Module: LAMS Central for Czech Czech Republic

Module Information

Module Name: LAMS Central
Description: Java backend pages covering: * authoring * workspaces * shared stuff
Output: java
Type: core
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 06/24/06 06:50 AM
% translated: 21.81% (231 out of 1059)

Translated Labels

English Czech Translation Dev task Last updated By Action
Enter number days Zadejte dny LDEV-2801 03/08/12 03:13 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Time limits Časová omezení LDEV-2801 03/08/12 03:13 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Conditions to participate in this lesson Podmínky pro zápis na tuto lekci LDEV-2782 03/08/12 03:13 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Conditions Podmínky LDEV-2782 03/08/12 03:13 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Participation in the lesson is conditional Zápis na lekci je podmíněna LDEV-2782 03/08/12 03:13 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Lesson "{0}" will only be available after these lesson(s) are completed: Lekce '{0}' bude k dispozici až poté, co budou dokončeny tyto lekce(y): LDEV-2782 03/08/12 03:13 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
There are no dependencies for this lesson. tato lekce nemá žádné závislosti. LDEV-2782 03/08/12 03:13 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Select lesson that will need to be completed first: Vyberte lekci, která má být nejprve dokončena: LDEV-2782 03/08/12 03:13 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Remove lesson dependency Odstranit závislost mezi lekcemi LDEV-2782 03/08/12 03:13 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Lesson finishes for everyone after {0} days from its start {1} Lekce končí pro každého po {0} dnech od začátku {1} LDEV-2782 03/08/12 03:13 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Lesson finishes after {0} days after user started participating Lekce končí po {0} dnech poté, co se na ni uživatel zapsal LDEV-2782 03/08/12 03:13 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Lesson does not have a fixed number days to finish Lekce nemá pevně stanovený počet dní pro ukončení LDEV-2782 03/08/12 03:13 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Set Nastavit LDEV-2782 03/08/12 03:13 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Error while setting lesson finish date: {0} Chyba při nastavení data dokončení lekce {0} LDEV-2782 03/08/12 03:13 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Individual and not for the entire group Individuální a ne pro celou skupinu LDEV-2801 03/08/12 03:13 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Notifications Oznámení 03/08/12 03:02 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Subcourse Gradebook Index podskupiny LDEV-2699 03/08/12 03:02 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Please wait Prosím čekejte LDEV-2665 03/08/12 03:02 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
The time allocated for this lesson has expired. You cannot access it anymore. Contact the instructor for assistance. Čas určený pro tuto lekci vypršel. Už k ní nelze přistupovat. Obraťte se na instruktora pro pomoc. 03/08/12 03:02 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Email notifications E-mailové oznámení 03/08/12 03:02 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Webcam Vytvořte portrét pomocí webové kamery LDEV-2665 03/08/12 03:02 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Configure Konfigurace LDEV-2665 03/08/12 03:02 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Take pic Vyfotit LDEV-2665 03/08/12 03:02 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Is this good? Je to v pořádku? LDEV-2665 03/08/12 03:02 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Set as portrait Nastavit jako portrét LDEV-2665 03/08/12 03:02 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Take another one Vyfotit znovu LDEV-2665 03/08/12 03:02 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Profile editing is disabled. Úpravy profilu jsou zakázány. LDEV-1616 03/08/12 03:02 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Profile has only been partially updated due to server configuration. Profil byl jen částečně aktualizován z důvodu konfigurace serveru. LDEV-1616 03/08/12 03:05 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Only contact fields are editable due to server configuration. Pouze kontaktní pole jsou kvůli konfiguraci serveru upravitelné. LDEV-1616 03/08/12 03:05 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Gradebook Moje známky 03/08/12 02:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
New password cannot be empty. Nové heslo nesmí být prázdné. LDEV-1617 03/08/12 03:05 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Forgot your password? Zapomeli jste heslo? 03/08/12 02:42 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Select an image to upload or use your computer's webcam to create your portrait. Vyberte obrázek, který chcete nahrát nebo použijte webovou kameru počítače pro vytvoření svého portrétu. LDEV-2665 03/08/12 03:05 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Preceding lessons have not been finished. You cannot participate in the lesson until this condition is met. Předchozí lekce nebyla dokončena. Nemůžete se zapsat na lekci, dokud není tato podmínka splněna. LDEV-2782 03/08/12 03:13 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Completed! Hotovo! 03/08/12 02:38 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Enable lesson sorting Povolit řazení lekcí 03/08/12 02:42 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
lesson sorting enabled Řazení lekcí povoleno 03/08/12 02:42 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Show Groups Zobrazit skupiny 03/08/12 02:42 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Select file to import Vyberte soubor pro import 03/08/12 02:42 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Yes Ano 03/08/12 02:42 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
No Ne 03/08/12 02:42 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
OK OK 03/08/12 02:42 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: LAMS :: Forgot password LAMS :: Zapomenuté heslo 03/08/12 02:42 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
LAMS server - Forgot password response LAMS server - Odpověď na obnovení hesla 03/08/12 02:42 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Mark Známka 03/08/12 02:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Click the link below and it will take you to a page where you can change your password. Klikněte na odkaz níže a dostanete se na stránku, kde můžete změnit své heslo. 03/08/12 02:42 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Email could not be sent. The LAMS server has not been configured to handle emails. Please contact your system administrator. E-mail nelze odeslat. Server LAMS nebyl nakonfigurován pro zpracování e-mailů. Obraťte se na správce systému. 03/08/12 02:42 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
This request for a new password has expired. Please click the "Forgot your Password" link again to make a new request. Tato žádost o obnovení hesla vypršela. Pro novou žádost klikněte znovu na odkaz "Zapomněli jste heslo?". 03/08/12 02:42 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Please enter your user name or email below. An email will be sent to you shortly with a link that will allow you to change your password. You only need to enter one value. Prosím, zadejte své uživatelské jméno nebo e-mail. E-mail vám bude neprodleně zaslán s odkazem, který vám umožní změnit heslo. Stačí pouze zadat jednu z hodnot. 03/08/12 02:46 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Please enter a username. Zadejte uživatelské jméno 03/08/12 02:46 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: If you do not know your email address in LAMS, please contact your system administrator. Pokud neznáte svou e-mailovou adresu v LAMS, obraťte se na správce systému. 03/08/12 02:46 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: By email Zkontrolujte e-mailovou adresu 03/08/12 02:46 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: By username Zkontrolujte uživatelské jméno 03/08/12 02:46 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Both fields are required. Please try again. Obě položky jsou povinné. Zkuste to znovu. 03/08/12 02:46 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Server failed to send email to recipient. Please contact your system administrator. Serveru se nepodařilo odeslat e-mail pro příjemce. Obraťte se na správce systému. 03/08/12 02:46 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Please enter an email address. Zadejte e-mailovou adresu 03/08/12 02:46 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Select another file to import Vyberte jiný soubor k exportu 03/08/12 02:46 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
The request key is incorrect or has already been used. Please click the "Forgot your Password" link again to make a new request. Klíč žádosti je chybný nebo bylo již použit. Klikněte znovu na odkaz "Zapomněli jste heslo?" pro novou žádost. 03/08/12 02:46 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Search learners in lesson Vyhledat studenty v lekci 03/08/12 02:46 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Please enter the login, first or last name of the learner. Zadejte přihlašovací jméno, křestní jméno nebo příjmení. Při zadávání se budou zobrazovat odpovídající studenti. 03/08/12 02:50 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Lessons in which ''{0}'' has been found Lekce, ve kterých '{0}' nebyl nalezen 03/08/12 02:50 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Learner Search Vyhledání studentů 03/08/12 02:50 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Search learners across lessons Vyhledání studentů v lekcích 03/08/12 02:50 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
No Lessons found Žádné lekce nebyly nalezeny 03/08/12 02:50 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: There are multiple users in LAMS with the given email. Email could not be sent. Please try again using your username, or contact your system administrator. Existuje více uživatelů v LAMS s danou e-mailovou adresou. E-mail nelze odeslat. Zkuste to prosím znovu pomocí svého uživatelského jména, nebo se obraťte na správce systému. 03/08/12 02:50 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Public Folder Veřejné složky LDEV-2107 03/08/12 02:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
More Options Moje volby 03/08/12 02:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Open course-wide Gradebook monitoring page Otevřít stránku pro dohled indexů celého kurzu 03/08/12 02:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Required Vyžadováno 03/08/12 02:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Course Gradebook Index kurz 03/08/12 02:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Time zone Časová zóna 03/08/12 02:55 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Loading Lesson Monitoring Environment. Nahrávám prostředí pro dohled lekcí. 03/08/12 01:14 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Learner:: LAMS Student:: LAMS 03/08/12 01:14 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Loading Learner Environment. Nahrávám prostředí pro studenta. 03/08/12 01:14 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Dummy Monitor Prázdný dohled 03/08/12 02:18 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Learning design import failed Import návrhu selhal 03/08/12 02:18 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Learning design imported successfully. Návrh byl úspěšně importován. 03/08/12 02:18 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
But there are some tool(s) imports that failed Ale jsou zde některé nástroje, jejichž import se nezdařil 03/08/12 02:18 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Learning design download will start automatically in seconds, please wait... Stahování návrhu začne automaticky během několika vteřin, čekejte prosím ... 03/08/12 02:18 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Learning design and activities export successfully. Návrh a činnosti byly úspěšně exportovány. 03/08/12 02:18 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Close Zavřít 03/08/12 02:18 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Learning design export successfully. Návrh byl úspěšně exportován. 03/08/12 02:18 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
But there are some tool(s) exported failed Ale jsou zde některé nástroje, jejichž export se nezdařil 03/08/12 02:18 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Learning design export failed Export návrhu selhal 03/08/12 02:18 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
The reason is Důvodem je 03/08/12 02:18 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Import Import 03/08/12 02:18 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
LAMS is a trademark of LAMS Foundation (http://lamsfoundation.org). LAMS je ochranná známka společnosti LAMS Foundation (http://lamsfoundation.org). 03/08/12 02:19 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Export tool content Export obsahu nástroje 03/08/12 02:19 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Address 1 Adresa řádek 1 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 2 as published by the Free Software Foundation. Tento program je svobodný software; můžete jej šířit a / nebo upravovat podle podmínek GNU General Public License verze 2, ve znění vydaném Free Software Foundation. 03/08/12 02:19 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Address 2 Adresa řádek 2 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Address 3 Adresa řádek 3 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
City Město 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
State Stát 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Country Země 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Work phone Pracovní telefon 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Home phone Domácí telefon 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Mobile Mobilní telefon 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Fax Fax 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Email Email 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Language Jazyk 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Change password Změna mého hesla 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
No groups Žádné skupiny 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Postcode PSČ 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Current Portrait Současný portrét 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Upload Nahrát nový portrét 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
No portrait uploaded Není nahrán žádný portrét 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Portrait Změnit můj portrét 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: LAMS :: Change portrait LAMS :: Změnit můj portrét 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Password changed for: {0} Heslo bylo změněno pro {0} 03/08/12 02:38 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
The file is not an image (PNG, GIF, JPG, WBMP and BMP formats allowed). Soubor není obrázek (povolené jsou formáty PNG, GIF, JPG, WBMP a BMP). 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: The image formats allowed are: PNG, GIF, JPG, WBMP and BMP. Poznámka: Obrázek bude upraven, aby se vlezl do 120x120 pixelů. Povolené formáty obrazu: JPG, GIF, JPG, WBMP a BMP. 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: My workspace Můj pracovní prostor 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Your design is not saved, any changes you have made since you last saved will be lost. Váš návrh nebyl uložen, všechny změny provedené od posledního uložení budou ztraceny. 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
First name is required. Křestní jméno je povinný údaje. 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Last name is required. Příjmení je povinný údaje. 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Email address is required. Emailová adresa je povinný údaj. 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Valid email address is required. Je vyžadována platná emailová adresa. 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
LAMS :: Author LAMS :: Tvůrce 03/08/12 02:38 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
This lesson has not been started. You cannot participate in the lesson until it is started. Tato lekce nebyla spuštěna. Nemůžete se zapsat na lekci, dokud není spuštěna. 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Courses Moje skupiny 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Your browser does not support features required by LAMS. Please upgrade your browser. Váš prohlížeč nemusí být kompatibilní s LAMS. Doporučujeme Mozilla Firefox 2.0 nebo vyšší. 03/08/12 02:38 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Disabled Zakázáno 03/08/12 02:38 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Archived Archivováno 03/08/12 02:38 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: All lessons Všechna moje lekce 03/08/12 02:38 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
No lessons Žádné lekce 03/08/12 02:38 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Return to profile Návrat do mého profilu 03/08/12 02:38 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Help? Nápověda? 03/08/12 02:38 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Username Uživatel 03/08/12 01:00 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Password Heslo 03/08/12 01:00 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
You are not authorised to do this. K tomu nemáte oprávnění. 03/08/12 01:00 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Error Chyba 03/08/12 01:00 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Sorry, there has been an error. Bohužel došlo k chybě. 03/08/12 01:00 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
There is a problem processing this request. Close the browser window and try again. Došlo k problému zpracování tohoto požadavku. Zavřete okno prohlížeče a zkuste to znovu. 03/08/12 01:00 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: If the problem persists please contact your system administrator. V případě, že problém přetrvává, kontaktujte administrátora systému nebo napište na technické fórum na http://lamscommunity.org/. 03/08/12 01:00 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Your new passwords do not match each other. Vaše nová hesla se neshodují. 03/08/12 01:00 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
LAMS :: Error LAMS :: chyba 03/08/12 02:10 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Congratulations, your content saved successfully! Gratulujeme, váš obsah byl úspěšně uložen! 03/08/12 02:15 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Close Zavřít 03/08/12 02:15 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Re-edit Znovu upravit 03/08/12 02:15 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Welcome Vítejte 03/08/12 02:15 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Logout Odhlásit 03/08/12 02:15 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Refresh Obnovit 03/08/12 02:15 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: First name Křestní jméno 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
This lesson has been removed. Tato lekce byla odstraněna. 03/08/12 02:33 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
This lesson has not been started so you cannot access it. Tato lekce ještě nebyla spuštěna, takže k ní nemáte přístup. 03/08/12 02:33 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
This lesson is disabled so you cannot access it. Tato lekce je zakázána, takže k ní nemáte přístup. 03/08/12 02:33 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
This lesson has been finished or archived. Tato lekce byla dokončena nebo archivována. 03/08/12 02:33 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Choose export content format Zvole formát exportu obsahu 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Profile Můj profil 03/08/12 02:15 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Sys Admin Systémový správce 03/08/12 02:15 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Course Mgt Správa skupin 03/08/12 02:15 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Author Tvůrce 03/08/12 02:15 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Manage Subcourses Správa podskupin 03/08/12 02:15 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Add Lesson Přidat lekce 03/08/12 02:15 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Monitor Dohled 03/08/12 02:15 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Version Verze 03/08/12 01:02 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Import tool content result Výsledek nástroje pro import 03/08/12 02:15 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Import tool content Nástroj pro import 03/08/12 02:15 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Please choose LAMS sequence to import. Vyberte LAMS sekvenci pro import. 03/08/12 02:15 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Export tool content loading Nahrávání nástroje pro export 03/08/12 02:15 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Learning design import file Importní soubor návrhu 03/08/12 02:15 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Learning design and activities imported successfully. Návrh a činnosti byly úspěšně importovány. 03/08/12 02:15 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
An error has occurred. Please start again. Reason for error: {0} Došlo k chybě. Prosím, začněte znovu. Důvod chyby: {0} 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Hide detail Skrýt podrobnosti 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Show detail Zobrazit podrobnosti 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
No more detail Žádné další podrobnosti 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Page not found Stránka nenalezena 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
The page you requested was not found. Požadovaná stránka nebyla nalezena. 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Your current role does not allow you to view this page. Please contact your system administrator if you believe you should have access to this page. Vaše současná role neumožňuje zobrazit tuto stránku. Kontaktujte prosím svého systémového správce, pokud si myslíte, že by měli mít přístup na tuto stránku. 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
No error message available. Žádná chybová zpráva není k dispozici. 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Selected file has not been uploaded by your browser. Please try again. Zvolený soubor nebyl nahrán vaším prohlížečem. Zkuste to znovu později. 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Edit profile Upravit můj profil 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Your old password is not correct. Vaše staré heslo není správné. 03/08/12 01:02 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Change password Změnit heslo 03/08/12 01:02 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Old password Staré heslo 03/08/12 01:02 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: New password Nové heslo 03/08/12 01:02 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Confirm new password Potvrdit nové heslo 03/08/12 01:02 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Password changed Hesla změněno 03/08/12 01:02 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Your password has been changed. Vaše heslo bylo změněno. 03/08/12 01:02 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Sorry, that username or password is not known. Please try again. Bohužel uživatelské jméno nebo heslo není známo. Zkuste to znovu. 03/08/12 01:02 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Login Přihlášení 03/08/12 01:02 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
[HELP] [Nápověda] 03/08/12 01:02 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Loading... Načítání ... 03/08/12 01:02 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Save Uložit 03/08/12 01:02 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Cancel Zrušit 03/08/12 01:02 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
No Learning Design with learning_design_id of:{0} exists. Žádný návrh s learning_design_id {0} neexistuje. 03/08/12 01:05 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
No such User with a user_id of: {0} exists. Žádný uživatel s user_id {0} neexistuje. 03/08/12 01:05 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
No such WorkspaceFolder with workspace_folder_id of:{0} exists. Žádný WorkspaceFolder s workspace_folder_id {0} neexistuje. 03/08/12 01:05 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Cannot delete the resource: {0} Nelze odstranit zdroj {0} 03/08/12 01:05 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
LAMS does not support deleting a lesson via the workspace interface. LAMS nepodporuje odstranění lekce přes rozhraní pracovního prostoru. 03/08/12 01:05 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Cannot delete this folder as it is the Root folder. Nelze smazat tuto složku, protože je to kořenová složka. 03/08/12 01:05 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Cannot delete design with learning_design_id of : {0} as it is READ ONLY. Nelze smazat návrh s learning_design_id {0}, protože je pouze pro čtení. 03/08/12 01:05 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Folder deleted:{0} Složka zrušena {0} 03/08/12 01:05 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Cannot copy the resource:{0} Nelze zkopírovat zdroj {0} 03/08/12 01:05 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Unable to copy learning design due to an error{0}. Nelze kopírovat návrh kvůli chybě {0}. 03/08/12 01:08 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
copyResource(Long resourceID,Integer targetFolderID, String resourceType, Integer userID) requires a value for resourceID, targetFolderID, resourceType and userID copyResource (Long resourceID, Integer targetFolderID, String resourceType, Integer ID uživatele) vyžaduje hodnotu resourceID, targetFolderID, resourceType a UserID 03/08/12 01:08 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
LAMS does not support copying a file via the workspace interface. LAMS nepodporuje kopírování souborů přes rozhraní pracovního prostoru. 03/08/12 01:08 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
The resource {0} already exists in the repository: {1}. Zdroj {0} již existuje v uložišti {1}. 03/08/12 01:10 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
No such user with a userID of {0} exists. Žádný takový uživatel s ID uživatele {0} neexistuje. 03/08/12 01:08 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
No such workspaceFolder with a workspace_folder_id of {0} exists. Žádný takový workspaceFolder s workspace_folder_id {0} neexistuje. 03/08/12 01:08 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Learning design deleted:{0} Návrh smazán {0} 03/08/12 01:08 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Cannot delete design with learning_design_id of:{0} as it is READ ONLY. Nelze smazat návrh s learning_design_id {0}, protože je pouze pro čtení. 03/08/12 01:08 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Cannot move the resource:{0} Nelze přesunout zdroj {0} 03/08/12 01:08 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
LAMS does not support moving a file via the workspace interface. LAMS nepodporuje přesouvání souboru přes rozhraní pracovního prostoru. 03/08/12 01:10 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Exception occured while creating workspaceFolderContent:{0}. Nastala výjimka při vytváření workspaceFolderContent {0}. 03/08/12 01:10 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
No such content with versionID of {0} found in repository {1}. Žádný takový obsah s versionID {0} nachází v úložišti {1}. 03/08/12 01:10 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Content successfully deleted. Obsah úspěšně odstraněn. 03/08/12 01:10 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Cannot rename the resource: {0} Nelze přejmenovat zdroj {0} 03/08/12 01:10 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
LAMS does not support renaming a file via the workspace interface. LAMS nepodporuje přejmenování souboru přes rozhraní pracovního prostoru. 03/08/12 01:10 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
A folder with given name '{0}' already exists. Složka s názvem '{0}' již existuje. 03/08/12 01:10 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Courses Moje skupiny 03/08/12 01:10 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Folders Složky 03/08/12 01:10 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
LAMS LAMS 03/08/12 01:10 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Login - LAMS :: Learning Activity Management System Přihlášení - LAMS :: Learning Activity Management System 03/08/12 01:14 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
System Admin:: LAMS Správce systému:: LAMS 03/08/12 01:14 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Loading Nahrávám prostředí správy systému. 03/08/12 01:14 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Admin:: LAMS Správce:: LAMS 03/08/12 01:14 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Loading Administration Environment. Nahrávám prostředí správy. 03/08/12 01:14 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Loading Add Lesson Wizard. Nahrávám průvodce pro přidání lekce. 03/08/12 01:14 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Monitor Lesson:: LAMS Dohled lekce:: LAMS 03/08/12 01:14 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: Last name Příjmení 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: 2002 onwards LAMS Foundation. 2002-2015 LAMS Foundation. 01/02/15 09:13 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: LAMS™ © 2002 onwards LAMS Foundation LAMS™ © 2002-2015 LAMS Foundation. 01/02/15 09:13 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Export Export 03/08/12 02:33 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Title Název 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Please choose format which you want to export Vyberte formát exportu 03/08/12 02:33 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Name Jméno 03/08/12 02:30 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
*** UPDATED: LAMS format LAMS formát 03/08/12 02:33 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Status: {0} Stav {0} 03/08/12 02:33 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!
Open Lesson Otevřít lekci 03/08/12 02:33 PM Zdeněk Hřib Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Live Edit of Learning Design "{0}" ({1}) for Lesson ({2}) started by {3} ({4}) audit.live.edit.start Become a Translator!
Live Edit of Learning Design "{0}" ({1}) for Lesson ({2}) completed by {3} ({4}) audit.live.edit.end Become a Translator!
must be at least {0} characters long label.password.min.length Become a Translator!
Old password must be entered label.password.old.must.entered Become a Translator!
Only these symbols are allowed label.password.symbols.allowed Become a Translator!
Password must follow the restrictions shown above label.password.restrictions Become a Translator!
Password must contain label.password.must.contain Become a Translator!
at least 1 upper case letter label.password.must.ucase Become a Translator!
at least 1 number label.password.must.number Become a Translator!
at least 1 symbol label.password.must.symbol Become a Translator!
Create new lesson label.create.lesson Become a Translator!
Select course with the lessons that needs to be export label.organisations Become a Translator!
Lesson ID label.lesson.id Become a Translator!
Display sequence image? label.display.design.image Become a Translator!
You must select a sequence before proceeding label.select.sequence Become a Translator!
Choose sequence label.choose.sequence Become a Translator!
Author new LAMS sequence label.author.sequence Become a Translator!
Open Monitor label.open.monitor Become a Translator!
Your lesson progress label.your.progress Become a Translator!
You have completed this lesson. label.you.completed.this.lesson Become a Translator!
Total activities depend on your learning path. label.total.activities.depend.on.path Become a Translator!
Lesson is not yet completed. label.lesson.not.completed Become a Translator!
You have completed {0} activities label.you.completed.activities Become a Translator!
Unable to load sequence thumbnail. error.cannot.load.thumbnail Become a Translator!
Introduction updated label.lesson.introduction.updated Become a Translator!
No such signup page exists no.such.signup.page.exist Become a Translator!
Symbols ckeditor.math.symbols Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size: {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
Two-factor authentication required label.2FA.login.panel Become a Translator!
Remove course from favourite list label.remove.org.favorite Become a Translator!
Mark course as favourite label.mark.org.favorite Become a Translator!
You cannot save in this folder authoring.fla.folder.can.not.save.error Become a Translator!
Arrows ckeditor.math.arrows Become a Translator!
Accents ckeditor.math.accents Become a Translator!
Error while saving sequence thumbnail Authoring fla svg save error Become a Translator!
Send me a copy label.email.send.me.a.copy Become a Translator!
must be less than 25 characters label.password.max.length Become a Translator!
Your design is not saved.\\nAny changes you made since you last saved will be lost. Authoring fla navigate away confirm Become a Translator!
Are you sure you want to delete this Authoring fla delete node confirm Become a Translator!
Are you sure you want to overwrite the existing sequence? Authoring fla sequence overwrite confirm Become a Translator!
Please enter the name for a new folder Authoring fla new folder title prompt Become a Translator!
Please enter the new name for Authoring fla rename title prompt Become a Translator!
Please enter a title for the sequence Authoring fla save sequence title prompt Become a Translator!
Click on activities to choose them for import Authoring fla import part choose prompt Become a Translator!
Please choose a folder Authoring fla folder not selected error Become a Translator!
A folder with this name already exists. Authoring fla folder exists error Become a Translator!
Formatting ckeditor.math.formatting Become a Translator!
Cut authoring.fla.cut.button Become a Translator!
You cannot modify this resource authoring.fla.modify.error Become a Translator!
Cannot move a folder into its child authoring.fla.folder.move.to.child.error Become a Translator!
Math ckeditor.math.math Become a Translator!
Functions ckeditor.math.functions Become a Translator!
Other policy label.policy.type.other Become a Translator!
Greek ckeditor.math.greek Become a Translator!
Matrix ckeditor.math.matrix Become a Translator!
The activity can not be moved outside its parent. It is read-only. Authoring fla liveedit readonly move parent error Become a Translator!
The activity can not be removed. It is read-only. Authoring fla liveedit readonly remove activity error Become a Translator!
Due to consecutive failed attempts, the account has been locked out temporarily. error.lockedout Become a Translator!
The activity can not be removed. Its parent activity is read-only. Authoring fla liveedit readonly remove parent error Become a Translator!
Summary label.summary Become a Translator!
Size: authoring.fla.page.prop.size Become a Translator!
Description: Authoring fla page prop description Become a Translator!
You have successfully registered an account with LAMS. Success msg 1 Become a Translator!
The activity can not be removed. It has read-only child activities. Authoring fla liveedit readonly remove child error Become a Translator!
Post anonymously label.post.anonomously Become a Translator!
Anonymous label.anonymous Become a Translator!
Turn on "Post anonymously" to hide your name from other learners. Teachers will still be able to see your name. label.anonymous.tooltip Become a Translator!
The transition can not be removed. It is read-only. Authoring fla liveedit readonly remove transition error Become a Translator!
Or learners per group: Authoring fla page prop groups learners Become a Translator!
Equal group sizes? Authoring fla page prop groups equal Become a Translator!
View learners before selection? Authoring fla page prop groups view learners Become a Translator!
Name Groups Authoring fla page prop groups name Become a Translator!
Gradebook output: Authoring fla page prop gradebook Become a Translator!
Type: Authoring fla page prop gate type Become a Translator!
Condition Authoring fla page prop gate type condition Become a Translator!
Synchronise Authoring fla page prop gate type sync Become a Translator!
Schedule Authoring fla page prop gate type schedule Become a Translator!
Permission Authoring fla page prop gate type permission Become a Translator!
Input (Tool): Authoring fla page prop input Become a Translator!
Delay: Authoring fla page prop gate delay Become a Translator!
days Authoring fla page prop days Become a Translator!
hours Authoring fla page prop hours Become a Translator!
minutes Authoring fla page prop minutes Become a Translator!
Since learner finished previous activity? Authoring fla page prop gate activity finish based Become a Translator!
Add Authoring fla page dialog cond add Become a Translator!
Create conditions Authoring fla page prop conditions create Become a Translator!
Map gate conditions Authoring fla page prop gate conditions map Become a Translator!
Branching type: Authoring fla page prop branching type Become a Translator!
Instructor's choice Authoring fla page prop branching type chose Become a Translator!
Lessons lessons Become a Translator!
Group-based Authoring fla page prop branching type group Become a Translator!
To: Authoring fla page dialog cond range to Become a Translator!
Learner's output Authoring fla page prop branching type tool Become a Translator!
Learner's choice Authoring fla page prop branching type optional Become a Translator!
Grouping: Authoring fla page prop grouping Become a Translator!
File label.file Become a Translator!
Match conditions to branches Authoring fla page prop branching conditions match Become a Translator!
Match Groups to Branches Authoring fla page prop branching groups match Become a Translator!
A sequence with this name already exists. Authoring fla sequence exists error Become a Translator!
Min sequences: Authoring fla page prop branching sequences min Become a Translator!
Max sequences: Authoring fla page prop branching sequences max Become a Translator!
Min activities: Authoring fla page prop optional activities min Become a Translator!
Max activities: Authoring fla page prop optional activities max Become a Translator!
Color: Authoring fla page prop color Become a Translator!
[ Choose Output ] Authoring fla page dialog cond output choose Become a Translator!
[ Options ] Authoring fla page dialog cond options choose Become a Translator!
Greater than or equal to Authoring fla page dialog cond greater Become a Translator!
Less than or equal to Authoring fla page dialog cond less Become a Translator!
Range Authoring fla page dialog cond range Become a Translator!
From: Authoring fla page dialog cond range from Become a Translator!
View label.view Become a Translator!
Error while saving sequence Authoring fla sequence save error Become a Translator!
Name: Authoring fla page dialog cond name Become a Translator!
Name Authoring fla page dialog cond list name Become a Translator!
Condition Authoring fla page dialog cond list condition Become a Translator!
Click here to download the image. Authoring fla page download image Become a Translator!
Apply changes authoring.fla.page.menu.apply.changes Become a Translator!
Login now Success login Become a Translator!
Please wait for the download. Authoring fla page download wait Become a Translator!
Close the dialog when the download is finished. Authoring fla page download close Become a Translator!
SVG Generator Authoring fla page svg generator title Become a Translator!
All Authoring fla tool groups all Become a Translator!
Tour label.tour Become a Translator!
Do you want to cancel changes made in Live Edit? Authoring fla liveedit cancel confirm Become a Translator!
The activity can not be modified. It is read-only. Authoring fla liveedit readonly activity error Become a Translator!
Less than or eq Authoring fla less condition description Become a Translator!
Greater than or eq Authoring fla greater condition description Become a Translator!
Untitled Authoring fla default range condition title prefix Become a Translator!
There are conditions linked to an existing branch.\\nDo you wish to remove them? Authoring fla clear all confirm Become a Translator!
Full policy label.full.policy Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? authoring.msg.close.cancel.save Become a Translator!
Number of teams must be 1 to 99. authoring.error.numgroups Become a Translator!
This condition is linked to an existing branch.\\nDo you wish to remove it? Authoring fla remove condition confirm Become a Translator!
You are about to update your conditions for the selected output definition.\\n\ This will clear all links to existing branches.\\nDo you wish to continue? Authoring fla refresh conditions confirm Become a Translator!
All remaining conditions will be mapped to the selected gate\\'s closed state Authoring fla conditions to default gate state confirm Become a Translator!
All remaining conditions will be mapped to the default branch Authoring fla conditions to default branch confirm Become a Translator!
All remaining groups will be mapped to the default branch Authoring fla groups to default branch confirm Become a Translator!
The start value can not be within the range of an existing condition Authoring fla range condition add start error Become a Translator!
The end value can not be within the range of an existing condition Authoring fla range condition add end error Become a Translator!
Group name must not be blank and must not contain any of these characters < > ^ * @ % $ Authoring fla group title validation erorr Become a Translator!
Authoring Authoring fla page title Become a Translator!
New Authoring fla page menu new Become a Translator!
Open Authoring fla page menu open Become a Translator!
Import Authoring fla page menu import Become a Translator!
The title must not be blank and must not contain any of these characters < > ^ * @ % $ Authoring fla title validation error Become a Translator!
Import part Authoring fla page menu import part Become a Translator!
Save Authoring fla page menu save Become a Translator!
Save as Authoring fla page menu saveas Become a Translator!
Export Authoring fla page menu export lams Become a Translator!
The design is valid and has been saved. Authoring fla save successful Become a Translator!
Copy Authoring fla page menu copy Become a Translator!
Paste Authoring fla page menu paste Become a Translator!
Uploaded file is executable error.attachment.executable Become a Translator!
Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} label.upload.info Become a Translator!
This short tour will show you the features of the main LAMS screen. You can stop the tour at any time by clicking End Tour, and restart it again by clicking on the Tour button. tour.intro.content Become a Translator!
Click here to reveal or hide your courses. tour.course.reveal.content Become a Translator!
Click on a course to make it the current course. tour.courses.content Become a Translator!
Your favourite courses will appear at the top of the list. tour.favorites.content Become a Translator!
Lessons will appear here for the current course. tour.lessons.content Become a Translator!
Review the notifications that you have received about your lessons. tour.notification.content Become a Translator!
Create or modify the learning designs used for lessons. tour.authoring.content Become a Translator!
Update your personal settings. tour.user.profile.content Become a Translator!
Course Name tour.course.name.title Become a Translator!
Current course name. Click on the star to add this course to your favourites in the course list. tour.course.name.content Become a Translator!
Create a new lesson for this course using this button, or a lesson to a course subgroup using the Add Lesson button next to the subgroup name. tour.add.lesson.content Become a Translator!
Use the down arrow to select an activity and then create a lesson with just this single activity. tour.add.single.activity.lesson.content Become a Translator!
View your marks for this course. tour.course.gradebook.content Become a Translator!
General options for managing this course such as notifications, subgroups, gradebook. The contents of this menu will vary depending on your responsibilities. tour.more.actions.content Become a Translator!
Lesson Monitoring tour.lesson.monitoring.title Become a Translator!
The Monitoring screen shows you where the learners are in the lesson their contributions. tour.lesson.monitoring.content Become a Translator!
Lesson Notifications tour.lesson.notifications.title Become a Translator!
Send email notifications to learners. tour.lesson.notifications.content Become a Translator!
Lesson Gradebook tour.lesson.gradebook.title Become a Translator!
Review learners\' marks and the length of time taken in the lesson. tour.lesson.gradebook.content Become a Translator!
Lesson Conditions tour.lesson.conditions.title Become a Translator!
Set up conditions for starting or ending the lesson. tour.lesson.conditions.content Become a Translator!
Remove Lesson tour.lesson.remove.title Become a Translator!
Remove the lesson completely. This is permanent - it cannot be undone. tour.lesson.remove.content Become a Translator!
End tour.end.title Become a Translator!
Transition Authoring fla page menu transition Become a Translator!
Optional Authoring fla page menu optional Become a Translator!
Activity Authoring fla page menu optional activity Become a Translator!
Thank you for taking the tour. To restart the tour, click the Tour button again. tour.end.content Become a Translator!
Support Authoring fla page menu optional support Become a Translator!
Flow Authoring fla page menu flow Become a Translator!
Gate Authoring fla page menu flow gate Become a Translator!
Branch Authoring fla page menu flow branch Become a Translator!
Group Authoring fla page menu group Become a Translator!
Annotate Authoring fla page menu annotate Become a Translator!
Label Authoring fla page menu annotate label Become a Translator!
Cancel Authoring fla cancel button Become a Translator!
LAMS Tour tour.intro.title Become a Translator!
Number of groups in this grouping label.course.groups.grouping.count.tooltip Become a Translator!
Are you sure you want to use grouping "[0]"? Groups will be created for this lesson and learners assigned to them. label.course.groups.grouping.use.confirm Become a Translator!
Some users in this group already used the grouping. The group is now locked: you can not remove it or move users to another group. label.course.groups.locked Become a Translator!
Course Gradebook Learner index.gradebook.learner.title Become a Translator!
Conditions to participate in this lesson index.conditions.title Become a Translator!
Search learners across lessons index.search.lesson.title Become a Translator!
Course groupings index.orggroup Become a Translator!
Region Authoring fla page menu annotate region Become a Translator!
Had trouble sending email. Error was Success errors Become a Translator!
Course groupings index.course.groups.title Become a Translator!
Groupings label.course.groups.grouping.title Become a Translator!
Create new label.course.groups.grouping.create Become a Translator!
Are you sure you want to delete this grouping? label.course.groups.grouping.remove.confirm Become a Translator!
Grouping name: label.course.groups.name Become a Translator!
Grouping name can not be blank. label.course.groups.name.blank Become a Translator!
Please use drag n' drop to move learners between groups. label.course.groups.edit.title Become a Translator!
Course group view label.course.groups.viewonly.title Become a Translator!
Group label.course.groups.prefix Become a Translator!
Are you sure you want to delete this group? label.course.groups.remove.confirm Become a Translator!
Arrange Authoring fla page menu arrange Become a Translator!
Preview Authoring fla page menu preview Become a Translator!
Untitled Authoring fla page ld title Become a Translator!
Description: Authoring fla page ld description Become a Translator!
License: Authoring fla page ld license Become a Translator!
No license currently selected. Please select one. Authoring fla page ld license none Become a Translator!
Some groups are new and empty. They will not be saved. Click OK to continue. label.course.groups.remove.empty.confirm Become a Translator!
Add a new group label.course.groups.add Become a Translator!
Unassigned learners label.course.groups.unassigned Become a Translator!
You can save the groups as "Course groupings" so it can be used in other lessons as well. If the groups are just specifically for this lesson, you might not want to do this. Otherwise, click the button to give them a name and reuse them later. label.save.as.course.grouping.hint Become a Translator!
Advanced settings label.advanced.settings Become a Translator!
Additional license information: Authoring fla page ld license info Become a Translator!
Sort learners label.course.groups.sort.tooltip Become a Translator!
Remove label.course.groups.remove.tooltip Become a Translator!
Groupings label.course.groups.back Become a Translator!
Are you sure you want to move these users to a locked group? You will not be allowed to move them to another group later. label.course.groups.locked.transfer Become a Translator!
Recently used sequences Authoring fla page dialog access Become a Translator!
Title: Authoring fla page dialog ld title Become a Translator!
Mappings Authoring fla page dialog mappings Become a Translator!
Title: Authoring fla page prop title Become a Translator!
Default? Authoring fla page prop default Become a Translator!
Grouping type: Authoring fla page prop grouping type Become a Translator!
Random Authoring fla page prop grouping type random Become a Translator!
Choose in Monitor Authoring fla page prop grouping type monitor Become a Translator!
Learner's choice Authoring fla page prop grouping type learner Become a Translator!
The timezone set in your profile does not match timezone on your computer. The times shown will be for the timezone set in your profile. label.timezone.warning Become a Translator!
Number of groups: Authoring fla page prop groups number Become a Translator!
at least 1 lower case letter label.password.must.lcase Become a Translator!
Please choose a sequence Authoring fla sequence not selected error Become a Translator!
Error while loading the sequence Authoring fla sequence load error Become a Translator!
Consent label.consent Become a Translator!
If you ever forget your password, you can reset it via this URL signup.email.welcome.body.3 Become a Translator!
read-only authoring.fla.readonly.checkbox Become a Translator!
This sequence is read-only. If you want to modify it, you can create its copy. authoring.fla.readonly.forbidden Become a Translator!
Regards, signup.email.welcome.body.4 Become a Translator!
LAMS Signup System signup.email.welcome.body.5 Become a Translator!
A confirmation email will be sent before you are able to log in. register.email.verify Become a Translator!
A confirmation email has been sent to {0}<br />Check your email and follow the instructions. signup.email.verify.sent Become a Translator!
Lesson instructions label.instructions Become a Translator!
Cancel label.cancel Become a Translator!
Transition from this activity already exists Authoring fla transition from exists error Become a Translator!
Add single activity lesson index.single.activity.lesson.title Become a Translator!
Disable lesson sorting label.disable.lesson.sorting Become a Translator!
Changes were successfully applied. Authoring fla liveedit save successful Become a Translator!
Sequence export Authoring fla export sequence dialog title Become a Translator!
Copy [0]of Authoring fla activity copy title prefix Become a Translator!
Preview Authoring fla preview lesson default title Become a Translator!
Save sequence Authoring fla save dialog title Become a Translator!
Open sequence Authoring fla open dialog title Become a Translator!
Import Learning Design Authoring fla import dialog title Become a Translator!
Import activities Authoring fla import part dialog title Become a Translator!
Run sequences Authoring fla run sequences folder Become a Translator!
There are annotations on the canvas.\\n\ They will be not arranged automatically, you will have to adjust them manually later.\\n\ Do you want to continue? Authoring fla arrange confirm Become a Translator!
You have got unsaved changes. They will be lost. Do you want to continue? Authoring fla clear canvas confirm Become a Translator!
Place the branching point Authoring fla branching start place prompt Become a Translator!
Place the converge point Authoring fla branching end place prompt Become a Translator!
Click and hold to start drawing an annotation region Authoring fla annotation region place prompt Become a Translator!
Click to add an annotation label Authoring fla annotation label place prompt Become a Translator!
Click to add an optional activity container. Authoring fla optional activity place prompt Become a Translator!
Click to add a support activity container. Authoring fla support activity place prompt Become a Translator!
Click on an activity Authoring fla transition place prompt Become a Translator!
Sorry, you can not paste this type of activity Authoring fla paste error Become a Translator!
Error while initialising lesson for preview Authoring fla preview error Become a Translator!
Cross-branching transitions are not allowed Authoring fla cross branching error Become a Translator!
Support activities can not be connected to any other activity Authoring fla support transition error Become a Translator!
: a branch that ends in this branching does not start in it Authoring fla end match error Become a Translator!
OK Authoring fla ok button Become a Translator!
Username Login username Become a Translator!
Clear all Authoring fla clear all button Become a Translator!
Refresh Authoring fla refresh button Become a Translator!
The sequence is not valid.<br />It needs to be corrected before it can be used in lessons. Authoring fla sequence not valid Become a Translator!
While saving the sequence there were following validation issues: Authoring fla sequence validation issues Become a Translator!
Remove Authoring fla remove condition button Become a Translator!
To admin.email.to Become a Translator!
Subject admin.email.subject Become a Translator!
Properties Authoring fla properties dialog title Become a Translator!
Group Naming Authoring fla group naming dialog title Become a Translator!
Match Groups to Branches Authoring fla groups to branches match dialog_title Become a Translator!
Groups Authoring fla branch mapping groups header Become a Translator!
Group Authoring fla branch mapping group header Become a Translator!
Select Output Conditions for Input Authoring fla conditions dialog title Become a Translator!
Conditions Authoring fla branch mapping conditions header Become a Translator!
Condition Authoring fla branch mapping condition header Become a Translator!
Gate Authoring fla branch mapping gate header Become a Translator!
Branches Authoring fla branch mapping branches header Become a Translator!
Send admin.email.send Become a Translator!
Compose email admin.email.compose.mail Become a Translator!
Start lesson label.start.lesson Become a Translator!
Branch Authoring fla branch mapping branch header Become a Translator!
Map gate conditions Authoring fla gate state mapping dialog title Become a Translator!
Match conditions to branches Authoring fla branch mapping dialog title Become a Translator!
open Authoring fla gate state open Become a Translator!
Password Login password Become a Translator!
Course key Login course key Become a Translator!
Submit Login submit Become a Translator!
Username Signup username Become a Translator!
Password Signup password Become a Translator!
Confirm password Signup confirm password Become a Translator!
First name Signup first name Become a Translator!
Last name Signup last name Become a Translator!
Email Signup email Become a Translator!
Confirm email Signup confirm email Become a Translator!
Course key Signup course key Become a Translator!
Submit Signup submit Become a Translator!
LAMS Signup Title lams signup Become a Translator!
Username cannot be blank Error username blank Become a Translator!
Username is taken Error username exists Become a Translator!
First name cannot be blank Error first name blank Become a Translator!
Last name cannot be blank Error last name blank Become a Translator!
Password cannot be blank Error password blank Become a Translator!
Passwords did not match Error passwords unequal Become a Translator!
Email cannot be blank Error email blank Become a Translator!
Email addresses did not match Error emails unequal Become a Translator!
Email format is invalid Error email invalid format Become a Translator!
This course key is incorrect. Please try again or contact your course administrator for the correct key Error course key invalid Become a Translator!
Login or password is incorrect. If you have not previously signed up for LAMS, please sign up {0}here{1}. Error login or password incorrect Become a Translator!
If you want to sign up to LAMS as a new user, please select "Sign up" tab. If you already have an account, please select "Login" one. Register if you want to signup Become a Translator!
Sign up Register signup to lams Become a Translator!
Login Register login Become a Translator!
Remove index.remove.lesson Become a Translator!
Permanently remove this lesson index.remove.lesson.tooltip Become a Translator!
Edit label.edit Become a Translator!
Lesson name label.lesson.name Become a Translator!
Sorry, this lesson is now disabled/archived. Contact your instructor for further details. error.lesson.not.accessible.for.learners Become a Translator!
Display learning design image? label.display.lesson.design Become a Translator!
You are about to remove this lesson. Are you sure? index.remove.lesson.confirm1 Become a Translator!
Once you remove this lesson you CANNOT bring it back. Are you positive that you want to remove this lesson? index.remove.lesson.confirm2 Become a Translator!
Multiple Choice label.questions.choice.type.mc Become a Translator!
True-False label.questions.choice.type.tf Become a Translator!
Matching label.questions.choice.type.mt Become a Translator!
Multiple response label.questions.choice.type.mr Become a Translator!
Fill-in-Blank label.questions.choice.type.fb Become a Translator!
Essay label.questions.choice.type.es Become a Translator!
Unknown label.questions.choice.type.unknown Become a Translator!
Add now button.add.now Become a Translator!
Lesson label.tab.lesson Become a Translator!
Class label.tab.class Become a Translator!
Advanced label.tab.advanced Become a Translator!
Conditions label.tab.conditions Become a Translator!
Select the sequence to add a lesson, and click on Add now label.tab.lesson.title Become a Translator!
Use drag n' drop to select or unselect monitors and learners label.tab.class.title Become a Translator!
Lesson name: label.tab.lesson.name Become a Translator!
(show full size) label.tab.lesson.size.full Become a Translator!
(fit to window) label.tab.lesson.size.fit Become a Translator!
Run sequences label.tab.lesson.sequence.folder Become a Translator!
A valid sequence must be selected error.tab.lesson.sequence Become a Translator!
Monitors unselected label.tab.class.monitors.unselected Become a Translator!
Monitors selected label.tab.class.monitors.selected Become a Translator!
Learners unselected label.tab.class.learners.unselected Become a Translator!
Learners selected label.tab.class.learners.selected Become a Translator!
There must be at least 1 learner selected error.tab.class.learners Become a Translator!
There must be at least 1 monitor selected error.tab.class.monitors Become a Translator!
Details label.tab.advanced.details Become a Translator!
Enable lesson intro label.tab.advanced.intro.enable Become a Translator!
Description: label.tab.advanced.intro.description Become a Translator!
Display design image label.tab.advanced.intro.image Become a Translator!
Advanced options label.tab.advanced.section.advanced Become a Translator!
Start in Monitor label.tab.advanced.field.monitor Become a Translator!
Enable Live Edit label.tab.advanced.field.liveedit Become a Translator!
Enable lesson notifications label.tab.advanced.field.notification Become a Translator!
closed Authoring fla gate state closed Become a Translator!
Allow learners to see who is online label.tab.advanced.field.presence Become a Translator!
Enable Instant Messaging label.tab.advanced.field.im Become a Translator!
Split learners into separate copies of this lesson label.tab.advanced.field.split Become a Translator!
No. learners per lesson label.tab.advanced.field.split.number Become a Translator!
Enable scheduling label.tab.advanced.field.scheduling Become a Translator!
[0] instances of this lesson will be created and approximately [1] will be allocated to each lesson label.tab.advanced.split.desc Become a Translator!
Dependencies label.tab.conditions.dependencies Become a Translator!
Select a lesson that learners will need to complete before they can see the lesson you are about to create. label.tab.conditions.dependencies.desc Become a Translator!
Time limitations label.tab.conditions.timelimit Become a Translator!
Set the number of days the lesson will be available to learners. After this period the lesson will no longer be shown. If the time should count from the moment the learner starts the lesson, select the option for individual time limit. <b>If you are scheduling the lesson end on the Advanced tab then you can only set an individual time limit.</b> label.tab.conditions.timelimit.desc Become a Translator!
Number days: label.tab.conditions.timelimit.days Become a Translator!
Is this time limit for each individual? label.tab.conditions.timelimit.individual Become a Translator!
Enable label.tab.conditions.enable Become a Translator!
Choose IMS QTI file label.questions.file.title Become a Translator!
Please select a ZIP or XML file with questions in IMS QTIformat. label.questions.file.missing Become a Translator!
Choose questions label.questions.choice.title Become a Translator!
Select all label.questions.choice.select.all Become a Translator!
Please check at least one question. label.questions.choice.missing Become a Translator!
Learners always start from the first activity label.tab.advanced.field.restart Become a Translator!
First name contains invalid characters error.firstname.invalid.characters Become a Translator!
Last name contains invalid characters error.lastname.invalid.characters Become a Translator!
Username can only contain alphanumeric characters and no spaces. error.username.invalid.characters Become a Translator!
Learners always start from the first activity label.tab.advanced.field.force.restart Become a Translator!
Gradebook Course Monitor index.gradebook.course.title Become a Translator!
or one-click activity: index.single.activity.lesson.desc Become a Translator!
Gradebook Lesson Monitor index.gradebook.lesson.title Become a Translator!
Lesson name contains invalid characters error.lessonname.invalid.characters Become a Translator!
Sysadmin {0} has logged in as {1} audit.admin.loginas Become a Translator!
Monitoring index.monitoring.title Become a Translator!
Comments heading.comments Become a Translator!
Comment hidden label.hidden Become a Translator!
Reply label.reply Become a Translator!
Hide label.hide Become a Translator!
Show label.show Become a Translator!
Post label.post Become a Translator!
Refresh comments label.refresh Become a Translator!
Your changes have been saved but cannot be redisplayed. Please select refresh to reload the comments. error.cannot.redisplay.please.refresh Become a Translator!
An error has occurred. Your post may not have been saved. Please select refresh to start again error.please.refresh Become a Translator!
Show/Hide replies label.showhide.prompt Become a Translator!
Please complete or cancel the current reply before starting a new reply. message.complete.or.cancel.reply Become a Translator!
Please complete or cancel the current edit before starting a new reply. message.complete.or.cancel.edit Become a Translator!
More comments label.show.more.messages Become a Translator!
Likes label.likes Become a Translator!
The comment must be between 1 and 5000 character label.comment.body.validation Become a Translator!
Edited label.edited Become a Translator!
Like label.like Become a Translator!
Dislike label.dislike Become a Translator!
No comments label.no.comments Become a Translator!
Newest first label.newest.first Become a Translator!
Top comments label.top.comments Become a Translator!
Stick to top label.add.sticky Become a Translator!
Remove sticky label.remove.sticky Become a Translator!
Notifications label.private.notifications.title Become a Translator!
Messages label.private.notifications.messages Become a Translator!
Read label.private.notifications.read Become a Translator!
Mark notification as read label.private.notifications.read.hint Become a Translator!
Mark all notifications as read label.private.notifications.read.all.hint Become a Translator!
Select groups label.select.groups Become a Translator!
Match Course Groups to Branching Groups authoring.fla.course.groups.to.branches.match.dialog.title Become a Translator!
Course groups authoring.fla.branch.mapping.course.groups.header Become a Translator!
Branching groups authoring.fla.branch.mapping.branching.groups.header Become a Translator!
An internal error occured. Try again using your username or contact your system administrator. More information is provided in application logs. error.email.internal Become a Translator!
Theme label.theme Become a Translator!
Grouping Authoring fla default group title Become a Translator!
(default) Authoring fla branch mapping default branch suffix Become a Translator!
(user defined) Authoring fla complex output suffix Become a Translator!
(range) Authoring fla range output suffix Become a Translator!
Range [0] to [1] Authoring fla range condition description Become a Translator!
Exact value of Authoring fla exact condition description Become a Translator!
Group Authoring fla default group prefix Become a Translator!
Branching Authoring fla default branching title Become a Translator!
Branch Authoring fla default branch prefix Become a Translator!
Optional Activity Authoring fla default optional activity title Become a Translator!
Support Activity Authoring fla support activity title Become a Translator!
STOP Authoring fla gate activity label Become a Translator!
start Authoring fla branching start suffix Become a Translator!
end Authoring fla branching end suffix Become a Translator!
Authoring Authoring fla activity dialog title suffix Become a Translator!
Are you sure you want to remove the whole branching activity? Authoring fla remove activity confirm Become a Translator!
Transition from this activity already exists.\\nDo you want to create branching here? Authoring fla branching create confirm Become a Translator!
Transition to this activity already exists. Authoring fla transition to exists error Become a Translator!
You are not allowed to have a circular sequence. Authoring fla circular sequence error Become a Translator!
You can not add this type of activity to an optional/support activity. Authoring fla activity in container error Become a Translator!
Label Authoring fla default annotation label title Become a Translator!
Fit Authoring fla region fit button tooltip Become a Translator!
New Authoring fla new folder button Become a Translator!
Copy Authoring fla copy button Become a Translator!
Paste Authoring fla paste button Become a Translator!
Delete Authoring fla delete button Become a Translator!
Rename Authoring fla rename button Become a Translator!
Open Authoring fla open button Become a Translator!
Save Authoring fla save button Become a Translator!
Import Authoring fla import button Become a Translator!
folder Authoring fla folder Become a Translator!
sequence Authoring fla sequence Become a Translator!
Learners can restart the lesson label.tab.advanced.field.allow.restart Become a Translator!
Verification code label.verification.code Become a Translator!
Sorry, entered verification code is incorrect. Please try again. error.verification.code Become a Translator!
Your new shared secret: {0} label.your.new.shared.secret Become a Translator!
Two-factor authentication shared secret label.2FA.shared.secret Become a Translator!
Conditions in the activity were changed. Please review following activities as they referred the modified conditions: authoring.fla.conditions.mapping.broken Become a Translator!
unnamed authoring.fla.activity.unnamed.description Become a Translator!
gate authoring.fla.activity.gate.description Become a Translator!
branching authoring.fla.activity.branching.description Become a Translator!
Prev tour.prev Become a Translator!
Next tour.next Become a Translator!
End tour.end.tour Become a Translator!
(boolean: 1 or 0) authoring.fla.boolean.output.suffix Become a Translator!
Search for courses label.search.for.courses Become a Translator!
Save as a Course Grouping label.save.as.course.grouping Become a Translator!
Please enter name for the new course grouping label.enter.course.grouping.name Become a Translator!
Course grouping with such name already exists. Please enter another one. label.course.groups.name.not.unique Become a Translator!
Portrait for user {0} {1}({2}) deleted. Portrait Id was {3}. udit.delete.portrait Become a Translator!
Weights authoring.fla.weights.menu Become a Translator!
Click to display sequence details authoring.fla.page.ld.title.desc Become a Translator!
Weights on activity outputs authoring.fla.weights.title Become a Translator!
Activity authoring.fla.weights.activity Become a Translator!
Output authoring.fla.weights.output Become a Translator!
Weight authoring.fla.weights.weight Become a Translator!
Sum authoring.fla.weights.sum Become a Translator!
Output weights do not sum up to 100%. Adjust them in Weights dialog. authoring.fla.weights.sum.error Become a Translator!
Display activity scores on completion label.tab.advanced.field.gradebook.complete Become a Translator!
Kumalive index.kumalive Become a Translator!
Enter a live lesson index.kumalive.tooltip Become a Translator!
Enter as a learner index.kumalive.enter.learner Become a Translator!
Reports index.kumalive.report Become a Translator!
Rubrics management index.kumalive.rubric Become a Translator!
Import groups from template label.import.groups.from.template Become a Translator!
Download the template spreadsheet to create your groups using all the present learners in this lesson/course. Once you upload the file, the groups will be automatically created according to the spreadsheet. label.import.groups.from.template.description Become a Translator!
Download Template label.download.template Become a Translator!
Upload Finished Spreadsheet label.upload.group.spreadsheet Become a Translator!
Grouped Spreadsheet Required error.file.required Become a Translator!
Grouped Spreadsheet in the wrong format. Please upload a file based on the given template. error.file.wrong.format Become a Translator!
Group Import successful. {0} learners allocated to groups, {1} learners skipped. label.import.successful Become a Translator!
Importing this file will replace the existing groups. Do you want to import this file? label.import.warning.replace.groups Become a Translator!
create-grouping-template filename.create.grouping.template Become a Translator!
Login spreadsheet.column.login Become a Translator!
First Name spreadsheet.column.firstname Become a Translator!
Last Name spreadsheet.column.lastname Become a Translator!
Group Name spreadsheet.column.groupname Become a Translator!
Cannot update groups as the groups are now in use. error.groups.upload.locked Become a Translator!
Cannot update branching. Must use the existing names: {0}. error.branching.upload.must.use.existing.groups Become a Translator!
Print label.print Become a Translator!
These are the criteria for which the learners will rate each other using a 5 star rating. These fields are optional and no Peer Review will be created if they are left blank. authoring.tbl.desc.peer.review Become a Translator!
Peer Review authoring.section.peerreview Become a Translator!
Rating Criteria {0} authoring.label.peerrevice.criteria.num Become a Translator!
Allow learners to comment on other learners authoring.label.peerrevice.allow.comments Become a Translator!
Minimum number of words in a comment authoring.label.peerrevice.min.words.in.comments Become a Translator!
Create Criteria authoring.create.criteria Become a Translator!
Learning design "{0}" ({1}) created by {2} ({3}) audit.design.created Become a Translator!
Your design is valid and has been saved.\\nIf this is a TBL sequence, you may want to make following activities grouped: authoring.fla.save.successful.check.grouping Become a Translator!
No activities with weightable gradebook output authoring.fla.weights.none Become a Translator!
Start: label.start Become a Translator!
End: label.end Become a Translator!
Lessons with a scheduled end date can only have individual time limits, not a lesson time limit. error.lesson.with.scheduled.end.only.have.individual.limits Become a Translator!
Scheduled end date must be after the start date. error.lesson.end.date.must.be.after.start.date Become a Translator!
Policies and consents label.policies.consents Become a Translator!
Version label.version Become a Translator!
Consented? label.consented Become a Translator!
Consented on label.consented.on Become a Translator!
Policy details label.policy.details Become a Translator!
No score authoring.fla.page.prop.gradebook.none Become a Translator!
Policies label.policies.title Become a Translator!
Please agree to all the policies before proceeding label.agree.to.policies.before.proceeding Become a Translator!
Consent is required label.consent.required Become a Translator!
I agree to the policy label.agree.to.policy Become a Translator!
Policy name label.policy.name Become a Translator!
Policy type label.policy.type Become a Translator!
Site policy label.policy.type.site Become a Translator!
Privacy policy label.policy.type.privacy Become a Translator!
Third party policy label.policy.type.third.party Become a Translator!
Hi there, signup.email.verify.body.1 Become a Translator!
Please confirm your email address by clicking on the link below signup.email.verify.body.2 Become a Translator!
Regards, signup.email.verify.body.3 Become a Translator!
Select a country label.select.country Become a Translator!
Country is required error.country.required Become a Translator!
You cannot login as this user as they are an Integration Learner and 'Allow direct access to main LAMS page for Integration Learners' is turned off in the system configuration. error.cannot.login.as.with.not.allow.direct.access Become a Translator!
LAMS Signup System signup.email.verify.body.4 Become a Translator!
Hi there, signup.email.welcome.body.1 Become a Translator!
You've successfully registered an account with username {0} on the LAMS server at {1}. signup.email.welcome.body.2 Become a Translator!
If the email/username that you have provided exists, an email would be sent to the registered email address. forgot.password.request.processed Become a Translator!
Enable confidence levels authoring.enable.confidence.levels Become a Translator!
Do you want to return to the template list without saving? authoring.msg.list.cancel.save Become a Translator!
Use Template authoring.fla.page.menu.new.template Become a Translator!
Select a template from the list to see more details about the design that will be created. You can the proceed to create the design or return back to this list. authoring.template.list.introduction Become a Translator!
Learning Design Templates authoring.learning.design.templates Become a Translator!
Outcomes index.outcome.manage Become a Translator!
Manage learning outcomes and scales index.outcome.manage.tooltip Become a Translator!
Course outcomes outcome.manage.title Become a Translator!
Remove outcome outcome.manage.remove Become a Translator!
Are you sure you want to remove this outcome? outcome.manage.remove.confirm Become a Translator!
Add outcome outcome.manage.add Become a Translator!
Edit outcome outcome.manage.edit Become a Translator!
View outcome outcome.manage.view Become a Translator!
Name outcome.manage.add.name Become a Translator!
Code outcome.manage.add.code Become a Translator!
Description outcome.manage.add.description Become a Translator!
Global outcome.manage.add.global Become a Translator!
Scale outcome.manage.add.scale Become a Translator!
Save outcome.manage.add.save Become a Translator!
Scope outcome.manage.scope Become a Translator!
global outcome.manage.scope.global Become a Translator!
course outcome.manage.scope.course Become a Translator!
Error while saving an outcome outcome.manage.add.error Become a Translator!
Name can not be blank outcome.manage.add.error.name.blank Become a Translator!
Code can not be blank outcome.manage.add.error.code.blank Become a Translator!
You have to choose a scale outcome.manage.add.error.scale.choose Become a Translator!
Scales scale.title Become a Translator!
Manage scales scale.manage Become a Translator!
Add scale scale.manage.add Become a Translator!
Edit scale scale.manage.edit Become a Translator!
View scale scale.manage.view Become a Translator!
Course scales scale.manage.title Become a Translator!
Remove scale scale.manage.remove Become a Translator!
Error while removing a scale. scale.manage.remove.scale Become a Translator!
Are you sure you want to remove this scale? scale.manage.remove.confirm Become a Translator!
Values scale.manage.add.value Become a Translator!
Enter comma separated values in increasing order of value. For example, an A,B,C,D scale must be entered as D,C,B,A. scale.manage.add.value.info Become a Translator!
A value must not be blank scale.manage.add.value.error.blank Become a Translator!
Error while saving an outcome scale scale.manage.add.error Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Exported on: outcome.export.date Become a Translator!
Export outcome.export Become a Translator!
Import outcome.import Become a Translator!
Error while importing outcomes or scales. Check logs. outcome.import.error Become a Translator!
Your design has been saved as {0}. authoring.template.successful Become a Translator!
Name authoring.label.sequence.title Become a Translator!
RAT Questions: Question {0} may not be blank authoring.error.question.num Become a Translator!
RAT Questions: One of the answers for Question {0} needs to be correct. authoring.error.question.correct.num Become a Translator!
Application Exercise (These question(s) will be shown during the analysis phase in the sequence.) authoring.description.application.exercise Become a Translator!
Teams authoring.label.grouping Become a Translator!
Learner's Choice authoring.label.grouping.learners.choice Become a Translator!
Teacher's Choice authoring.label.grouping.teachers.choice Become a Translator!
Random Allocation authoring.label.grouping.random.allocation Become a Translator!
Number of teams: authoring.label.numgroups Become a Translator!
Number of learners: authoring.label.numlearners Become a Translator!
Number of learners must be 1 to 99. authoring.error.numlearners Become a Translator!
Team settings are not correct. authoring.error.group.data Become a Translator!
Lesson Details authoring.section.lessondetails Become a Translator!
RAT Questions authoring.section.questions Become a Translator!
Application Exercises authoring.section.applicationexercise Become a Translator!
Introduction authoring.section.introduction Become a Translator!
Add Question authoring.create.question Become a Translator!
Add Essay Question authoring.create.essay.question Become a Translator!
Add Multiple Choice Question authoring.create.mc.question Become a Translator!
Application Exercise {0} authoring.label.application.exercise.num Become a Translator!
Application Exercises: Application Exercise {0} may not be blank. authoring.error.application.exercise.num Become a Translator!
Question {0} authoring.label.question.num Become a Translator!
Option {0} authoring.label.option.num Become a Translator!
Option may not be blank authoring.error.option Become a Translator!
Correct? authoring.label.correct.question Become a Translator!
Add Option authoring.create.option Become a Translator!
Next button.next Become a Translator!
Previous button.previous Become a Translator!
Back to Templates button.return.to.template.list Become a Translator!
Content ID is missing authoring.error.content.id Become a Translator!
RAT Questions: Question {0} must have at least one answer. authoring.error.question.must.have.answer.num Become a Translator!
Application Exercises: {0} Question {1} must have at least one answer. authoring.error.application.exercise.must.have.answer.num Become a Translator!
Application Exercises: {0} Question {1} must have at least one answer worth 100%. authoring.error.application.exercise.must.have.100.percent Become a Translator!
Application Exercises: {0} Question {1} may not be blank and must have a grade. authoring.error.application.exercise.not.blank.and.grade Become a Translator!
The outcome is mapped to some items. It can not be removed. outcome.manage.remove.error.in.use Become a Translator!
The scale is used in some outcomes. It can not be removed. scale.manage.remove.error.in.use Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
Grade authoring.label.grade Become a Translator!
None authoring.label.none Become a Translator!
Team Based Learning authoring.tbl.template.title Become a Translator!
Individual and Team Readiness Assurance Tests followed by Application Exercises. authoring.tbl.template.description Become a Translator!
Adding RAT questions. authoring.tbl.desc.question Become a Translator!
Adding Application Exercises (AEs). You can create multiple AEs if needed. authoring.tbl.desc.ae Become a Translator!
Application Exercise {0} Question {1} may not be blank. authoring.error.application.exercise.question.must.not.be.blank.num Become a Translator!
LAMS: account details signup.email.welcome.subject Become a Translator!
Application Exercises: {0} is missing the text for the noticeboard. authoring.error.application.exercise.needs.noticeboard.text Become a Translator!
RAT Questions: There must be at least one question. authoring.error.rat.not.blank Become a Translator!
Import IMS QTI authoring.template.basic.import.qti Become a Translator!
Add Noticeboard after AE authoring.tbl.use.noticeboard Become a Translator!
Add new Application Exercise authoring.create.application.exercise Become a Translator!
Asks students in the iRAT how confident they are with their chosen answer. Then the confidence level for each student is displayed in the tRAT to all members of their team. authoring.tbl.enable.confidence.tooltip Become a Translator!
After the AE, displays content to students as additional information or as a reflection on the AE topic. authoring.tbl.use.noticeboard.tooltip Become a Translator!
Do you want to delete the Application Exercise {0}? authoring.tbl.delete.appex.prompt Become a Translator!
Do you want to delete the RAT Question {0}? authoring.tbl.delete.mcq.prompt Become a Translator!
Allow multiple responses authoring.application.exercise.allow.multiple.responses Become a Translator!
When learners are allowed to select multiple answers the grade is the sum of the grade for all correct responses selected. authoring.application.exercise.allow.multiple.responses.tooltip Become a Translator!
Please wait for a teacher to start the lesson. (You were logged in as a learner, as your current role does not conform LTI specification). message.teacher.role.not.recognized Become a Translator!
Multiple lessons label.multiple.lessons Become a Translator!
Add lesson to all selected subcourses label.add.lessons.to.subgroups Become a Translator!
Marks label.marks Become a Translator!
Activity "{0}" was grouped with a grouping activity that is missing or is not one of previous activities. Grouping was cleared. authoring.fla.grouping.detached.error Become a Translator!
Activity "{0}" had an input activity that is missing or is not one of previous activities. Input was cleared. authoring.fla.input.detached.error Become a Translator!
This question has already been added label.question.not.added Become a Translator!
Start with branches mapped to highest ordered answers authoring.fla.branch.mapping.ordered.asc Become a Translator!
Choose a collection: label.questions.choice.collection Become a Translator!
An antivirus scan will be performed. It can take a while. title.import.instruction.antivirus Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!
Question collections index.qb.collections Become a Translator!
Answer queue label.answer.queue Become a Translator!
drag and drop answer to tick or cross label.drag.and.drop Become a Translator!
Correct label.correct Become a Translator!
Incorrect label.incorrect Become a Translator!
Answer alternatives label.answer.alternatives Become a Translator!
Close label.close Become a Translator!
Create question label.create.question Become a Translator!
Multiple choice label.question.type.multiple.choice Become a Translator!
Matching pairs label.question.type.matching.pairs Become a Translator!
Short answer label.question.type.short.answer Become a Translator!
Numerical label.question.type.numerical Become a Translator!
True/False label.question.type.true.false Become a Translator!
Essay label.question.type.essay Become a Translator!
Ordering label.question.type.ordering Become a Translator!
Mark hedging label.question.type.mark.hedging Become a Translator!
Search question bank label.search.question.bank Become a Translator!
Type: label.question.type Become a Translator!
Question successfully imported label.question.successfully.imported Become a Translator!
Import questions in IMS QTI format label.import.qti Become a Translator!
Export questions in IMS QTI format label.export.qti Become a Translator!
Import questions in XML format label.import.xml Become a Translator!
Export questions in XML format label.export.xml Become a Translator!
The import file must be .xml file exported from assessment tool and not exceed size of {0} msg.import.file.format Become a Translator!
The import file is not an .xml file. error.import.file.format Become a Translator!
Question statistics label.qb.stats.title Become a Translator!
The question is in one collection only, so it would be permanently removed.\\nIt is not possible as the question is used in sequences. error.qb.permanent.remove Become a Translator!
The question is in one collection only. Are you sure that you want to remove it permanently? label.qb.permanent.remove.confirm Become a Translator!
Question label.qb.stats.question Become a Translator!
Version label.qb.stats.question.version Become a Translator!
Title label.qb.stats.question.title Become a Translator!
Description label.qb.stats.question.description Become a Translator!
Feedback label.qb.stats.question.feedback Become a Translator!
Mark label.qb.stats.question.mark Become a Translator!
Title label.qb.stats.option.title Become a Translator!
Correct? label.qb.stats.option.correct Become a Translator!
Average selection<br>(as first choice) label.qb.stats.option.average Become a Translator!
Average selection chart label.qb.stats.chart Become a Translator!
Burning questions label.qb.stats.burning.questions Become a Translator!
This question does not have any burning questions label.qb.stats.burning.questions.none Become a Translator!
Likes label.qb.stats.burning.questions.likes Become a Translator!
Usage in active lessons label.qb.stats.usage Become a Translator!
This question is not used in any lesson label.qb.stats.usage.none Become a Translator!
Course label.qb.stats.usage.course Become a Translator!
Lesson label.qb.stats.usage.lesson Become a Translator!
Activity label.qb.stats.usage.activity Become a Translator!
Tool type label.qb.stats.usage.type Become a Translator!
Test participant count label.qb.stats.usage.participant.count Become a Translator!
Difficulty index label.qb.stats.usage.difficulty Become a Translator!
Discrimination index label.qb.stats.usage.discrimination Become a Translator!
Point biserial label.qb.stats.usage.biserial Become a Translator!
Previous versions label.qb.stats.versions Become a Translator!
This question does not have any previous versions label.qb.stats.versions.none Become a Translator!
Created date label.qb.stats.versions.created Become a Translator!
Created ago label.qb.stats.versions.created.ago Become a Translator!
Collections label.qb.stats.collections Become a Translator!
Transfer questions to label.qb.stats.collections.transfer Become a Translator!
Add label.qb.stats.collections.transfer.add Become a Translator!
Copy label.qb.stats.collections.transfer.copy Become a Translator!
Existing collections label.qb.stats.collections.existing Become a Translator!
Remove label.qb.stats.collections.remove Become a Translator!
Learning outcomes label.qb.stats.outcomes Become a Translator!
This question does not have any learning outcomes label.qb.stats.outcomes.none Become a Translator!
Existing outcomes label.qb.stats.outcomes.existing Become a Translator!
Collection label.qb.collection Become a Translator!
Questions label.qb.collection.grid.title Become a Translator!
ID label.qb.collection.grid.id Become a Translator!
Name label.qb.collection.grid.name Become a Translator!
Learning Outcomes label.qb.collection.grid.outcomes Become a Translator!
Used in<br>lessons label.qb.collection.grid.usage Become a Translator!
Actions label.qb.collection.grid.actions Become a Translator!
Stats label.qb.collection.grid.stats Become a Translator!
Error while loading grid with question collections label.qb.collection.grid.error Become a Translator!
Name must not be blank label.qb.collection.name.blank.error Become a Translator!
Collection with such name already exists label.qb.collection.name.duplicate.error Become a Translator!
Show stats label.qb.collection.action.stats Become a Translator!
Are you sure you want to remove "{0}" collection? label.qb.collection.remove.confirm Become a Translator!
Collection management label.qb.collection.management Become a Translator!
Private collection label.qb.collection.private Become a Translator!
Remove collection label.qb.collection.remove Become a Translator!
XML label.qb.collection.xml Become a Translator!
QTI label.qb.collection.qti Become a Translator!
There are no questions in this collection label.qb.collection.questions.none Become a Translator!
Share collection with courses label.qb.collection.share.title Become a Translator!
Shared label.qb.collection.shared Become a Translator!
Unshare label.qb.collection.unshare Become a Translator!
Share label.qb.collection.share Become a Translator!
Edit label.qb.collection.edit Become a Translator!
Do you want to delete this answer? label.do.you.want.to.delete.answer Become a Translator!
Choose Word file label.choose.word.document Become a Translator!
Import questions from Word document label.import.word Become a Translator!
Word label.qb.collection.word Become a Translator!
You have 1 error in a form. It has been highlighted error.form.validation.error Become a Translator!
You have {0} errors in a form. They have been highlighted error.form.validation.errors Become a Translator!
Add multiple choice label.authoring.choice.add.multiple.choice Become a Translator!
This field is required. label.authoring.choice.field.required Become a Translator!
Please enter an integer. label.authoring.choice.enter.integer Become a Translator!
Please enter a floating point number. label.authoring.choice.enter.float Become a Translator!
One or multiple answers? label.authoring.choice.one.multiple.answers Become a Translator!
One answer only label.authoring.choice.one.answer Become a Translator!
Multiple answers allowed label.authoring.choice.multiple.answers Become a Translator!
Overall feedback label.authoring.choice.overall.feedback Become a Translator!
Feedback shown on any correct response label.authoring.choice.feedback.on.correct Become a Translator!
Feedback shown on any partially correct response label.authoring.choice.feedback.on.partially.correct Become a Translator!
Feedback shown on any incorrect response label.authoring.choice.feedback.on.incorrect Become a Translator!
Add another answer label.authoring.choice.add.option Become a Translator!
Matching pairs label.authoring.matching.pairs.matching.pairs Become a Translator!
You should provide at least 1 matching pair. label.authoring.matching.pairs.error.one.matching.pair Become a Translator!
Add another label.authoring.matching.pairs.add.matching.pair Become a Translator!
No, case is unimportant label.authoring.short.answer.no.case.unimportant Become a Translator!
Yes, case must match label.authoring.short.answer.yes.case.must.match Become a Translator!
Case sensitivity label.authoring.short.answer.case.sensitivity Become a Translator!
Add another answer label.authoring.short.answer.add.answer Become a Translator!
True/False question label.authoring.true.false.question Become a Translator!
Correct answer label.authoring.true.false.correct.answer Become a Translator!
Feedback for the response 'True'. label.authoring.true.false.feedback.on.true Become a Translator!
Feedback for the response 'False'. label.authoring.true.false.feedback.on.false Become a Translator!
Numerical question label.authoring.numerical.question Become a Translator!
Units label.authoring.numerical.units Become a Translator!
You should provide at least one possible answer. label.authoring.numerical.error.answer Become a Translator!
Add another answer label.authoring.numerical.add.answer Become a Translator!
Add another unit label.authoring.numerical.add.unit Become a Translator!
Settings label.settings Become a Translator!
Question's title label.enter.question.title Become a Translator!
Question's description label.enter.question.description Become a Translator!
Answer required? label.authoring.answer.required Become a Translator!
Default question grade label.authoring.basic.default.question.grade Become a Translator!
Required field label.required.field Become a Translator!
Allow learners to use rich text editor label.authoring.basic.allow.learners.rich.editor Become a Translator!
Maximum number of words label.maximum.number.words Become a Translator!
Minimum number of words label.minimum.number.words Become a Translator!
General feedback label.authoring.basic.general.feedback Become a Translator!
Shuffle answers? label.authoring.basic.shuffle.the.choices Become a Translator!
Ask for hedging justification? label.ask.for.hedging.justification Become a Translator!
Autocomplete (as student types answer autocomplete with stemming from answers) label.autocomplete.as.student Become a Translator!
Penalty factor label.authoring.basic.penalty.factor Become a Translator!
One of the answers should have a grade of 100% so it is possible to get full marks for this question. error.form.validation.hundred.score Become a Translator!
All the accepted errors should be positive. error.form.validation.positive.accepted.errors Become a Translator!
Prefix sequential letters for each answer label.prefix.sequential.letters.for.each.answer Become a Translator!
Question label.authoring.basic.option.question Become a Translator!
Grade label.authoring.basic.option.grade Become a Translator!
Feedback label.authoring.basic.option.feedback Become a Translator!
Accepted error label.authoring.basic.option.accepted.error Become a Translator!
Unit label.authoring.basic.unit.unit Become a Translator!
Multiplier label.authoring.basic.unit.multiplier Become a Translator!
False label.authoring.true.false.false Become a Translator!
True label.authoring.true.false.true Become a Translator!
Multiple choice label.authoring.basic.type.multiple.choice Become a Translator!
Matching pairs label.authoring.basic.type.matching.pairs Become a Translator!
Very short answers label.authoring.basic.type.short.answer Become a Translator!
Numerical label.authoring.basic.type.numerical Become a Translator!
True/False label.authoring.basic.type.true.false Become a Translator!
Essay label.authoring.basic.type.essay Become a Translator!
Ordering label.authoring.basic.type.ordering Become a Translator!
Mark hedging label.authoring.basic.type.mark.hedging Become a Translator!
Assigns full mark only when the correct answers are selected. label.incorrect.answer.nullifies.mark Become a Translator!
Answer label.authoring.basic.option.answer Become a Translator!
Delete label.authoring.basic.delete Become a Translator!
None label.authoring.basic.none Become a Translator!
One of the answers should have a positive grade error.positive.grade.required Become a Translator!