Module: Learner (Java) for Polish Poland

Module Information

Module Name: Learner (Java)
Description: Learner interface HTML pages (JAVA backend)
Output: java
Type: core
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 06/24/06 03:11 AM
% translated: 36.36% (68 out of 187)

Translated Labels

English Polish Translation Dev task Last updated By Action
Submitted by: {0} Wysłany przez: {0} 12/13/09 03:54 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: The maximum number of activities you may attempt is {0}. Uwaga; Maksymalna liczba sekwencji którą możesz wybrać to {0}. Możesz je uruchomić ją ponownie, rozpocząć albo zakończyć używając paska postępu 02/17/10 01:17 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Resume Dalej 03/07/08 12:07 AM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: No title Bez tytułu 10/09/06 12:53 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Journals Dziennik 10/05/06 11:48 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Close Zamknij 10/04/06 02:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Note: You can revisit started or finished activities by using the progress bar or by clicking on the activity name shown below. Kiedy ukończysz dowolną z powyższych aktywności możesz do nich powrócić używając belki po lewej stronie w oknie 10/03/06 08:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Choose Wybierz 10/03/06 08:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Synch gate Brama synchroniczna 10/03/06 08:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Permission gate Brama 10/03/06 08:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Schedule gate Planowana Brama 10/03/06 08:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: The gate will be opened at: Planowana brama będzie otwarta o: 10/03/06 08:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: The gate will be closed at: Planowana brama będzie zamknięta o: 10/03/06 08:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
{0} out of {1} are waiting in front of the gate. Przed bramą czeka {0) z {1) 10/03/06 08:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Click Next if you are told that the gate is open. This page will refresh automatically in 1 minute. Wciśnij Dalej jeśli powiadomiono cię, że brama jest otwarta. Strona zostanie automatycznie odświeżona za 1 minutę 10/03/06 08:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Journal Dziennik 10/03/06 08:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Scratchpad Zapis 10/03/06 08:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Edit: {0} Edycja {0} 10/03/06 08:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Cancel Anuluj 10/03/06 08:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Edit Edycja 10/03/06 08:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Please close this window. Zamknij okno 10/03/06 08:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
An error has occurred and you cannot continue without LAMS recalculating your current activity. A staff member may be editing the lesson. Wystąpił błąd i nie możesz kontynuować pracy. Najprawdopodobniej nauczyciel właśnie edytuje twoją lekcję 12/15/09 11:33 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Title Tytuł 10/03/06 08:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Created on Utworzono 10/03/06 08:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Last Modified Ostatnia modyfikacja 10/03/06 08:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
My Notes Moje notatki 10/03/06 08:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
View All Pokaż wszystko 10/03/06 08:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Add New Dodaj nowe 10/03/06 08:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Save to Journal Zapisz w dzienniku 10/03/06 08:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
The next task is loading. Please wait.... Ładowanie kolejnego zadania. Proszę czekać... 10/03/06 08:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Congratulations, {0}, you have finished. Gratulacje, zakończyłeś! 10/03/06 08:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: You have now completed the {0} lesson. You can return at anytime to this lesson and revisit and review activities by double clicking on the round icons in progress bar. You can now close this window. Zakończyłeś właśnie lekcję. Możesz zamknąć okno 10/03/06 08:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Next Dalej 10/03/06 08:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
You have to complete the other task before progressing to the next activity.... Przed przejściem do następnej aktywności musisz zakończyć dane zadanie 10/03/06 08:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Your browser does not handle frames! Twoja przeglądarka nie obsługuje ramek 10/03/06 08:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Please select an activity from the list Wybierz dowolną aktywność z listy 10/03/06 08:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: You must complete at least {0} activities to finish. Musisz zakończyć prznajmniej {0) z tych {1} aktywności 10/03/06 08:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Close and reopen this window to continue. If this error re-occurs, wait a few minutes and then try again. Wciśnij Powrót lub zamknij i ponownie otwórz okno. Jesli błąd będzie się powtarzał, poczekaj kilka minut i spróbuj ponownie 12/15/09 11:33 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Error occured Wystąpił błąd 12/15/09 11:33 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
LAMS Learner Student - LAMS 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Groups Grupy 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: You have stopped at a gate. You cannot continue until all of your group/class reach this point. Zatrzymałeś się na bramie. Nie możesz kontynuować dopóki wszyscy z twoje grupy nie dotrą do tego punktu 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
As this is a preview, clicking Next will go to the next activity. Normally the learner would have to wait until the gate is opened. To jest podgląd. Kliknij Dalej aby przejśc do kolejnej aktywności. Zazwyczaj student musi czekać aż brama zostanie otwarta 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
As this is a preview, clicking Next will do an automatic grouping. Normally the learner would have to wait until the grouping is done. To jest podgląd. Kliknij Dalej aby wykonać automatyczne grupowanie. Zazwyczaj student musi czekać dopóki grupowanie nie zostanie zakończone 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learners in group Studenci w grupie 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Please select a group. Some groups may not be available if they reached the maximum number of members. Wybierz grupę. Niektóre grupy mogą być niedostępne jeśli jest w nich maksymalna liczba uczestników. 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Some of your following tasks require a group. You cannot continue until the groups have been selected. Click Next if you are told that the groups have been created. This page will refresh automatically in 1 minute. Niektóre z następnych zadań wymagają Grupy. Nie możesz kontynuować dopóki grupa nie zostanie wybrana. Wciśnij Następny jeśli zostałeś powiadomiony, że grupa została utworzona. Strona zostanie automatycznie odświeżona w ciągu 5 minut 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
There are no activities to complete in this part of the lesson. Click Next to continue. Nie ma przypisanej aktywności w tej części szkolenia. Wybierz Dalej. 09/19/07 05:55 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Branching Rozgałęzienie 09/19/07 05:54 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Next Activity Następna aktywność 01/16/08 07:43 AM Adam Stecyk Become a Translator!
My Progress Postęp 04/01/08 06:54 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Save to Notebook Zapisz w notatniku 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: You must complete at least {0} sequences to finish. Musisz wypełnić conajmniej {0} z {1} sekwencji aby zakończyć 12/25/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Group full Grupa pełna 12/25/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Choose Wybierz 12/25/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Condition gate Brama 12/25/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Other Notes Inne notatki 12/25/09 03:13 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
You have reached a branching activity. As you are in preview you can select which branch to preview then click Choose. Click Finish to skip the branching and continue with the next activity after the branching. Dotarłeś do rozgałęzienia. Ponieważ jesteś w widoku podglądu projektu wybierz rozgałęzienie. Wybierz Zakończ aby pominąć rozgałęzienie i przejść do następnej aktywności. 01/05/10 09:21 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
You have stopped at a branching point. You cannot continue until your branch is allocated in Monitoring. Zatrzymałeś się na rozgałęzieniu. Nie możesz kontynuować dopóki nauczyciel nie wybierze dalszych aktywności w Monitorze. 01/05/10 09:21 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Click Next if you are told that the branch has been selected. This page will refresh automatically in 1 minute. Jeżeli otrzymałeś informację że rozgałęzienie zostało wybrane wybierz Dalej. Strona zostanie automatycznie odświeżona po 1 minucie. 01/05/10 09:21 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Entry Wpis 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
You have stopped at a gate. You cannot continue until the gate is opened in Monitoring. Zatrzymałeś się na bramie. Nie możesz kontynuować dopóki brama nie zostanie otwarta w module monitoringu 01/04/10 03:40 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
You have reached a condition gate. You have not satisfied the required conditions and you may not pass. Please return to previous activities. After you correct your answers, please press the button to proceed to next activities. Dotarłeś do bramy. Nie spełniłes określonych warunków i nie możesz przejść. Proszę powrócić do poprzednich czynności. Po poprawieniu odpowiedzi, naciśnij przycisk, który będzie przenosił cię do kolejnych czynności. 01/17/10 10:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Note: You can revisit started or finished sequences by using the progress bar. Uwaga; Kiedy skończysz którąś z powyższych sekwencji, możesz ją uruchomić ją ponownie używając paska postępu. 02/17/10 01:17 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: The maximum number of sequences you may attempt is {0}. Maksymalna liczba sekwencji które możesz wybrać to {0}. Możesz odwiedzić ponownie, zacząć, lub skończyć sekwencję używając paska postępu. 02/17/10 01:17 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Presence Obecność. 02/17/10 01:17 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
The maximum number optional activities has already been reached. Wybrano maksymalną liczbe akywności. 02/17/10 01:17 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
The maximum number optional sequences has already been reached. Wybrano maksymalną liczbę sekwencji. 02/17/10 01:17 PM Monika Tomczyk Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Confirm group selection label.group.confirm.header Become a Translator!
Confirm label.group.confirm.button Become a Translator!
Are you joining label.group.confirm.areyoujoining Become a Translator!
Group Chat learner.im.group.chat Become a Translator!
Finish Kumalive button.kumalive.finish.kumalive Become a Translator!
Ask a question button.kumalive.ask Become a Translator!
Print label.print Become a Translator!
You are now able to participate in following lessons: {0}. message.released.lessons Become a Translator!
Poll button.kumalive.poll Become a Translator!
Instant messaging learner.im.title Become a Translator!
Users learner.im.users Become a Translator!
Send learner.im.send Become a Translator!
Hide lesson progress label.learner.progress.open.tooltip Become a Translator!
Show lesson progress label.learner.progress.closed.tooltip Become a Translator!
This is the current activity label.learner.progress.activity.current.tooltip Become a Translator!
Double click to review this completed activity label.learner.progress.activity.completed.tooltip Become a Translator!
You have attempted but not yet finished this activity label.learner.progress.activity.attempted.tooltip Become a Translator!
You need to complete the activities before this activity to access it label.learner.progress.activity.tostart.tooltip Become a Translator!
Double click to participate in this support activity label.learner.progress.activity.support.tooltip Become a Translator!
Exit button.exit Become a Translator!
Save button.save Become a Translator!
Notebook label.learner.progress.notebook Become a Translator!
Support Activities label.learner.progress.support Become a Translator!
Restart lesson from the beginning again message.lesson.restart Become a Translator!
Restart message.lesson.restart.button Become a Translator!
Submit label.submit.button Become a Translator!
Review activity label.learner.progress.review.activity Become a Translator!
You have reached the gate on label.schedule.gate.reach Become a Translator!
days label.days Become a Translator!
hours label.hours Become a Translator!
minutes label.minutes Become a Translator!
seconds label.seconds Become a Translator!
You can only move through the gate and attempt the remaining activities in label.schedule.gate.open.remaining Become a Translator!
Are you sure you want to start the lesson from the beginning? message.learner.progress.restart.confirm Become a Translator!
Add note mynotes.add.new.current.lesson.button Become a Translator!
Error while loading data for report message.lesson.finished.report.load.error Become a Translator!
OK message.lesson.finished.ok Become a Translator!
Score gradebook.columntitle.mark Become a Translator!
Activity gradebook.columntitle.activity Become a Translator!
Average score gradebook.columntitle.averageMark Become a Translator!
Progress gradebook.columntitle.progress Become a Translator!
Lesson's score gradebook.lesson.complete Become a Translator!
Your score gradebook.learner.lesson.mark Become a Translator!
Enter rubric name label.kumalive.rubric.name Become a Translator!
Move rubric up label.kumalive.rubric.up Become a Translator!
Move rubric down label.kumalive.rubric.down Become a Translator!
Delete rubric label.kumalive.rubric.delete Become a Translator!
Rubrics to use label.kumalive.rubric.choose Become a Translator!
Kumalive: label.kumalive.title Become a Translator!
Wait for a teacher to start Kumalive label.kumalive.wait.start Become a Translator!
Enter a name for a new Kumalive label.kumalive.name.enter Become a Translator!
Create button.kumalive.create Become a Translator!
Finish question button.kumalive.finish.question Become a Translator!
Raise hand button.kumalive.raise Become a Translator!
Put hand down button.kumalive.putdown Become a Translator!
Raised hands label.kumalive.raised.hands Become a Translator!
Learners label.kumalive.learners Become a Translator!
Teacher label.kumalive.teacher Become a Translator!
Finish speaking label.kumalive.finish.speak Become a Translator!
Great! label.kumalive.mark.great Become a Translator!
Just OK label.kumalive.mark.ok Become a Translator!
Not so good label.kumalive.mark.bad Become a Translator!
Kumalive is finished. The window will close. message.kumalive.finish.kumalive Become a Translator!
Are you sure you want to finish this Kumalive? message.kumalive.finish.kumalive.confirm Become a Translator!
Do you want to make a speaker a learner who did not raise hand? message.kumalive.speak.not.raised.hand Become a Translator!
You have got no connection with Kumalive. Try closing this window and opening it again. label.kumalive.closed Become a Translator!
Name label.kumalive.report.full.name Become a Translator!
Kumalive report for {0} label.kumalive.report.sheet.header Become a Translator!
Learners summary label.kumalive.report.sheet.header.learners Become a Translator!
Kumalive name label.kumalive.report.name Become a Translator!
No marks label.kumalive.report.mark.none Become a Translator!
Marks label.kumalive.report.mark Become a Translator!
First name label.kumalive.report.first.name Become a Translator!
Last name label.kumalive.report.last.name Become a Translator!
Login label.kumalive.report.login Become a Translator!
Attempt label.kumalive.report.attempt Become a Translator!
Average label.kumalive.report.average Become a Translator!
Time label.kumalive.report.time Become a Translator!
Error while loading data for report message.kumalive.report.load.error Become a Translator!
OK button.kumalive.ok Become a Translator!
Export all button.kumalive.report.export.all Become a Translator!
Export selected button.kumalive.report.export.selected Become a Translator!
Create poll button.kumalive.poll.create Become a Translator!
Question (optional) label.kumalive.poll.question Become a Translator!
for example: Why is the sky blue? label.kumalive.poll.question.tip Become a Translator!
Answers label.kumalive.poll.answer Become a Translator!
True label.kumalive.poll.answer.true Become a Translator!
False label.kumalive.poll.answer.false Become a Translator!
Positive label.kumalive.poll.answer.positive Become a Translator!
Negative label.kumalive.poll.answer.negative Become a Translator!
Yes label.kumalive.poll.answer.yes Become a Translator!
No label.kumalive.poll.answer.no Become a Translator!
Custom... label.kumalive.poll.answer.custom Become a Translator!
{Put} {each} {answer} {in} {curly} {brackets} label.kumalive.poll.answer.custom.tip Become a Translator!
Custom answer syntax is incorrect. Example: {first answer} {second answer} label.kumalive.poll.answer.custom.error.syntax Become a Translator!
Maximum 9 answers allowed label.kumalive.poll.answer.custom.error.count Become a Translator!
Ask now! button.kumalive.poll.start Become a Translator!
Vote button.kumalive.poll.vote Become a Translator!
Finish poll button.kumalive.poll.finish Become a Translator!
Are you sure you want to finish this poll and prevent learners from voting? message.kumalive.poll.finish.confirm Become a Translator!
Close poll button.kumalive.poll.close Become a Translator!
Show votes to learners button.kumalive.poll.release.votes Become a Translator!
Are you sure you want to show poll results to students who voted? message.kumalive.poll.release.votes.confirm Become a Translator!
Show votes & voters to learners button.kumalive.poll.release.voters Become a Translator!
Are you sure you want to show poll results and voters' names to students? message.kumalive.poll.release.voters.confirm Become a Translator!
Not voted label.kumalive.poll.missing.voters Become a Translator!
Results label.kumalive.poll.results Become a Translator!
Total votes label.kumalive.poll.votes.total Become a Translator!
Learner {0} ({1}) started activity {2} ({3}) audit.activity.started Become a Translator!
Learner {0} ({1}) stopped activity {2} ({3}) audit.activity.stopped Become a Translator!
Learner {0} ({1}) completed lesson {2} ({3}) audit.learner.lesson.complete Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Switch chart button.kumalive.poll.chart.switch Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
{0} learners label.learners Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!