Module: Learner (Java) for Norwegian Norway

Module Information

Module Name: Learner (Java)
Description: Learner interface HTML pages (JAVA backend)
Output: java
Type: core
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 06/24/06 03:11 AM
% translated: 100.0% (187 out of 187)

Translated Labels

English Norwegian Translation Dev task Last updated By Action
Click Next if you are told that the gate is open. This page will refresh automatically in 1 minute. Klikk på Neste hvis du er blitt fortalt at porten er åpnet. Denne siden blir oppfrisket automatisk i løpet av et minutt. 07/16/08 07:13 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: The gate will be opened at: Porten vil bli åpnet den: 07/16/08 07:31 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: The gate will be closed at: Porten vil bli lukket den: 07/16/08 07:31 AM erik engh Become a Translator!
There are no activities to complete in this part of the lesson. Click Next to continue. Det er ingen aktiviteter som må sluttføres i denne delen av leksjonen. Klikk på neste for å fortsette. 07/16/08 07:35 AM erik engh Become a Translator!
You have to complete the other task before progressing to the next activity.... Du må ferdigstille den andre oppgaven før du går vidre til den neste aktiviteten... 07/18/08 02:28 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: You must complete at least {0} activities to finish. Du må gjøre ferdig minst {0} av {1} aktiviteter for å avslutte. 07/18/08 02:28 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: You must complete at least {0} sequences to finish. Du må minimum fullføre {0} av {1} sekvenser for å avslutte 07/18/08 02:28 AM erik engh Become a Translator!
Resume Fortsette 03/07/08 12:04 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Some of your following tasks require a group. You cannot continue until the groups have been selected. Click Next if you are told that the groups have been created. This page will refresh automatically in 1 minute. Noen av de følgende aktivitetene krever en gruppe. Du kan ikke fortsette før en gruppe er valgt. Klikk på Neste hvis du er fortalt at en gruppe er opprettet. Denne siden oppfriskes automatisk i løpet av ett minutt. 07/10/17 02:14 AM erik engh Become a Translator!
You have reached the gate on Du er kommet til en port LDEV-3207 04/18/14 03:31 PM erik engh Become a Translator!
days dager LDEV-3207 04/18/14 03:31 PM erik engh Become a Translator!
hours timer LDEV-3207 04/18/14 03:31 PM erik engh Become a Translator!
minutes minutter LDEV-3207 04/18/14 03:31 PM erik engh Become a Translator!
seconds skunder LDEV-3207 04/18/14 03:31 PM erik engh Become a Translator!
You can only move through the gate and attempt the remaining activities in Du kan kun bevege deg gjennom porten og fortsette de resterende aktivitetene i LDEV-3207 04/18/14 03:31 PM erik engh Become a Translator!
An error has occurred and you cannot continue without LAMS recalculating your current activity. A staff member may be editing the lesson. Det har oppstått en feil og du kan ikke fortsette uten at LAMS regner om din aktive aktivitet. En administrator kan muligens redigere leksjonen. 07/16/08 07:33 AM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 06/04/08 05:28 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: No title Ingen tittel 10/09/06 10:57 AM erik engh Become a Translator!
Submitted by: {0} Innsendt av: {0} 10/04/06 11:55 AM erik engh Become a Translator!
Close Lukk 10/04/06 11:55 AM erik engh Become a Translator!
Journals Journaler 10/05/06 12:39 AM erik engh Become a Translator!
My Notes Mine notater 09/30/06 07:12 AM erik engh Become a Translator!
View All Se alt 09/30/06 07:12 AM erik engh Become a Translator!
Add New Legg til ny 09/30/06 07:12 AM erik engh Become a Translator!
Save to Notebook Lagre til notatbok 09/30/06 07:12 AM erik engh Become a Translator!
Scratchpad KLaddeblokk 09/30/06 07:12 AM erik engh Become a Translator!
Entry Inngang 09/30/06 07:12 AM erik engh Become a Translator!
Cancel Angre 09/30/06 07:12 AM erik engh Become a Translator!
Title Tittel 09/30/06 07:12 AM erik engh Become a Translator!
Created on Lagret den 09/30/06 07:12 AM erik engh Become a Translator!
Last Modified Sist endret 09/30/06 07:12 AM erik engh Become a Translator!
Please close this window. Vennligst lukk dette vinduet. 09/26/06 03:09 PM erik engh Become a Translator!
Save to Journal Lagre til journal 07/16/08 07:09 AM erik engh Become a Translator!
Journal Journal 07/16/08 07:09 AM erik engh Become a Translator!
Edit: {0} Rediger: {0} 06/04/08 05:27 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: You have stopped at a gate. You cannot continue until all of your group/class reach this point. Du har stoppet ved en port. Du kan ikke fortsette før deltagere i gruppen/klassen har nådd samme punkt. Det må minimum være to aktive deltagere ved porten før den åpner. 07/16/08 07:12 AM erik engh Become a Translator!
Error occured En feil har oppstått 09/25/06 09:38 AM erik engh Become a Translator!
The next task is loading. Please wait.... Den neste oppgaven lastes opp. Vennligst vent... 09/25/06 09:38 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: The maximum number of activities you may attempt is {0}. Merk: Maksimalt antall aktiviteter du kan forsøke er{0}. Du kan gå tilbake til aktiviteter som er startet og avsluttet ved å benytte fremdrifts menyen. 07/16/08 07:30 AM erik engh Become a Translator!
Next Neste 09/25/06 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Your browser does not handle frames! Din nettleser håndterer ikke rammer ! 09/25/06 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Please select an activity from the list Vennligst velg en aktivitet fra listen 09/25/06 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Choose Velg 09/25/06 09:38 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Synch gate Synkroniserings port 09/25/06 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Click Next if you are told that the branch has been selected. This page will refresh automatically in 1 minute. Klikk på neste dersom du blir fortalt at forgreningen er valgt. Denne siden friskes opp automatisk etter 1 minutt. 07/16/08 07:34 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Permission gate Inngangsport 09/25/06 09:38 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Schedule gate Planleggings port 09/25/06 09:38 AM erik engh Become a Translator!
{0} out of {1} are waiting in front of the gate. {0} av tilsammen {1} venter foran porten. 09/25/06 09:38 AM erik engh Become a Translator!
As this is a preview, clicking Next will go to the next activity. Normally the learner would have to wait until the gate is opened. Fordi dette er en forhåndsvisning, så vil du ved å klikke å Neste gå til neste aktivitet. Vanligvis vil studenten måtte vente til porten åpnes. 09/25/06 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Groups Gruppe 09/25/06 09:38 AM erik engh Become a Translator!
As this is a preview, clicking Next will do an automatic grouping. Normally the learner would have to wait until the grouping is done. Fordi dette er en forhåndsvisning så vil du ved å klikke på Neste gjøre en automatisk gruppering. Vanligvis vil studenten måtte vente inntil grupperingen er foretatt. 09/25/06 09:38 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Note: You can revisit started or finished sequences by using the progress bar. Merk. Når du avslutter en av sekvensene, så kan du hele tiden gå tilbake til denne ved å benytte fremdrifts menyen. 07/16/08 07:36 AM erik engh Become a Translator!
Exit Gå ut LDEV-2967 12/23/12 01:44 PM erik engh Become a Translator!
Next Activity Neste aktivitet 04/13/08 02:18 AM erik engh Become a Translator!
LAMS Learner LAMS student 09/25/06 09:38 AM erik engh Become a Translator!
This is the current activity Dette er den nåværende aktiviteten LDEV-2967 12/23/12 01:44 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Note: You can revisit started or finished activities by using the progress bar or by clicking on the activity name shown below. MERK. Når du har gjort ferdig disse aktivitetene så kan du gå tilbake til dem ved å benytte fremdrifts menyen til venstre. 06/04/08 05:29 AM erik engh Become a Translator!
You have stopped at a gate. You cannot continue until the gate is opened in Monitoring. Du har stoppet ved en port. Du kan ikke fortsette før porten er åpnet i kontroll modus. 06/04/08 05:32 AM erik engh Become a Translator!
You have stopped at a branching point. You cannot continue until your branch is allocated in Monitoring. Du har stoppet ved et forgreningspunkt. Du kan ikke fortsette før din forgrening er valgt i kontroll modus. 06/04/08 05:33 AM erik engh Become a Translator!
Double click to review this completed activity Dobbeltklikk for å vurdere den ferdige aktiviteten LDEV-2967 12/23/12 01:44 PM erik engh Become a Translator!
You have attempted but not yet finished this activity Du har forsøkt, men du er enda ikke ferdig med denne aktiviteten LDEV-2967 12/23/12 01:44 PM erik engh Become a Translator!
You need to complete the activities before this activity to access it Du må ferdigstille aktivitetene før du kan få tilgang til denne aktiviteten LDEV-2967 12/23/12 01:44 PM erik engh Become a Translator!
Double click to participate in this support activity Dobbeltklikk for å kunne delta i denne støtteaktiviteten LDEV-2967 12/23/12 01:44 PM erik engh Become a Translator!
Save Lagre LDEV-2967 12/23/12 01:44 PM erik engh Become a Translator!
Notebook Notatbok LDEV-2967 12/23/12 01:44 PM erik engh Become a Translator!
Support Activities Støtteaktiviteter LDEV-2967 12/23/12 01:44 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Close and reopen this window to continue. If this error re-occurs, wait a few minutes and then try again. Vennligst velg "Fortsett" eller lukk og start opp dette vinduet for å fortsette. Hvis feilen gjennoppstår, så vent et par minutter og forsøk igjen. 05/14/07 12:47 AM erik engh Become a Translator!
No Nei LDEV-4454 05/17/18 03:03 PM erik engh Become a Translator!
You have reached a branching activity. As you are in preview you can select which branch to preview then click Choose. Click Finish to skip the branching and continue with the next activity after the branching. Du har nådd en forgrening. Fordi du er i en forhåndsvisnings modus, så kan du velge hvilken gren du ønsker å se ved å klikke på velg. Klikk på avslutt for å forlate forgreningen og for å fortsette til neste aktivitet. 04/19/08 02:55 AM erik engh Become a Translator!
Branching Forgrening 09/12/07 02:51 PM erik engh Become a Translator!
Users Brukere LDEV-2949 11/10/12 06:58 AM erik engh Become a Translator!
Send Send LDEV-2949 11/10/12 06:58 AM erik engh Become a Translator!
Group Chat Gruppesamtale LDEV-2949 11/10/12 06:58 AM erik engh Become a Translator!
Hide lesson progress Skjul progresjon LDEV-2889 11/10/12 06:58 AM erik engh Become a Translator!
Show lesson progress Vis progresjon LDEV-2889 11/10/12 06:58 AM erik engh Become a Translator!
The maximum number optional activities has already been reached. Maksimalt antall alternative aktiviterter er allerede nådd. 04/06/11 06:19 AM erik engh Become a Translator!
Group full Gruppen er full 09/11/08 12:41 AM erik engh Become a Translator!
Please select a group. Some groups may not be available if they reached the maximum number of members. Vennligst velg en gruppe. Noen grupper er kansje ikke tilgjengelige fordi de er fyllt opp med maksimalt antall deltagere for gruppen. 09/11/08 12:41 AM erik engh Become a Translator!
Choose Velg 09/11/08 12:41 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Condition gate Port med forutsettninger 10/01/08 12:29 AM erik engh Become a Translator!
The maximum number optional sequences has already been reached. Maksimalt antall alternative sekvenser er allerede nådd. 04/06/11 06:19 AM erik engh Become a Translator!
Presence Audiens 10/16/08 11:58 PM erik engh Become a Translator!
Congratulations, {0}, you have finished. Gratulerer,{0}, du er ferdig. 03/18/10 04:36 AM erik engh Become a Translator!
You have reached a condition gate. You have not satisfied the required conditions and you may not pass. Please return to previous activities. After you correct your answers, please press the button to proceed to next activities. Du har nådd en port som har forutsettninger. Du har ikke møtt disse forutsettningene og kan ikke fortsette. Vennligst gå tilbake til foregående aktivitet. Når svarene er riktige, kan du fortsette til neste aktiviteter. 12/31/08 01:20 AM erik engh Become a Translator!
Learners in group Studenter i gruppen 03/11/09 01:30 AM erik engh Become a Translator!
Submit Send inn LDEV-3026 09/09/13 01:28 AM erik engh Become a Translator!
Review activity Se på aktiviteten LDEV-3099 09/09/13 01:28 AM erik engh Become a Translator!
Other Notes Andre notater 04/21/09 09:35 AM erik engh Become a Translator!
Instant messaging Meldingstjeneste (IM) LDEV-2507 03/22/12 01:13 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: The maximum number of sequences you may attempt is {0}. Merk. Maksimalt antall sekvenser du kan forsøke er {0}. Du kan starte disse eller gå tilbake til de ved å benytte fremdrifts menyen. 07/10/17 02:13 AM erik engh Become a Translator!
Print Skriv ut 03/21/10 02:56 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: You have now completed the {0} lesson. You can return at anytime to this lesson and revisit and review activities by double clicking on the round icons in progress bar. You can now close this window. Du har nå ferdigstilt {0} leksjoner. Du kan vende tilbake til denne for å se på aktivitetene ved å dobbeltklikke på de blå ikoner på venstre side av fremdrifts statusinjen. Du kan nå lukke dette vinduet. 03/18/10 04:40 AM erik engh Become a Translator!
You are now able to participate in following lessons: {0}. Du kan nå delta i følgende forelesninger: {0}. LDEV-2782 02/08/12 01:55 AM erik engh Become a Translator!
Restart lesson from the beginning again Start leksjonen fra begynnelsen igjen LDEV-3839 07/05/17 01:55 AM erik engh Become a Translator!
Restart Start om LDEV-3839 07/05/17 01:55 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to start the lesson from the beginning? Er du sikker på at du vil starte denne leksjonen fra begynnelsen? LDEV-3839 07/05/17 01:55 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add note Legg til notat til denne leksjonen LDEV-3914 07/05/17 01:55 AM erik engh Become a Translator!
Confirm group selection Bekreft valg av gruppe LDEV-3427 07/05/17 01:55 AM erik engh Become a Translator!
Confirm Bekreft LDEV-3427 07/05/17 01:55 AM erik engh Become a Translator!
Are you joining Deltar du? LDEV-3427 07/05/17 01:55 AM erik engh Become a Translator!
My Progress Min progresjonsstatus 04/08/18 01:16 PM erik engh Become a Translator!
OK OK LDEV-4453 03/26/18 02:15 PM erik engh Become a Translator!
Activity Aktivitet LDEV-4453 03/26/18 02:15 PM erik engh Become a Translator!
Progress Fremdrift LDEV-4453 03/26/18 02:15 PM erik engh Become a Translator!
Ask a question Stillet spørsmål LDEV-4366 03/26/18 02:15 PM erik engh Become a Translator!
Finish question Avslutt spørsmål LDEV-4366 03/26/18 02:15 PM erik engh Become a Translator!
Learners Studenter LDEV-4366 03/26/18 02:15 PM erik engh Become a Translator!
Teacher Lærer LDEV-4366 03/26/18 02:15 PM erik engh Become a Translator!
Great! Kjempefint ! LDEV-4366 03/26/18 02:15 PM erik engh Become a Translator!
Just OK Bra LDEV-4366 03/26/18 02:15 PM erik engh Become a Translator!
Not so good Ikke så bra LDEV-4366 03/26/18 02:15 PM erik engh Become a Translator!
Name Navn LDEV-4366 03/26/18 02:15 PM erik engh Become a Translator!
No marks Ingen karakter LDEV-4366 03/26/18 02:15 PM erik engh Become a Translator!
Marks Karakterer LDEV-4366 03/26/18 02:15 PM erik engh Become a Translator!
First name Fornavn LDEV-4366 03/26/18 02:15 PM erik engh Become a Translator!
Last name Etternavn LDEV-4366 03/26/18 02:15 PM erik engh Become a Translator!
Login Login LDEV-4366 03/26/18 02:15 PM erik engh Become a Translator!
Attempt Forsøk LDEV-4366 03/26/18 02:15 PM erik engh Become a Translator!
Average Gjennomsnitt LDEV-4366 03/26/18 02:15 PM erik engh Become a Translator!
Time Tid LDEV-4366 03/26/18 02:15 PM erik engh Become a Translator!
OK OK LDEV-4366 03/26/18 02:15 PM erik engh Become a Translator!
Export all Eksporter alt LDEV-4366 03/26/18 02:15 PM erik engh Become a Translator!
Export selected Eksport er valgt LDEV-4366 03/26/18 02:15 PM erik engh Become a Translator!
Error while loading data for report Feil ved opplasting av rapporten LDEV-4453 03/31/18 11:04 AM erik engh Become a Translator!
Score Poeng LDEV-4453 03/31/18 11:04 AM erik engh Become a Translator!
Average score Gjennomsnittlig poeng LDEV-4453 03/31/18 11:04 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Lesson's score Poeng for denne leksjonen LDEV-4453 03/31/18 11:04 AM erik engh Become a Translator!
Your score Dine poeng LDEV-4453 03/31/18 11:04 AM erik engh Become a Translator!
Raise hand Rekk opp hånden LDEV-4366 03/31/18 11:04 AM erik engh Become a Translator!
Put hand down Ta ned hånden LDEV-4366 03/31/18 11:04 AM erik engh Become a Translator!
Learners summary Studentenes oppsummering LDEV-4366 03/31/18 11:04 AM erik engh Become a Translator!
Error while loading data for report Feil ved opplasting av rapporten LDEV-4366 03/31/18 11:04 AM erik engh Become a Translator!
Enter rubric name Skriv rubrikk navnet LDEV-4366 03/31/18 11:25 AM erik engh Become a Translator!
Move rubric up Flytt rubrikken opp LDEV-4366 03/31/18 11:25 AM erik engh Become a Translator!
Move rubric down Flytt rubrikken ned LDEV-4366 03/31/18 11:25 AM erik engh Become a Translator!
Delete rubric Fjern rubrikken LDEV-4366 03/31/18 11:25 AM erik engh Become a Translator!
Rubrics to use Rubrikker som kn benyttes LDEV-4366 03/31/18 11:25 AM erik engh Become a Translator!
Kumalive: Kumalive: LDEV-4366 03/31/18 11:25 AM erik engh Become a Translator!
Wait for a teacher to start Kumalive Vent til at foreleseren har startet Kumalive LDEV-4366 03/31/18 11:25 AM erik engh Become a Translator!
Enter a name for a new Kumalive Skriv et navn for en ny Kumalive LDEV-4366 03/31/18 11:25 AM erik engh Become a Translator!
Create Opprett LDEV-4366 03/31/18 11:25 AM erik engh Become a Translator!
Finish Kumalive Avslutt Kumalive LDEV-4366 03/31/18 11:25 AM erik engh Become a Translator!
Raised hands Rekk opp hendene LDEV-4366 03/31/18 11:25 AM erik engh Become a Translator!
Finish speaking Avslutt presentasjon LDEV-4366 03/31/18 11:25 AM erik engh Become a Translator!
Kumalive is finished. The window will close. Kumalive er avsluttet. Vinduet vil bli lukket. LDEV-4366 03/31/18 11:25 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to finish this Kumalive? Er du sikker på at du vil avslutte denne Kumalive ? LDEV-4366 03/31/18 11:25 AM erik engh Become a Translator!
Do you want to make a speaker a learner who did not raise hand? Ønsker du å la studenten som ikke rakte opp hånden, få snakke ? LDEV-4366 03/31/18 11:25 AM erik engh Become a Translator!
You have got no connection with Kumalive. Try closing this window and opening it again. Vi har ingen forbindelse med Kumalive. Forsøk å lukke vinduet og deretter åpne det. LDEV-4366 03/31/18 11:25 AM erik engh Become a Translator!
Kumalive report for {0} Kumalive rapport for {0} LDEV-4366 03/31/18 11:25 AM erik engh Become a Translator!
Kumalive name Kumalive navn LDEV-4366 03/31/18 11:25 AM erik engh Become a Translator!
Ask now! Spør nå LDEV-4454 05/17/18 03:03 PM erik engh Become a Translator!
Vote Stem LDEV-4454 05/17/18 03:03 PM erik engh Become a Translator!
Results Resultat LDEV-4454 05/17/18 03:03 PM erik engh Become a Translator!
Total votes Total antall stemmer LDEV-4454 05/17/18 03:03 PM erik engh Become a Translator!
Answers Svar LDEV-4454 05/18/18 12:05 AM erik engh Become a Translator!
True Riktig LDEV-4454 05/18/18 12:05 AM erik engh Become a Translator!
False Feil LDEV-4454 05/18/18 12:05 AM erik engh Become a Translator!
Positive Positiv LDEV-4454 05/18/18 12:05 AM erik engh Become a Translator!
Negative Negativ LDEV-4454 05/18/18 12:05 AM erik engh Become a Translator!
Yes Ja LDEV-4454 05/18/18 12:05 AM erik engh Become a Translator!
Poll Avstemming LDEV-4454 05/19/18 03:14 PM erik engh Become a Translator!
Create poll Lag avstemning LDEV-4454 05/19/18 03:14 PM erik engh Become a Translator!
Question (optional) Spørsmål (valgfritt) LDEV-4454 05/19/18 03:14 PM erik engh Become a Translator!
Custom... Tilpasset... LDEV-4454 05/19/18 03:14 PM erik engh Become a Translator!
Maximum 9 answers allowed Maksimalt 9 svar er tillatt LDEV-4454 05/19/18 03:14 PM erik engh Become a Translator!
Finish poll Avslutt avstemningen LDEV-4454 05/19/18 03:14 PM erik engh Become a Translator!
Close poll Lukk avstemning LDEV-4454 05/19/18 03:14 PM erik engh Become a Translator!
Not voted Ikke stemt LDEV-4454 05/19/18 03:14 PM erik engh Become a Translator!
for example: Why is the sky blue? for eksempel: Hvorfor er himmelen blå? LDEV-4454 05/19/18 03:16 PM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to finish this poll and prevent learners from voting? Er du sikker på at du vil fullføre denne avstemmingen og forhindre at studentene stemmer? LDEV-4454 05/19/18 03:16 PM erik engh Become a Translator!
Show votes to learners Vis stemmer til studentene LDEV-4454 05/19/18 03:16 PM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to show poll results to students who voted? Er du sikker på at du vil vise avstemningsresultater til studenter som stemte? LDEV-4454 05/19/18 03:16 PM erik engh Become a Translator!
Show votes & voters to learners Vis stemmer og velgere til studentene LDEV-4454 05/19/18 03:16 PM erik engh Become a Translator!
{Put} {each} {answer} {in} {curly} {brackets} {sett} {hvert} {svar} {i} {curly} {parentes} LDEV-4454 05/19/18 03:18 PM erik engh Become a Translator!
Custom answer syntax is incorrect. Example: {first answer} {second answer} Egendefinert svarsyntax er feil. Eksempel: {første svar} {andre svar} LDEV-4454 05/19/18 03:18 PM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to show poll results and voters' names to students? Er du sikker på at du vil vise avstemningsresultater og velgeres navn til studentene ? LDEV-4454 05/19/18 03:18 PM erik engh Become a Translator!
Learner {0} ({1}) started activity {2} ({3}) Studenten {0} ({1}) startet aktiviteten {2} ({3}) LDEV-4501 11/07/19 08:27 AM erik engh Become a Translator!
Learner {0} ({1}) stopped activity {2} ({3}) Studenten {0} ({1}) stoppet aktiviteten {2} ({3}) LDEV-4501 11/07/19 08:27 AM erik engh Become a Translator!
Learner {0} ({1}) completed lesson {2} ({3}) Studenten {0} ({1}) ferdigstillte leksjonen {2} ({3}) LDEV-4501 11/07/19 08:27 AM erik engh Become a Translator!
Learning outcomes Læremål LDEV-4644 11/07/19 08:27 AM erik engh Become a Translator!
Search and select by outcome name or code Søk og velg mål med navn eller kode LDEV-4644 11/07/19 08:27 AM erik engh Become a Translator!
Added outcomes Tilleggs mål LDEV-4644 11/07/19 08:27 AM erik engh Become a Translator!
none Ingen LDEV-4644 11/07/19 08:27 AM erik engh Become a Translator!
Switch chart Bytt statistikk LDEV-4454 11/07/19 08:27 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? Er du sikker på at du vil fjerne dette læremålet ? LDEV-4786 11/07/19 08:27 AM erik engh Become a Translator!
{0} learners {0} studenter LDEV-4874 12/27/19 03:39 PM erik engh Become a Translator!
[create new] [lag ny] LDEV-4786 12/27/19 03:37 PM erik engh Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
No missing translations