Module: Learner (Java) for Swedish Sweden

Module Information

Module Name: Learner (Java)
Description: Learner interface HTML pages (JAVA backend)
Output: java
Type: core
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 06/24/06 03:11 AM
% translated: 32.62% (61 out of 187)

Translated Labels

English Swedish Translation Dev task Last updated By Action
Resume Resumé 03/07/08 12:05 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
You have stopped at a gate. You cannot continue until the gate is opened in Monitoring. Du har stannat vid en samlingspunkt. Du kan inte fortsätta förrän samlingspunkten har öppnats i övervakning. 11/29/10 02:07 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Note: You can revisit started or finished activities by using the progress bar or by clicking on the activity name shown below. OBS! När du väl avslutar någon av de ovanstående aktiviteterna så kan du gå tillbaka till dem genom att använda navigeringsmenyn för progression till vänster. 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Choose Välj 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Synch gate Samlingspunkt för synkronisering 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Permission gate Samlingspunkt för tillstånd. 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Schedule gate Samlingspunkt för schemaläggning 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: The gate will be opened at: Samlingspunkten för schemaläggning kommer att öppnas: 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: The gate will be closed at: Samlingspunkten för schemaläggning kommer att stängas: 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
{0} out of {1} are waiting in front of the gate. {0} av {1} väntar framför samlingspunkten. 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Click Next if you are told that the gate is open. This page will refresh automatically in 1 minute. Klicka på Nästa om du får besked om att samlingspunkten är öppen. Sidan kommer automatiskt att uppdateras om en minut.. 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
As this is a preview, clicking Next will go to the next activity. Normally the learner would have to wait until the gate is opened. Eftersom detta är en förhandsgranskning så kommer du att gå vidare till nästa aktivitet om du klickar på Nästa. Normalt sett skulle den lärande vara tvungen att vänta tills samlingspunkten öppnades. 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Groups Grupper 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Some of your following tasks require a group. You cannot continue until the groups have been selected. Click Next if you are told that the groups have been created. This page will refresh automatically in 1 minute. En del av dina uppgifter kräver en grupp. Du kan inte fortsätta förrän grupperna har markerats. Klicka på Nästa om du får besked om att grupperna har skapats. Den här sidan kommer automatiskt att uppdateras om en minut. 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
As this is a preview, clicking Next will do an automatic grouping. Normally the learner would have to wait until the grouping is done. Eftersom detta är en förhandsgranskning så kommer det att automatiskt skapas grupper om du klickar på Nästa. Normalt sett skulle den lärande vara tvungen att vänta tills grupperna var skapade. 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Journal Journal 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Scratchpad Kladdpapper 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Entry Inlägg 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit: {0} Redigera.{0} 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: No title Ingen titel 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please close this window. Var snäll och stäng detta fönster 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Journals Journaler 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title Titel 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Created on Skapad den 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Last Modified Senast uppdaterad 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Submitted by: {0} Inskickad av: {0} 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Close Stäng 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Congratulations, {0}, you have finished. Gratulerar, {0}, du är klar. 11/29/10 01:24 PM Anders Berggren Become a Translator!
LAMS Learner LAMS lärande 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Error occured Det inträffade ett fel 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
My Notes Mina anteckningar 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
View All Visa alla 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Add New Lägg till en ny 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Save to Notebook Spara till anteckningsboken 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Save to Journal Spara till journalen 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
The next task is loading. Please wait.... Nästa uppgift håller på att laddas. Var snäll och vänta... 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: You have stopped at a gate. You cannot continue until all of your group/class reach this point. Du har stannat vid en samlingspunkt. Du kan inte fortsätta förrän hela din grupp/klass når den här punkten. Det måste vara minst 2 lärande som väntar vid samlingspunkten för att den ska öppna. 11/29/10 01:38 PM Anders Berggren Become a Translator!
Next Nästa 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
You have to complete the other task before progressing to the next activity.... Du måste avsluta den andra uppgiften innan du fortsätter till nästa aktivitet. 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Your browser does not handle frames! Din webbläsare kan inte hantera ramar! 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please select an activity from the list Var snäll och välj en aktivitet från listan. 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: You must complete at least {0} activities to finish. Du måste fullfölja åtminstone {0} av {1} aktiviteter för kunna avsluta. 10/18/06 06:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: You have now completed the {0} lesson. You can return at anytime to this lesson and revisit and review activities by double clicking on the round icons in progress bar. You can now close this window. Du har nu fullgjort den här lektionen {0}. Du kan komma tillbaka till den här lektionen när du vill och kontrollera aktivteter genom att klicka på de blå ikonerna i menyn till vänster. Nu kan du stänga det här fönstret. 11/29/10 01:26 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Condition gate Samlingspunkt villkor 11/29/10 01:09 PM Anders Berggren Become a Translator!
My Progress Mina framsteg 11/17/10 05:00 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: You must complete at least {0} sequences to finish. Du måste fullgöra åtminstone {0} av {1} sekvenser för att avsluta. 11/17/10 05:00 AM Anders Berggren Become a Translator!
Group full Gruppen är full 11/17/10 05:00 AM Anders Berggren Become a Translator!
Choose Välj 11/17/10 05:00 AM Anders Berggren Become a Translator!
Presence Närvaro 11/17/10 05:00 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learners in group Lärande i gruppen 11/17/10 05:00 AM Anders Berggren Become a Translator!
Other Notes Övriga noteringar 11/17/10 05:00 AM Anders Berggren Become a Translator!
Print Skriv ut 11/17/10 05:00 AM Anders Berggren Become a Translator!
Branching Förgrening 11/18/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
There are no activities to complete in this part of the lesson. Click Next to continue. Det finns inga aktiviteter att fullfölja i den här delen av lektionen. Klicka på 'Nästa' för att fortsätta. 11/18/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
The maximum number optional activities has already been reached. Det maximala antalet alternativa aktiviteter har redan uppnåtts. 11/18/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
The maximum number optional sequences has already been reached. Det maximala antalet alternativa sekvenser har redan uppnåtts. 11/18/10 11:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
Next Activity Nästa aktivitet 11/25/10 01:46 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Close and reopen this window to continue. If this error re-occurs, wait a few minutes and then try again. Var snäll och välj "Återuppta" eller stäng och öppna om det här fönstret för att fortsätta. Om felet uppstår igen, vänta då ett par minuter och försök igen. 11/28/10 07:16 AM Anders Berggren Become a Translator!
An error has occurred and you cannot continue without LAMS recalculating your current activity. A staff member may be editing the lesson. Ett fel har uppstått och du kan inte fortsätta innan LAMS har räknat om den aktivitet som du håller på med. Det kan vara någon i personalen som håller på att redigera lektionen. 11/28/10 07:16 AM Anders Berggren Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Confirm group selection label.group.confirm.header Become a Translator!
Confirm label.group.confirm.button Become a Translator!
Are you joining label.group.confirm.areyoujoining Become a Translator!
You have stopped at a branching point. You cannot continue until your branch is allocated in Monitoring. Label branching wait message Become a Translator!
Click Next if you are told that the branch has been selected. This page will refresh automatically in 1 minute. Label branching refresh message Become a Translator!
You have reached a branching activity. As you are in preview you can select which branch to preview then click Choose. Click Finish to skip the branching and continue with the next activity after the branching. Label branching preview message Become a Translator!
The maximum number of activities you may attempt is {0}. Message activity options note maximum Become a Translator!
Note: You can revisit started or finished sequences by using the progress bar. Message activity set options note Become a Translator!
The maximum number of sequences you may attempt is {0}. Message activity set options note maximum Become a Translator!
Please select a group. Some groups may not be available if they reached the maximum number of members. label.learner.choice.group.message Become a Translator!
You have reached a condition gate. You have not satisfied the required conditions and you may not pass. Please return to previous activities. After you correct your answers, please press the button to proceed to next activities. label.condition.gate.close.message Become a Translator!
Group Chat learner.im.group.chat Become a Translator!
Finish Kumalive button.kumalive.finish.kumalive Become a Translator!
Ask a question button.kumalive.ask Become a Translator!
You are now able to participate in following lessons: {0}. message.released.lessons Become a Translator!
Poll button.kumalive.poll Become a Translator!
Instant messaging learner.im.title Become a Translator!
Users learner.im.users Become a Translator!
Send learner.im.send Become a Translator!
Hide lesson progress label.learner.progress.open.tooltip Become a Translator!
Show lesson progress label.learner.progress.closed.tooltip Become a Translator!
This is the current activity label.learner.progress.activity.current.tooltip Become a Translator!
Double click to review this completed activity label.learner.progress.activity.completed.tooltip Become a Translator!
You have attempted but not yet finished this activity label.learner.progress.activity.attempted.tooltip Become a Translator!
You need to complete the activities before this activity to access it label.learner.progress.activity.tostart.tooltip Become a Translator!
Double click to participate in this support activity label.learner.progress.activity.support.tooltip Become a Translator!
Exit button.exit Become a Translator!
Save button.save Become a Translator!
Notebook label.learner.progress.notebook Become a Translator!
Support Activities label.learner.progress.support Become a Translator!
Restart lesson from the beginning again message.lesson.restart Become a Translator!
Restart message.lesson.restart.button Become a Translator!
Submit label.submit.button Become a Translator!
Review activity label.learner.progress.review.activity Become a Translator!
You have reached the gate on label.schedule.gate.reach Become a Translator!
days label.days Become a Translator!
hours label.hours Become a Translator!
minutes label.minutes Become a Translator!
seconds label.seconds Become a Translator!
You can only move through the gate and attempt the remaining activities in label.schedule.gate.open.remaining Become a Translator!
Are you sure you want to start the lesson from the beginning? message.learner.progress.restart.confirm Become a Translator!
Add note mynotes.add.new.current.lesson.button Become a Translator!
Error while loading data for report message.lesson.finished.report.load.error Become a Translator!
OK message.lesson.finished.ok Become a Translator!
Score gradebook.columntitle.mark Become a Translator!
Activity gradebook.columntitle.activity Become a Translator!
Average score gradebook.columntitle.averageMark Become a Translator!
Progress gradebook.columntitle.progress Become a Translator!
Lesson's score gradebook.lesson.complete Become a Translator!
Your score gradebook.learner.lesson.mark Become a Translator!
Enter rubric name label.kumalive.rubric.name Become a Translator!
Move rubric up label.kumalive.rubric.up Become a Translator!
Move rubric down label.kumalive.rubric.down Become a Translator!
Delete rubric label.kumalive.rubric.delete Become a Translator!
Rubrics to use label.kumalive.rubric.choose Become a Translator!
Kumalive: label.kumalive.title Become a Translator!
Wait for a teacher to start Kumalive label.kumalive.wait.start Become a Translator!
Enter a name for a new Kumalive label.kumalive.name.enter Become a Translator!
Create button.kumalive.create Become a Translator!
Finish question button.kumalive.finish.question Become a Translator!
Raise hand button.kumalive.raise Become a Translator!
Put hand down button.kumalive.putdown Become a Translator!
Raised hands label.kumalive.raised.hands Become a Translator!
Learners label.kumalive.learners Become a Translator!
Teacher label.kumalive.teacher Become a Translator!
Finish speaking label.kumalive.finish.speak Become a Translator!
Great! label.kumalive.mark.great Become a Translator!
Just OK label.kumalive.mark.ok Become a Translator!
Not so good label.kumalive.mark.bad Become a Translator!
Kumalive is finished. The window will close. message.kumalive.finish.kumalive Become a Translator!
Are you sure you want to finish this Kumalive? message.kumalive.finish.kumalive.confirm Become a Translator!
Do you want to make a speaker a learner who did not raise hand? message.kumalive.speak.not.raised.hand Become a Translator!
You have got no connection with Kumalive. Try closing this window and opening it again. label.kumalive.closed Become a Translator!
Name label.kumalive.report.full.name Become a Translator!
Kumalive report for {0} label.kumalive.report.sheet.header Become a Translator!
Learners summary label.kumalive.report.sheet.header.learners Become a Translator!
Kumalive name label.kumalive.report.name Become a Translator!
No marks label.kumalive.report.mark.none Become a Translator!
Marks label.kumalive.report.mark Become a Translator!
First name label.kumalive.report.first.name Become a Translator!
Last name label.kumalive.report.last.name Become a Translator!
Login label.kumalive.report.login Become a Translator!
Attempt label.kumalive.report.attempt Become a Translator!
Average label.kumalive.report.average Become a Translator!
Time label.kumalive.report.time Become a Translator!
Error while loading data for report message.kumalive.report.load.error Become a Translator!
OK button.kumalive.ok Become a Translator!
Export all button.kumalive.report.export.all Become a Translator!
Export selected button.kumalive.report.export.selected Become a Translator!
Create poll button.kumalive.poll.create Become a Translator!
Question (optional) label.kumalive.poll.question Become a Translator!
for example: Why is the sky blue? label.kumalive.poll.question.tip Become a Translator!
Answers label.kumalive.poll.answer Become a Translator!
True label.kumalive.poll.answer.true Become a Translator!
False label.kumalive.poll.answer.false Become a Translator!
Positive label.kumalive.poll.answer.positive Become a Translator!
Negative label.kumalive.poll.answer.negative Become a Translator!
Yes label.kumalive.poll.answer.yes Become a Translator!
No label.kumalive.poll.answer.no Become a Translator!
Custom... label.kumalive.poll.answer.custom Become a Translator!
{Put} {each} {answer} {in} {curly} {brackets} label.kumalive.poll.answer.custom.tip Become a Translator!
Custom answer syntax is incorrect. Example: {first answer} {second answer} label.kumalive.poll.answer.custom.error.syntax Become a Translator!
Maximum 9 answers allowed label.kumalive.poll.answer.custom.error.count Become a Translator!
Ask now! button.kumalive.poll.start Become a Translator!
Vote button.kumalive.poll.vote Become a Translator!
Finish poll button.kumalive.poll.finish Become a Translator!
Are you sure you want to finish this poll and prevent learners from voting? message.kumalive.poll.finish.confirm Become a Translator!
Close poll button.kumalive.poll.close Become a Translator!
Show votes to learners button.kumalive.poll.release.votes Become a Translator!
Are you sure you want to show poll results to students who voted? message.kumalive.poll.release.votes.confirm Become a Translator!
Show votes & voters to learners button.kumalive.poll.release.voters Become a Translator!
Are you sure you want to show poll results and voters' names to students? message.kumalive.poll.release.voters.confirm Become a Translator!
Not voted label.kumalive.poll.missing.voters Become a Translator!
Results label.kumalive.poll.results Become a Translator!
Total votes label.kumalive.poll.votes.total Become a Translator!
Learner {0} ({1}) started activity {2} ({3}) audit.activity.started Become a Translator!
Learner {0} ({1}) stopped activity {2} ({3}) audit.activity.stopped Become a Translator!
Learner {0} ({1}) completed lesson {2} ({3}) audit.learner.lesson.complete Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Switch chart button.kumalive.poll.chart.switch Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
{0} learners label.learners Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!