik engh Become a Translator!
Enable Koble til LDEV-2991 06/23/13 03:08 PM erik engh Become a Translator!
Choose IMS QTI file Velg IMS QTI fil LDEV-3000 06/23/13 03:08 PM erik engh Become a Translator!
Choose questions Velg spørsmål LDEV-3000 06/23/13 03:08 PM erik engh Become a Translator!
Select all Velg LDEV-3000 06/23/13 03:08 PM erik engh Become a Translator!
A valid sequence must be selected En gyldig sekvens må velges LDEV-2991 06/23/13 03:12 PM erik engh Become a Translator!
Learners selected Studenter er valgt LDEV-2991 06/23/13 03:12 PM erik engh Become a Translator!
There must be at least 1 learner selected Det må minimum være en student LDEV-2991 06/23/13 03:12 PM erik engh Become a Translator!
Allow learners to see who is online Tillat studentene å se hvem som er on-line LDEV-2991 06/23/13 03:12 PM erik engh Become a Translator!
Please check at least one question. Vennligst kontroller et spørsmål LDEV-3000 06/23/13 03:12 PM erik engh Become a Translator!
Start in Monitor Start i kontrollmodus LDEV-2991 06/24/13 02:46 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Select a lesson that learners will need to complete before they can see the lesson you are about to create. Velg en leksjon som studentene må fullføre før de kan se den leksjonen du nå utarbeider. LDEV-2991 06/24/13 02:46 AM erik engh Become a Translator!
Is this time limit for each individual? Er det definert en tidsbegrensning for hver enkelt ? LDEV-2991 06/24/13 02:46 AM erik engh Become a Translator!
Please select a ZIP or XML file with questions in IMS QTIformat. Vennligst velg en ZIP eller XML fil med spørsmål i IMS QTI format LDEV-3000 06/24/13 02:46 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Use drag n' drop to select or unselect monitors and learners Vennligst trekk over forelesere og studenter LDEV-2991 06/24/13 02:48 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Select file to import Velg filen som skal importeres 02/04/08 12:31 AM erik engh Become a Translator!
This lesson has not been started. You cannot participate in the lesson until it is started. Denne leksjonen har ikke startet. Du kan ikke delta i en leksjon før den er startet. 09/26/06 03:10 PM erik engh Become a Translator!
[HELP] [Hjelp] 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Close Lukk 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Version Versjon 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Loading Add Lesson Wizard. Laster inn "lag leksjon" hjelpeprogram. 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Learner:: LAMS Student:: LAMS 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Loading Learner Environment. Laster student miljø. 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
LAMS :: Error LAMS :: Feil 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Logout Logg ut 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Refresh Frisk opp 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Author Forfatter 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Add Lesson Legg til leksjon 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Import tool content result Resultat av import 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Import tool content Innhold i importverktøyet 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Export tool content loading Eksportverktøyet laster opp 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Learning design imported successfully. Design er importert korrekt. 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
But there are some tool(s) imports that failed Det er noen verktøy som mislykktes ved import. 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Learning design import failed Import av design er mislykket 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Please choose format which you want to export Vennligst velg det format du ønsker å benytte ved eksport 05/11/08 11:34 AM erik engh Become a Translator!
Learning design export successfully. Design eksport er korrekt 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
But there are some tool(s) exported failed Det er noen verktøy som mislyktes ved eksport. 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Learning design export failed Eksport av design er mislykket 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
The reason is Årsaken er: 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Close Lukk 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Import Importer 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Last name is required. Etternavn må registreres. 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Please enter an email address. Vennligst skriv inn en e-post adresse 04/19/08 02:53 AM erik engh Become a Translator!
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 2 as published by the Free Software Foundation. Dette programmet er en gratis programvare; du kan distribuere det videre og modifisere det iht reglene i "GNU General Public License version 2.0" som er publisert av Free Software Foundation. 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Export tool content Innhold i eksport verktøy 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Postcode Postnummer 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
An error has occurred. Please start again. Reason for error: {0} En feil har oppstått. Start igjen. Årsaken er: {0} 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Current Portrait Nåværende bilde 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
No portrait uploaded Bildet er ikke lastet opp 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
The page you requested was not found. Den forespurte siden ble ikke funnet. 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Hide detail Skjul detalj 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Show detail Vis detalj 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
No more detail Ingen flere detaljer 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Page not found Siden er ikke funnet 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
No error message available. Det er ingen feilmelding tilgjengelig 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Selected file has not been uploaded by your browser. Please try again. Den valgte filen er ikke lastet opp av nettleseren. Vennligst forsøk igjen. 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Language Språk 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
No groups Ingen grupper 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Password Passord 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
You are not authorised to do this. Du har ikke tilgang til å gjøre dette. 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Error Feil 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
There is a problem processing this request. Close the browser window and try again. Det er problem med å utføre denne forespørselen. Lukk nettleseren og prøv igjen. 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Your old password is not correct. Ditt gamle passord er ikke riktig. 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Change password Endre passord 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Old password Gammelt passord 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: New password Nytt passord 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Confirm new password Bekreft nytt passord 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Password changed Passord er endret 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Your password has been changed. Ditt passord har blitt endret 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Sorry, that username or password is not known. Please try again. Beklager, brukernavn eller passord er ikke kjent. Vennligst prøv igjen. 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Loading... Laster inn ... 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Save Lagre 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Cancel Angre 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
No Learning Design with learning_design_id of:{0} exists. Det finnes ikke en slik design id for(0): 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
No such User with a user_id of: {0} exists. Det finnes ingen bruker med bruker_id {0} 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
No such WorkspaceFolder with workspace_folder_id of:{0} exists. Det finnes ingen arbeidsområde mappe med mappe_id {0}. 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Cannot delete the resource: {0} Kan ikke fjerne ressursen {0} 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Cannot delete this folder as it is the Root folder. Kan ikke fjerne denne mappen fordi det er en rot mappe. 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Cannot delete design with learning_design_id of : {0} as it is READ ONLY. Kan ikke fjerne et design med design_id {0] fordi denne har kun LESE modus. 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Folder deleted:{0} Mappe er fjernet: {0} 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
copyResource(Long resourceID,Integer targetFolderID, String resourceType, Integer userID) requires a value for resourceID, targetFolderID, resourceType and userID Kopiere ressurs (langressursID, strengressurs type,Tall brukerID) krever en verdi for ressursID, ressurs Type og bruker ID. 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
LAMS does not support copying a file via the workspace interface. LAMS støtter ikke muligheten for å kopiere en fil i arbeidsområdets brukersnitt. 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Unable to copy learning design due to an error{0}. Kan ikke kopiere en design på grunn av feil {0} 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
No such user with a userID of {0} exists. Det eksisterer ikke en bruker med brukerID {0}. 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
No such workspaceFolder with a workspace_folder_id of {0} exists. Det finnes ingen arbeidsområde mappe med mappe_id {0} 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Learning design deleted:{0} Design er fjernet {0} 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Cannot move the resource:{0} Kan ikke flytte ressursen: {0} 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
LAMS does not support moving a file via the workspace interface. LAMS tillater ikke å flytte en fil gjennom arbeidsområdets brukersnitt. 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Exception occured while creating workspaceFolderContent:{0}. Et unntak oppsto når arbeidsområdet mappe innold {0} skulle lages. 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
The resource {0} already exists in the repository: {1}. Ressursen {0} finnes allerede i databasen {1}. 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
No such content with versionID of {0} found in repository {1}. Intet innhold med versjonsID {0} er funnet i databasen {1}. 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Content successfully deleted. Innholdet er slettet. 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
LAMS does not support renaming a file via the workspace interface. LAMS tillater ikke å endre filnavn i arbeidsområdets brukersnitt. 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
A folder with given name '{0}' already exists. En mappe med navnet {0} finnes allerede. 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Folders Mapper 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
LAMS LAMS 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
System Admin:: LAMS System administrasjon : LAMS 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Admin:: LAMS Admin.: LAMS 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Loading Administration Environment. Henter inn administrasjons miljø. 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Username Brukernavn 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Name Navn 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Title Tittel 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Address 3 Adresse linje 3 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
City By/Sted 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
State Fylke 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Change password Endre passord 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
First name is required. Fornavn må registreres. 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: First name Fornavn 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Last name Etternavn 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Address 1 Adresse linje 1 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Mobile Mobiltelefon 07/16/08 07:43 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Address 2 Adresse linje 2 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Country Land 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Home phone Telefon kveldstid 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Login Logg inn 06/04/08 05:36 AM erik engh Become a Translator!
Fax Faks 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Email e-post 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
Valid email address is required. e-post adressen må være gyldig. 04/19/08 02:54 AM erik engh Become a Translator!
Enable lesson sorting Koble til sortering av leksjoner 11/06/10 08:43 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Server failed to send email to recipient. Please contact your system administrator. Serveren klarte ikke å sende e-posten til mottageren. Vennligst kontakt systemadministrator 07/16/08 07:43 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Learning design import file Import fil for learning Design 07/16/08 07:45 AM erik engh Become a Translator!
LAMS is a trademark of LAMS Foundation (http://lamsfoundation.org). LAMS er et varemerke for LAMS Foundation. (http://lamsfoundation.org). 07/16/08 07:46 AM erik engh Become a Translator!
Sorry, there has been an error. Beklager, en feil har oppstått. 04/13/08 02:19 AM erik engh Become a Translator!
Cannot copy the resource:{0} Kan ikke kopiere ressursen: {0} 07/16/08 07:51 AM erik engh Become a Translator!
Monitor Kontroll modus 06/04/08 05:38 AM erik engh Become a Translator!
Mark Karakter 11/06/10 08:47 AM erik engh Become a Translator!
Multiple Choice Flervalgsspørsmål LDEV-3000 02/14/13 07:05 AM erik engh Become a Translator!
True-False Riktig-Galt LDEV-3000 02/14/13 07:05 AM erik engh Become a Translator!
Matching Passende LDEV-3000 02/14/13 07:05 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Multiple response Flere svar LDEV-3000 02/14/13 07:05 AM erik engh Become a Translator!
Fill-in-Blank Ikke fyll inn - skal vær tom LDEV-3000 02/14/13 07:05 AM erik engh Become a Translator!
Essay Essay LDEV-3000 02/14/13 07:05 AM erik engh Become a Translator!
Unknown Ukjent LDEV-3000 02/14/13 07:05 AM erik engh Become a Translator!
Monitor Lesson:: LAMS Kontroller modus :: LAMS 06/04/08 05:36 AM erik engh Become a Translator!
Dummy Monitor Test kontroll modus 06/04/08 05:38 AM erik engh Become a Translator!
This lesson has been finished or archived. Leksjonen er avsluttet eller arkivert 04/19/08 02:55 AM erik engh Become a Translator!
Work phone Telefon, arbeid 07/10/17 02:23 AM erik engh Become a Translator!
Loading Laster inn 07/10/17 02:24 AM erik engh Become a Translator!
Lesson name Leksjonsnavn LDEV-2873 12/23/12 01:47 PM erik engh Become a Translator!
Lesson instructions Leksjons-instruksjoner LDEV-2873 12/23/12 01:47 PM erik engh Become a Translator!
Cancel Avbryt LDEV-2873 12/23/12 01:47 PM erik engh Become a Translator!
Display learning design image? Vis bilde for design ? LDEV-2873 12/23/12 01:47 PM erik engh Become a Translator!
You are about to remove this lesson. Are you sure? Du er ifred med å fjerne denne leksjonen. Er du sikker ? LDEV-2964 12/23/12 01:47 PM erik engh Become a Translator!
Once you remove this lesson you CANNOT bring it back. Are you positive that you want to remove this lesson? Når du har fjernet denne leksjonen så kan du IKKE få den tilbake. Er du virkelig sikker på at du vil gjøre dette ? LDEV-2964 12/23/12 01:47 PM erik engh Become a Translator!
Both fields are required. Please try again. Begge felt må fylles ut. Prøv igjen 06/04/08 05:35 AM erik engh Become a Translator!
LAMS :: Change portrait LAMS:: Endre portrett 07/10/17 02:24 AM erik engh Become a Translator!
Permanently remove this lesson Fjern denne leksjonen permanent LDEV-2964 11/22/12 03:14 AM erik engh Become a Translator!
2002 onwards LAMS Foundation. 2002 onwards LAMS Foundation. 07/11/17 05:26 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Click and hold to start drawing an annotation region Klikk og hold for å begynne å tegne en annoteringsregion LDEV-3115 07/09/17 01:11 PM erik engh Become a Translator!
Match Groups to Branches Koble grupper til grener LDEV-3115 07/09/17 01:14 PM erik engh Become a Translator!
[ Choose Output ] [Velg utgang] LDEV-3115 07/09/17 01:14 PM erik engh Become a Translator!
Do you want to cancel changes made in Live Edit? Vil du kansellere endringer gjort i Redigering? LDEV-3115 07/09/17 01:14 PM erik engh Become a Translator!
Your favourite courses will appear at the top of the list. Dine favoritt kurs vises øverst på listen. LDEV-4216 07/09/17 01:14 PM erik engh Become a Translator!
All remaining conditions will be mapped to the default branch Alle resterende forhold vil bli lagt til standardgrenen LDEV-3115 07/09/17 01:52 PM erik engh Become a Translator!
All remaining groups will be mapped to the default branch Alle resterende grupper blir lagtt il standardgrenen LDEV-3115 07/09/17 01:52 PM erik engh Become a Translator!
The start value can not be within the range of an existing condition Startverdien kan ikke ligge innenfor en eksisterende betingelser LDEV-3115 07/09/17 01:52 PM erik engh Become a Translator!
The end value can not be within the range of an existing condition Sluttverdien kan ikke ligge innenfor en eksisterende betingelser LDEV-3115 07/09/17 01:52 PM erik engh Become a Translator!
Since learner finished previous activity? Når sluttet studenten sin tidligere aktivitet? LDEV-3115 07/09/17 02:02 PM erik engh Become a Translator!
Map gate conditions Kartportbetingelser LDEV-3115 07/09/17 02:02 PM erik engh Become a Translator!
Match conditions to branches Koble betingelser til grener LDEV-3115 07/09/17 02:02 PM erik engh Become a Translator!
The transition can not be removed. It is read-only. Overgangen kan ikke fjernes. Det er skrivebeskyttet. LDEV-3115 07/09/17 02:02 PM erik engh Become a Translator!
The activity can not be moved outside its parent. It is read-only. Aktiviteten kan ikke flyttes utenfor sin "foreldre". Det er skrivebeskyttet. LDEV-3115 07/09/17 02:08 PM erik engh Become a Translator!
There are annotations on the canvas.\\n\ They will be not arranged automatically, you will have to adjust them manually later.\\n\ Do you want to continue? Det er merknader. \\ n \ De blir ikke ordnet automatisk, du må tilpasse dem manuelt senere. \\ n \ Ønsker du å fortsette? LDEV-3115 07/09/17 02:10 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: My workspace Mitt arbeidsområde 09/25/06 09:43 AM erik engh Become a Translator!
This condition is linked to an existing branch.\\nDo you wish to remove it? Denne tilstanden er knyttet til en eksisterende gren. \\ Ønsker du å fjerne den? LDEV-3115 07/09/17 01:22 PM erik engh Become a Translator!
The sequence is not valid.
It needs to be corrected before it can be used in lessons.
Sekvensen er ikke gyldig. Den må endres før den kan benyttes i leksjonene. LDEV-3115 07/09/17 01:45 PM erik engh Become a Translator!
Map gate conditions Betingelser for port LDEV-3115 07/09/17 01:46 PM erik engh Become a Translator!
Match conditions to branches Betingelser for grener LDEV-3115 07/09/17 01:46 PM erik engh Become a Translator!
General options for managing this course such as notifications, subgroups, gradebook. The contents of this menu will vary depending on your responsibilities. Generelle alternativer for å administrere dette kurset, for eksempel varsler, undergrupper, karakterbok. Innholdet i denne menyen vil variere avhengig av din rolle. LDEV-4216 07/09/17 01:53 PM erik engh Become a Translator!
You can save the groups as "Course groupings" so it can be used in other lessons as well. If the groups are just specifically for this lesson, you might not want to do this. Otherwise, click the button to give them a name and reuse them later. Du kan lagre gruppene som "Kursgrupperinger" slik at de også kan brukes i andre leksjoner. Hvis gruppene bare er spesifikke for denne leksjonen, kan det hende du ikke vil gjøre dette. Ellers klikker du på knappen for å gi dem et navn og gjenbruk dem senere. LDEV-4341 07/09/17 01:54 PM erik engh Become a Translator!
The activity can not be removed. It has read-only child activities. Aktiviteten kan ikke fjernes. Den har skrivebeskyttet "barne"aktiviteter. LDEV-3115 07/09/17 02:09 PM erik engh Become a Translator!
Cannot move a folder into its child Kan ikke flytte en mappe inn i "barnet" sitt LDEV-4120 07/09/17 02:09 PM erik engh Become a Translator!
The activity can not be removed. Its parent activity is read-only. Aktiviteten kan ikke fjernes. Dens "foreldre"aktivitet er skrivebeskyttet. LDEV-3115 07/09/17 02:10 PM erik engh Become a Translator!
Group name must not be blank and must not contain any of these characters < > ^ * @ % $ Gruppenavnet kan ikke være tomt og kan ikke inneholde noen av disse karakterene:< > ^ * @ % $ LDEV-3115 07/09/17 02:12 PM erik engh Become a Translator!
LAMS :: Author LAMS:: Forfatter 05/14/07 12:47 AM erik engh Become a Translator!
LAMS server - Forgot password response LAMS server - Svar på glemt passord 04/11/08 02:19 AM erik engh Become a Translator!
Welcome Velkommen 09/14/07 06:20 AM erik engh Become a Translator!
No lessons Ingen leksjoner 09/19/07 12:27 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Return to profile Returner til min profil 09/19/07 12:27 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Email could not be sent. The LAMS server has not been configured to handle emails. Please contact your system administrator. E-post kan ikke sendes. LAMS serveren er ikke satt opp til å behandle e-post. Vennligst kontakt systemadministrator. 04/11/08 02:19 AM erik engh Become a Translator!
Help? Hjelp ? 10/11/07 12:08 AM erik engh Become a Translator!
Completed! Ferdig ! 11/22/07 01:17 PM erik engh Become a Translator!
Course Gradebook Karakterbok for kurs 11/06/10 08:47 AM erik engh Become a Translator!
lesson sorting enabled Sortering av leksjoner er aktivert 12/03/07 03:46 AM erik engh Become a Translator!
Show Groups Vis gruppene 12/06/07 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Login or password is incorrect. If you have not previously signed up for LAMS, please sign up {0}here{1}. Logg inn eller passord var feil. Hvis du ikke er rgistrert tidligere for LAMS så kan du regisrere {0}deg {1} her. 09/17/12 03:20 AM erik engh Become a Translator!
If you want to sign up to LAMS as a new user, please select "Sign up" tab. If you already have an account, please select "Login" one. Hvis du ønsker å registrere deg i LAMS som en ny bruker, så klikk på Registrer arkfanen. Har du allerede en konto så klikk på Logg inn arkfanen. 09/17/12 03:20 AM erik engh Become a Translator!
Number of groups in this grouping Antall grupper i denne grupperingen LDEV-3120 10/10/13 01:53 PM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to use grouping "[0]"? Groups will be created for this lesson and learners assigned to them. Er du sikker på at du vil bruke gruppering "[0]"? Grupper vil bli tilordnet denne leksjonen og studenter vil bli tilordnet disse. LDEV-3120 10/10/13 01:53 PM erik engh Become a Translator!
Some users in this group already used the grouping. The group is now locked: you can not remove it or move users to another group. Noen brukere i denne gruppen er allerede i en gruppering. Denne gruppen er nå låst; du kan ikke fjerne den eller flytte brukere til andre grupper. LDEV-3120 10/10/13 01:53 PM erik engh Become a Translator!
Login now Log inn nå 09/17/12 03:12 AM erik engh Become a Translator!
Username Brukernavn 09/17/12 03:12 AM erik engh Become a Translator!
Password Passord 09/17/12 03:12 AM erik engh Become a Translator!
Course key Kursnøkkel 09/17/12 03:12 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to move these users to a locked group? You will not be allowed to move them to another group later. Er du sikker på at du vil flytte disse brukerne til en låst gruppe? Du vil i så fall ikke kunne flytte de til andre grupper etterpå. LDEV-3120 10/10/13 01:53 PM erik engh Become a Translator!
Submit Send inn 09/17/12 03:12 AM erik engh Become a Translator!
Username Brukernavn 09/17/12 03:12 AM erik engh Become a Translator!
Password Passord 09/17/12 03:12 AM erik engh Become a Translator!
Confirm password Bekreft passord 09/17/12 03:12 AM erik engh Become a Translator!
First name Fornavn 09/17/12 03:12 AM erik engh Become a Translator!
Last name Etternavn 09/17/12 03:12 AM erik engh Become a Translator!
Email e-post 09/17/12 03:12 AM erik engh Become a Translator!
Forgot your password? Har du glemt passordet ? 01/23/08 01:29 PM erik engh Become a Translator!
Confirm email bekreft e-post 09/17/12 03:12 AM erik engh Become a Translator!
Course key Kursnøkkel 09/17/12 03:12 AM erik engh Become a Translator!
Submit Send inn 09/17/12 03:12 AM erik engh Become a Translator!
First name cannot be blank Feltet for fornavn kan ikke være tomt 09/17/12 03:12 AM erik engh Become a Translator!
Last name cannot be blank Feltet for etternavn kan ikke være tomt 09/17/12 03:12 AM erik engh Become a Translator!
Password cannot be blank Passord feltet kan ikke være tomt 09/17/12 03:12 AM erik engh Become a Translator!
Passwords did not match Passordet stemmer ikke overens 09/17/12 03:12 AM erik engh Become a Translator!
Email cannot be blank e-post feltet kan ikke være tomt 09/17/12 03:12 AM erik engh Become a Translator!
Email format is invalid e-post formatet er ikke gyldig 09/17/12 03:12 AM erik engh Become a Translator!
You have successfully registered an account with LAMS. Du har fått registrert en konto i LAMS. 09/17/12 03:15 AM erik engh Become a Translator!
Had trouble sending email. Error was Har problemer med å sende e-post. feilen var: 09/17/12 03:15 AM erik engh Become a Translator!
LAMS Signup LAMS signatur 09/17/12 03:15 AM erik engh Become a Translator!
Username cannot be blank BFeltet for brukernavn kan ikke være tomt 09/17/12 03:15 AM erik engh Become a Translator!
Username is taken Brukernavnet er allerede benyttet 09/17/12 03:15 AM erik engh Become a Translator!
Email addresses did not match e-post adressen er feil 09/17/12 03:15 AM erik engh Become a Translator!
Sign up Signatur 09/17/12 03:15 AM erik engh Become a Translator!
Login Logg inn 09/17/12 03:15 AM erik engh Become a Translator!
This course key is incorrect. Please try again or contact your course administrator for the correct key Kursnøkkelen er ikke korrekt. Prøv igjen eller kontakt kursadministrator for å få riktig kursnøkkel. 09/17/12 03:20 AM erik engh Become a Translator!
Yes Ja 03/11/08 01:46 AM erik engh Become a Translator!
No Nei 03/11/08 01:46 AM erik engh Become a Translator!
This request for a new password has expired. Please click the "Forgot your Password" link again to make a new request. Tiden til å behandle forespørsel om passord har løpt ut. Klikk på lenken til " Glemt passord" igjen for å starte en ny forespørsel. 04/11/08 02:19 AM erik engh Become a Translator!
OK OK 04/11/08 02:16 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: LAMS :: Forgot password LAMS:: Glemt passord 04/11/08 02:16 AM erik engh Become a Translator!
Your new passwords do not match each other. Dine nye passord er ikke i samsvar med hverandre. 04/13/08 02:19 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Select another file to import Velg en annen fil for import 04/29/08 11:54 PM erik engh Become a Translator!
Please enter your user name or email below. An email will be sent to you shortly with a link that will allow you to change your password. You only need to enter one value. Vennligst skriv inn brukernavnet eller e-postadressen din. Det vil bli sent en e-post til deg med en lenke til den siden hvor du kan endre passordet ditt. 04/19/08 02:53 AM erik engh Become a Translator!
Instructor's choice Foreleserens valg LDEV-3115 07/09/17 11:11 PM erik engh Become a Translator!
The time allocated for this lesson has expired. You cannot access it anymore. Contact the instructor for assistance. Tiden satt for denne leksjonen er gått ut. Du vil ikke ha tilgang lengere. Kontakt foreleseren for hjelp. 07/09/17 11:11 PM erik engh Become a Translator!
Learning design download will start automatically in seconds, please wait... Nedlasting av læresekvensen starter automatisk om noen sekunder, vennligst vent.... 05/11/08 11:35 AM erik engh Become a Translator!
Congratulations, your content saved successfully! Gratulerer, ditt innhold er lagret ! 05/29/08 03:27 AM erik engh Become a Translator!
Your design is not saved, any changes you have made since you last saved will be lost. Din design er ikke lagret, alle endringer etter siste lagring vil bli slettet. 07/17/08 05:25 AM erik engh Become a Translator!
More Options Fler alternativer 04/18/09 04:11 PM erik engh Become a Translator!
Disable lesson sorting Koble fra sortering av leksjon LDEV-3070 09/22/13 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Cannot rename the resource: {0} Kan ikke gi ressursen: {0} nytt navn 07/17/08 01:34 AM erik engh Become a Translator!
Login - LAMS :: Learning Activity Management System Login :: LAMS:: læringsaktivitet administrasjons system 07/17/08 01:35 AM erik engh Become a Translator!
Click the link below and it will take you to a page where you can change your password. Klikk på lenken nedenfor og du føres til siden hvor du kan endre passordet ditt. 07/17/08 01:36 AM erik engh Become a Translator!
Learning design and activities imported successfully. Design og aktiviteter er importert korrekt. 07/17/08 01:37 AM erik engh Become a Translator!
The request key is incorrect or has already been used. Please click the "Forgot your Password" link again to make a new request. Forespørselen er ikke riktig eller den er benyttet tidligere. Klikk på "Glemt passordet" for å sende en ny forespørsel. 07/17/08 01:39 AM erik engh Become a Translator!
Disabled Frakoblet 10/01/08 01:20 PM erik engh Become a Translator!
Groupings gruppering LDEV-3119 09/22/13 12:53 PM erik engh Become a Translator!
LAMS™ © 2002 onwards LAMS Foundation LAMS™ © 2002 onwards LAMS Foundation. 07/11/17 05:26 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Open course-wide Gradebook monitoring page Åpne overvåkingsside for karakterbøker 11/06/10 08:51 AM erik engh Become a Translator!
Lessons in which ''{0}'' has been found Leksjoner hvor "{0}" er funnet 11/07/08 01:09 AM erik engh Become a Translator!
No Lessons found Ingen leksjoner er funnet 11/07/08 01:09 AM erik engh Become a Translator!
Add single activity lesson Legg til en enkel leksjon LDEV-3070 09/22/13 12:53 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: There are multiple users in LAMS with the given email. Email could not be sent. Please try again using your username, or contact your system administrator. Det er flere brukere i LAMS med denne e-post adressen. E-post kunne ikke sendes. Vennligst prøv igjen og benytt ditt brukernavn eller kontakt system administrator. 11/15/08 09:25 AM erik engh Become a Translator!
Public Folder Offentlig mappe LDEV-2107 02/15/09 02:29 AM erik engh Become a Translator!
Create new Lag ny LDEV-3119 09/22/13 12:53 PM erik engh Become a Translator!
or one-click activity: eller en-klikk aktivitet: LDEV-3070 09/22/13 12:53 PM erik engh Become a Translator!
Search learners across lessons Søk etter studenter på tvers av leksjoner LDEV-3070 09/22/13 12:53 PM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to delete this grouping? Vil du virkelig fjerne denne grupperingen ? LDEV-3119 09/22/13 12:53 PM erik engh Become a Translator!
Required Nødvendig 04/24/09 12:06 AM erik engh Become a Translator!
Untitled Uten navn LDEV-3115 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
Recently used sequences Nylig brukte sekvenser LDEV-3115 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
Mappings Kartlegging LDEV-3115 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
Group-based Gruppebasert LDEV-3115 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
[ Options ] [Alternativer] LDEV-3115 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
Click here to download the image. Klikk her for å laste ned bildet. LDEV-3115 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
Cut Kutte opp LDEV-4120 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
(boolean: 1 or 0) (Booleske: 1 eller 0) LDEV-4207 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
Review the notifications that you have received about your lessons. Gå gjennom anmerkningene du har mottatt om leksjonene dine. LDEV-4216 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
Update your personal settings. Oppdater dine personlige innstillinger. LDEV-4216 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
Course Name Kursnavn LDEV-4216 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: End Avslutting av tur LDEV-4216 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
unnamed navnløs LDEV-4127 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
Save as a Course Grouping Lagre som en kursgruppering LDEV-4341 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
Please enter name for the new course grouping Vennligst skriv inn navn for den nye kursgruppen LDEV-4341 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
While saving the sequence there were following validation issues: Mens du lagret sekvensen, var det følgende valideringsproblemer: LDEV-3115 07/09/17 09:25 AM erik engh Become a Translator!
Place the branching point Plasser forgreningspunktet LDEV-3115 07/09/17 09:25 AM erik engh Become a Translator!
Place the converge point Plasser konvergeringspunktet LDEV-3115 07/09/17 09:25 AM erik engh Become a Translator!
Cross-branching transitions are not allowed Forgreningsoverganger er ikke tillatt LDEV-3115 07/09/17 09:25 AM erik engh Become a Translator!
Support activities can not be connected to any other activity Støtteaktiviteter kan ikke kobles til andre aktiviteter LDEV-3115 07/09/17 09:25 AM erik engh Become a Translator!
: a branch that ends in this branching does not start in it : En gren som slutter i denne forgreningen starter ikke i den LDEV-3115 07/09/17 09:25 AM erik engh Become a Translator!
Choose in Monitor Velg kontrollmodus LDEV-3115 07/09/17 09:25 AM erik engh Become a Translator!
Create or modify the learning designs used for lessons. Opprett eller modifiser læringsdesignene som brukes til leksjoner. LDEV-4216 07/09/17 09:25 AM erik engh Become a Translator!
View your marks for this course. Se dine karakterer for dette kurset. LDEV-4216 07/09/17 09:25 AM erik engh Become a Translator!
Lesson Monitoring Kontroll av leksjon LDEV-4216 07/09/17 09:25 AM erik engh Become a Translator!
Lesson Notifications Leksjonsvarsler LDEV-4216 07/09/17 09:25 AM erik engh Become a Translator!
Send email notifications to learners. Send e-postvarsler til studenter. LDEV-4216 07/09/17 09:25 AM erik engh Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size: {0} Opplastet fil overskredet maksimal størrelse: {0} LDEV-4237 07/09/17 09:25 AM erik engh Become a Translator!
Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} Opplastet fil må ikke være kjørbar og ikke overstige størrelsen på {0} LDEV-4237 07/09/17 09:25 AM erik engh Become a Translator!
Course grouping with such name already exists. Please enter another one. Kursgruppering med et slikt navn finnes allerede. Vennligst skriv inn en annen. LDEV-4341 07/09/17 09:25 AM erik engh Become a Translator!
Unable to load sequence thumbnail. Kan ikke laste sekvens-minnebildet. LDEV-4017 07/09/17 12:02 PM erik engh Become a Translator!
An internal error occured. Try again using your username or contact your system administrator. More information is provided in application logs. En intern feil oppstod. Prøv igjen med brukernavnet ditt eller kontakt systemadministratoren. Mer informasjon er gitt i søkelogger. LDEV-4054 07/09/17 12:02 PM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to remove the whole branching activity? Er du sikker på at du vil fjerne hele forgreningsaktiviteten? LDEV-3115 07/09/17 12:02 PM erik engh Become a Translator!
Transition from this activity already exists.\\nDo you want to create branching here? Overgang fra denne aktiviteten eksisterer allerede. \\ Vil du opprette forgrening her? LDEV-3115 07/09/17 12:02 PM erik engh Become a Translator!
You can not add this type of activity to an optional/support activity. Du kan ikke legge til denne typen aktivitet til en valgfri- /støtteaktivitet. LDEV-3115 07/09/17 12:02 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: The design is valid and has been saved. Gratulerer! Ditt design er gyldig og har blitt lagret. LDEV-3115 07/09/17 01:11 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Time zone Tidssone 04/28/09 02:39 PM erik engh Become a Translator!
Top comments Topp kommentarer LDEV-3631 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
Stick to top Hold deg til toppen LDEV-3756 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
Remove sticky Fjern kobling LDEV-3756 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
Match Course Groups to Branching Groups Match kursgrupper til forgreningsgrupper LDEV-3834 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
Your new shared secret: {0} Din nye delte hemmelighet: {0} LDEV-3965 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
Two-factor authentication shared secret To-faktor autentisering delt hemmelig LDEV-3965 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Mark course as favourite Merk organisasjonen som favoritt LDEV-3962 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
Select course with the lessons that needs to be export Velg kurs med leksjonene som må eksporteres LDEV-3997 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
Display sequence image? Vis sekvensbilde? LDEV-3997 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
Your lesson progress Din leksjon fremgang LDEV-3997 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
No such signup page exists Ingen slik påloggingsside finnes LDEV-4084 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
Due to consecutive failed attempts, the account has been locked out temporarily. På grunn av et antall mislykkede forsøk, er kontoen midlertidig låst. LDEV-4030 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
Authoring Godkjenning LDEV-3115 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
Transition to this activity already exists. Overgang til denne aktiviteten eksisterer allerede. LDEV-3115 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
You are not allowed to have a circular sequence. Du har ikke lov til å ha en sirkulær sekvens. LDEV-3115 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
Changes were successfully applied. Endringer ble vellykket brukt. LDEV-3115 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
Your design is not saved.\\nAny changes you made since you last saved will be lost. Ditt design er ikke lagret. \\ Alle endringer du har gjort siden du sist lagret, vil gå tapt. LDEV-3115 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
Error while saving sequence thumbnail Feil mens du lagret sekvensminiatur LDEV-3115 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
Click to add an annotation label Klikk for å legge til en merknad LDEV-3115 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
Grouping name: Navn på gruppering: LDEV-3119 09/22/13 12:53 PM erik engh Become a Translator!
Click to add an optional activity container. Klikk for å legge til en valgfri aktivitetsbeholder. LDEV-3115 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
Click to add a support activity container. Klikk for å legge til en støtteaktivitetsbeholder. LDEV-3115 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
Sorry, you can not paste this type of activity Beklager, du kan ikke lime inn denne typen aktivitet LDEV-3115 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
Error while initialising lesson for preview Feil under initialisering av leksjon for forhåndsvisning LDEV-3115 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
Group Naming Gruppe navn LDEV-3115 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
Branch Gren LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Match Groups to Branches Match grupper til grener LDEV-3115 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
Group Gruppe LDEV-3119 09/22/13 12:53 PM erik engh Become a Translator!
Select Output Conditions for Input Velg utgangsvilkår for inngang LDEV-3115 07/09/17 09:10 AM erik engh Become a Translator!
License: Lisens: LDEV-3115 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Grouping type: Grupperingstype: LDEV-3115 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
No license currently selected. Please select one. Det er ikke valgt noen lisens. Vennligst velg en. LDEV-3115 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Additional license information: Tilleggsinformasjon om lisens: LDEV-3115 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Equal group sizes? Like gruppe størrelser ? LDEV-3115 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
View learners before selection? Se på studentene før valg ? LDEV-3115 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Name Groups Navngi grupper LDEV-3115 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Gradebook output: Resultat fra karakterbok: LDEV-3115 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Description: Beskrivelse: LDEV-3115 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Input (Tool): Input (verktøy): LDEV-3115 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Branching type: Gren type: LDEV-3115 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Learner's output Studentenes produksjon LDEV-3115 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Learner's choice Studentenes valg LDEV-3115 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Please wait for the download. Vennligst vent på nedlastingen LDEV-3115 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Close the dialog when the download is finished. Lukk dialogboksen når nedlastingen er ferdig LDEV-3115 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
SVG Generator SVG generator LDEV-3115 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
The activity can not be modified. It is read-only. Aktiviteten kan ikke redigeres. Den er kun i lese-modus LDEV-3115 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
The activity can not be removed. It is read-only. Aktiviteten kan ikke fjernes. Den er kun i lese-modus LDEV-3115 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Math Matematikk LDEV-3632 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Functions Funksjoner LDEV-3632 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Greek Gresk LDEV-3632 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Matrix Matrise LDEV-3632 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Symbols Symboler LDEV-3632 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Arrows Piler LDEV-3632 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Formatting Formattering LDEV-3632 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
You cannot modify this resource Du kan ikke endre denne ressursen LDEV-4120 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
at least 1 lower case letter minst 1 liten karakter LDEV-4023 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
You cannot save in this folder Du kan ikke lagre i denne mappen LDEV-3115 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Lessons Leksjoner LDEV-4216 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Tour Tur LDEV-4216 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
LAMS Tour LAMS tur LDEV-4216 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Lesson Gradebook Karakterbok for leksjon LDEV-4216 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Lesson Conditions Betingelser for leksjon LDEV-4216 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Remove Lesson Fjern leksjon LDEV-4216 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Transition Overgang LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
To: Til: LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Uploaded file is executable Opplastet fil er kjørbar LDEV-4237 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
File Fil LDEV-4237 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Size: Størrelse: LDEV-4124 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
gate port LDEV-4127 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
branching grenforbindelse LDEV-4127 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Prev Forhåndsvis LDEV-4216 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Next Neste LDEV-4216 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Search for courses Søk etter kurs LDEV-4314 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Advanced settings Avanserte innstillinger LDEV-4341 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Add a new group Legg til en ny gruppe LDEV-3119 09/22/13 12:53 PM erik engh Become a Translator!
Start lesson Start leksjon LDEV-2829 03/22/12 01:13 AM erik engh Become a Translator!
Groupings Gruppering LDEV-3119 09/22/13 12:53 PM erik engh Become a Translator!
Conditions to participate in this lesson Betingelsene for å delta på denne leksjonen LDEV-3070 09/22/13 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Your changes have been saved but cannot be redisplayed. Please select refresh to reload the comments. Endringene dine har blitt lagret, men kan ikke vises. Vennligst last inn igjen for å se endringene. LDEV-3631 07/09/17 08:05 AM erik engh Become a Translator!
An error has occurred. Your post may not have been saved. Please select refresh to start again Det har oppstått en feil. Innsendelsen kan muligens ikke ha blitt lagret. Frisk opp igjen for å starte på nytt. LDEV-3631 07/09/17 08:05 AM erik engh Become a Translator!
Please complete or cancel the current reply before starting a new reply. Vennligst ferdigstill eller kanseler svaret før du begynner på et nytt svar. LDEV-3631 07/09/17 08:05 AM erik engh Become a Translator!
Please complete or cancel the current edit before starting a new reply. Vennligst ferdigstill eller kanseler redigeringen før du begynner på et nytt svar. LDEV-3631 07/09/17 08:05 AM erik engh Become a Translator!
The comment must be between 1 and 5000 character Kommentaren må inneholde mellom 1 og 5000 karakterer LDEV-3631 07/09/17 08:05 AM erik engh Become a Translator!
Course groups Kurs grupper LDEV-3834 07/09/17 08:05 AM erik engh Become a Translator!
Branching groups Gren-grupper LDEV-3834 07/09/17 08:05 AM erik engh Become a Translator!
Learners always start from the first activity Studentene må bestandig starte med den første aktiviteten LDEV-3839 07/09/17 08:05 AM erik engh Become a Translator!
Learners can restart the lesson Studentene kan restarte leksjonen LDEV-3839 07/09/17 08:05 AM erik engh Become a Translator!
Sorry, entered verification code is incorrect. Please try again. Beklager, verifikasjonskoden var feil. Vennligst prøv igjen. LDEV-3965 07/09/17 08:05 AM erik engh Become a Translator!
Two-factor authentication required Det er påkrevet med to-stegs autentisering LDEV-3965 07/09/17 08:05 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Remove course from favourite list Fjern organisasjonen fra dine favoritter LDEV-3962 07/09/17 08:05 AM erik engh Become a Translator!
must be at least {0} characters long må minimum inneholde {0} karakterer LDEV-4023 07/09/17 08:05 AM erik engh Become a Translator!
You must select a sequence before proceeding Du må velge en sekvens før du kan fortsette LDEV-3997 07/09/17 08:05 AM erik engh Become a Translator!
Author new LAMS sequence Godkjenn ny LAMS sekvens LDEV-3997 07/09/17 08:05 AM erik engh Become a Translator!
Open Monitor Åpne i kontrollmodus LDEV-3997 07/09/17 08:05 AM erik engh Become a Translator!
You have completed this lesson. Du har gjort ferdig denne leksjonen LDEV-3997 07/09/17 08:05 AM erik engh Become a Translator!
Lesson is not yet completed. Leksjonen er ikke ferdigstilt enda LDEV-3997 07/09/17 08:05 AM erik engh Become a Translator!
You have completed {0} activities Du har gjort ferdig {0} akriviteter LDEV-3997 07/09/17 08:05 AM erik engh Become a Translator!
Please enter the name for a new folder Vennligst skriv navnet til den nye mappen LDEV-3115 07/09/17 08:05 AM erik engh Become a Translator!
Please enter the new name for Vennligst skriv navn for LDEV-3115 07/09/17 08:05 AM erik engh Become a Translator!
Please enter a title for the sequence Vennligst oppgi navn på sekvensen LDEV-3115 07/09/17 08:05 AM erik engh Become a Translator!
Click on activities to choose them for import Klikk på aktivitetene som skal importeres LDEV-3115 07/09/17 08:05 AM erik engh Become a Translator!
Please choose a folder Vennligst velg en mappee LDEV-3115 07/09/17 08:05 AM erik engh Become a Translator!
A folder with this name already exists. En mappe med dette navnet eksisterer allerede LDEV-3115 07/09/17 08:05 AM erik engh Become a Translator!
A sequence with this name already exists. En sekvens med dette navnet eksisterer allerede LDEV-3115 07/09/17 08:05 AM erik engh Become a Translator!
Error while saving sequence En feil oppsto ved lagring av sekvensen LDEV-3115 07/09/17 08:05 AM erik engh Become a Translator!
Please choose a sequence Vennligst velg en sekvens LDEV-3115 07/09/17 08:05 AM erik engh Become a Translator!
Error while loading the sequence En feil oppsto under opplasting av sekvensen LDEV-3115 07/09/17 08:05 AM erik engh Become a Translator!
Transition from this activity already exists En overgang fra denne aktiviteten er opprettet allerede LDEV-3115 07/09/17 08:05 AM erik engh Become a Translator!
Sequence export Eksport av sekvens LDEV-3115 07/09/17 08:05 AM erik engh Become a Translator!
Total activities depend on your learning path. Totale aktiviteter avhenger av lære-profilen din LDEV-3997 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Introduction updated Introduksjon er oppdatert LDEV-3902 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Label Merkelapp LDEV-3115 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
folder Mappe LDEV-3115 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to delete this Er du sikker på at du vil slette denne LDEV-3115 04/01/18 12:00 PM erik engh Become a Translator!
Course group view Gruppevisningen i kurs LDEV-3119 09/22/13 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to overwrite the existing sequence? Er du sikker på at du vil skrive over den eksisterende sekvensen ? LDEV-3115 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
The title must not be blank and must not contain any of these characters < > ^ * @ % $ Tittelen kan ikke være tom og kan ikke inneholde disse karakterene:< > ^ * @ % $ LDEV-3115 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: You have got unsaved changes. They will be lost. Do you want to continue? Er du sikker på at du vil fjerne alle eksisterende element ? LDEV-3115 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Range [0] to [1] Område [0] til [1] LDEV-3115 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Authoring Godkjenning LDEV-3115 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Import part Importer del LDEV-3115 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Annotate Kommentere LDEV-3115 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Label Mertkelapp LDEV-3115 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Arrange Arrangere LDEV-3115 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Untitled Uten tittel LDEV-3115 07/09/17 08:34 AM erik engh Become a Translator!
Condition Betingelse LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Gate Port LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Branches Grenforbindelser LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Branch Gren LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
open åpen LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
closed lukket LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
(default) (standard) LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
(user defined) (bruker definert) LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
(range) (område) LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Exact value of Eksporter verdien av LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Less than or eq Mindre enn eller lik LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Greater than or eq Større enn eller lik LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
New Ny LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Open Åpen LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Import Importer LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Save Lagre LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Save as Lagre som LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Export Eksporter LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Copy Kopier LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Paste Lim inn LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Optional Alternativ LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Conditions Betingelser LDEV-2782 02/20/12 09:16 AM erik engh Become a Translator!
Activity Aktivitet LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Support Støtte LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Flow Flyt LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Gate Port LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Conditions to participate in this lesson Det er lagt betingelser til grunn for å delta i denne leksjonen LDEV-2782 02/20/12 09:16 AM erik engh Become a Translator!
Participation in the lesson is conditional Det foreligger betingelser for å delta i denne leksjonen LDEV-2782 02/20/12 09:16 AM erik engh Become a Translator!
There are no dependencies for this lesson. Det er ingen betingelser for denne leksjonen LDEV-2782 02/20/12 09:16 AM erik engh Become a Translator!
Select lesson that will need to be completed first: Velg hvilken leksjon som må ferdigstilles først: LDEV-2782 02/20/12 09:16 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Time limits Tidsbegrensninger LDEV-2801 02/20/12 09:16 AM erik engh Become a Translator!
Enter number days Angi antall dager LDEV-2801 02/20/12 09:16 AM erik engh Become a Translator!
Lesson "{0}" will only be available after these lesson(s) are completed: Leksjonen "{0}" er først tilgjengelig etter at disse leksjonen(e) er avsluttet: LDEV-2782 02/20/12 09:32 AM erik engh Become a Translator!
Remove lesson dependency Fjern betingelser i leksjonen LDEV-2782 02/20/12 09:32 AM erik engh Become a Translator!
Lesson finishes for everyone after {0} days from its start {1} leksjonen avsluttes for alle etter {0} dager fra startdato {1} LDEV-2782 02/20/12 09:32 AM erik engh Become a Translator!
Lesson does not have a fixed number days to finish Det er ikke definert et bestemt antall dager for å avslutte LDEV-2782 02/20/12 09:32 AM erik engh Become a Translator!
Set Definer LDEV-2782 02/20/12 09:32 AM erik engh Become a Translator!
Error while setting lesson finish date: {0} En feil oppsto ved definering av dato for avsluttning: {0} LDEV-2782 02/20/12 09:32 AM erik engh Become a Translator!
Individual and not for the entire group For den enkelte og ikke for gruppen LDEV-2801 02/20/12 09:32 AM erik engh Become a Translator!
Group Gruppe LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Region Område LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Preview Forhåndsvis LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Description: Beskrivelse: LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Title: Tittel: LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Title: Tittel LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Default? Standard ? LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Random Tilfeldig LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Learner's choice Studentens valg LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Number of groups: Antall grupper: LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Or learners per group: Antall studenter: LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Type: Skriv: LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Condition Betingelse LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Synchronise Synkroniser LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Schedule Tidsplan LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Permission Tillatelse LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Delay: Forsinkelse: LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
days dager LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
hours timer LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
minutes minutter LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Create conditions Opprett betingelser LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Grouping: Gruppering: LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Min sequences: Min antall sekvenser: LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Max sequences: Maks antall sekvenser: LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Min activities: Minimum aktiviteter: LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Max activities: Maksimum aktiviteter: LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Color: Farge: LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Greater than or equal to Større enn eller lik LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Less than or equal to Mindre enn eller lik LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Range Område LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
From: Fra: LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Add Legg til LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Name: Navn: LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Name Navn LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Course groupings Kurs grupperinger LDEV-3119 09/22/13 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Condition Betingelse LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
All Alle LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Course groupings Kurs grupperinger LDEV-3119 09/22/13 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Gradebook Lesson Monitor Foreleser, karakterbok for leksjon LDEV-3070 09/22/13 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Comments Kommentarer LDEV-3631 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Comment hidden Skjulte kommentarer LDEV-3631 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Reply Svar LDEV-3631 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Hide Skjul LDEV-3631 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Show Vis LDEV-3631 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Post Send inn LDEV-3631 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Refresh comments Frisk oppkommentarene LDEV-3631 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Show/Hide replies Vis/skjul svar LDEV-3631 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
More comments Flerekommentarer LDEV-3631 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Likes Liker LDEV-3631 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Edited Rediger LDEV-3631 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Like Lik LDEV-3631 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Dislike Liker ikke LDEV-3631 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
No comments Ingen kommentar LDEV-3631 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Newest first Nyeste først LDEV-3631 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Notifications Meldinger LDEV-3756 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Messages Beskjeder LDEV-3756 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Read Les LDEV-3756 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Mark notification as read Marker meldingen som lest LDEV-3756 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Mark all notifications as read Marker alle meldinger som lest LDEV-3756 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Select groups Velg grupper LDEV-3621 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Verification code Kontroll kode LDEV-3965 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
must be less than 25 characters må væremindre enn 25 karakterer LDEV-4023 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Old password must be entered Skriv det gamle passordet LDEV-4023 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Only these symbols are allowed Kun disse symbolene er tillatt LDEV-4023 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Password must follow the restrictions shown above Passordet må ha de begrensningene som vises ovenfor LDEV-4023 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Theme Tema LDEV-4054 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Password must contain Passordet må inneholde LDEV-4023 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
at least 1 upper case letter minst 1 stor bokstav LDEV-4023 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
at least 1 number minst 1 tall LDEV-4023 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
at least 1 symbol minst 1 symbol LDEV-4023 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Create new lesson Opprett ny leksjon LDEV-3997 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Lesson ID Leksjon ID LDEV-3997 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Grouping name can not be blank. Navnet på grupperingen kan ikke være tomt LDEV-3119 09/22/13 12:58 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Please use drag n' drop to move learners between groups. Vennligst "dra" brukere for å flytte disse mellom gruppene LDEV-3119 09/22/13 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to delete this group? Vil du virkelig fjerne denne gruppen ? LDEV-3119 09/22/13 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Course Gradebook Learner Karakterbok for kurs LDEV-3070 09/22/13 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Sysadmin {0} has logged in as {1} Systemadministrator {0} har logget på som {1} LDEV-3287 10/23/14 03:16 PM erik engh Become a Translator!
Choose sequence Velg sekvens LDEV-3997 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Grouping Gruppering 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Group Gruppe LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Branching Grenforbindelse LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Branch Gren LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Optional Activity Alternativ aktivitet LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Support Activity Støtte aktivitet LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
STOP STOPP LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
start start LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
end slutt LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Fit Tilpass LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
New Ny LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Copy Kopier LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Paste Lim inn LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Delete Slette LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Rename Gi nytt navn LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Open Åpne LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Save Lagre LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Import Importer LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
sequence sekvens LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Preview Forhåndsvis LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Save sequence Lagre sekvens LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Open sequence Åpne sekvens LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Import Learning Design Importer Learning Design LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Import activities Importer aktiviteter LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Run sequences Engelsk: LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Click on an activity Klikk på en aktivitet LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
OK OK LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Cancel Avbryt LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Clear all Fjern alt LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Refresh Frisk opp LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Remove Fjern LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Properties Egenskaper LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Groups Grupper LDEV-3115 07/06/17 12:34 AM erik engh Become a Translator!
Some groups are new and empty. They will not be saved. Click OK to continue. Noen grupper er nye og tomme. Disse vil ikke bli lagret. Klikk OK for å fortsette. LDEV-3119 09/22/13 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Gradebook Course Monitor Foreleser, karakterbok for leksjon LDEV-3070 09/22/13 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Copy [0]of Kopier [0]av LDEV-3115 03/24/19 06:22 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Edit profile Rediger profil 07/10/17 02:27 AM erik engh Become a Translator!
Profile editing is disabled. Editering av profil er frakoblet LDEV-1616 02/08/12 02:04 AM erik engh Become a Translator!
Profile has only been partially updated due to server configuration. profilen er kun delvis oppdatert pga et oppsett på serveren. LDEV-1616 02/08/12 02:04 AM erik engh Become a Translator!
New password cannot be empty. Det nye passordet må ha et innhold LDEV-1617 02/08/12 02:04 AM erik engh Become a Translator!
Gradebook Karakterbok 07/10/17 02:28 AM erik engh Become a Translator!
Select an image to upload or use your computer's webcam to create your portrait. Velg et bilde for opplasting eller aktiver web-kameraet for å ta et bilde av deg. LDEV-2665 02/08/12 02:04 AM erik engh Become a Translator!
Preceding lessons have not been finished. You cannot participate in the lesson until this condition is met. Foregående leksjone er ikke ferdigstilt. Du kan ikke delta på denne leksjonen før du er ferdig med den forrige. LDEV-2782 02/08/12 02:04 AM erik engh Become a Translator!
Sort learners Sorter studenter LDEV-3119 07/10/17 02:28 AM erik engh Become a Translator!
Mark Karakter LDEV-4745 02/25/20 03:48 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Course Mgt Kurs administrasjon 04/01/11 12:37 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Courses Mine kurs 04/01/11 12:38 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Courses Mine kurs 04/01/11 12:38 PM erik engh Become a Translator!
Monitors selected Forelesere for kontroll, er valgt LDEV-2991 07/10/13 08:10 AM erik engh Become a Translator!
Loading Lesson Monitoring Environment. Laster inn kontrollmodus for leksjonen. 04/20/11 03:47 AM erik engh Become a Translator!
Set up conditions for starting or ending the lesson. Sett opp forhold for å starte eller avslutte leksjonen. LDEV-4216 07/09/17 01:16 PM erik engh Become a Translator!
Notifications Merknader 10/18/11 02:46 AM erik engh Become a Translator!
Email notifications Merknader på e-post 10/18/11 02:46 AM erik engh Become a Translator!
Please wait Vennligst vent LDEV-2665 10/18/11 02:46 AM erik engh Become a Translator!
Configure Konfigurer LDEV-2665 10/18/11 02:46 AM erik engh Become a Translator!
Take pic Ta et bilde LDEV-2665 10/18/11 02:46 AM erik engh Become a Translator!
Is this good? Er dette bra ? LDEV-2665 10/18/11 02:46 AM erik engh Become a Translator!
Set as portrait Definer som stående LDEV-2665 10/18/11 02:46 AM erik engh Become a Translator!
Take another one Ta nok et LDEV-2665 10/18/11 02:46 AM erik engh Become a Translator!
Remove the lesson completely. This is permanent - it cannot be undone. Fjern leksjonen helt. Dette er permanent - det kan ikke angres. LDEV-4216 07/09/17 01:16 PM erik engh Become a Translator!
Thank you for taking the tour. To restart the tour, click the Tour button again. Takk for at du tok turen. For å starte omvisningen, klikk på knappen Tur igjen. LDEV-4216 07/09/17 01:16 PM erik engh Become a Translator!
The Monitoring screen shows you where the learners are in the lesson their contributions. Kontrollskjermen viser deg hvor studentens deres bidrag er i leksjonen. LDEV-4216 07/09/17 01:19 PM erik engh Become a Translator!
Conditions in the activity were changed. Please review following activities as they referred the modified conditions: Betingelsene i aktiviteten ble endret. Vennligst gjennomgå følgende aktiviteter om de endrede forholde: LDEV-4127 07/09/17 01:19 PM erik engh Become a Translator!
Activity Aktivitet LDEV-4415 03/26/18 02:12 PM erik engh Become a Translator!
Sum Sum LDEV-4415 03/26/18 02:12 PM erik engh Become a Translator!
Enter as a learner Gå inn som student LDEV-4366 03/26/18 02:12 PM erik engh Become a Translator!
Reports Rapporter LDEV-4366 03/26/18 02:12 PM erik engh Become a Translator!
Download Template Last ned mal LDEV-4457 03/26/18 02:12 PM erik engh Become a Translator!
Upload Finished Spreadsheet Last opp ferdig regneark LDEV-4457 03/26/18 02:12 PM erik engh Become a Translator!
Login Login LDEV-4457 03/26/18 02:12 PM erik engh Become a Translator!
First Name Fornavn LDEV-4457 03/26/18 02:12 PM erik engh Become a Translator!
Last Name Etternavn LDEV-4457 03/26/18 02:12 PM erik engh Become a Translator!
Group Name Gruppe navn LDEV-4457 03/26/18 02:12 PM erik engh Become a Translator!
Print Skriv ut LDEV-4484 03/26/18 02:12 PM erik engh Become a Translator!
Click here to reveal or hide your courses. Klikk her for å vise eller skjule kurslisten dine. LDEV-4216 03/27/18 12:42 AM erik engh Become a Translator!
Click on a course to make it the current course. Klikk på et kurs for å aktivere dette. LDEV-4216 03/27/18 12:43 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: End Avslutte turen LDEV-4216 03/31/18 12:41 PM erik engh Become a Translator!
Current course name. Click on the star to add this course to your favourites in the course list. Nåværende kursnavn. Klikk på stjernen for å legge dette kurset til dine favoritter i kurslisten. LDEV-4216 03/31/18 12:29 PM erik engh Become a Translator!
Lessons will appear here for the current course. Leksjonene som er i kurset, vil bli listet her. LDEV-4216 03/31/18 12:46 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Please enter the login, first or last name of the learner. Skriv inn logg-inn navn, deretter for- eller etternavnet til studenten. Etter hvert som du skriver vil navnene til tilhørende studenter vises i en pop-up meny. 03/31/18 12:52 PM erik engh Become a Translator!
Weights Vekt LDEV-4415 03/31/18 11:29 AM erik engh Become a Translator!
Output Utgangsdata LDEV-4415 03/31/18 11:29 AM erik engh Become a Translator!
Weight Vekt LDEV-4415 03/31/18 11:29 AM erik engh Become a Translator!
Kumalive Kumalive LDEV-4366 03/31/18 11:29 AM erik engh Become a Translator!
Enter a live lesson Gå inn i en aktiv leksjon LDEV-4366 03/31/18 11:29 AM erik engh Become a Translator!
Rubrics management Administrasjon av rubrikker LDEV-4366 03/31/18 11:29 AM erik engh Become a Translator!
Import groups from template Importer grupper fra mal LDEV-4457 03/31/18 11:29 AM erik engh Become a Translator!
create-grouping-template opprett-gruppering-mal LDEV-4457 03/31/18 11:29 AM erik engh Become a Translator!
Cannot update groups as the groups are now in use. Kan ikke oppdatere gruppene fordi gruppene benyttes nå LDEV-4457 03/31/18 11:29 AM erik engh Become a Translator!
Peer Review Fagfelle vurdewring LDEV-4535 03/31/18 11:29 AM erik engh Become a Translator!
Rating Criteria {0} Vurderingskriteria {0} LDEV-4535 03/31/18 11:29 AM erik engh Become a Translator!
Allow learners to comment on other learners Tillat studenter å kommentere andre studenter LDEV-4535 03/31/18 11:29 AM erik engh Become a Translator!
Minimum number of words in a comment Minimum antall ord i en kommentar LDEV-4535 03/31/18 11:29 AM erik engh Become a Translator!
Create Criteria Opprett kriteria LDEV-4535 03/31/18 11:29 AM erik engh Become a Translator!
Portrait for user {0} {1}({2}) deleted. Portrait Id was {3}. Portrett for bruker {0} {1}({2}) er slettet. Portrett Id var {3} LDEV-4427 03/31/18 11:38 AM erik engh Become a Translator!
Grouped Spreadsheet Required Gruppert regneark er nødvendig LDEV-4457 03/31/18 11:38 AM erik engh Become a Translator!
Grouped Spreadsheet in the wrong format. Please upload a file based on the given template. Det grupperte regnearket er i feil format. Vennligst last opp en fil som er basert på en godkjent mal. LDEV-4457 03/31/18 11:38 AM erik engh Become a Translator!
Group Import successful. {0} learners allocated to groups, {1} learners skipped. Gruppe importen var vellykket. {0} studenter ble tilordnet grupper, {1} studenter ble utelatt LDEV-4457 03/31/18 11:38 AM erik engh Become a Translator!
Importing this file will replace the existing groups. Do you want to import this file? Når du importerer denne filen så vil den erstatte de eksisterende gruppene. Vil du fortsatt importere filen ? LDEV-4457 03/31/18 11:38 AM erik engh Become a Translator!
Cannot update branching. Must use the existing names: {0}. Kan ikke oppdatere en grenforbindelse. Må benytte de eksisterende navnene: {0}. LDEV-4457 03/31/18 11:38 AM erik engh Become a Translator!
Weights on activity outputs Vekt på aktivitets resultat LDEV-4415 03/31/18 11:42 AM erik engh Become a Translator!
Output weights do not sum up to 100%. Adjust them in Weights dialog. Vekt av resultater summeres ikke til 100%. Juster dette i vekt dialog. LDEV-4415 03/31/18 11:42 AM erik engh Become a Translator!
Display activity scores on completion Vis aktivitet resultat verdi etter ferdigstillelse LDEV-4453 03/31/18 11:42 AM erik engh Become a Translator!
Download the template spreadsheet to create your groups using all the present learners in this lesson/course. Once you upload the file, the groups will be automatically created according to the spreadsheet. Last ned regneark malen for å lage gruppene dine ved å bruke alle de nåværende elevene i denne leksjonen / kurset. Når du laster opp filen, blir gruppene automatisk opprettet i henhold til regnearket. LDEV-4457 03/31/18 11:42 AM erik engh Become a Translator!
These are the criteria for which the learners will rate each other using a 5 star rating. These fields are optional and no Peer Review will be created if they are left blank. Dette er kriteriene som elevene vil vurdere hverandre etter, ved å bruke en 5-stjerners vurdering. Disse feltene er valgfrie, og ingen fagfelle vurdering vil bli opprettet dersom de blir satt tomme. LDEV-4535 03/31/18 11:42 AM erik engh Become a Translator!
Select the sequence to add a lesson, and click on Add now Velg hvilken leksjon du skal legge til i kurset. Klikk deretter på Legg til. LDEV-2991 03/31/18 12:50 PM erik engh Become a Translator!
Send me a copy Send kopi til meg LDEV-4014 03/31/18 12:57 PM erik engh Become a Translator!
This short tour will show you the features of the main LAMS screen. You can stop the tour at any time by clicking End Tour, and restart it again by clicking on the Tour button. Denne korte turen vil vise deg funksjonene på hovedskjermbildet LAMS. Du kan stoppe turen til enhver tid ved å klikke på Avslutt turen, og starte den på nytt ved å klikke på Tur-knappen. LDEV-4216 03/31/18 12:42 PM erik engh Become a Translator!
Learning design "{0}" ({1}) created by {2} ({3}) Læringsopplegg "{0}" ({1}) er produsert av {2} ({3}) LDEV-4501 04/02/18 12:25 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Your design is valid and has been saved.\\nIf this is a TBL sequence, you may want to make following activities grouped: Ditt læreingsopplegg er gyldig og har blitt lagret. Vennligst verifiser om du ønsker å gruppere alle aktivitetene LDEV-4500 04/02/18 12:25 AM erik engh Become a Translator!
No activities with weightable gradebook output Det er ingen aktiviteter med karakterbok med innhold LDEV-4453 04/02/18 12:25 AM erik engh Become a Translator!
Live Edit of Learning Design "{0}" ({1}) for Lesson ({2}) started by {3} ({4}) Live Edit av Learning Design "{0}" ({1}) for leksjon ({2}) ble startet av {3} ({4}) LDEV-4564 05/19/18 03:11 PM erik engh Become a Translator!
Live Edit of Learning Design "{0}" ({1}) for Lesson ({2}) completed by {3} ({4}) Live Redigeingr av læringsdesign "{0}" ({1}) for leksjon ({2}) ble fullført av {3} ({4}) LDEV-4564 05/19/18 03:11 PM erik engh Become a Translator!
Post anonymously Send mail anonymt LDEV-4559 05/19/18 03:11 PM erik engh Become a Translator!
Anonymous Anonym LDEV-4559 05/19/18 03:11 PM erik engh Become a Translator!
Turn on "Post anonymously" to hide your name from other learners. Teachers will still be able to see your name. Slå på "Post anonymt" for å skjule navnet ditt for andre studentene. Instruktørene vil fortsatt kunne se navnet ditt. LDEV-4559 05/19/18 03:11 PM erik engh Become a Translator!
Start: Start: LDEV-4601 11/07/19 09:59 AM erik engh Become a Translator!
End: Slutt: LDEV-4601 11/07/19 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Consent is required Samtykke er påkrevet LDEV-4593 11/07/19 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Summary Oppsummering LDEV-4593 11/07/19 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Consent Samtykke LDEV-4593 11/07/19 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Version Versjon LDEV-4593 11/07/19 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Select a country Velg land LDEV-4605 11/07/19 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Country is required Et land kreves LDEV-4605 11/07/19 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Hi there, Hei, LDEV-4617 11/07/19 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Regards, Hilsen, LDEV-4617 11/07/19 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Regards, Hilsen, LDEV-4617 11/07/19 09:59 AM erik engh Become a Translator!
read-only kun lese-tilgang LDEV-4636 11/07/19 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Add Question Legg til spørsmål LDEV-4510 11/07/19 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Option {0} Alternativ {0} LDEV-4510 11/07/19 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Option may not be blank Alternativ kan ikke være tomt LDEV-4510 11/07/19 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Correct? Korrekt ? LDEV-4510 11/07/19 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Add Option Legg til et alternativ LDEV-4510 11/07/19 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Next Neste LDEV-4510 11/07/19 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Previous Foregående LDEV-4510 11/07/19 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Back to Templates Tilbake til mal LDEV-4510 11/07/19 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Content ID is missing Innholds ID mangler LDEV-4510 11/07/19 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Grade Grad LDEV-4510 11/07/19 09:59 AM erik engh Become a Translator!
None Ingen LDEV-4510 11/07/19 09:59 AM erik engh Become a Translator!
The import file must be .xml file exported from assessment tool and not exceed size of {0} Import filen må være en .xml fil som er eksportert fra godkjenningsverktøyet og ikke overskride en størrelse på {0} LDEV-4745 02/26/20 02:27 PM erik engh Become a Translator!
The question is in one collection only, so it would be permanently removed.\\nIt is not possible as the question is used in sequences. Spørsmålet er kun i en samling, slik at den fjernes permanent. \\nDet er ikke mulig fordi spørsmålet er benyttet i en sekvens LDEV-4745 02/26/20 02:27 PM erik engh Become a Translator!
The question is in one collection only. Are you sure that you want to remove it permanently? Spørsmålet er i en samling.Vil du fjerne den fullstendig ? LDEV-4745 02/26/20 02:27 PM erik engh Become a Translator!
Matching pairs Like par LDEV-4745 02/26/20 02:27 PM erik engh Become a Translator!
You should provide at least 1 matching pair. Du må minst ha et sett med likepar LDEV-4745 02/26/20 02:27 PM erik engh Become a Translator!
No, case is unimportant Bokstavstørrelse er ikke viktig LDEV-4745 02/26/20 02:27 PM erik engh Become a Translator!
Yes, case must match Bokstavstørrelse må være riktig LDEV-4745 02/26/20 02:27 PM erik engh Become a Translator!
Case sensitivity Bokstav sensetiv LDEV-4745 02/26/20 02:27 PM erik engh Become a Translator!
Default question grade Standard karakter for spørsmål LDEV-4745 02/26/20 02:27 PM erik engh Become a Translator!
One of the answers should have a grade of 100% so it is possible to get full marks for this question. En av svarene bør ha en 100% karakter slik at det er mulig å få høyeste karakter LDEV-4745 02/26/20 02:27 PM erik engh Become a Translator!
Multiplier Multiplikasjonsfaktor LDEV-4745 02/26/20 02:27 PM erik engh Become a Translator!
Matching pairs Like par LDEV-4745 02/26/20 02:27 PM erik engh Become a Translator!
You should provide at least one possible answer. Du må velge minst et mulig svar LDEV-4745 02/26/20 02:06 PM erik engh Become a Translator!
You have 1 error in a form. It has been highlighted Du har en feil i skjemaet. Disse er markert LDEV-4745 02/26/20 02:06 PM erik engh Become a Translator!
You have {0} errors in a form. They have been highlighted Du har {0} feil i skjemaet. Disse er markert LDEV-4745 02/26/20 02:06 PM erik engh Become a Translator!
Feedback for the response 'True'. Tilbakemelding for svaret "Riktig" LDEV-4745 02/26/20 02:06 PM erik engh Become a Translator!
Feedback for the response 'False'. Tilbakemelding for svaret "Feil" LDEV-4745 02/26/20 02:06 PM erik engh Become a Translator!
Penalty factor Reduksjonsfaktor LDEV-4745 02/26/20 02:29 PM erik engh Become a Translator!
Adding RAT questions. Legg til RAT spørsmål LDEV-4510 11/07/19 09:59 AM erik engh Become a Translator!
LAMS: account details LAMS: kontodetaljer LDEV-4646 11/07/19 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Import IMS QTI Import IMS QTI LDEV-4829 11/07/19 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Allow multiple responses Tillat flere svar LDEV-4829 11/07/19 09:59 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Multiple lessons Flere leksjoner LDEV-4879 11/07/19 09:59 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Marks Karakterer LDEV-4829 11/07/19 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Click to display sequence details Klikk for å vise sekvens detaljer LDEV-3115 11/07/19 10:09 AM erik engh Become a Translator!
Scheduled end date must be after the start date. Planlagt sluttdato må være senere enn startdato LDEV-4601 11/07/19 10:09 AM erik engh Become a Translator!
Consented? Samtykket ? LDEV-4593 11/07/19 10:09 AM erik engh Become a Translator!
Consented on Samtykket på LDEV-4593 11/07/19 10:09 AM erik engh Become a Translator!
No score Ingen poeng LDEV-4607 11/07/19 10:09 AM erik engh Become a Translator!
Please confirm your email address by clicking on the link below Vennligst bekreft e-post adressen din ved å klikke på linken nedenfor. LDEV-4617 11/07/19 10:09 AM erik engh Become a Translator!
LAMS Signup System LAMS registreringssystem LDEV-4617 11/07/19 10:09 AM erik engh Become a Translator!
Hi there, Hei LDEV-4617 11/07/19 10:09 AM erik engh Become a Translator!
If you ever forget your password, you can reset it via this URL Hvis du skulle glemme ditt passord, så kan du definere det på nytt via denne URL LDEV-4617 11/07/19 10:09 AM erik engh Become a Translator!
LAMS Signup System LAMS registreringssystem LDEV-4617 11/07/19 10:09 AM erik engh Become a Translator!
This sequence is read-only. If you want to modify it, you can create its copy. Denne sekvensen har kun lese-tilgang. Dersom du ønsker å endre må du gjøre det på en kopi. LDEV-4636 11/07/19 10:09 AM erik engh Become a Translator!
A confirmation email will be sent before you are able to log in. En bekreftelse vil bli sent deg før du kan logge deg inn LDEV-4617 11/07/19 10:09 AM erik engh Become a Translator!
A confirmation email has been sent to {0}
Check your email and follow the instructions.
En bekreftelse er sendt pr e-post til {0}. Kontroller din e-post og følg instruksjonene. LDEV-4617 11/07/19 10:09 AM erik engh Become a Translator!
Lessons with a scheduled end date can only have individual time limits, not a lesson time limit. Leksjoner med en planlagt sluttdato kan kun ha individuelle tidsbegrensninger, ikke en leksjons tidsbegrensning. LDEV-4601 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
Policies Retningslinjer LDEV-4593 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
Please agree to all the policies before proceeding Vennligst godta alle retningslinjer før du fortssetter LDEV-4593 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
I agree to the policy Jeg godtar retningslinjen LDEV-4593 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
Policy name Retningslinjens navn LDEV-4593 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
Policy type Type av retningslinjer LDEV-4593 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
Site policy Stedets retningslinjer LDEV-4593 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
Privacy policy Retningslinjer for privatliv LDEV-4593 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
Third party policy Tredje parts retningslinjer LDEV-4593 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
Other policy Andre retningslinjer LDEV-4593 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
Full policy Omfattende retningslinjer LDEV-4593 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
Policies and consents Retningslinjer og samtykke LDEV-4593 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
Policy details Detaljer om retningslinjene LDEV-4593 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
Apply changes Legg til endringene LDEV-4689 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
View Se på LDEV-4726 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
Outcomes Resultat LDEV-4644 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
Manage learning outcomes and scales Administrer læreresultatene og omfanget LDEV-4644 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
Course outcomes Kurs resultat LDEV-4644 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
Remove outcome Fjern resultatet LDEV-4644 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to remove this outcome? Er du sikker på at du vl fjerne dette resultatet ? LDEV-4644 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
Add outcome Legg til resultat LDEV-4644 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
Edit outcome Rediger resultat LDEV-4644 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
View outcome Se på resultat LDEV-4644 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
Name Navn LDEV-4644 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
Code Kode LDEV-4644 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
Description Beskrivelse LDEV-4644 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
Global Global LDEV-4644 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
Scale Skala LDEV-4644 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
Save Lagre LDEV-4644 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
global global LDEV-4644 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
course kurs LDEV-4644 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
Name can not be blank Navnet kan ikke være tomt LDEV-4644 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
Scales Målestokk LDEV-4644 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
Learning outcomes Lære resultat LDEV-4644 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
none ingen LDEV-4644 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
Exported on: Eksportert den: LDEV-4644 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
Export Eksport LDEV-4644 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
Import Import LDEV-4644 11/20/19 08:31 AM erik engh Become a Translator!
Enable confidence levels Legg til feilmargin nivå LDEV-4638 11/20/19 09:18 AM erik engh Become a Translator!
Scope Omfang LDEV-4644 11/20/19 09:18 AM erik engh Become a Translator!
Error while saving an outcome Feil mens du lagret et resultat LDEV-4644 11/20/19 09:18 AM erik engh Become a Translator!
Code can not be blank Kode kan ikke være tom LDEV-4644 11/20/19 09:18 AM erik engh Become a Translator!
Values Verdier LDEV-4644 11/20/19 09:18 AM erik engh Become a Translator!
A value must not be blank En verdi kan ikke være tom LDEV-4644 11/20/19 09:18 AM erik engh Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Vil du lukke vinduet uten å lagre ? LDEV-4510 11/20/19 09:18 AM erik engh Become a Translator!
Do you want to return to the template list without saving? Vil du returnere til malen uten på lagre ? LDEV-4510 11/20/19 09:18 AM erik engh Become a Translator!
Use Template Bruk en mal LDEV-4510 11/20/19 09:18 AM erik engh Become a Translator!
Learning Design Templates Mal for Learning Design LDEV-4510 11/20/19 09:18 AM erik engh Become a Translator!
Name Navn LDEV-4510 11/20/19 09:18 AM erik engh Become a Translator!
Teams Grupper LDEV-4510 11/20/19 09:18 AM erik engh Become a Translator!
Learner's Choice Studentens valg LDEV-4510 11/20/19 09:18 AM erik engh Become a Translator!
Teacher's Choice Foreleserens valg LDEV-4510 11/20/19 09:18 AM erik engh Become a Translator!
Number of teams: Antall grupper: LDEV-4510 11/20/19 09:18 AM erik engh Become a Translator!
Number of teams must be 1 to 99. Antall grupper må være mellom 1 og 99 LDEV-4510 11/20/19 09:18 AM erik engh Become a Translator!
Number of learners: Antall studenter: LDEV-4510 11/20/19 09:18 AM erik engh Become a Translator!
Number of learners must be 1 to 99. Antall studenter må være mellom 1 og 99 LDEV-4510 11/20/19 09:18 AM erik engh Become a Translator!
Team settings are not correct. Gruppe oppsettet er ikke riktig LDEV-4510 11/20/19 09:18 AM erik engh Become a Translator!
RAT Questions RAT Spørsmål LDEV-4510 11/20/19 09:18 AM erik engh Become a Translator!
Introduction Innledning LDEV-4510 11/20/19 09:18 AM erik engh Become a Translator!
Add Multiple Choice Question Legg til flervalgsspørsmål LDEV-4510 11/20/19 09:18 AM erik engh Become a Translator!
Question {0} Spørsmål {0} LDEV-4510 11/20/19 09:18 AM erik engh Become a Translator!
Team Based Learning Gruppe basert læring LDEV-4510 11/20/19 09:18 AM erik engh Become a Translator!
Allow learners to use rich text editor Tillat studentene å bruke en teksteditor LDEV-4745 02/26/20 02:06 PM erik engh Become a Translator!
Shuffle answers? Bytte svarene ? LDEV-4745 02/26/20 02:06 PM erik engh Become a Translator!
All the accepted errors should be positive. Alle de godkjente feilene skal være positive LDEV-4745 02/26/20 02:06 PM erik engh Become a Translator!
Assigns full mark only when the correct answers are selected. Tilordner karakter først når riktig svar er valgt LDEV-4745 02/26/20 02:06 PM erik engh Become a Translator!
One of the answers should have a positive grade En av svarene må ha en positiv karakter LDEV-4745 02/26/20 02:06 PM erik engh Become a Translator!
Start with branches mapped to highest ordered answers Start med grener som er tilordnet svar med høyest verdi LDEV-4587 02/26/20 02:16 PM erik engh Become a Translator!
drag and drop answer to tick or cross Dra svaret over eller kryss av LDEV-4875 02/26/20 02:16 PM erik engh Become a Translator!
Matching pairs Like par LDEV-4745 02/26/20 02:16 PM erik engh Become a Translator!
Average selection
(as first choice)
Gjennomsnittlig valg (førstegangs) LDEV-4745 02/26/20 02:16 PM erik engh Become a Translator!
Average selection chart Oversikt over gjennomsnittsvalg LDEV-4745 02/26/20 02:16 PM erik engh Become a Translator!
Likes Foretrekker LDEV-4745 02/26/20 02:16 PM erik engh Become a Translator!
Created ago Opprettet tidligere LDEV-4745 02/26/20 02:16 PM erik engh Become a Translator!
This question does not have any learning outcomes Dette spørsmålet har ikke noe læringsmål LDEV-4745 02/26/20 02:16 PM erik engh Become a Translator!
Existing outcomes Etablert læringsmål LDEV-4745 02/26/20 02:16 PM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to remove "{0}" collection? Vil du virkelig fjerne "{0}" samlingen ? LDEV-4745 02/26/20 02:16 PM erik engh Become a Translator!
Please enter a floating point number. Vennligst oppgi et heltall LDEV-4745 02/26/20 02:16 PM erik engh Become a Translator!
Feedback shown on any correct response Tilbakemelding som er vist på ethvert riktig svar LDEV-4745 02/26/20 02:16 PM erik engh Become a Translator!
Feedback shown on any partially correct response Tilbakemelding som er vist på ethvert delvis riktige svar LDEV-4745 02/26/20 02:16 PM erik engh Become a Translator!
Feedback shown on any incorrect response Tilbakemelding som er vist på ethvert svar som ikke er riktig LDEV-4745 02/26/20 02:16 PM erik engh Become a Translator!
Autocomplete (as student types answer autocomplete with stemming from answers) Automatisk ferdigstilling (når studenten svarer så vil valget gjøres automatisk) LDEV-4745 02/26/20 02:29 PM erik engh Become a Translator!
You have to choose a scale Du må velge en målestokk LDEV-4644 11/20/19 09:22 AM erik engh Become a Translator!
Manage scales Administrer målestokker LDEV-4644 11/20/19 09:22 AM erik engh Become a Translator!
Add scale Legg til målestokk LDEV-4644 11/20/19 09:22 AM erik engh Become a Translator!
Edit scale Rediger målestokk LDEV-4644 11/20/19 09:22 AM erik engh Become a Translator!
View scale Se på målestokk LDEV-4644 11/20/19 09:22 AM erik engh Become a Translator!
Course scales Kurs målestokk LDEV-4644 11/20/19 09:22 AM erik engh Become a Translator!
Remove scale Fjern målestokk LDEV-4644 11/20/19 09:22 AM erik engh Become a Translator!
Error while removing a scale. En feil oppsto ved fjerning av målestokk LDEV-4644 11/20/19 09:22 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to remove this scale? Er du skker på at du vil fjerne målestokken ? LDEV-4644 11/20/19 09:22 AM erik engh Become a Translator!
Error while saving an outcome scale Feil ved lagring av resultat målestokk LDEV-4644 11/20/19 09:22 AM erik engh Become a Translator!
Added outcomes Lagt til resultat LDEV-4644 11/20/19 09:22 AM erik engh Become a Translator!
Error while importing outcomes or scales. Check logs. En feil oppsto ved import av resultat og målestokk. Kontroller loggene. LDEV-4644 11/20/19 09:22 AM erik engh Become a Translator!
Your design has been saved as {0}. Ditt design har blitt lagret som {0}. LDEV-4510 11/20/19 09:22 AM erik engh Become a Translator!
Search and select by outcome name or code Søk og velg etter resultat eller kode LDEV-4644 11/20/19 09:24 AM erik engh Become a Translator!
Lesson Details Leksjons detaljer LDEV-4510 11/20/19 09:24 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add lesson to all selected subcourses Legg til en leksjon til alle delkurs LDEV-4879 11/20/19 09:24 AM erik engh Become a Translator!
You've successfully registered an account with username {0} on the LAMS server at {1}. Du har registrert en brukerkonto med brukernavn {0} på LAMS server hos {1}. LDEV-4617 11/20/19 09:34 AM erik engh Become a Translator!
If the email/username that you have provided exists, an email would be sent to the registered email address. Hvis e-post/brukernavner eksisterer, så vil en e-post bli sendt til den registrerte adressen LDEV-4711 11/20/19 09:34 AM erik engh Become a Translator!
RAT Questions: Question {0} may not be blank RAT spørsmål: Spørsmål {0} kan ikke være tomt LDEV-4510 11/20/19 09:34 AM erik engh Become a Translator!
RAT Questions: One of the answers for Question {0} needs to be correct. RAT spørsmål: En av svarene til spørsmål {0} må være korrekt LDEV-4510 11/20/19 09:34 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: The outcome is mapped to some items. It can not be removed. Resultatet er tilordnet til noen detaljer. Den kan ikke fjernes LDEV-4786 11/20/19 09:34 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Are you sure you want to remove this learning outcome? Er du sikker på at du vil fjerne dette læreresultatet ? LDEV-4786 11/20/19 09:34 AM erik engh Become a Translator!
RAT Questions: There must be at least one question. RAT spørsmål: Det må minst være ett spørsmål LDEV-4829 11/20/19 09:34 AM erik engh Become a Translator!
Do you want to delete the RAT Question {0}? Ønsker du å fjerne RAT spørsmål {0} ? LDEV-4829 11/20/19 09:34 AM erik engh Become a Translator!
Application Exercises Program øvelse LDEV-4510 11/22/19 03:58 AM erik engh Become a Translator!
Add Essay Question Legg til et essay spørsmål LDEV-4510 11/22/19 03:58 AM erik engh Become a Translator!
Application Exercise {0} Program øvelse {0} LDEV-4510 11/22/19 03:58 AM erik engh Become a Translator!
Application Exercises: Application Exercise {0} may not be blank. Program øvelse: Program øvelsen {0} kan ikke være tom. LDEV-4510 11/22/19 03:58 AM erik engh Become a Translator!
Add Noticeboard after AE Legg til en notatblokk etter AE LDEV-4829 11/22/19 03:58 AM erik engh Become a Translator!
Add new Application Exercise Legg til en ny program øvelse (AE) LDEV-4829 11/22/19 03:58 AM erik engh Become a Translator!
Do you want to delete the Application Exercise {0}? Ønsker du å slette program øvelsen {0}? LDEV-4829 11/22/19 03:58 AM erik engh Become a Translator!
When learners are allowed to select multiple answers the grade is the sum of the grade for all correct responses selected. Når studentene har tillatelse til å gi flere svar, så er karakteren summen av alle riktige svar. LDEV-4829 11/22/19 03:58 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for a teacher to start the lesson. (You were logged in as a learner, as your current role does not conform LTI specification). Vennligst vent til at foreleseren har startet leksjonen (du er logget inn som rollen student og dette samsvarer ikke med LTI spesifikasjonen) LDEV-4822 11/22/19 03:58 AM erik engh Become a Translator!
Adding Application Exercises (AEs). You can create multiple AEs if needed. Legg til en program øvelse (AE). Du kan opprette flere AEs etter behov LDEV-4510 11/22/19 04:14 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: The scale is used in some outcomes. It can not be removed. Målestokken er benyttet i noen av resultatene. Den kan ikke fjernes. LDEV-4786 11/22/19 04:14 AM erik engh Become a Translator!
Application Exercise {0} Question {1} may not be blank. Program øvelse {0} spørsmål {1} kan ikke være tom LDEV-4829 11/22/19 04:14 AM erik engh Become a Translator!
Application Exercises: {0} is missing the text for the noticeboard. Program øvelse: {0} mangler tekst i notatblokken LDEV-4829 11/22/19 04:14 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Activity "{0}" was grouped with a grouping activity that is missing or is not one of previous activities. Grouping was cleared. Aktiviteten "{0}" ble gruppert inn i en gruppeaktivitet som mangler eller ikke inngår i noen av de foregående aktiviteter. Grupperingen ble fjernet. LDEV-4909 11/22/19 04:14 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Activity "{0}" had an input activity that is missing or is not one of previous activities. Input was cleared. Aktiviteten "{0}" har et krav til inngangsdata som manglet eller var en del av foregående aktiviteter. Dataene bøle slettet. LDEV-4909 11/22/19 04:14 AM erik engh Become a Translator!
You cannot login as this user as they are an Integration Learner and 'Allow direct access to main LAMS page for Integration Learners' is turned off in the system configuration. Du kan ikke logge deg inn som denne brukeren, den er definert som integrasjons student og funksjonen " Tillat direkte tilgang til LAMS side for integrasjons studenter" er slått av i system konfigurasjonen. LDEV-4594 11/22/19 04:26 AM erik engh Become a Translator!
Enter comma separated values in increasing order of value. For example, an A,B,C,D scale must be entered as D,C,B,A. Sett inn komma separerte verdier i stigende rekkefølge. Feks en A,B,C,D målestokk må skrives som D,C,B,A. LDEV-4644 11/22/19 04:26 AM erik engh Become a Translator!
RAT Questions: Question {0} must have at least one answer. RAT spørsmål: Spørsmål {0} må minimum ha et svar. LDEV-4510 11/22/19 04:26 AM erik engh Become a Translator!
Application Exercises: {0} Question {1} must have at least one answer. Program øvelse: {0} spørsmål {1} må minimum ha ett svar LDEV-4510 11/22/19 04:26 AM erik engh Become a Translator!
Application Exercises: {0} Question {1} must have at least one answer worth 100%. Program øvelse: {0} spørsmål {1} må minimum ha ett svar med verdi 100% LDEV-4510 11/22/19 04:26 AM erik engh Become a Translator!
Application Exercises: {0} Question {1} may not be blank and must have a grade. Program øvelse: {0} spørsmål {1} kan ikke være tom og må ha en karakter LDEV-4510 11/22/19 04:26 AM erik engh Become a Translator!
Select a template from the list to see more details about the design that will be created. You can the proceed to create the design or return back to this list. Velg en mal fra listen for å få mer informasjon om designet. Du kan deretter opprette designet eller vende tilbake til listen LDEV-4510 11/22/19 04:38 AM erik engh Become a Translator!
Application Exercise (These question(s) will be shown during the analysis phase in the sequence.) Program øvelse (Disse spørsmålene vil bli vist sekvensielt under analysefasen ) LDEV-4510 11/22/19 04:38 AM erik engh Become a Translator!
Random Allocation Tilfeldig tildeling LDEV-4510 11/22/19 04:38 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Individual and Team Readiness Assurance Tests followed by Application Exercises. Individuell og Gruppe godkjenning følges av en program øvelse LDEV-4510 11/22/19 04:38 AM erik engh Become a Translator!
Asks students in the iRAT how confident they are with their chosen answer. Then the confidence level for each student is displayed in the tRAT to all members of their team. Spør studentene i iRAT om hvor sikre de er på deres svar. Sansynlighetsnivået for hver student vises i iRAT for alle medlemmene i gruppen. LDEV-4829 11/22/19 04:38 AM erik engh Become a Translator!
After the AE, displays content to students as additional information or as a reflection on the AE topic. Etter AE, vis innholdet til studentene som tilleggsinformasjon eller refleksjon over AE emnet LDEV-4829 11/22/19 04:38 AM erik engh Become a Translator!
Prefix sequential letters for each answer Sett en prefix sekvensielt for hvert svar LDEV-4745 02/26/20 02:29 PM erik engh Become a Translator!
Mark hedging Sikrings karakter LDEV-4745 02/26/20 02:32 PM erik engh Become a Translator!
Burning questions Viktige spørsmål LDEV-4745 02/26/20 02:32 PM erik engh Become a Translator!
This question does not have any burning questions Dette spørsmålet har ingen viktige element LDEV-4745 02/26/20 02:32 PM erik engh Become a Translator!
Discrimination index Avviks indeks LDEV-4745 02/26/20 02:32 PM erik engh Become a Translator!
Error while loading grid with question collections Feil under opplasting av matrise for spørsmåls samlinger LDEV-4745 02/26/20 02:32 PM erik engh Become a Translator!
Ask for hedging justification? Be om forklaring for sikringskarakter LDEV-4745 02/26/20 02:32 PM erik engh Become a Translator!
Mark hedging Sikringskarakter LDEV-4745 02/26/20 02:32 PM erik engh Become a Translator!
Point biserial Relasjonspunkt LDEV-4745 02/26/20 02:38 PM erik engh Become a Translator!
Correct answer Korrekt svar LDEV-4745 02/25/20 04:44 PM erik engh Become a Translator!
Numerical question Numeriskspørsmål LDEV-4745 02/25/20 04:44 PM erik engh Become a Translator!
Question's title Spørsmålets tittel LDEV-4745 02/25/20 04:44 PM erik engh Become a Translator!
Question's description Spørsmåls beskrivelse